Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин

р40

 

Представлено  Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України.

 АвториПотебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.

Цикл наукових праць складається з 6 монографій і 126 наукових статей, 33 патентів, опублікованих протягом 20 років.

Створено основи для конструювання протипухлинних вакцин на основі різних технологій. Отримано низку фундаментальних результатів, які свідчать про можливість використання пухлинних антигенів для індукції довготривалої імунної відповіді.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати з конструювання. доклінічного та клінічного випробування протипухлинних вакцин, а також впровадження їх в клінічну практику. Запропоновано нові підходи для створення протипухлинних вакцин другого покоління на основі дендритних клітин та ксеногенних ембріональних антигенів.

Авторами вперше досліджено молекулярний профіль клітин раку шлунка як підґрунтя для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу захворювання при проведенні вакцинотерапії хворих на дану патологію.

 Результати циклу робіт мають значення як для фундаментальної, так і для клінічної онкології.

Кількість публікацій: 132, в т.ч. 6 монографій, 126 статей (29 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1378 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 26. Отримано 33 патенти. За даною тематикою захищено 3 докторські, 9 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  23 вересня 2014 року о 14.00 годині  на засіданні вченої ради   Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМНУ за адресою: м. Київ, Амосова,10. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Мартинов А.В.

Імунотерапія раку визнана в світі одним з найбільш перспективним напрямком пошуку нових засобів лікування онкологічних захворювань. Навіть моноклональні імуноглобуліни, що зараз широко застосовуються як засоби таргетної терапії раку, можна віднести до засобів імунотерапії. Напрамок досліджень претендентів на державну премію авторів Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л. за цикл наукових праць "Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин" безумовно є перспективним та достойним Державної премії України. Розробка протипухлинних вакцин може надати людству нові ліки проти цієї групи важких та поки що летальних хвороб. Знешкодити живу клітину, нажаль, може тільки жива клітина. Для цього лімфоцитам та взагалі імунній системі потрібно вказати на мішені - ракові клітини. Особливості такої відповіді і вивчали автори. Розроблені композиції вакцин є унікальними та захищені 33 патентами. За тематикою досліжень опубліковано 126 високорейтингових статей (h-індекc = 26) та 6 монографій. Безумовно, цей напрямок досліджень є для України тим іноваційним напрямком, який необхідно підтримувати Державі як унікальний та перспективний. Таким чином, цикл наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» повністю відповідає вимогам щодо присудження Державної премії України. Повністю підтримую висунення вказано циклу робіт на здобуття Державної премії України.

Завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології
ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України",
лауреат Державної премії України для молодих вчених за 2007 рік, д.фарм.н., професор Мартинов А.В.

Дубініна В.Г.

На сьогоднішній день однією із глобальних задач сучасної теоретичної та клінічної онкології є вивчення фундаментальних механізмів розвитку злоякісних пухлин та розроблення персоніфікованого підходу до тактики ведення пацієнтів з метою підвищення ефективності лікування онкологічних захворювань. Сьогодні не визиває сумніву необхідність розроблення нових сучасних методів лікування, які можуть застосовуватись на фоні традиційного лікування онкологічних хворих та підвищувати його ефективність. Одним із таких методів є застосування другого покоління протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин та ксеногенних ембріональних антигенів у комплексному лікуванні пацієнтів із злоякісними новоутвореннями.
Розглядаючи поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл наукових праць «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» авторського колективу (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.), слід відзначити, що цикл наукових праць є грунтовним і завершеним проектом, що має як фундаментальне теоретичне, так і практичне клінічне значення. Результати проведених досліджень викладено в багатьох монографіях та наукових статтях в Україні і за кордоном та оформлено в патентах. Цикл наукових праць є результатом плідної співпраці провідних онкологічних закладів України та містить пріоритетні результати з конструювання, доклінічного та клінічного випробування протипухлинних вакцин, а також впровадження їх в клінічну практику. Авторським колективом презентовано результати плідної багаторічної роботи щодо створення, випробовування на численних експериментальних моделях пухлин тварин та впровадження в клінічну практику нових унікальних вакцинних препаратів з різними механізмами дії. Авторами також було досліджено молекулярний профіль пухлини, який є основою для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу онкологічних захворювань. Встановлено, що найбільший ефект від включення аутовакцини в схему комплексної терапії хворих на рак шлунка спостерігається при пухлинах з експресією р53, EGFR, HER-2, β-Катенін, VEGF та Bcl-2. З огляду на обґрунтованість наукового доробку, широку представленість у провідних наукових виданнях та впровадження у клінічну практику результатів, вважаю, що вищеозначений цикл наукових праць безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

В.Г. Дубініна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології з курсом променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини Одеського національного медичного університету.

Корда М.М.

Основні методи лікування хворих на рак (хірургічний, променева терапія, хіміотерапія) досить часто є не до кінця ефективними і супроводжуються побічними ускладненнями. Останніми роками дослідники все більше займаються біотерапією пухлин, завданням якої є посилення антипухлинних імунних реакцій організму хворого. Клінічні дослідження ефективності протиракових вакцин у хворих з пухлинами різних локалізацій проводяться на сьогодні в багатьох онкологічних центрах світу, проте автори розробили і впровадили нові оригінальні технології, зокрема, що стосується підсилення дії антигенів, експресованих на дедритних клітинах, механохімічною активацією та ад’ювантами мікробного походження. Серйозним досягненням авторського колективу є також розробка методів модифікації антигенів пухлин, видалених під час оперативного втручання, цитотоксичними лектинами. Запропоновані авторами методи створення протипухлинних вакцин базуються на останніх досягненнях біотехнології та імунології і є інноваційними. Оригінальні технології отримання протиракових вакцин дозволили значно підвищити їх лікувальну ефективність, зокрема, показано здатність таких вакцин підвищувати якість і збільшувати тривалість життя хворих на рак легень, шлунка, яйників, молочної залози. Використання даного методу лікування також забезпечує суттєвий соціально-економічний ефект, зокрема, скорочує витрати на лікування хворих на рак. Особливо необхідно відмітити, що такий метод специфічної імунотерапії злоякісних новоутворень з використанням оригінальних протиракових вакцин розроблено і застосовано в клінічній практиці вперше в Україні. Широке впровадження результатів досліджень авторів і конкретних методів вакцинотерапії раку дасть змогу суттєво поліпшити результати лікування онкологічних хворих в межах всієї країни. Основні досягнення своєї наукової роботи, яка проводиться вже протягом 20 років, автори опублікували у 6 монографіях, 126 наукових статтях, 33 патентах, ряді методичних документах.
Враховуючи інноваційність, наукову новизну, теоретичне і практичне значення запропонованого циклу наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.), вважаю, що він однозначно заслуговує на присудження Державної премії України в 2014 році.

Завідувач кафедри медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського д.мед.н., проф. Корда М.М.

Sergei A. Grando, MD, PhD, DSc

This series of scientific works on the design, development and evaluation of mechanisms of action and therapeutic activities of cancer vaccines presents a fundamental study that has high basic science and translational significances. The authors have for the first time demonstrated feasibility of novel approaches to production of anti-cancer vaccines with autologous cancer cells based on cytotoxic lectins, which enormously increase the therapeutic potential. This novel approach should significantly increase efficacy of anti-cancer therapies. The authors have also developed vaccines using dendritic cells as natural adjuvants. This original approach takes advantage of the ability to sensitize the patient’s immune system to specific antigens expressed by the tumor cells growing in a particular patient. This breakthrough technology allows to personalize anti-cancer therapy and tailor it to the antigenic repertoire of tumor antigens characteristic of an individual patient. Another ground-braking approach characterized by the authors is the development of vaccines using xenogeneic embryonic proteins and bacterial protein-containing metabolites. This innovative strategy has opened a novel avenue for the development of anti-canter vaccines with salient clinical implications. In summary, based on the paramount basic science and translations importance of this work, evidence of feasibility to combat cancer through the novel approach developed by the authors and word-wide recognition of their work, I strongly recommend the authors of this series of fascinating studies for receiving the State Prize of Ukraine for 2014.

Viktor Umansky

Despite a recent progress in cancer tretment the number of cancer patients and the death rate is increasing. Immune system plays an improtant role in the control of tumor development. However, tumor progression is characterized by decreased activity of immune cells and immunosuppression suggesting that new methods of cancer immunotherapy are urgently needed. The authors proposed an approach of cancer immunotherapy dealing with vaccination with dendritic cells which can efficiently present tumor assoated antigens to T cells highly increasing their anti-tumor efficiency. The application of this strategy in the treatment of cancer patients will help to increase the overall and progression free survival.

I would like to strongly recommend the authors of this application for receiving the State Prize of Ukraine for 2014.

Prof. Viktor Umansky,
German Cancer Research Center (DKFZ),
Heidelberg,
Germany

how to set up google authorship

Good web site you have here.. It's hard to find excellent writing
like yours these days. I truly appreciate people like you!
Take care!!

Старіков В. І.

Наукове значення циклу наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.), поданих на здобуття Державних премій України в 2014 році, обумовлене постійним зростанням частоти виникнення злоякісних новоутворень, що пов'язано з надзвичайною складністю цієї проблеми. Враховуючи, що основні методи лікування онкологічної патології (хірургічний, хіміо- та променево-терапевтичні) в певній мірі вичерпали свої можливості, значні надії покладаються на біотерапію, основними завданнями якої є розробка засобів підсилення протипухлинних реакцій самого організму. Конструювання протипухлинних вакцин, вивчення механізму їх дії та обґрунтування рекомендацій щодо застосування в клінічній практиці є, безумовно, пріоритетним напрямком сучасної медичної науки і буде сприяти розробці більш ефективних методів лікування онкологічних хворих і створенню принципово нових протипухлинних засобів, які дозволять суттєво подовжити тривалість та якість життя онкологічних хворих. Авторами розроблені оригінальні технології одержання протипухлинних вакцин та досліджена їх ефективність у хворих на рак легені, рак молочної залози, рак ободової та прямої кишки, рак шлунка, злоякісні пухлини головного мозку. Показано, що вакцинотерапія в післяопераційний період легко переноситься хворими, не викликає істотних місцевих і загальних реакцій, зумовлює позитивний вплив на імунний статус та показники гемопоезу, не потребує значних економічних витрат, дозволяє провести протипухлинну терапію в повному обсязі, підвищує ефективність лікування, покращує якість життя хворих. Враховуючи переважну новизну і практичну значимість запропонованого циклу наукових робіт, рекомендую його на представлення й нагороду Державною премією України.
Старіков Володимир Іванович, д.м.н., проф., завідувач кафедри онкології Харківського медичного університету.

Старіков В. І.

Наукове значення циклу наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.), поданих на здобуття Державних премій України в 2014 році, обумовлене постійним зростанням частоти виникнення злоякісних новоутворень, що пов'язано з надзвичайною складністю цієї проблеми. Враховуючи, що основні методи лікування онкологічної патології (хірургічний, хіміо- та променево-терапевтичні) в певній мірі вичерпали свої можливості, значні надії покладаються на біотерапію, основними завданнями якої є розробка засобів підсилення протипухлинних реакцій самого організму. Конструювання протипухлинних вакцин, вивчення механізму їх дії та обґрунтування рекомендацій щодо застосування в клінічній практиці є, безумовно, пріоритетним напрямком сучасної медичної науки і буде сприяти розробці більш ефективних методів лікування онкологічних хворих і створенню принципово нових протипухлинних засобів, які дозволять суттєво подовжити тривалість та якість життя онкологічних хворих. Авторами розроблені оригінальні технології одержання протипухлинних вакцин та досліджена їх ефективність у хворих на рак легені, рак молочної залози, рак ободової та прямої кишки, рак шлунка, злоякісні пухлини головного мозку. Показано, що вакцинотерапія в післяопераційний період легко переноситься хворими, не викликає істотних місцевих і загальних реакцій, зумовлює позитивний вплив на імунний статус та показники гемопоезу, не потребує значних економічних витрат, дозволяє провести протипухлинну терапію в повному обсязі, підвищує ефективність лікування, покращує якість життя хворих. Враховуючи переважну новизну і практичну значимість запропонованого циклу наукових робіт, рекомендую його на представлення й нагороду Державною премією України.
Старіков Володимир Іванович, д.м.н., проф., завідувач кафедри онкології Харківського медичного університету.

Позур В.К.

Розробка протипухлинних вакцин є одним із найактуальніших напрямків терапії раку. Вакцини в онкології – це біологічні препарати для активної імунопрофілактики та імунотерапії злоякісних новоутворень, котрі містять пухлинні антигени, на введення яких система імунітету відповідає каскадом імунологічних реакцій, що призводить до цілеспрямованого лізису пухлинних клітин. Авторами циклу робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.) були проведені фундаментальні дослідження протипухлинних аутовакин, створених з використанням дендритних клітин та ад"ювантів бактеріального походження, які показали високу ефективність у лікуванні, запобіганні виникнення рецидивів та метастазів раку різного гістогенезу. Дані щодо ефективності створених на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України протипухлинних вакцин, представленні у 6 монографіях, 126 наукових статтях, 33 патентах.
Таким чином цикл наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» заслуговує на присудження Державної премії України в 2014 році.

Д.б.н., професор кафедри мікробіології та загальної імунології ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка Позур В.К.

Думанський Ю. В.

Конструювання протипухлинних вакцин, вивчення механізму їх дії та обґрунтування рекомендацій щодо застосування в клінічній практиці є, безумовно, пріоритетним напрямком сучасної медичної науки, який дозволить суттєво подовжити тривалість та якість життя онкологічних хворих. В Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України проведені масштабні дослідження по конструюванню та вивченню ефективності вакцини, яку готують з аутологічних пухлинних клітин за допомогою мікробних ад’ювантів. Авторами досліджена ефективність включення розробленої аутовакцини в комплексну схему терапії хворих на рак легені, рак молочної залози, рак ободової та прямої кишки, рак шлунка, злоякісні пухлини головного мозку. У Національному інституті раку МОЗ України розроблено ряд дендритно-клітинних вакцин з використанням дендритних клітин в якості природних ад’ювантів, навантажених модифікованим антигенним пухлинним матеріалом. Авторами розроблені схеми застосування сконструйованих вакцин в комплексній терапії онкологічних хворих, проведено їх клінічну апробацію в Національному інституті раку МОЗ України та обласних онкологічних диспансерах і показано, що включення вакцини до схеми лікування хворих на злоякісні пухлини суттєво збільшує 5-річну виживаність та покращує якість життя. Одержані результати обгрунтовують доцільність активізації впровадження розроблених вакцин в клінічну практику. В зв'язку з цим для спеціалізованих онкологічних закладів підготовлено 4 методичних рекомендацій та 7 інформаційних листів. Наукове дослідження і його практичне втілення, представлене групою відомих вчених є найкращим свідченням сучасних міжгалузевих рішень з використанням новітніх технологій для лікування населення.
Вважаю зазначену науково-практичну розробку кращою із представлених на здобуття Державної премії в 2014 р.
Думанський Юрій Васильович, д.м.н., проф., член-кор. НАМН України, ректор Донецького національного університету ім. М.Горького

Дудніченко О.С.

Біотерапія рака спрямована на індукцію імунної реакції у хворого, яка пригнічує розвиток пухлини і не викликає тієї важкої токсичності як цитотоксична хіміотерапія. В цьому плані розробка ад’ювантів і вакцин, безумовно, є пріоритетним напрямком сучасної онкології. Авторами розроблені та оптимізовані технології виготовлення низки вакцин - з аутологічних пухлинних клітин, дендритних клітин, ксеногенних ембріональних протеїнів, бактеріальних метаболітів. Ефективність отриманих вакцин досліджена в експериментах на стандартних моделях пухлинного росту. В клінічних дослідженнях доведено покращення показників виживання при включенні вакцин в комплексне ад’ювантне лікування хворих на рак легені, молочної залози, шлунково-кишкового тракту, мозку. Слід підкреслити, що це перший вдалий досвід наукових розробок для реальної онкології в Україні. Загальна кількість монографій, патентів, методичних рекомендацій та інформаційних листів, наявність захищених докторських та кандидатських дисертацій, а також кількість посилань на публікації авторів (база даних SCOPUS) взагалі відображають цінність роботи. Таким чином, цикл наукових праць «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» авторського колективу (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.) заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри онкології та дитячої онкології
Харківської медичної академії післядипломної освіти,
Доктор медичних наук,професор Дудніченко О.С.

Земсков С.В.

Биотерапия рака является актуальной проблемой онкологии по крайней мере последних 40лет. В последнее десятилетие в мире были одобрены для клинического использования в онологии множество вакцин, в том числе и аутологичных. Вакцинотерапия приводит к увеличению безрецидивной и общей выживаемости онкобольных с различными локализациями опухоли. Актуальность и научная и клиническая ценность работы Потдебни Г.П. с соав. не вызывает сомнений. Конструирование вакцин с использованием аутологичных материалов - это практический пример индивидуализации лечения онкобольных. Применение вакцин у онкобольных не увеличивает токсичность других видов специального лечения и может использоваться параллельно. Все это является отражением самых современных требований в клинической онколгии: индивидуализации и мультимодальности лечения при минимализации его токсичности.
Особенно элегантная и эффективная методика описанная в этом цикле работ, на мой взгляд, - это использование дендритных клеток в качестве адъюванта при создании аутовакцин. Исторический факт в подтверждение своих слов: в 2011 Р. Штайнман был удостоен Нобелевской премии за открытие и исследование функций дендритных клеток. По иронии судьбы ему на себе пришлось опробовать свое открытие. Надо отметить что, применяя противоопухолевую вакцину на основе дендритных клеток, он прожил 4 года с неоперабельной формой рака поджелудочной железы, в то время как 95% больных с этой патологией не доживают до 1 года.

Ассистент кафедры общей хирургии №1
НМУ имени А.А. Богомольца
к.м.н. Земсков С.В.

ГістьЛісяний Микола Іванович.чл-кор НАМН України ,професор

Імунотерапевтичний напрямок був і є основним в лікуванні та профілактиці злоякісних пухлин людини. Розробка вітчизняних новітніх препаратів для імунотерапії злоякісних пухлин на основі сучасних досягнень різних наук та технологій являється приорететною задачою для онкологів,так як це дає можливість зберегти життя тисячам хворих,покращити його якість.
Цикл багатолітніх роіт по розробці,вивченню механізма дії та впровадженю впрактику протипухлинних вакцин,які виконані групою дослідників під керівництвом проф Потебні Г.Л. повністю відновідає вимогам по присудженню Державних премій ,як в науковій так клінічно- прикладній частині.
В цьому звязку вважаю ,що цей авторский колектив за розробку. конструювання та вивчення дії протипухлинних вакцин заслуговує підтримки та присудженю Державної премії в галузі науки та техніки 2014 року .
Зав відділом нейроімунології
ДУ "Інститут нейрохірургії НАМНУ"
чл-кор НАМНУ , Заслужеий діяч науки України
проф.Лісяний М.І

Поліщук В.П.

Поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл наукових праць «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» авторського колективу (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.) є грунтовним і завершеним проектом, що має фундаментальне і практичне значення. Результати проведених досліджень викладено в багатьох монографіях та наукових статтях в Україні і за кордоном та оформлено в патентах. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати з конструювання, доклінічного та клінічного випробування протипухлинних вакцин, а також впровадження їх в клінічну практику. Запропоновано нові підходи для створення протипухлинних вакцин другого покоління на основі дендритних клітин та ксеногенних ембріональних антигенів. З огляду на грунтовність наукового доробку, широку представленість у провідних часописах та впровадження на практиці результатів, вважаю, що цикл наукових праць«Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» авторського колективу (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.) безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Завідувач кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.б.н., проф.Поліщук В.П.

проф. Сєдаков І.Є.

Після ознайомлення з циклом наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.), поданих на здобуття Державних премій України в 2014 році, можна зробити висновок, що протипухлинні вакцини, розроблені на базі Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Національного інституту раку МОЗ Украіни, спрямовані на створення нового класу протипухлинних препаратів, здатних запобігати виникненню рецидивів та метастазів раку. Отримані авторами результати мають науково-фундаментальне значення, оскільки характеризують формування імунної відповіді на введення розроблених вакцин, а також свідчать про перспективність включення протипухлинних вакцин, створених за різними технологіями, в комплексну схему терапії онкологічних хворих. Результати проведених широкомасштабних досліджень були доведені до наукової громадськості у вигляді 6 монографій, 126 оглядів і оригінальних статей у провідних журналах України та за її межами, 98 наукових доповідей на конференціях та з'їздах, у тому числі міжнародних, 33 патентів України. Автори плідно співпрацюють з науковими та практичними установами Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров'я України, що дозволяє успішно розробляти та впроваджувати в практичну онкологію протипухлинні вакцини. Дана робота заслужено претендує на здобуття Державної премії України.

Сєдаков Ігор Євгенович, д.м.н., проф., головний лікар Донецького регіонального протипухлинного центру, головний онколог МОЗ України.

Михайлович Ю. И.

Повышение эффективности лечения больных злокачественными новообразованиями – основная проблема современной клинической онкологии. В настоящее время в основе стратегии лечения злокачественных опухолей заложен принцип "комплементарной онкотерапии", который подразумевает взаимоусиливающее лечебное действие стандартных (хирургия, химио- и лучевая терапия) и иммунологических методов лечения с учетом этиопатогенетической значимости каждого метода. Поэтому создание новых эффективных иммунотерапевтических средств и разработка протоколов их применения в сочетании с основными методами лечения больных злокачественными является актуальным заданием современной онкологии.
Ознакомившись с многочисленными публикациями и изобретениями авторов, сделал вывод, что претендентами выполнен целый ряд фундаментальных научных исследований и проведена длительная кропотливая работа по внедрению разработанных продуктов в практику онкологических клиник. Данный цикл работ завершенный и есть обобщением этой многолетней работы.
Созданные авторами новые иммунотерапевтические средства имеют конкурентные преимущества, что обусловлено их высокой эффективностью, основанной на новых принципах, и более низкой себестоимостью по сравнению с мировыми аналогами. Результаты клинической апробации разработанных противоопухолевых вакцин были получены с использованием принципов доказательной медицины и подтверждены статистическими данными. Исходя из вышеизложенного, считаю, что авторы данного цикла работ, несомненно, заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.

Заведующий научно-исследовательским отделом организации противораковой борьбы Национального института рака канд. мед. наук Михайлович Ю. И.

Др мед. наук Лабунец И.Ф.

Очевидно, что повысить выживаемость больных со злокачественными новообразованиями, применяя только традиционные методы лечения (хирургическое вмешательство, химио-, лучевую терапию), становится практически нереальным. Основные методы лечения направлены лишь на элиминацию опухоли, однако следует помнить, что ни один из этих методов не способен удалить из организма все опухолевые клетки, а больные погибают от развития рецидивов и метастазов. Тогда как применение противоопухолевых вакцин прежде всего нацелено на индукцию системного иммунного ответа и элиминацию остаточных опухолевых клеток и симптомов заболевания. Поэтому актуальность создания новых эффективных продуктов для профилактики развития рецидивов и метастазов у больных злокачественными новообразованиями переоценить невозможно. Плодотворное сотрудничество коллектива высококвалифицированных специалистов в области фундаментальной и прикладной онкологии и иммунологии позволило воплотить в жизнь эту идею. В результате многолетней работы, начиная от этапа концепции и фундаментальных разработок, были созданы и внедрены в клиническую практику инновационные противоопухолевые вакцины, применение которых позволило существенно повысить эффективность основного лечения онкологических больных, продлить и сохранить жизнь, улучшить качество жизни многим людям. Ценность данных разработок подтверждается высоким индексом цитирования и международным признанием. Учитывая несомненную актуальность, научную новизну, практическую ценность данной работы для отечественной и мировой науки и практики, считаю, что коллектив авторов Потебня Г.П., Лисовенко Г. С.,Диденко Г. В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В. В., Воробьева Л. И., Крячок И. А., Храновская Н.Н., Ганул В. Л. цикла научных работ «Конструирование, исследование механизма действия, эффективности и внедрения в онкологическую практику противоопухолевых вакцин» заслуживает Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 г.

Заведующий лаборатории экспериментального моделирования отдела клеточных и тканевых технологий ГУ «Институт генетической и регенеративной медицины» НАМН Украины, ст.н.с., доктор мед. наук Лабунец И.Ф.

Давыдов Михаил Иванович

Представленный группой авторов (Потебня Г.П., Лисовенко Г.С., Диденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробьева Л.И., Крячок И.А., Храновская Н.Н., Ганул В.Л.) цикл научных работ «Конструирование, исследование механизма действия, эффективности и внедрение в онкологическую практику противоопухолевых вакцин» является значительным вкладом украинских ученых-практиков в разработку современных высокотехнологичных методик лечения онкологических больных. Прогресс клеточной биологии и углубленные представления о природе противоопухолевого иммунитета открывают принципиально новые технологические возможности конструирования вакцин. Результаты цикла работ охватывают более чем десятилетний период применения аутовакцин для лечения различных видов онкологических заболеваний. Безусловным достоинством разработанных авторами противоопухолевых вакцин является возможность их применения для профилактики рецидивов и метастазов именно при наиболее часто встречающихся онкологических патологиях (рак легкого, кишечника, желудка, молочной железы, яичников). Следует отметить, что клинические испытания противоопухолевой аутовакцины проводились и в Российском онкологическом научном центре АМН Российской Федерации (г. Москва), при этом зарегистрирован положительный эффект. Особо нужно подчеркнуть тот факт, что авторами исследован также молекулярный профиль опухоли, как основа для индивидуализации терапии и прогноза течения заболевания. Установлено, что наибольший эффект от включения аутовакцины в схему комплексной терапии больных раком желудка наблюдается при опухолях с экспрессией р53, EGFR, HER-2, β-катенина, VEGF и Bcl-2. Авторами разработаны оригинальные технологии изготовления противоопухолевых вакцин с использованием в качестве природных адъювантов аутологичных дендритных клеток, нагруженных модифицированным антигенным опухолевым материалом, а также проведены доклинические исследования ксеногенной вакцины на основе эмбриональных белков. Новизна и конкурентоспособность разработок защищена 33 патентами Украины. Результаты клинических испытаний позволили авторам создать методические рекомендации (4), информационные письма (7), сделать доклады (98) на международных конференциях и съездах. Учитывая безусловную научную новизну и практическую значимость представленного цикла работ рекомендую представить его на соискание Государственной премии Украины.

Давыдов Михаил Иванович, д.м.н., проф., академик РАМН и РАН, генеральный директор Российского онкологического научного центра АМН РФ.

Білинський Б. Т.

Поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл наукових праць «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» авторського колективу (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.) є яскравим прикладом впровадження фундаментальних здобутків науковців у практичні сфери сучасного існування людини і суспільства. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати з конструювання. доклінічного та клінічного випробування протипухлинних вакцин, а також впровадження їх в клінічну практику. Запропоновано нові підходи для створення протипухлинних вакцин другого покоління на основі дендритних клітин та ксеногенних ембріональних антигенів. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач - вперше досліджено молекулярний профіль клітин раку шлунка, як підґрунтя для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу захворювання при проведенні вакцинотерапії хворих на дану патологію. Новизну розробок авторів захищено 33 патентами України. Для спеціалізованих онкологічних закладів підготовлено 4 методичних рекомендацій та 7 інформаційних листів. Принципово нові фундаментальні результати багатопланових досліджень науковців Національному інституті раку МОЗ України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України і їх практичне впровадження заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Білинський Борис Тарасович, д.м.н., проф., професор кафедри онкології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Швайко Л.І.

Сучасним і надзвичайно перспективним напрямком лікування онкологічних захворювань є використання протипухлинних вакцин. Колективом авторів впродовж багатьох років проведено фундаментальні та прикладні дослідження з цього напрямку та досягнуто дуже високих результатів, одним із найважливіших з яких, на мій погляд, є значне покращення 5-річної виживаності завдяки використанню розроблених вакцин за окремими формами онкологічних захворювань.
Вважаю цикл наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» виконану авторами Потебня Г.П., Лісовенко Г. С.,Діденко Г. В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В. В., Воробйова Л. І., Крячок І. А., Храновська Н.М.,Ганул В. Л. таким, що заслуговує присудження Державної премії України.

ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМНУ" д.мед.н., ст.н.с. Л.І. Швайко

Гість O,Й. Дасюкевич

Мені особисто прийшлось застосовувати вакцину на основі дендритних клітин для свого чоловіка, у якого був діагноз - гліома головного мозку, 4 стадія. Застосування аутовакцини на основі аутологічних дендритних клітин дало можливість поламати стандарти виживаності і значно подовжити безрецидивний період життя. Застосування вакцини призвело до нормалізації імунологічних показників, які тривалий час були в нормі, при цьому слід зауважити, що і якість життя зберігалась досить високою. Співпрацювали з колективом Храновської Н.Н. Цей метод терапії переноситься добре, було незначне підвищення температури, що швидко проходило. Вважаю, що цей метод заслуговує на широке практичне використання в терапії новоутворень.
Дасюкевич О.Й.

Остапченко Л.І

Цикл наукових робіт фундаментального та практичного спрямування «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» авторського колективу у складі Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л., виконаного на базі Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України складається з 6 монографій, 126 наукових статей, 33 патентів, опублікованих протягом останніх 20 років,присвячено створенню нового класу протипухлинних препаратів, здатних пригнічувати метастазування та запобігають виникненню рецидивів новоутворень. Вакцинотерапія із використанням аутологічних пухлинних клітин в комплексі з цитотоксичними лектинами Bacillus subtilis В-7025 та дендритними клітинами підсилює природний імунітет і, таким чином, забезпечує розпізнавання пухлинних антигенів як чужерідних, що й обумовлює терапевтичну ефективність даних вакцин, які в комплексній терапії хворих на рак шлунка, легень, молочної залози, яйників знаходять на сьогодні широке застосування. Авторами розроблено методичні рекомендації щодо даного напрямку протипухлинної терапії, які затверджені МОЗ України та за даними циклу експериментальних та апробованих в обмежених клінічних дослідженнях робіт доводять ефективність індивідуального підходу специфічної імунотерапії раку. Таким чином цикл наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» заслуговує на присудження Державної премії України в 2014 році.

Директор ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік АН Вищої школи, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки професор, доктор біологічних наук Остапченко Л.І.

Пономарьова О.В.

Розробка нових методів лікування онкологічних хворих є надзвичайно важливим завданням. Нині на передній план за умови збереження або підвищення ефективності протипухлинної терапії виходить збереження якості життя. Безумовно, в першу чергу це стосується хворих з розповсюдженими стадіями хвороби, які отримують терапію тривало, у деяких випадках – все життя. З цієї позиції протипухлинні вакцини є дуже цікавим лікувальним напрямком, який поєднує найвищий рівень безпеки та значний терапевтичний потенціал. Хочу підкреслити, що протипухлинні вакцини були створені вітчизняним колективом авторів на високому науковому рівні, ефективність їх підтверджена численними клінічними дослідженнями.
Вважаю, що авторський колектив безумовно заслуговує підтримки та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.
Старший науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України к.м.н. Пономарьова О.В.

Гість

Розробка протипухлинних вакцин - одне з найбільш сучасних напрямків боротьби з онкологічними захворюванням. Колектив авторів тривалий час працює над данною проблемою, досяг значних успіхів у своїй праці. Отримані результати є підгрунттям для широкого застосування в Україні індивіалізованої терапії з урахуванням особливостей імунної системи хворих. Робота є високотехнологічною, піонерською. Вважаю цикл наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» приоритетним і таким, що заслуговує присудження Державної премії України.

д.м.н., проф., гол.н.співробітник ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України" Абраменко І.В.

проф. В.В. Філоненко

Розробка та впровадження в клінічну практику нових підходів в лікуванні злоякісних новоутворень людини безумовно є надзвичайно актуальним. До таких підходів відноситься і імунотерапія, як з застосуванням специфічних антитіл проти білків-мішеней, так і протипухлинних вакцин на основі рекомбінантних білків пухлино-асоційованих антигенів, ДНК конструкцій, активованих клітин імунної системи та інше. Надзвичайно приємно, що роботи в цьому напрямку на світовому рівні проводяться і в Україні, свідченням чого є розробки співробітників Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України та Національного Інституту раку МОЗ України, що відображені в циклі наукових праць "Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин". Отримані авторами дані є надзвичайно важливими для розуміння механізмів протипухлинної імунної відповіді, а перспективи впровадження в клінічну практику протипухлинних вакцин є очевидними. Вважаю, що авторський колектив безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.
Д.б.н., проф., зав.відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, Філоненко В.В.

Швець Ю.В.

Цикл наукових праць "Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин" розроблений провідними фахівцями України в галузі експериментальної та клінічної онкології. В представленому циклі наукових праць презентовано результати плідної багаторічної роботи щодо створення, випробовування на численних експериментальних моделях пухлин тварин та впровадження в клінічну практику нових унікальних вакцинних препаратів з різними механізмами дії.
Однин з напрямків циклу стосується створення і застосування у клініці вакцини на основі аутологічних дендритних клітин онкохворого. Ця унікальна технологія доволяє частково відновити порушену пухлиною протипухлинну імунну відповідь організму хазяїна. Розроблеий імунотерапевтичний підхід є високоспецифічним і, що вкрай важливо, - індивідуальним і безпечним. За понад 10 років клінічного впровадження цього методу імунотерапію з використанням дендритних клітин отримали понад 300 пацієнтів хворих на рак молочної залози, легенів, яєчника, шлунку. За останніми даними після отримання курсів дендритноклітинниї терапії у групи хворих на рак яєчника (100 пацієнтів) 5-ти річне виживання покращилося на 35%, а у групи хворих на рак легенів (12 пацієнтів) - на 25%. Отже, отримані результати свідчать про важливість даного напрямку досліджень для розвитку національної науки, біотехнології та охорони здоров`я.
Вважаю, що така фундаментальна праця як "Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин" потребує всебічної підтримки держави, а колектив її авторів: Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л. заслуговують вищої державної нагороди в галузі науки і техніки 2014 р.
Доцент кафедри мікробіології та загальної імунології, ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.б.н., Швець Ю.В.

проф. Баштан В.П.

Згідно даних літератури та власних спостережень вакцинотерапія є ефективним методом лікування меланом, раку нирки, пухлин шлуново-кишкового тракту, раку простати, легенів та астроцитом, а також профілактики раку шийки матки.
Цей метод лікування не має абсолютних пропоказань та не асоціюється з розвитком серйозних ускладнень. Надважливим є те, що вакцинотерапія здатна впливати на розвиток захворювань не тільки на ранніх, а також і на пізніх стадіях розвитку злоякісної пухлини.
Дослідження авторів мене дуже зацікавило та переконало, тому вважаю за потрібне відмітити, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Заслужений лікар України,
завідувач кафедри онкології, радіології
та радіаційної медицини ВДНЗУ "українська
медична стоматологічна академія" (м. Полтава)
д.мед.н., проф. Баштан В.П.

Орел В.Е.

Цикл робіт р40 «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» виконану авторами Потебня Г.П., Лісовенко Г. С.,Діденко Г. В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В. В., Воробйова Л. І., Крячок І. А., Храновська Н.М.,Ганул В. Л. та представлену Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України стосується розробки сучасних напрямків біотерапії, які все більше затребувані в клінічній практиці онкологічних закладів.
Ідея роботи має вітчизняне багаторічне коріння. Авторський колектив зміг не лише провести фундаментальні наукові дослідження, розробивши на їх основі сучасні медичні технології, а і впровадити розроблені технології в ряді онкологічних закладів.
До отриманих вагомих наукових фундаментальних добутків роботи, можна віднести запропоновані підходи по підсиленню дії пухлиноасоційованих антигенів ад’ювантами мікробного походження та механохімічною активацією. Серед клінічних результатів особливо слід відмітити підвищення майже на 20% показника загальної 5-річної виживаності при лікування у вакцинованих хворих на недрібноклітинні форми раку легені при ША стадії пухлинного процесу в порівняні з невакцинованими пацієнтами.
Мені персонально поталанило, приймати участь в якості експерта по оцінці фундаментальних та прикладних результатів цієї роботи, тому вважаю за потрібне відмітити, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Завідувач науково-дослідної лабораторії
медичної фізики та біоінженерії
Національного інституту раку
професор, д.б.н. Орел В.Е.

Гарманчук Л.В.

Авторським колективом вперше в Україні було створено та впроваджено в клінічну практику протипухлинні вакцини нового покоління. Розроблені продукти є інноваційними, вони створені на засадах сучасної онкології, імунології та біотехнології. У численних клінічних випробуваннях розроблені протипухлинні вакцини показали високу ефективність та відсутність побічних ефектів при їх включенні в комплексне лікування онкологічних хворих з різними нозологічними формами захворювання. Розробки колективу авторів визнані на міжнародному рівні. Створені нові ефективні продукти та технології призводять до збереження та покращання якості життя багатьом людям, скорочують витрати на лікування та забезпечують суттєвий соціально-економічний ефект.

Професор кафедри біохімії ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.б.н. Гарманчук Л.В.

Жулкевич І.В.

Після ознайомлення з циклом наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» (Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Базась В.М., Абабков В.В., Воробйова Л.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Ганул В.Л.- Цикл наукових праць складається з 6 монографій і 126 наукових статей, 33 патентів, опублікованих протягом 20 років.), поданих на здобуття Державних премій України в 2014 році, можна зробити висновок, що протипухлинні вакцини, розроблені на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, спрямовані на створення нового класу протипухлинних препаратів, здатних запобігати виникненню рецидивів та метастазів раку.
Метод конструювання таких вакцин, які містять антигени пухлин, отриманих в ході хірургічного втручання, передбачає їх модифікацію цитотоксичними лектинами - вакцина з аутологічних пухлинних клітин на основі цитотоксичних лектинів Bacillus subtilis В-7025, а також вакцини з використанням дендритних клітин в якості природних ад’ювантів і вакцини на основі ксеногенних ембріональних протеїнів та бактеріальних протеїнвмісних метаболітів.
Проведені дослідження показують ефективність застосування розроблених вакцини в комплексній терапії хворих на рак шлунка, легень, молочної залози, яйників тощо. Застосування вакцини забезпечує формування імунної відповіді проти агресивних пухлинних клітин, сприяє нормалізації імунологічних показників, збільшує тривалість життя хворих на рак і головне - підвищує його якість. Авторами видані і затверджені МОЗ України відповідні методичні документі, в яких освітлено основні етапи виготовлення вакцин, перевірки її якості, особливості зберігання та їх терапевтичного застосування.
Вперше в Україні розроблено, науково доведено і затверджено МОЗ доступний для використання метод специфічної імунотерапії раку, широке впровадження здатне поліпшити результати лікування онкологічних хворих.
Висновок - цикл наукових робіт «Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин» заслуговує на присудження Державної премії України в 2014 році.
Професор кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету-д.м.н. Жулкевич І.В.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.