Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”

р18

Представлено Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Автори: Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І.

Цикл наукових праць складається з 32 монографій і 383 наукових статей, опублікованих протягом 1973 -2012 років.

Створено системний інструментарій комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивні методи оптимізації, штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, що дозволило розвинути, теоретично узагальнити і з єдиних наукових позицій вирішити численні наукомісткі проблеми, пов'язані зі створенням якісно нових методів дослідження складних процесів та систем, стимулювати розвиток нових інтелектуальних інформаційних технологій та просувати розроблені в Україні оригінальні технології на міжнародний інформаційний ринок.

Результати циклу мають значення для вирішення проблем, що виникають, зокрема, при прийнятті управлінських і державних рішень, в бюджетному та макроекономічному плануванні і прогнозуванні, розміщенні об’єктів, проектуванні складних технічних систем і мереж, створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення, комп’ютерних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та створенні інтелектуальних робототехнічних систем.

Кількість публікацій: 1320, в т.ч. 120 монографій, 1200 статей (200 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 460 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 6. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено понад 100 патентами та авторськими свідоцтвами. За даною тематикою захищено 27 докторських та 70 кандидатських. 

 Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради  Інституту програмних систем НАН України  18 вересня 2014 року о 10 годині за адресою: м. Київ,  акад. Глушкова, 40 (корпус 5). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Шило В.П.

Авторами циклу наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” створено потужний інструментарій нових математичних методів оптимізації та штучного інтелекту і застосовано його для розв’язання практичних задач дослідження складних процесів і систем.
Перевагою циклу робіт є те що він включає як фундаментальні наукові результати світового рівня, так і отримані на їх основі численні прикладні розробки, що використовуються при прийнятті рішень, зокрема, в теоретико-економічних дослідженнях при математичному моделюванні та визначенні нових закономірностей функціонування як економіки України в цілому, так і її окремих складових, у ході прийняття управлінських рішень на різних рівнях господарювання. Авторський колектив складають відомі фахівці в області математичного моделювання, теорії оптимізації, комп’ютерних інформаційних технологій та штучного інтелекту із наукових центрів Києва, Дніпропетровська, Донецька. Про високу наукову кваліфікацію авторів свідчить велика кількість монографій, статей, патентів, доповідей на міжнародних конференціях, участь у національних та міжнародних проектах. Вагомим внеском у розвиток теорії та методів дискретної оптимізації є результати, отримані в Інституті кібернетики імені В.М Глушкова НАН України. Вони присвячені створенню математичного апарату дослідження коректності векторних дискретних моделей, аналізу їх вхідних даних. На основі результатів цієї теорії розроблено, обґрунтовано та досліджено нові математичні методи, алгоритми і створено програмне забезпечення для розв’язування векторних задач як детермінованих, так і за умов невизначеності. Розроблені методи негладкої оптимізації у сполученні із лагранжевими релаксаціями дають можливість отримувати ефективні оцінки цільової функції в задачах дискретного програмування.
Вважаю, що автори Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І. циклу робіт “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Лауреат Премії ім. В.М. Глушкова НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор В.П.Шило

Kotov Vladimir (Котов В.М.)

В цикле научных работ представлены важные в теоретическом и прикладном аспектах научные результаты украинских ученых, относящиеся к созданию математической теории анализа и эффективного решения задач, описывающих сложные процессы, которые возникают в различных сферах человеческой деятельности и характеризуются неопределенностью, случайностью, многокритериальностью, возможными возмущениями исходных данных, дискретностью, неполнотой информации. Необходимость принятия многоцелевых решений с учетом перечисленных факторов обусловила актуальность на современном этапе развития науки, техники и общества в целом разработки математических методов оптимизации и искусственного интеллекта для моделирования сложных процессов и систем. Весомый вклад в развитие этих направлений в Украине и за рубежом внес каждый из авторов данного цикла научных работ, их работы существенно развивают и пополняют указанные направления исследований.
Нам хорошо знакомы работы по теории и методам дискретной оптимизации, выполненные Лебедевой Т.Т., Семеновой Н.В. в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова. Нами совместно в коллективе украинских и белорусских ученых успешно выполнялись многочисленные международные проекты, посвященные важным проблемам корректности и построения эффективных методов решения задач дискретной оптимизации в условиях неопределенности с многими критериями и неполной информацией. Научные результаты указанных авторов являются фундаментальными, описывающими общие характеристики и свойства многокритериальных задач дискретной оптимизации в условиях неопределенности. Устойчивость векторных дискретных задач при возможных возмущениях в исходных данных, разработка методов решения дискретных задач, учитывающих неопределенность данных – это область исследований, в которой международный авторитет этих авторов несомненен.
Важно отметить, что результаты представленного цикла работ отображены в 32 монографиях и 383 научных статьях (в том числе в международных журналах, содержащихся в базе данных SCOPUS). Высокий уровень этих работ подтверждается участием авторов в международных научных проектах, многочисленных конференциях и выставках. Защищено 27докторских и свыше 70 кандидатских диссертаций.
О практической направленности обсуждаемого цикла работ свидетельствует и широта применения представленных в нем научных результатов для решения сложных и актуальных проблем современности. Как следует из реферата рассматриваемого цикла работ, авторы имеют внедрения в практику построения сложных космических, промышленных, банковских, систем, для создания информационных компьютерных технологий моделирования украинского жестового языка, систем управления экономикой, социальной сферой, прогнозирования процессов экологического характера.
Высокая значимость представленных исследований достигнута удачным составом авторского коллектива, который объединил прекрасных математиков, каждый из которых является специалистом в своей теоретической и прикладной области. Авторы являются известными учеными, имеющими свое имя в мировой науке, и, несомненно, заслуживают присуждения им высокой государственно награды – Государственной премии Украины 2014 года в области науки и техники.

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники, профессор кафедры уравнений математической физики
Белорусского государственного университета,
доктор физико-математических наук, профессор
В.А. Емеличев

Заведующий кафедры дискретной математики и алгоритмики
Белорусского государственного университета,
доктор физико-математических наук, профессор
В.М. Котов

Чикрій А.О.

Представлений цикл наукових праць висунуто колективом авторів, у складі якого визнані вчені, відомі своїми науковими результатами в Україні та за кордоном. Їх наукові дослідження зробили суттєвий внесок в теорію і практику математичного моделювання складних процесів і систем різноманітної природи. Основною метою даної роботи є розроблення методів і засобів комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивних методів оптимізації, створення і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій. Зазначений цикл наукових праць спрямований на розвиток математичного моделювання та обчислювальних методів як інструментальних комп’ютерних засобів наукових досліджень, а саме, на створення та дослідження математичних моделей, розробку економічних методів розв’язування математичних задач, одержаних в результаті математичного моделювання, розробку математичних основ створення інтелектуальних програмних систем, створення та впровадження високоінтелектуальних інформаційних технологій, створення робототехнічних систем.
У процесі виконання наукових робіт були отримані важливі фундаментальні результати, а саме, створена методологія побудови математичних моделей процесів та систем, що спрямована на оптимізацію проектування, моделювання, формування рівнянь руху, оптимальне керування, оцінювання параметрів і станів об’єктів з урахуванням експериментальних і статистичних даних; розроблені теоретичні основи оптимальної фільтрації та оптимального керування елементами великих космічних конструкцій; розроблені нові підходи і методи моделювання систем з елементами штучного інтелекту; побудовано нові математичні моделі просторових конструкцій з нелінійностями у просторі станів;. розроблено методи моделювання нестаціонарних нелінійних процесів довільної природи із невизначеностями структурного, статистичного і параметричного характеру. Для процесів екології та енергетики, складних процесів інтенсивного тепло- та масопереносу з великими градієнтами та швидкими змінами в часі розв’язана проблема адекватного вибору математичної моделі досліджуваного процесу. Розроблено нові перспективні інформаційні технології обробки, аналізу, діагностики даних і візуалізації інформації для створення оригінальних і удосконалення існуючих засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Досліджено класи нових математичних моделей неперервних задач оптимального розбиття множин евклідового простору. Розглянуто детерміновані, стохастичні, лінійні та нелінійні багатопродуктові задачі оптимального розбиття множин. Запропоновані нові підходи і методи для моделювання мислення в системах зі штучним інтелектом. Розроблені математичні моделі та оптимізаційні методи є новим інструментарієм науково обґрунтованого врахування багатокритеріальності, структурних властивостей дискретних множин, можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних, що є характерним для багатьох практичних застосувань.
Вважаю що за обсягом виконаної роботи, науковою новизною, повнотою матеріалу і за масштабами впровадження результатів цикл робіт ”Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” авторів Галби Є.Ф., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кiсельової О.М., Крака Ю.В., Шевченка А.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Член-кореспондент НАН України,
доктор фіз.-мат. наук, професор,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Лауреат премії імені В.М. Глушкова Чикрій А.О.

Марценюк В.П.

ВІДГУК
на цикл наукових праць Галби Є.Ф., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кiсельової О.М., Крака Ю.В., Шевченка А.І. ”Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”, висунутого на здобуття Державної премії України 2014 року в області науки і техніки

Даний цикл наукових праць об’єднує отримані впродовж останніх десятиліть найвизначніші результати досліджень українських учених у галузі дискретної та негладкої оптимізації, розробки математичних методів оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем, теорії коректності векторних задач дискретної оптимізації та прийняття рішень в складних системах за умов невизначеності, при неповноті, неточності, суб’єктивності та нечіткості вхідних даних.
Переважна більшість процесів в медицині носить нелінійний характер, який негативно посилюється через багатокритеріальність цілей, неповноту даних та їх невизначеність. Необхідно також враховувати різноманітні фактори, які роблять процеси стохастичними. Разом з тим, формулювання медичних, економічних та соціальних проблем, які в основному розв’язуються за умов невизначеності, ризиків, конфліктів, є за своєю суттю задачами, для яких необхідні дослідження їх стійкості, чутливості та керованості. Тому використовуючи результати даного циклу робіт можна розвивати підхід до побудови та аналізу моделей системних медичних досліджень в класах математичих моделей дискретної та негладкої оптимізації. Такі моделі на сьогодні вже зарекомендували себе позитивно при вивченні екологічних систем, ряду задач клінічної медицини.
Зокрема, ідеї і результати авторів циклу наукових праць виявилися досить ефективними і використовуються в даний час при розробці економіко-математичних моделей, що враховують особливості національної економіки. Суттєві результати в цьому напрямку досягнуто в українській школі дискретної та негладкої оптимізації, заснованій академіками НАН України І.В. Сергієнком та Н.З. Шором. Важливий внесок у розвиток теорії та методів розв’язання й дослідження проблем коректності, стійкості векторних дискретних задач, теорії оптимізації негладких опуклих функцій, побудови нових сімейства субградієнтних методів з перетворенням простору, які мають прискорену збіжність, а також в розробку відповідних програмних засобів в Україні внесли автори циклу робіт, зокрема Т.Т. Лебєдєва, Н.В. Семенова, П.І. Стецюк. Я добре знайомий з їх роботами, виконаними в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Високий рівень цих робіт підтверджують публікації у високорейтингових наукових журналах та участь авторів у міжнародних проектах та конференціях, в тому числі конференції “Прийняття рішень за умов невизначеності”, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Вважаю, що автори Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І. циклу наукових робіт “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” заслуговують присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2014 рік.

Проректор з наукової роботи, інноваційних
та комп'ютерних технологій
Тернопільського державного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського
доктор технічних наук, професор Марценюк В.П.

Ємець О. О.

Представлений цикл наукових праць містить результати багаторічних досліджень, що проводилися у провідних наукових центрах України в галузі математичного моделювання, теорії оптимізації, комп'ютерних інформаційних технологій і штучного інтелекту.
Я добре знайомий з науковими результатами учасників колективу за численними статтями, монографіями, дисертаціями і доповідями на міжнародних конференціях. Авторами розроблені, обґрунтовані та досліджені нові ефективні математичні методи, алгоритми, створено програмне забезпечення для розв’язання векторних задач дискретної оптимізації, в тому числі за умов невизначеності, некоректних задач лінійної алгебри, детермінованих, стохастичних, лінійних та нелінійних багатопродуктових задач оптимального розбиття множин, задач знаходження пропускних здатностей дуг надійної орієнтованої мережі та ін. Побудовано нові сімейства субградієнтних методів з перетворенням простору для знаходження мінімуму опуклої функції, які мають прискорену збіжність при розв'язуванні задач з яружними особливостями. Створено математичний апарат дослідження природних явищ та ефектів, пов’язаних з вивченням турбулентних потоків в’язкої нестислої рідини, механічних ефектів квантової механіки, ефектів, пов’язаних з росповсюдженням вібро-, гідро-, сейсмоакустичних хвиль, керуванням різноманітними технологічними процесами, що має велике значення для вивчення та прогнозування небезпечних природних та техногенних явищ. Теоретичні результати проведених досліджень покладені в основу створення нових засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення систем різного призначення, включаючи системи моделювання інтелектуальної діяльності людини. Зокрема, результати ймовірнісно-статистичного моделювання впроваджено в банківській системі України для розв’язання задач оцінювання кредитоспроможності позичальників, в системах технічної діагностики електрообладнання суден річкового флоту України, в системах коротко- і середньострокового прогнозування процесів екологічного характеру та ін.
Вважаю, що за цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” авторський колектив у складі: Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України, зав. кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор фіз.-мат. наук, професор О.О. Ємець.

Литвиненко В.

Представлений Інститутом кібернетики НАН України цикл наукових праць «Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем» спрямований на створення сучасних методів і засобів комп’ютерного та математичного моделювання, методів оптимізації, розроблення і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для дослідження складних процесів і систем різної природи. З наукової новизни розробок необхідно підкреслити таке: створення системного математичного інструментарію для якісного та конструктивного дослідження математичних моделей нелінійних керованих процесів та полів різної природи; конструктивному дослідженні довгострокових і короткострокових прогнозів функцій станів тривимірної системи рівнянь Нав’є-Стокса, Гінзбурга-Ландау, системи Лотки-Вольтерри з дифузією тощо; створенні теорії математичного моделювання, оптимальної фільтрації та оптимального адаптивного керування елементами і системами великих космічних конструкцій з лінійними та нелінійними динамічними характеристиками. Фундаментальні результати стосовно розробки нових математичних методів аналізу даних та теорії коректності векторних задач дискретної оптимізації дають можливість розробляти, аналізувати та розв’язувати оптимізаційні задачі в економіці, техніці, керуванні технологічними процесами, біології, медицині, генетиці, комп’ютерних науках та ін. Вони представляють собою основу для підтримки прийняття рішень, зокрема, застосовані в теоретико-економічних дослідженнях при математичному моделюванні перехідних процесів в економіці України. Завдяки розробкам авторів вперше в Україні створено унікальну інформаційну технологію для моделювання та вивчення української жестової мови, що дає можливість активно впроваджувати її вивчення та використання, розширюючи можливості соціальної адаптації людей з вадами слуху.
Враховуючи значні теоретичні і практичні результати представленої роботи, вважаю, що колектив авторів Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кісельова О.М., Крак Ю.В. і Шевченко А.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2014 році.

Завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук
Херсонського національного технічного університету,
д.т.н. Литвиненко В.І.

Анісімов І.О., Погорілий С.Д.

Представлена робота “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” авторів Галби Є.Ф., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кісельової О.М., Крака Ю.В. і Шевченка А.І. є вельми актуальною у зв’язку з надзвичайно високою складністю широкого кола досліджень реальних процесів та комп’ютерних систем, що, в свою чергу, висуває проблему створення і дослідження їх математичних та комп’ютерних моделей.
В роботі одержано сукупність наукових результатів, які знайшли своє застосування та впрводження в низку новітніх інформаційних технологій.
У галузі математичних методів оптимізації побудовано теоретичні основи та створено математичний апарат дослідження коректності векторних дискретних моделей, аналізу їх вхідних даних. На основі результатів цієї теорії розроблено, обгрунтовано та досліджено нові математичні методи, алгоритми і створено програмне забезпечення для розв’язування векторних задач як детермінованих, так і за умов невизначеності.
Вперше в Україні розроблено унікальну інформаційну технологію для моделювання та вивчення української жестової мови. Технологія включає перетворення текстів українською мовою в їх аналоги на мові жестів, аналіз і синтез міміки і артикуляції губ, просторове моделювання рухів жестової мови і дактильної абетки тривимірної моделі людини, відображення процесу промовляння.
Створення в Україні унікальної інформаційної технології для моделювання та вивчення української жестової мови має велике соціальне значення, оскільки дозволяє активно впроваджувати її вивчення та використання, розширюючи таким чином можливості соціальної адаптації людей з вадами слуху.
Автори роботи, Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І., є добре знаними як в Україні так і далеко за її межами фахівцями. Вважаємо, що за рівнем одержаних наукових результатів, масштабами впровадження та значущістю робота заслуговує на присудження Державної премії України 2014 року в області науки і техніки.

Декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фіз.-мат наук, професор Анісімов І.О.;
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, доктор технічних наук, професор Погорілий С.Д.

Кожухівський А.Д.

Представлений відомими авторами - Галбою Є.Ф., Кулясом А.І., Лебєдєвою Т.Т., Семеновим Н.В., Стецюком П.І., Бідюком П.І., Касьяновим П.О., Кісельовою О.М., Краком Ю.В. і Шевченком А.І. цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем" представляє результати багаторічних фундаментальних і прикладних досліджень в теорії оптимізації, математичного моделювання складних процесів і систем, оптимального адаптивного керування динамічними об'єктами, методів і моделей штучного інтелекту та сучасних інформаційних систем. Отримано ряд оригінальних наукових результатів, які використані для розв'язання важливих практичних задач, пов'язаних з управлінням складними механічними системами, накопиченням та обробкою аудіо- та відеоданих у реальному часі, створенням прикладних систем штучного інтелекту, розробкою та впровадженням сучасних інформаційних технологій, зокрема інформаційних систем підтримки прийняття рішень. Останні знайшли широке застосування у різних галузях науки і техніки у формі зручного інструментарію для прискореного розв'язання складних наукоємних задач. Всі виконані роботи мають хороші перспективи для подальшого розвитку.
Вважаю, що автори представленого циклу наукових праць Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєв Т.Т., Семенов Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кісельова О.М., Крак Ю.В. і Шевченко А.І. цілком заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014-й рік.

Завідувач кафедри Черкаського державного технологічного
університету, д.т.н., професор
Кожухівський А.Д.

Наконечний О.Г.

Колективом авторів циклу наукових праць "Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем" виконано важливий комплекс досліджень, що містить фундаментальну та прикладну складові, які пов’язані зі створенням і дослідженням математичних та комп’ютерних моделей реальних процесів та систем, з постановкою та розв’язанням оптимізаційних задач, інтелектуальним аналізом даних, зокрема з розробленням методів і засобів комп’ютерного та математичного моделювання, побудовою конструктивних методів оптимізації, створенням і впровадженням інтелектуальних інформаційних технологій дослідження складних процесів і систем різноманітної природи. Наукові результати, досягнуті авторським колективом, серед яких відомі вчені, представники найпотужніших в Україні наукових центрів, свідчать про високий рівень виконаних фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт і вносять суттєвий вклад у вирішення важливих проблем сучасної науки в Україні та за її межами.
Вважаю, що за обсягом виконаної роботи, науковою новизною та результатами впровадження робота “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для
моделювання складних процесів і систем” авторів Галби Є.Ф., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кiсельової О.М., Крака Ю.В., Шевченка А.І. заслуговує присудження Державної премії України 2014 року в області науки і техніки.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник освіти України,
зав. каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
докт. фіз.-мат.наук, професор Наконечний О. Г.

Литвин О.М.

Авторами циклу наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” отримано нові наукові результати світового рівня з розробки нових математичних методів оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем різноманітної природи, створено системний інструментарій математичного та комп’ютерного моделювання, конструктивні методи оптимізації, штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, що дозволило з єдиних наукових позицій вирішити важливі наукові та технічні проблеми, стимулювати розвиток нових інтелектуальних інформаційних технологій в різних предметних областях для підвищення ефективності функціонування багатьох галузей народного господарства України.
Представлений цикл наукових праць спрямований на розвиток математичного моделювання та обчислювальних методів як інструментальних комп’ютерних засобів наукових досліджень, а саме на створення та дослідження математичних моделей складних процесів і систем в різних предметних областях, розробку економічних методів розв’язування математичних задач, одержаних в результаті математичного моделювання. Побудовано теоретичні основи та створено математичний апарат дослідження коректності векторних дискретних моделей, аналізу їх вхідних даних. На основі результатів цієї теорії розроблені, обгрунтовані та досліджені нові математичні методи, алгоритми та створено програмне забезпечення для розв’язування векторних задач як детермінованих, так і за умов невизначеності. Встановлено фундаментальні властивості різних класів задач, які стали теоретичною основою побудови та дослідження методів їх розв’язування. . Розроблено новий метод планування просторових рухів маніпуляційних роботів у середовищі з обмеженнями, як аналог процедур навчання та прийняття рішень для виконання маніпуляцій і локомоцій вищих організмів. Розроблено нові методи аналізу і синтезу голосової мовної інформації.
Розроблені математичні моделі та оптимізаційні методи є новим інструментарієм науково обґрунтованого врахування багатокритеріальності, структурних властивостей дискретних множин, можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних, що є характерним для багатьох напрямів наукових досліджень та практичних застосувань. Важливий здобуток виконаних досліджень – це якісно новий рівень теоретичного обґрунтування, розвитку математичного моделювання і практичної реалізації математичних моделей та оптимізаційних методів, що привело до розробки математичного апарату дослідження некоректних задач оптимізації, розв’язання важливих класів задач прийняття рішень.
Отримані результати опубліковані у великій кількості монографій, статей, значна частина яких включена до міжнародних наукометричних баз. Результати наукових досліджень та методологія впровадження їх у створення нових інформаційних технологій доповідались на численних міжнародних наукових конференціях. На розроблені системи отримані патенти і авторські свідоцтва.
З огляду на вищевикладене, вважаю, що за науковою новизною, практичною значущістю, обсягом виконаної роботи і за масштабами впровадження результатів цикл робіт “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” авторів Галби Є.Ф., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кiсельової О.М., Крака Ю.В., Шевченка А.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Завідувач кафедри прикладної математики
Української інженерно-педагогічної академії МОН,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, доктор фіз.-мат. наук, професор Литвин О.М.

José Valero

The series of scientific works "Mathematical Methods of Optimization and Artificial Intelligence for Modeling of Complex Processes and Systems" is the result of hard work and extensive research in computer and mathematical modeling, theory and optimization methods, artificial intelligence and data mining. It is devoted to solving actual problems of modern science: modeling complex objects and processes, development of methods of analysis, synthesis and optimization. The authors have developed an efficient method for solving discrete optimization problems of different classes, the study of mathematical models of nonlinear controlled processes and fields, prediction of nonlinear nonstationary processes, optimal control of complex nonlinear cosmic structures, new solutions to the problems of automatic diagnosis of complex marine power systems with the use of mathematical modeling, forecasting and optimal state estimation of dynamic systems. Scientists also propose new approaches and methods for simulation of thinking in systems with artificial intelligence.
I think that the work of the authors of series of scientific work "Mathematical Methods of Optimization and Artificial Intelligence for Modeling of Complex Processes and Systems" deserves the award of the State Prize of Ukraine in Science and Technology for 2014.

José Valero,
Professor, D.Sc. PhD,
Universidad Miguel Hernández de Elche

Донець Г.П.

У циклі наукових праць знайшли місце дослідження з розвитку теорії та методів оптимізації. Я знайомий з роботами авторів циклу, присвячених методам багатокритеріальної комбінаторної та батоекстремальної оптимізації, які вносять значний вклад в розвиток теорії прийняття рішень та математичного моделювання. Авторський колектив складають відомі фахівці в області теорії оптимізації, штучного інтелекту та комп'ютерних інформаційних технологій. Вважаю, що представлений цикл робіт «Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем» колективу авторів у складі: Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор фіз.-мат. наук Донець Г.П.

Eugene A. Feinberg

Series of scientific works "Mathematical Methods of Optimization and Artificial Intelligence for Modeling of Complex Processes and Systems"(authors: Galba E.F., KulyasA.I., Lebedeva T.T., Semenova N.V., Stetsyuk P.I., Bidyuk P.I., Kasyanov P.O., Krak Yu.V., Kiseleva E.M., ShevchenkoA.I.) are the result of successful research of leading scientists. This scientific work contains a powerful theoretical and methodological apparatus for development of methods for the study of
complex processes and systems, and creating effecting information technologies. The authors presented the results of both fundamental and applied research. The fundamental research have a great practical significance. The results can be applied for short-term and long-term forecasting of economical and technological processes; projection of complex engineering systems; the creation of new (and the perfection of existing) computer facilities and software for system research of physical, biological, technical, informational processes. The authors are well known scientists in the world. Their scientific achievements contain a vast of publications, monographs, published in provided scientific journals and monograph series. The Series of Scientific Works "Mathematical Methods of Optimization and
Artificial Intelligence for Modeling of Complex Processes and Systems" by Galba E.F., KulyasA.I., Lebedeva T.T., Semenova N.V., Stetsyuk P.I., Bidyuk P.I., Kasyanov P.O., Krak Yu.V., Kiseleva E.M., ShevchenkoA.I. contains important and actual scientific fundamental and applied results and deserves to be awarded a 2014 State Prize of Ukraine for achievements in Science and Technology.

Eugene A. Feinberg
Distinguished Professor
Department of Applied Mathematics and Statistics
Stony Brook University
Stony Brook, NY 11794-3600

Задірака Валерій Костянтинович

Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” об'єднує 32 монографій та 383 наукових статей в галузі обчислювальної математики, інформатики, штучного інтелекту, теорії управління, які виконані впродовж останніх 40 років в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Навчально-науковому комплексі «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України "КПІ" НАН України та МОН України, Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, Державному університеті інформатики і штучного інтелекту (м. Донецьк). В результаті спільної творчої співпраці колективом учених отримано наукові результати світового рівня з розробки нових математичних методів оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем різноманітної природи, створено системний інструментарій математичного та комп’ютерного моделювання, конструктивні методи оптимізації, штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, що дозволило з єдиних наукових позицій вирішити численні наукомісткі проблеми на різних рівнях господарювання, стимулювати розвиток нових інтелектуальних інформаційних технологій та їх просування на міжнародний інформаційний ринок.
Важливий здобуток виконаних досліджень – це якісно новий рівень теоретичного обґрунтування, розвитку і практичної реалізації математичних моделей та оптимізаційних методів, що привело до розробки математичного апарату дослідження некоректних задач оптимізації, розв’язання важливих класів задач прийняття рішень. Розроблені математичні моделі та оптимізаційні методи є новим інструментарієм науково обґрунтованого врахування багатокритеріальності, структурних властивостей дискретних множин, можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних, що є характерним для багатьох напрямів наукових досліджень та практичних застосувань.
Вважаю, що цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” зробив значний внесок у розвиток вітчизняної науки та техніки, що суттєво впливає на суспільний прогрес і утверджує високий авторитет України та її науки у світі, а його автори – Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І., заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.

Чл.-кор. НАН України, Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, доктор фіз.-мат. наук, професор
Задірака В.К.

Георгиевский Дмитрий Владимирович

Коллективом авторов были созданы теоретические основы и математический аппарат исследования различных классов задач дискретной оптимизации в условиях многокритериальности, наличия возможных возмущений, управляемости и неопределенности входных данных. Разработаны методы анализа и решения непрерывных задач оптимального разбиения, создан математический инструментарий для качественного исследования математических моделей нелинейных управляемых процессов и полей различной природы, установлены фундаментальные свойства псевдообратных матриц. Также разработаны новые методы планирования состояний и проектирования пространственных кинематических схем манипуляционных роботов. Разработан комплексный подход к распознаванию сложных ситуаций, основанный на аналогии с методами коллективного принятия решений, методы моделирования нестационарных нелинейных процессов произвольной природы с неопределенностями различного характера. Предложены новые подходы и методы для моделирования мышления в системах с искусственным интеллектом, создана виртуальная искусственная личность. Разработана теория математического моделирования и оптимального управления космическими конструкциями, технологии преобразования входной голосовой речевой информации в текстовую. Цикл научных работ "Математические методы оптимизации и искусственного интеллекта для моделирования сложных процессов и систем" содержит новые важные теоретические и практические результаты, а его авторы: Галба Е.Ф., Куляс А.И., Лебедева Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.И., Бидюк П.И., Касьянов П.О., Кисельова Е.М., Крак Ю.В., Шевченко А.И. заслуживают присуждение им за эту работу Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.

Доктор физико-математических наук, профессор,
проректор Московского государственного Университета имени М.В. Ломоносова

Гупал Анатолій Михайлович

У представленому на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки циклі наукових праць "Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем" висвітлюються основні результати наукових досліджень авторського колективу, спрямованих на розроблення системного інструментарію комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивних методів оптимізації, штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, створення і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій дослідження складних процесів і систем різноманітної природи.
У галузі математичних методів оптимізації створено теоретичні основи і математичний апарат дослідження коректності різних класів задач дискретної оптимізації за умов багатокритеріальності, наявності можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних. Створено математичний інструментарій для якісного та конструктивного поглибленого дослідження математичних моделей нелінійних керованих процесів та полів різної природи, встановлено фундаментальні властивості зважених псевдообернених матриць, що склали теоретичну основу для побудови та дослідження методів розв’язування некоректних задач лінійної алгебри. Розроблено математичну теорію аналізу та розв’язування неперервних задач оптимального розбиття, запропоновано єдиний підхід, в основі якого лежить зведення нескінченновимірних задач оптимізації до скінченновимірних негладких задач максимізації або негладких максимінних задач, а також метод урахування впливу невизначеності на значення критерію оптимальності у випадку, якщо вхідна інформація носить ймовірнісний характер.
У галузі математичних методів штучного інтелекту розроблено нові оптимізаційні методи розв’язання задач планування станів та проектування просторових кінематичних схем маніпуляційних роботів. Запропоновано комплексний підхід до розпізнавання та ідентифікації складних ситуацій, який базується на аналогії з методами колективного прийняття рішень, що ефективно використовуються у багатьох прикладних задачах. Розроблено методи моделювання нестаціонарних нелінійних процесів довільної природи із невизначеностями структурного, статистичного і параметричного характеру. Запропоновані нові підходи і методи для моделювання мислення в системах зі штучним інтелектом. Створено віртуальну штучну особистість - робот «VITROM» як комплекс програм, що дозволяє імітувати діяльність функціональних систем мозку людини на основі поглибленого вивчення структурно-функціональної організації нервової системи людини. Розроблено теорію математичного моделювання, оптимальної фільтрації та оптимального керування елементами і системами великих космічних конструкцій з лінійними та нелінійними характеристиками. Створено інформаційну комп’ютерну технологію озвучення довільних текстів українською мовою та розроблено автоматизовану комп’ютерну систему перетворення вхідної голосової мовної інформації у текстову. Розроблено унікальну інформаційну технологію для моделювання та вивчення української жестової мови.
Вважаю, що робота “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” авторів Галби Є.Ф., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кiсельової О.М., Крака Ю.В., Шевченка А.І. заслуговує присудження Державної премії України 2014 року в області науки і техніки і є вагомим внеском в розвиток сучасної української та світової науки і техніки в зв’язку з високим науковим рівнем, новизною та значним обсягом здійснених фундаментальних і прикладних досліджень, а також з широким масштабом проведених впроваджень отриманих результатів.

Чл.-кор. НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор фіз.-мат. наук, професор Гупал А.М.

Машков Олег Альбертович, ДЕА

Представлений до відзначення Державною премією України цикл наукових праць ”Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” представляє комплекс досліджень в галузях комп’ютерного та математичного моделювання, теорії і методів оптимізації, штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, що має, на мій погляд, як теоретичне та й практичне значення. Теоретичне значення полягає:
– в розробці методології системного комп’ютерного та математичного моделювання;
– в удосконаленні сучасних методів оптимізації складних систем;
– розвитку теорії штучного інтелекту.
Цикл праць авторів мають світовий науковий рівень, про що свідчить загальна кількість посилань на публікації авторів – 460 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 6. За даною тематикою захищено 27 докторських та 70 кандидатських дисертацій.
Практичне значення полягає:
– в створенні перспективних технологій (інструментарії) системного підходу в організації управління складними процесами та системами: планування, організація, управління, контроль;
– в розробці інструментарію проектуванні складних технічних систем і мереж, та моделювання їх функціонування в умовах нештатних, аварійних ситуацій;
– створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення, комп’ютерних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та створенні інтелектуальних робототехнічних систем.
Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено понад 100 патентами та авторськими свідоцтвами.
Вважаю, що представлений цикл робіт «Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем» колективу авторів у складі: Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.
Проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Машков Олег Альбертович.

Дєєва Н.М.

Напрям наукових досліджень, виконаних авторським колективом у складі Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І. і представлених на здобуття Державної премії України дуже актуальний на сучасному етапі розвитку науки, техніки і суспільства в цілому, які все більше схильні до прояву випадковостей і невизначеностей. Це є причиною того, що не завжди спрацьовують добре відомі, математично обґрунтовані теорії стосовно класичних постановок і методів розв’язання складних науково-технічних, економічних і соціальних задач. Переважна більшість процесів в економіці носить нелінійний характер, який негативно посилюється через багатокритеріальність цілей, неповноту даних і їх невизначеність. Необхідно також враховувати різноманітні фактори, які роблять процеси стохастичними. Разом з тим, формулювання економічних та соціальних проблем є за своєю суттю задачами, для яких необхідні дослідження їх стійкості, чутливості та керованості. Зокрема, ідеї і результати авторів циклу наукових праць виявилися досить ефективними і використовуються в даний час при розробці економіко-математичних моделей, що враховують особливості національної економіки, зокрема, прогнозів потенціалу економіки, та, відповідно, доходів бюджетів. Отримані результати можна використовувати для обгрунтування стратегічних рішень, що приймаються державними органами управління щодо зростання самодостатності територій України.
Комплексний, багатогранний підхід до вирішення фундаментальних і прикладних проблем математичного моделювання надскладних процесів і систем з використанням сучасних інформаційних технологій визначає вагомий внесок колективу авторів у розвиток як вітчизняної, так і світової науки. Безумовно, вказаний цикл робіт має важливе загальнодержавне значення, яке полягає не тільки у вирішенні важливих актуальних наукових проблем, але і в становленні потужних наукових шкіл, що сприяє активізації інтелектуального потенціалу нації та його залучення до досягнення передових позицій у світовій науці. На основі вказаного вище вважаю, що представлений цикл робіт «Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем» колективу авторів у складі: Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.
Доктор економічних наук, професор,заслужений економіст України,
державний службовець першого рангу, головний науковий співробітник Інституту демографії
та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Н.М. Дєєва

Перепелиця В.О., Бакурова А.В.ін І.В., Максишко Н.К.

Цикл наукових робіт «Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів та систем» присвячений дослідженню найбільш актуальних проблем сучасної науки управління, розширенню можливостей автоматичного та автоматизованого підходу до ряду складних задач управління в галузі техніки, економіки, обробки візуальної інформації. Результати авторів дозволяють реалізувати нові підходи до створення сучасних інтелектуальних систем в різних областях людської діяльності.
Численні наукові публікації авторів широко відомі і отримали високу оцінку як в Україні, так і за кордоном. Дослідження авторів циклу є значним внеском у розвиток інноваційних технологій нашої країни.
Вважаємо, що автори циклу наукових робіт "Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем" Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І., заслуговують присудження Державної премії України 2014 року в галузі науки і техніки.

Професор кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університета, доктор фізико-математичних наук, професор Перепелиця В.О. perepel2@yandex.ru
Завідувач кафедри економічної кібернетики та статистики Класичного приватного університету м.Запоріжжя, доктор економічних наук, професор Бакурова А.В. abaka11@yandex.ru

Софійський К.К.

Представлений до відзначення Державною премією України цикл наукових праць ”Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” відтворює комплекс досліджень в галузях комп’ютерного та математичного моделювання, теорії і методів оптимізації, штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних.
Автори циклу зробили вагомий внесок в розвиток сучасної науки. Ними розроблені конструктивні методи оптимізації, моделювання нестаціонарних нелінійних процесів довільної природи із невизначеностями структурного, статистичного і параметричного характеру; створені і впроваджені інтелектуальні інформаційні технології дослідження складних процесів і систем різноманітної природи. Запропонований і теоретично обґрунтований математичний апарат дослідження коректності та ефективного розв’язання різних класів задач дискретної оптимізації за умов багатокритеріальності, наявності можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних. Розроблена математична теорія аналізу та розв’язування неперервних задач оптимального розбиття множин. Розвинута класична теорія оптимізації негладких опуклих функцій. Побудовано нові сімейства субградієнтних методів з перетворенням простору для розв'язування задач оптимізації на множинах з яружними особливостями. Розроблені нові методи негладкої оптимізації для знаходження лагранжевих двоїстих оцінок в квадратичних неопуклих задачах. Побудовані нові моделі для задачі мінімізації поліноміальних функцій, задачі про максимальний розріз графу та задачі про максимально незалежну множину вершин графу. Розроблені нові перспективні інформаційні технології обробки, аналізу, діагностики даних і візуалізації інформації для створення оригінальних і удосконалення існуючих засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем дослідження технічних, фізичних, біологічних та інтелектуальних процесів.
Представлені фундаментальні дослідження мають широке коло практичних застосувань та використовувались для розрахунків параметрів і режимів роботи підземних гідротехнічних систем при удосконаленні технологічних схем видобутку і збагачення корисних копалин, а також технологій переробки техногенних родовищ. Були проаналізовані очікувані технологічні параметри систем відводу рідиних відходів в межах вирішення задач формування екологічної структури навколо промислових об’єктів, що дозволило оптимізувати технологічні параметри гірничих робіт при підземній розробці родовищ корисних копалин.
Вважаю, що подана робота виконана на високому науковому рівні, за актуальністю і значимістю цілком заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році, а самі автори Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І. - звання лауреатів.
Завідуючий відділом Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки К.К. Софійський

Козін І.В., Максишко Н.К.

Підтримуємо висунення роботи на премію в галузі фізико-математичних наук. Багаторічний досвід і фундаментальні напрацювання авторів мали значний вплив на розвиток як прикладної математики в цілому, так і конкретних програм у різних галузях діяльності.
Автори роботи широко відомі своїми науковими здобутками, як в Україні, так і за кордоном. Отримані авторами результати дозволяють істотно удосконалити підходи до розв’язання прикладних проблем у галузі математичного моделювання, розпізнавання образів, обробці інформації, створенні інтелектуальних інформаційних систем. Нові методологічні підходи до вирішення оптимізаційних задач знаходять застосування в галузі автоматизованого проектування, при аналізі складних технічних і економічних процесів.
Вважаємо, що автори циклу наукових робіт "Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем" Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І., заслуговують присудження Державної премії України 2014 року в галузі науки і техніки.

Доктор фізико-математичних наук, доцент Козін І.В. ainc@ukrpost.net
Завідувач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету, доктор економічних наук, професор Максишко Н.К. maxishko@ukr.net

Вітушко О.В.

Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”, який подано на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, є результатом наукових досліджень та розробок, що в об’єднанні утворюють системний інструментарій математичного і комп’ютерного моделювання і дозволяють вирішувати складні науково-технічні завдання зі створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення.
У представленому циклі робіт акумульовано 40-річний досвід колективу науковців з Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України "КПІ" НАН та МОН України, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Державного університету інформатики і штучного інтелекту (м. Донецьк). Наукові праці, що складають цикл, присвячені перспективним напрямкам, які виникли в останні роки: математичному моделюванню нелінійних процесів і систем; подальшому розвитку теорії дискретної оптимізації, оптимальної фільтрації та оптимального оцінювання параметрів і станів динамічних систем, створенню сучасних інформаційних технологій на основі розроблених теорій, методів, моделей, що також дозволило встановити закономірності процесів перерозподілу напружено-деформованого стану гірських порід при зміні їх фізико-механічних властивостей, процесів фільтрації розчинів електролітів у пористому гірському масиві та гідротранспортування полідисперсної мінеральної сировини.
Вважаю, що за своїм рівнем фундаментальних досліджень і практичних застосувань цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” відповідає кращим світовим досягненням у галузі науки і техніки, а його колектив авторів – Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кісельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І. – заслуговує присудження Державної премії України в цій галузі.

Головний інженер ТОВ “Шахтостроймонтаж”, доктор технічних наук О.В. Вітушко

Самойленко Анатолій МихайловичГість

Цикл наукових праць ”Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”, представлений до відзначення Державною премією України, висунуто колективом авторів, у складі якого визнані вчені, відомі своїми науковими результатами в Україні та світі. Основною метою даної роботи є розроблення методів і засобів комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивних методів оптимізації, створення і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій дослідження складних процесів і систем різноманітної природи. Авторами отримані найважливіші фундаментальні результати. Розроблені методи моделювання нестаціонарних нелінійних процесів довільної природи із невизначеностями структурного, статистичного і параметричного характеру. Створені теоретичні основи і математичний апарат дослідження коректності та ефективного розв’язання різних класів задач дискретної оптимізації за умов багатокритеріальності, наявності можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних. Розроблена математична теорія аналізу та розв’язування неперервних задач оптимального розбиття. Встановлені фундаментальні властивості зважених псевдообернених матриць, які стали теоретичною основою побудови та дослідження методів розв’язування некоректних задач лінійної алгебри. Розвинуто класичну теорію оптимізації негладких опуклих функцій, методи якої базуються на зовнішній апроксимації множини екстремумів еліпсоїдами з монотонним зменшенням їх об'єму. Побудовано нові сімейства субградієнтних методів з перетворенням простору для знаходження точки мінімуму опуклої функції при апріорному знанні оптимального значення функції, які мають прискорену збіжність при розв'язуванні задач з яружними особливостями. Розроблено нові методи негладкої оптимізації для знаходження лагранжевих двоїстих оцінок в квадратичних неопуклих задачах. Побудовано нові моделі для задачі мінімізації поліноміальних функцій, задачі про максимальний розріз графу та задачі про максимально незалежну множину вершин графу. Розроблено нові перспективні інформаційні технології обробки, аналізу, діагностики даних і візуалізації інформації для створення оригінальних і удосконалення існуючих засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем дослідження технічних, фізичних, біологічних та інтелектуальних процесів.
Представлений цикл наукових праць є дуже важливими і актуальними для України, оскільки є не тільки методичною основою для впровадження інформаційних технологій та комп’ютеризації при проектуванні складних технічних систем, оптимальному розподілі ресурсів тощо, а й має велике практичне значення для вирішення важливих проблем підвищення ефективності багатьох галузей економіки України, вносять суттєвий вклад у вирішення важливих проблем сучасності.
У складі колективу авторів відомі в Україні вчені, засновники наукових шкіл, представники найпотужніших в Україні наукових центрів. Отримані ними результати опубліковані у великій кількості статей, монографій, доповідались на численних міжнародних наукових конференціях, на розроблені системи отримані патенти і авторські свідоцтва, що підтверджують їх високий науковий і прикладний рівень.
Вважаю що за обсягом виконаної роботи, науковою новизною, повнотою матеріалу і за масштабами впровадження результатів робота “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” авторів Галби Є.Ф., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кiсельової О.М., Крака Ю.В., Шевченка А.І. заслуговує присудження Державної премії України 2014 року в області науки і техніки.
Директор Інституту математики НАН України,
академік-секретар відділення математики НАН України,
академік НАН України, доктор фіз-мат. наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки,
Державної премії України в галузі освіти
Самойленко А.М.

Т.Є. Романова

Видатні фундаментальні наукові досягнення авторів циклу наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” мають величезне значення у пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки України для вирішення сучасних наукових та прикладних проблем, що виникають при прийнятті управлінських і державних рішень, в бюджетному, макроекономічному плануванні та прогнозуванні, проектуванні складних технічних систем і мереж, розміщенні об’єктів, створенні нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення, комп’ютерних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та створенні інтелектуальних робототехнічних систем.
Вважаю, що авторський колектив – Галби Є.Ф., Куляса А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., Бідюка П.І., Касьянова П.О., Кiсельової О.М., Крака Ю.В., Шевченка А.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.
Провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України,
доктор технічних наук, професор, Т.Є. Романова, tarom27@yahoo.com

Нурминский Е.А.

Цикл научных работ "Математические методы оптимизации и искусственного интеллекта для моделирования сложных процессов и систем" подытоживает многолетнюю работу авторского коллектива и содержит новые фундаментальные результаты в области распознавания образов, искусственного интеллекта и
теории экстремальных задач. В области оптимизационных задач, помимо уникальных разработок в области дискретной математики, работа продолжает и развивает традиции киевской школы оптимизаторов, связанной в свое время с именами Б.Н. Пшеничного, Н.З. Шора, которые открыли совершенно новые новаторские подходы в этой области. На основе этих результатов разработаны практические информационные технологии, решающие важные задачи в различных приложениях, оптимальном проектировании и управлении сложными объектами. Научные достижения авторов цикла хорошо известны не только на Украине, но и в России, и по своему уровню соответствуют лучшим мировым разработкам. Научная квалификация авторов цикла не вызывает сомнений, о чем свидетельствует и количество монографий, статей, патентов, докладов на конференциях, участие в национальных и международных научных проектах. Считаю, что цикл научных работ " Математические методы оптимизации и искусственного интеллекта для моделирования сложных процессов и систем " содержит новые важные результаты, а его авторы: Галба Е.Ф., Куляс А.И., Лебедева Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.И., Бидюк П.И., Касьянов П.О., Киселева Е.М., Крак Ю.В., Шевченко А.И. заслуживают присуждение им за эту работу Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.

Заслуженный деятель науки РФ, доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Дальневосточного федерального университета

Е.А. Нурминский

Ляшко Сергій Іванович

Поданий до відзначення Державною премією цикл наукових праць «Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів та систем» містить комплекс важливих у теоретичному та прикладному аспектах наукових результатів, які відносяться до створення математичної теорії аналізу та розв’язання неперервних задач оптимального розбиття; ефективного розв’язування різних класів задач дискретної оптимізації за умов багатокритеріальності, можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних; дослідження коректності таких задач; встановлення фундаментальних властивостей зважених псевдообернених матриць, які стали теоретичною основою побудови та дослідження методів розв’язування некоректних задач лінійної алгебри; створенні системного математичного інструментарію для якісного та конструктивного дослідження математичних моделей нелінійних керованих процесів та полів різної природи; теорій математичного моделювання оптимальної фільтрації та оптимального адаптивного керування елементами і системами великих космічних конструкцій з лінійними та нелінійними динамічними характеристиками; якісному та конструктивному дослідженні довгострокових та короткострокових прогнозів функцій стану тривимірної системи рівнянь Нав’є-Стокса, Гінзбурга-Ландау, Курамото-Сівашинського, системи Лотки-Вольтерри з дифузією тощо; розробленні комплексного підходу до розпізнавання та ідентифікації складних ситуацій.

Представлений цикл праць характеризує великий обсяг фундаментальних і прикладних досліджень, широкі масштаби впровадження розробок у різних галузях із значним економічним ефектом в Україні і за кордоном. Розробки авторів не мають аналогів у світі, а деякі відрізняються стійкими конкурентними перевагами у порівнянні із зарубіжними.

Вважаю, що авторами циклу наукових праць, представленого Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, є визнані вчені – Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І, відомі своїми науковими результатами як в Україні, так і за її межами. На мою думку вони заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.

Чл.-кор. НАН України, Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, доктор фіз.-мат. наук, професор Ляшко С.І.

Стоян Ю.Г.

Оригінальні фундаментальні наукові досягнення авторів Галби Є.Ф., Куляса
А.І., Лебєдєвої Т.Т., Семенової Н.В., Стецюка П.І., Бідюка П.І., Касьянова
П.О., Кiсельової О.М., Крака Ю.В., Шевченка А.І. циклу робіт "Математичні
методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів
і систем" склали суттєвий внесок у розв’язання найважливіших прикладних
проблем, в тому числі: при прийнятті управлінських і державних рішень, у
бюджетному та макроекономічному плануванні і прогнозуванні, при
проектуванні складних технічних систем і мереж, у створенні нових засобів
обчислювальної техніки та програмного забезпечення різного призначення,
комп’ютерних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та
інтелектуальних робототехнічних систем. Дослідження авторів об’єднані
єдиною методологією та мають вирішальне значення для інноваційного
розвитку провідних галузей народного господарства України. Важливо також
відмітити світовий рівень результатів роботи, які підтверджені численними
патентами, авторськими свідоцтвами, грантами. Тому авторський колектив
заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки Ю.Г. Стоян, stoyan@ipmach.kharkov.ua

Молчанов І.Н.

Автори циклу робіт «Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів та систем» – відомі вчені в Україні і за її межами, очолюють наукові та науково-педагогічні колективи, виховали не одне покоління фахівців з інформатики, прикладної та обчислювальної математики. Їх наукові дослідження зробили суттєвий внесок в теорію і практику математичного моделювання складних процесів і систем різноманітної природи. Представлений цикл наукових праць спрямований на розвиток математичного моделювання та обчислювальних методів як інструментальних комп’ютерних засобів наукових досліджень, а саме на створення та дослідження математичних моделей складних процесів і систем в різних предметних областях, розробку економічних методів розв’язування математичних задач, одержаних в результаті математичного моделювання, розробку математичних основ створення інтелектуальних програмних систем для розв’язування складних інформаційних проблем, створення та впровадження високоінтелектуальних інформаційних технологій дослідження складних процесів у різних предметних областях, створення інтелектуальних робототехнічних систем.
Спільним елементом авторів цього циклу робіт є направленість їх наукових досліджень на вивчення засобами математичного моделювання науково-технічних, економічних, екологічних та соціальних процесів, дослідження яких є нетривіальною задачею, оскільки моделі таких процесів часто містять невизначеність вхідних даних та можливість збурення стану досліджуваних об’єктів.
Колективом авторів створена методологія побудови математичних моделей процесів та систем, що спрямована на оптимізацію проектування, моделювання, формування рівнянь руху, оптимального керування, оцінювання параметрів і станів об’єктів з урахуванням експериментальних і статистичних даних, на оптимальне керування елементами великих космічних конструкцій з нелінійними характеристиками. Запропоновані нові підходи і методи для моделювання мислення в системах зі штучним інтелектом. Розроблені математичні моделі та оптимізаційні методи є новим інструментарієм науково обґрунтованого врахування багатокритеріальності, структурних властивостей дискретних множин, можливих збурень, керованості і невизначеності вхідних даних, що є характерним для багатьох напрямів наукових досліджень та практичних застосувань.
Авторами циклу наукових праць одержано нові вагомі наукові результати в тих розділах математики, до задач яких приходять при математичному моделюванні складних процесів та систем в різних предметних областях.
Отримані результати опубліковані у великій кількості монографій, статей, значна частина яких включена до міжнародних наукометричних баз. Результати наукових досліджень та методологія впровадження їх у створення нових інформаційних технологій доповідались на численних міжнародних наукових конференціях. На розроблені системи отримані патенти і авторські свідоцтва. Представлені роботи мають велике наукове та практичне значення, оскільки зробили суттєвий внесок у вирішення важливих наукових та технічних проблем.
Вважаю, що колектив авторів Галба Є.Ф., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Шевченко А.І. циклу робіт «Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів та систем» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Професор кафедри інформатики
Київського міського університету
імені Бориса Грінченка, докт. фіз.-мат. наук,
Dr. rer. nat. h. c. ФРГ, професор,
Лауреат Державної премії СРСР,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки І.М.Молчанов

Соломон Д.И.

Представленный цикл научных работ "Математические методы оптимизации и искусственного интеллекта для моделирования сложных процессов и систем" (авторы: Галба Е.Ф., Куляс А.И., Лебедева Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.И., Бидюк П.И., Касьянов П.О., Киселева Е.М., Крак Ю.В., Шевченко А.И. ) содержит как фундаментальные результаты по разработке новых математических моделей и методов, так и полученные на их основе новые прикладные разработки. Высокий научный и прикладной уровень этой работы подтверждается большим количеством монографий, научных статей, докладами на многих научных конференциях, значительным количеством авторских свидетельств на разработанные системы.
Одной из составляющей этого цикла работ являются теоретические результаты по разработке численных методов оптимизации и их приложений в сложных экстремальных задачах, которые выполнены Киевской и Днепропетровской школами оптимизации. Мне известны их достижения по публикациям в международных научных журналах и по участию авторов в международных конференциях, в частности и тех, которые проводились в Республике Молдова. Так, например, Киселева Е.М., Крак Ю.М., Лебедева Т.Т., Семенова Н.В. и Стецюк П.И. приняли участие в конференции "Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии", которая состоялась в марте этого года в городе Кишинэу. Это способствует развитию новых направлений в численных методах оптимизации в Республике Молдова, Украине и других странах.
Считаю, что авторы цикла научных работ "Математические методы оптимизации и искусственного интеллекта для моделирования сложных процессов и систем" заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.

Лауреат Государственной премии Республики Молдова в области науки и техники, доктор технических наук, профессор, ректор Академии транспорта, информатики и коммуникаций Д.И. Соломон

Хіміч О.М.

Автори циклу робіт «Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів та систем» є відомі вчені, чиї наукові дослідження зробили суттєвий внесок в теорію і практику моделювання складних систем та процесів різної природи. Представлені наукові результати опубліковано в 32 монографіях та в 383 наукових статтях, як у вітчизняних, так і у виданнях іноземних держав.
Авторами одержано нові вагомі наукові результати в тих розділах математики, до задач яких приходять при математичному моделюванні складних науково-технічних, економічних, екологічних, соціальних процесів. Так, наприклад, в різних галузях науки і техніки ці проблеми виникають в задачах оптимального керування процесами різної природи, в задачах спостереження, томографії, оптимізації конструкцій, ідентифікації, обернених задачах нестаціонарної теплопровідності, задачах аналізу та синтезу динамічних систем, теорії рекурентної фільтрації, при дослідженні маніпуляційних систем, при створенні систем озвучування текстової інформації, систем керування космічними конструкціями, при створенні маніпуляційних роботів, інформаційних систем комп’ютерного документування мовних сигналів засідань, систем для моделювання української мови жестів, систем контролю і керування рухомими та стаціонарними об’єктами та ін.
Встановлено фундаментальні властивості різних класів задач, які стали теоретичною основою побудови та дослідження методів їх розв’язування. На основі одержаних теоретичних результатів побудовано та досліджено нові ефективні методи для розв’язування некоректних задач лінійної алгебри, векторних задач дискретної оптимізації, багатокритеріальних задач цілочисельного програмування, нелінійних еволюційних рівнянь, задач негладкої оптимізації, нелінійних задач оптимального розподілу множин, еволюційних варіаційних нерівностей, векторних задач цілочисельної оптимізації при умовах невизначеності даних, задач аналізу та керування включеннями.
Вважаю, що колектив авторів Бідюк П.І., Галба Є.Ф., Касьянов П.О., Кисельова Є.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Стецюк П.І., Шевченко А.І. циклу робіт «Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів та систем» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік .

Завідувач відділу Інституту кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки,
доктор фіз.-мат. наук Хіміч О.М.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.