Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку»

М33

Автори: Степенко О.В., к.е.н., Сакаль О.В., к.е.н., Третяк Н.А.

Представлений Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку НАН України.

Цикл наукових праць складається з 4 монографій, 15 статей, 6  тез доповідей.

Представлено низку результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень для вирішення проблеми забезпечення ефективного управління суспільними відносинами щодо земель. Розроблено інноваційну концептуальну модель ринково орієнтованих механізмів розвитку земельних відносин в новітніх умовах господарювання в Україні відповідно до положень концепції сталого розвитку, що полягає у визначенні адміністративно-правового, організаційного, фінансово-економічного та соціально-психологічного механізмів із встановленим набором методів та інструментів для підвищення екологічного, економічного та соціального ефекту в усіх сферах суспільної діяльності.

Запропоновано нові методологічні підходи до використання земельної ренти як інституціональної основи підвищення ефективності управління земельними ресурсами та землекористуванням, зокрема, удосконалено систему оцінки земель і земельних платежів на рентній основі. Визначено сучасні тенденції розвитку відносин власності на земельні ресурси і здійснено ретроспективний аналіз земельної реформи в Україні. Доведено необхідність впровадження інноваційних форм управління відносинами щодо землекористування у зв’язку із екологічними обмеженнями щодо використання земельних ресурсів.

Результати досліджень циклу праць мають важливе значення для наукового обґрунтування державної і регіональної політики в галузі управління земельними ресурсами та охорони навколишнього середовища; при розробці стратегій економічного та соціального розвитку областей України; удосконаленні генеральної схеми планування території України, схем і проектів планування окремих регіонів України.

 Кількість публікацій: 84,  в т.ч. 7 монографій, 55 статей, 22 тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Скольський І.М. к.с.-г.н., с.н.с.

Слід відзначити, що даний цикл праць є актуальним, оскільки з прийняттям в 2001 році Земельного кодексу України так і не було створено ефективного механізму управління земельними відносинами. Молоді вчені обгрунтували концептуальну модель механізмів управління земельними відносинами, запропонувавши методи та інструменти для забезпечення сталого розвитку в усіх сферах суспільної діяльності щодо земель.
Тому бажаю молодим вченим успіху у подальших їхніх дослідження та гідної відзнаки Премією Президента України для молодих учених.

Черемшинський

Озайомившись з представленим переліком праць та конкретно з працями Третяк Н.А. хочу зазначити, що в них є практичні напрацювання, які можуть дати ефект для економіки АПК, зокрема, висвітленні засади управління земельними ресурсами як функція держави описана у 2013 році "Розвиток системи управління..." мала відображення на коференції "Ефективне управління агрокопаніями" 18 вересня 2014 року з єдиною відмінністю: не з точки зору державного адміністрування, а з точки зору захисту агробізнесу від державного адміністрування шляхом і словами Третяка Н.А. Там в процесі дискусій було зазначено, що Продуктивність і Ефективність українських сільськогосподарських підприємст залежить від державного упраління і регулювання орендних відносин шляхом регулювання та публічного планування, формування стабільності бізнесу. Одночасно авторам Степенко О.В., Сакаль О.В., Третяк Н.А Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України немішало б давати пропозиції у вигляді проектів закододавчих ініціатив та методичних рекомендацій для Держземагенства з метою спрощення та публічності в управлінні земельними відносинами. Складається враження, що нашій державній системі необхідна бумажна робота за для видимості роботи, а не добробут в орендних земельних відносинах товаровиробників, які є платниками орендної плати та податків!

Гість

Ознайомившись із циклом наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку», представленим авторським колективом Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України у складі к.е.н. Степенко О.В., к.е.н. Сакаль О.В., Третяк Н.А., хочемо зауважити, що тему обрано вкрай актуально та своєчасно.
В період, коли нагальними є потреби: забезпечення пріоритету вимог екобезпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне поєднання господарської діяльності з охороною довкілля, підвищення родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, захист ґрунтів від ерозії та створення на цій основі умов зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції для зміцнення продовольчої безпеки країни, для подолання кризового стану у сфері використання та охорони земель, зокрема земель сільськогосподарського призначення, необхідно вживати превентивних заходів. А це потребує комплексного, а також системного підходу до еколого-економічного обґрунтування механізмів управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку.
З огляду на це, вважаємо, що науковий доробок циклу праць та сам колектив авторів заслуговує на присудження їм Премії Президента України для молодих вчених. Просимо підтримати їх у поступі до наукових здобутків.

Лицур Ігор

Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку», автори Степенко О., Сакаль О., Третяк Н. є надзвичайно актуальним та своєчасним, в світлі проведення реформ в економіці Україні та необхідною умовою європейського вектору розвитку. Робота містить як теоретичні так і практичні розробки щодо реформування організаційно-економічного механізму функціонування системи відносин власності на земельні ресурси і впровадження інноваційних форм управління відносинами щодо землекористування. В роботі дійсно присутні нові ідеї та нестандартні шляхи вирішення земельних проблем. З огляду на це вважаю, що дана робота заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених.
Доктор економічних наук, провідний науковий співробітник «ДУ Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» Лицур Ігор

Ш.І.Ібатуллін, д.е.н., проф.

Проблематика циклу наукових праць Степенка О.В., Сакаль О.В. і Третяк Н.А., співробітників ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», є актуальною для сьогодення, в час економічної кризи країни. Автори мають високий рівень теоретичної підготовки і глибоко пізнали прикладні аспекти сучасного природокористування в Україні.
Слід відзначити, що представлені результати досліджень мають важливе практичне значення, зокрема, для наукового обґрунтування державної і регіональної політики в галузі управління земельними ресурсами та охорони навколишнього середовища, при розробці стратегій економічного та соціального розвитку областей України, схем і проектів планування окремих регіонів України. Практичне втілення запропонованих дослідниками механізмів та інструментів управління земельними відносинами дозволять не тільки стимулювати економічний розвиток, насамперед, аграрного і лісового сектору національної економіки, але й соціальний та, що особливо важливо, екологічний, відповідно до положень концепції сталого розвитку.
Вважаю, що представлений на здобуття Премії Президента України для молодих учених цикл праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку» є актуальним, виконаний на високому науковому рівні, а його автори, к.е.н. Степенко О.В., к.е.н. Сакаль О.В. і к.е.н. Третяк Н.А. гідні отримання даної премії.

Коваленко А.О., к.е.н.,с.н.с., уч.секретар ІЕПСР НАН України

Актуальність циклу наукових праць молодих науковців Степенка О.В., Сакаль О.В. і Третяк Н.А. для суспільної практики та державного будівництва полягає в тому, що в них досліджено проблему, яка не отримала вирішення в економічній політиці держави за весь час незалежності України – формування ефективних механізмів управління земельними відносинами. Особливо нагальною ця проблематика стає зараз, у процесі пошуку оптимальних форм і меж децентралізації влади в центрі і регіонах.

Науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації, викладені у циклі наукових праць, можуть бути використані органами державної влади та місцевого самоврядування під час законопроектної роботи, а також у ході підготовки і прийняття управлінських рішень, спрямованих на виконання та реалізацію положень нормативно-правових актів і державних програмних документів у сфері земельних відносин.

Автори циклу праць – Степенко О.В., Сакаль О.В. і Третяк Н.А. – цілком заслуговують на здобуття премії Президента України для молодих учених.

В.А.Голян, д.е.н., проф. гол. редактор журналу "Економіст"

Цикл наукових праць вчених Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" відповідає актуальним викликам сьогодення, оскільки просторовий базис розвитку продуктивних сил - земля має отримати належне інституціональне забезпечення як щодо її перерозподілу, так і щодо фіскального регулювання її використання. Прикладною спрямованістю відзначаються підходи щодо посилення рентної спрямованості земельного оподаткування, що дозволить підвищити дієвість впливу структури землеволодіння та землекористування на темпи соціально-економічного піднесення територіальних громад та поступово нарощувати інвестиційну базу відтворення земельно-ресурсного потенціалу. Ретроспективний аналіз управління земельними ресурсами доводить необхідність впровадження інноваційних форм менеджменту землегосподарювання, що знайшло відображення в циклі праць О.Степенка, О.Сакаль, Н.Третяк. Молоді вчені заслуговують на отримання Премії Президента України.

В.А.Голян, д.е.н., проф. гол. редактор журналу "Економіст"

Цикл наукових праць вчених Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" відповідає актуальним викликам сьогодення, оскільки просторовий базис розвитку продуктивних сил - земля має отримати належне інституціональне забезпечення як щодо її перерозподілу, так і щодо фіскального регулювання її використання. Прикладною спрямованістю відзначаються підходи щодо посилення рентної спрямованості земельного оподаткування, що дозволить підвищити дієвість впливу структури землеволодіння та землекористування на темпи соціально-економічного піднесення територіальних громад та поступово нарощувати інвестиційну базу відтворення земельно-ресурсного потенціалу. Ретроспективний аналіз управління земельними ресурсами доводить необхідність впровадження інноваційних форм менеджменту землегосподарювання, що знайшло відображення в циклі праць О.Степенка, О.Сакаль, Н.Третяк. Молоді вчені заслуговують на отримання Премії Президента України.

Володимир Сергійович

З реферату роботи не зрозумілою є сутність інноваційної концептуальної моделі ринково орієнтованих механізмів розвитку земельних відносин.
Пошуки у мережі Інтернет інформації про зазначену модель з такою важкою назвою ні до чого не призвели.
Автори не зовсім коректно вживають термін "методологія".

PS. Google-академія - не міжнародна наукометрична база.

Не дивлячись на зауваження - бажаю успіху!

Автори

Шановному Володимиру Сергійовичу (який, на жаль, не вказав свого прізвища, наукових інтересів тощо):
дякуємо за конструктивну увагу та побажання!

Сутність інноваційної концептуальної моделі ринково орієнтованих механізмів розвитку земельних відносин авторами розкрито як у рефераті роботи, так і в представленому циклі праць. Зазначена модель відрізняється новизною, однак науково-інформаційним підґрунтям для роботи над нею авторам слугувала, безумовно, не стільки мережа Інтернет, як широкий масив вітчизняних і зарубіжних літературних джерел – друкованих монографій, статей тощо.

Результати наукових досліджень авторів циклу праць, зокрема, обґрунтування моделі механізмів розвитку земельних відносин в Україні, опубліковано у праці Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку / Ш. І. Ібатуллін, О. В. Степенко, О. В. Сакаль [та ін.]. – К. : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 52 с. (з вересня 2012 р. доступно за посиланням ecos.kiev.ua/share/upload/Mehaizmy_upravlinnya_zemelnymy_vidnosynamy.pdf), з подальшим доопрацюванням, у наукових фахових та інших виданнях, а також широко представлено на всеукраїнських і міжнародних конференціях.

Автори вживають термінологію і застосовують методологічні підходи в руслі традиційної наукової парадигми, що, разом з тим, не виключає дискусійності дослідницького пошуку.

«Загальнообов’язкового» визначення і переліку міжнародних наукометричних баз не існує, разом з тим потенціал Google-академії дозволяє широко й успішно використовувати її вченим і науковим установам світу в наукометричних цілях, зокрема, для розрахунку індексу Гірша, як це визначено п. 3.2.4 Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених.

З повагою – автори циклу наукових праць

Вольська А.О.

В сьогоденних умовах екологічної та економічної нестабільності актуальними залишаються питання оцінки земель і земельних платежів. В працях науковців: Степенко О.В., Сакаль О.В., Третяк Н.А. обґрунтовано підходи до використання земельної ренти як інституціональної основи підвищення ефективності управління земельними ресурсами. Актуальність та наукова новизна наукових праць із циклу «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку» засвідчують: їх автори заслуговують на отримання Премії Президента України для молодих вчених.
Вольська А.О. - к.е.н., доцент ПДАТУ (м.Кам'янець-Подільський)

Олексанра Ковалишин к.е.н.

Сьогодні у державі найбільш відчутна відсутність системи методик та механізмів формування та розподілу земельної ренти із земельних ресурсів. Запровадження нових фінансово-економічних, ринково спрямованих інструментів управління на основі оцінки земель і земельних платежів дозволять підвищити соціально-економічний та екологічний ефект від їх використання. Проблематика екологічних обмежень вимагає розробки державних програм та нових напрямів розвитку землекористувань та управління земельними ресурсами. Саме тому, представлені дослідження колективу авторів є необхідними, важливими, актуальними і заслуговують Премії Президента України для молодих вчених.

Курильців Роман

Питання управління земельними відносинами є одним з найважливіших в економічному середовищі країни, що обумовлені сучасною ситуацією щодо земельної реформи та її результатів. Сьогодні,на зміну переважному використанню земельних ресурсів як основи виробництва, прийшли нові інтереси власників та активізувалося використання нових методів, механізмів та інструментів характерних для ринкової економіки.
На мою думку, впровадження запропонованої авторами інноваційної моделі механізмів управління земельних відносин в Україні повинно стати одним із основних напрямів формування та розбудови системи сталого землеволодіння і землекористування в нашій державі.
Вважаю,що представлений на конкурс цикл робіт має велике теоретичне і практичне значення, вирізняється науковою новизною і актуальністю дослідження, а авторський колектив у складі Степенко О.В., Сакаль О.В., Третяк Н.А. заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених.

Курильців Роман Михайлович - к.е.н., заступник директора Інституту післядипломного навчання Львівського національного аграрного університету

Руслан Георгійович

Проблематиці управління земельними ресурсами нашої країни, її регіонів і населених пунктів в останні роки приділяється все більше уваги.
В циклу праць обґрунтовано необхідність вдосконалення земельних відносин в системі управління земельними ресурсами з метою налагодження ефективних та дієвих стосунків муж суб’єктами з приводу раціонального землеволодіння та землекористування, як необхідної передумови сталого розвитку території в природно-ресурсній сфері.
Також заслуговує на особливу увагу запропоновані авторами механізми розвитку земельних відносин з конкретним набором інструментів для покращення екологічної, економічної та соціальної складової землересурсної сфери, що підтверджує актуальність дослідження молодих вчених Степенко О.В., Сакаль О.В., Третяк Н.А.
Глинський Р. Г. - головний спеціаліст відділу Державного земельного кадастру Головного управління Держземагентства у Чернівецькій обл.

Другак В.М.

Особливістю представленого циклу робіт є те, що авторам вдалося системно підійти до вирішення завдань управління земельними ресурсами і землекористування з метою забезпечення паритету цілей економічного, екологічного і соціального розвитку на національному і регіональному рівні. Вважаю, що колектив авторів у складі Степенко О.В., Сакаль О.В., Третяк Н.А. заслуговують на отримання премії Президента України для молодих вчених.

Другак В.М. - д.е.н., завідувач кафедри екології та економіки землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Зіновій Миронович Юрків

Проблема управління земельними ресурсами завжди була актуальною, оскільки земля є основою будь-якого виробництва, особливо це стосується сільського і лісового господарства. Найбільш актуально питання державного управління земельним фондом постають в умовах ринкової економіки, коли законодавчо закріплюються різні форми власності на землю і господарювання на ній.
В представленому циклі робіт авторами піднімаються актуальні питання розвитку системи управління земельними ресурсами в умовах ринкових відносин що є актуальними на даному етапі розвитку нашої держави.
Вважаю, що колектив авторів у складі Степенко О.В., Сакаль О.В., Третяк Н.А. заслуговують на отримання Премії Президента України для молодих вчених.

Аделіна Ключенко

В умовах екологічної кризи, економічних і політичних реформ в Україні особливо актуальними є питання винаходу стратегічних напрямів землекористування, оптимального розподілу земель між сферами споживачами, встановлення господаря земель на засадах сталого розвитку. При цьому ринкові трансформації, існуючі досягнення в сфері науки і техніки нині формують нові організаційно-економічні та інституційно-правові засади управління земельними відносинами, які широко розкриті в працях Степенко О.В., Сакаль О.В., Третяк Н.А.
Значну наукову цінність представляють запропоновані авторами методичні підходи до оцінки ефективності управління земельними ресурсами, а також модель системи управління земельними ресурсами на засадах гармонізації окремих еколого- та ринково орієнтованих складових. На увагу заслуговують також інноваційні підходи до управління земельними відносинами в контексті збалансованого розвитку.
Актуальність та методологія дослідженнь, наукова новизна та практична значимість наукових праць із циклу «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку» засвідчують про те, що їх автори заслуговують бути нагородженими на вищому державному рівні.

Ключенко Аделіна Вікторівна - м.н.с. відділення туристичного обслуговування та маркетингових досліджень Івано-Франківського фінансово-комерційного коледжу ім. С.Граната.

Василишина Олександра

Розпочавши земельну реформу, Україна відкрила шлях для застосування ринкових механізмів регулювання земельних відносин. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання систематизації і вдосконалення теоретико-методологічних засад управління суспільними відносинами щодо регулювання використання та охорони земель й розроблення на цій підставі моделі механізмів розвитку земельних відносин в умовах ринкової системи господарювання.
Ознайомившись із циклом робіт хочеться зазначити, що авторами вирішується важливе завдання для забезпечення сталого розвитку, значну увагу авторами приділено напрямам розвитку системи управління земельними ресурсами в ринкових умовах господарювання для забезпечення просторового соціально-економічного розвитку в Україні, які можуть бути впроваджені в діяльність органів виконавчої влади. Тому в цілому позитивно оцінюю цикл робіт.
Василишина Олександра - головний спеціаліст Управління ринку та оцінки земель Держземагентства України

Леся Петрівна Тичковська

Леся Петрівна Тичковська, к.е.н., м.н.с. ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Леся Петрівна

Необхідність розробки науково-обґрунтованих механізмів удосконалення системи управління земельними ресурсами і розв’язання проблеми раціонального (економічно, екологічно і соціально збалансованого) використання земель, охорони, відтворення земельно-ресурсного потенціалу, а також завдання, пов’язані з фіскальними напрямками земельної політики, оподаткуванням, є актуальними і важливими для сталого розвитку України, оскільки сьогодні, зокрема, у аграрному і лісовому секторі національної економіки залишається багато не вирішених проблем. Тому, ознайомившись зі змістом реферату, а також окремими працями авторів циклу робіт, хочу акцентувати увагу, що Степенко О.В., Сакаль О.В., Третяк Н.А. глибоко опрацювали напрями вирішення зазначених проблем у теоретичному і методологічному плані. На підставі аналізу реальної ситуації в Україні в умовах нових земельних відносин з використанням здобутків вітчизняної і зарубіжної науки у цій сфері авторами розроблено інноваційну модель механізмів розвитку земельних відносин в Україні у контексті забезпечення сталого розвитку, де особливу увагу приділено економічним інструментам регулювання використання земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення.
Особливістю представленого циклу робіт, на мою думку, є те, що авторам вдалося систематизувати і адаптувати численні інструменти і механізми екологічної політики для завдань управління земельними ресурсами і землекористування з метою забезпечення паритету цілей економічного, екологічного і соціального розвитку на національному і регіональному рівні. Вважаю, що колектив авторів у складі Степенко О.В., Сакаль О.В., Третяк Н.А. заслуговують на отримання Премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.