Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач»

м72

Автори: Черненко В.П., к.ф.-м.н., Кобильська О.Б., к.ф.-м.н.

Представлений Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського

Цикл наукових праць складається з 4 колективних монографій і 26 наукових статей. Розроблено нові класи математичних моделей теплових та хвильових процесів у рухомому та нерухомому середовищах у вигляді нелокальних і крайових задач для рівнянь параболічного та гіперболічного типів, розв’язки яких використовуються під час проектування обладнання та технологічних процесів електроімпульсної, електропластичної обробки матеріалів.

Отримано низку фундаментальних результатів у галузі математичного моделювання хвильових та теплових процесів. Результати циклу є вагомим внеском у розвиток теорії математичного моделювання, теорію методів розв’язання та дослідження крайових і нелокальних задач для рівнянь математичної фізики. Отримані результати можуть бути використані для подальшої розробки загальної теорії математичного моделювання із залученням крайових і нелокальних задач.

Кількість публікацій: 65, в т.ч. за темою роботи 4 монографії, 26 статей (3 - у зарубіжних виданнях), 35 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Мейш Володимир Федорович

У даному циклі наукових праць авторами були досліджені температурні процеси рухомих об’єктів, які виникають під час електропластичної обробки матеріалів і хвильові процеси, які виникають під час нестаціонарного динамічного навантаження елементів конструкцій. Результати роботи є новими, актуальність не визиває сумніву. Сподіваюся, що автори продовжать надалі плідно працювати і активно публікувати свої роботи в українських та міжнародних спеціалізованих виданнях. Підтримую дану роботу на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Мейш В.Ф., д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник відділу динаміки та стійкості суцільних середовищ Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

Гученко Николай Иванович

Цикл наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач» об’єднує у собі низку робіт присвячених дослідженню теплових і хвильових процесів у тонких стрижнях і оболонках під час їх обробки внутрішніми джерелами тепла та під час дії ударних навантажень.
Одночасно з питанням визначення температурного розподілу та розподілу навантажень на основі запропонованих математичних моделей в рецензованому циклі розглянута задача визначення параметрів керування процесом нагрівання. Контроль за температурним і напружено-деформованим станом (НДС) композиційних та важкодеформованих матеріалів є основним під час їх обробки і дозволяє не допустити перевищення допустимих значень напружень і температури.
Слід зазначити, що отримані у роботі результати, зокрема сформульовані та доведені теореми, мають науковий інтерес і можуть бути використані для подальшого розроблення загальної теорії крайових та нелокальних задач для рівнянь параболічного та гіперболічного типів. Результати циклу наукових праць доведені до конкретних рекомендацій для державного підприємства «Інженерний центр твердих сплавів» «Світкермет» Міністерства промислової політики України та науково виробничої фірми «Карма», про що свідчать акти про впровадження та в навчальний процес Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського .
д.т.н., професор,
Лауреати Державної премії
України в галузі науки і техніки Гученко М. І.

Бомба Андрій Ярославович

У циклі наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач» була проведена розробка нових та удосконалення існуючих математичних моделей теплових та хвильових процесів у металургії у вигляді нелінійних крайових та нелокальних задач для рівняння теплопровідності, а також задач з рухомою за заданим законом межею, доведені теореми про існування єдиного розв’язку нелокальних задач, розроблені методи розв’язання задач, які описують моделі і методи пошуку параметрів керування тепловим процесом.
Вважаю, що авторами проведена робота, що заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Бомба Андрій Ярославович
професор, доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики РДГУ, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій, академік УНГА

Семенов Валерий Олегович

Цикл научных работ Черненко В.П. и Кобыльской Е.Б. посвящен актуальной проблеме математического моделирования – разработке новых классов математических моделей тепловых и волновых процессов в виде краевых и нелокальных задач для уравнений математической физики. Одной из принципиальных задач, которую удалось решить авторам, является разработка метода расчета оптимальных параметров управления температурными полями во время процесса электроимпульсной обработки металлов. Результаты исследований опубликованы в ведущих специализированных изданиях Украины, что свидетельствует о признании и ценности полученных авторами результатов. Считаю, что данный цикл научных работ, безусловно, заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.
к.ф.-м.н., доц. Семенов В.О.

Гончарук В. Є.

Рецензована робота Кобильської Олени Борисівни та Черненко Варвари Петрівни належить до такого важливого та актуального напряму математичного моделювання як розробка нових підходів та методів кількісного та якісного дослідження теплових і хвильових процесів у металургії.
В роботі розроблено нові класи математичних моделей теплових та хвильових процесів у рухомому та нерухомому середовищі у вигляді нелокальних і крайових задач для рівнянь параболічного та гіперболічного типів, розв’язки яких використовуються під час проектування обладнання та технологічних процесів електроімпульсної, електропластичної обробки матеріалів.
Побудовані математичні моделі враховують особливості функцій джерел тепла у нелокальних та нелінійних крайових задачах для рівняння теплопровідності, що дозволило знайти параметри керування температурними полями під час процесів електропластичної та електроімпульсної обробки металів, які відносяться до класу енергозберігаючих. При цьому сформульовано та доведено теореми існування єдиного розв’язку нелокальних та крайових задач, які описують побудовані моделі. Розроблено метод пошуку параметра керування температурним полем
Також розроблені в циклі наукових робіт асимптотичні методи дослідження нестаціонарних задач щодо спадково-пружних стрижней і циліндричних оболонок зі зростанням часу дозволяють прогнозувати механічну поведінку нових матеріалів за допомогою обмеженого набору параметрів, описувати реакцію матеріалу або конструкції на широкий спектр зовнішніх впливів.
Матеріали наукової праці є узагальненням наукових результатів, отриманих авторами за період з 2005 по 2012 р.р. виконані у рамках тематичного плану університету згідно плану науково-дослідних робіт кафедри інформатики і вищої математики в межах держбюджетного наукового договору 12Д ВВК, № 870 від 29.12.2006, номер держреєстрації 0106U002060 «Розвиток теорії руйнування композитних матеріалів потужними джерелами енергії».
Найбільш вагомі результати представлені у таких працях:
Підсумовуючи вищезазначене, вважаю, цикл наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач» к.ф.-м.н. Кобильської Олени Борисівни та к.ф.-м.н. Черненко Варвари Петрівни безумовно заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

к.ф.-м.н., доц.,
Національний університет «Львівська політехніка» В. Є. Гончарук

Чернуха О.Ю,

Цикл наукових праць Кобильської Олени Борисівни та Черненко Варвари Петрівни присвячено математичному моделюванню теплових та хвильових процесів у рухомому та нерухомому середовищах у вигляді нелокальних і крайових задач для рівнянь параболічного та гіперболічного типів, розв’язки яких використовуються під час проектування обладнання та технологічних процесів електроімпульсної, електропластичної обробки матеріалів.
У рецензованому циклі робіт особлива увага приділена розробці нових математичних моделей теплових процесів, що протікають у рухомому середовищі, у вигляді нелокальних задач з інтеґральною умовою та задач з рухомою межею. Показано, що розв’язки нелокальних задач більш точно відображують тепловий процес та температурний розподіл як на границях, так і усередині області. Розкриті можливості та межі застосування інтеґральної умови для знаходження розв’язку обернених задач та визначення основних параметрів керування температурним полем.
Авторами рецензованого циклу робіт запропонано метод пошуку параметрів керування температурним полем, доведено теореми існування єдиного розв’язку нелокальних задач, що описують запропоновані математичні моделі. Враховуючи особливості запропонованих математичних моделей, авторами удосконалені методи розв’язання крайових та нелокальних задач.
Крім цього, в рамках рецензованої роботи отримані асимптотично оптимальні двовимірні визначальні рівняння безмоментної складової для найзагальнішого випадку тонких оболонок.
Результати циклу мають значення для дослідження теплових і хвилбових процесів рухомих об’єктів, розрахунках оптимальних параметрів керування температурними полями, при проектуванні нового технологічного обладнання та систем керування, а також під час анализу працездатності тонкостінних конструкций при нестаціонарному динамічному навантаженні.
Отримані авторами циклу теоретичні результати використані під час розробки та виготовлення експериментального обладнання, а саме дослідних зразків джерела імпульсного та постійного електричного струму та системи керування процесом електропластичної обробки мідного та алюмінієвого дроту. Використання результатів чисельних експериментів в процесі виробництва тонкого дроту під впливом періодично діючого імпульсного внутрішнього джерела тепла дозволить знизити зусилля пластичної деформації та проводити процес волочіння при понижених температурах.
Розв’язки задач, що розглядаються у циклі робіт, доведені до конкретних рекомендацій для державного підприємства Інженерний центр твердих сплавів «Світкермет» Міністерства промислової політики України та науково виробничої фірми «Карма», про що свідчать акти про впровадження матеріалів дисертацій. Отримані у роботі результати впроваджені в навчальний процес Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського при проведенні лекційних, практичних та лабораторних робіт навчальних курсів за напрямом «Інформатика».
Зважаючи на сказане вище підтримую цикл наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач» к.ф.-м.н. Кобильської Олени Борисівни та к.ф.-м.н. Черненко Варвари Петрівни на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

Завідувач відділом математичного моделювання
Нерівноважних процесів,
Центр математичного моделювання
Інституту прикладних проблем механіки і математики
ім. Я. С. Підстригача НАН України
д.т.н., проф. О. Ю. Чернуха

Гандель Юрий Владимирович

Серед важливих наукових результатів у циклі робіт слід відмітити вдалу спробу подолати суперечність, побудувавши математичну модель теплового процесу у вигляді нелокальної задачі з інтегральною умовою. Слід відмітити, що в існуючій літературі розглядаються переважно питання існування розв’язку нелокальних задач, а можливості їх використання для керування тепловими процесами вивченні недостатньо. В роботі Кобильської О. Б., Черненко В. П. запропоновано метод пошуку параметрів керування за допомогою розв’язку нелокальних задач. Все вище сказане свідчить про те, що актуальність та новизна роботи не викликають сумніву.

Гандель Ю. В., д.ф.-м.н., професор, кафедра математичної фізики та обчислювальної математики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Саваневич Вадим Евгеньевич

Практичне спрямування роботи обумовлює цінність і значимість. Основні положення та результати циклу можуть бути використані під час навчального процесу, під час проведення інженерних розрахунків, під час проектування технологічних процесів та технологічного обладнання. Отримані теоретичні результати можуть бути використані під час розробки та виготовлення експериментального обладнання, а саме дослідних зразків джерела імпульсного та постійного електричного струму та системи керування процесом електропластичної обробки мідного та алюмінієвого дроту. Використання результатів чисельних експериментів в процесі виробництва тонкого дроту під впливом періодично діючого імпульсного внутрішнього джерела тепла дозволить знизити зусилля пластичної деформації та проводити процес волочіння при понижених температурах. Вважаю, що робота є цікавою і актуальною.
д.т.н., проф. Саваневич В.Є.

Парфенова Янина Александровна

Актуальность цикла научных работ авторов Черненко В.П. и Кобыльской Е.Б. не вызывает сомнений, так как множество современных конструкционных материалов, применяемых в различных отраслях производства, обладает наследственно-упругими свойствами. Достоверность результатов и положений цикла научных работ обеспечивается использованием известной модели Работнова наследственно-упругих материалов, а также применением строгого математического аппарата асимптотического анализа исходных разрешающих уравнений. Полученные результаты соответствуют физической природе изучаемых процессов. Считаю, что авторы представленного цикла научных работ заслуживают присуждения им премии Президента Украины для молодых ученых.
Парфенова Я.А., к.ф.-м.н., доцент, кафедра математической теории упругости и биомеханики, Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, г. Саратов, Россия

Ванiн Вiктор Антонович

Робота присвячена розробці математичних моделей теплових та хвильових процесів в металургії у вигляді крайових і нелокальних задач. Математичним моделюванням теплових та хвильових процесів займались багато дослідників, але із розвитком енергозберігаючих технологій виникає потреба в побудові нових і удосконаленні існуючих математичних моделей і тим самим розширенні можливостей математичного апарату для створення систем керування тепловими процесами в металургії. У зв’язку із цим тема роботи Кобильської О.Б., Черненко В.П. є досить актуальною. Це підтверджується тіснім зв’язком теоретичної частини роботи з держрозрахунковими договорами.
Слід відмітити, що запропоновані математичні моделі досить адекватно відображають температурні розподіли та хвильові процеси. Достовірність отриманих результатів підтверджується чисельними розрахунками та порівнянням їх з результатами натурних експериментів, доведенням теорем про збіжність отриманих різницевих схем, впровадженням розрахунків для керування температурним розподілом під час технологічних операцій. Значну увагу у роботі приділено нелокальним задачам, що є доцільним і зрозумілим, адже можливості нелокальних задач вивчені недостатньо.

Ванін В.А., д.т.н., проф., провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування iм. А.М. Підгорного НАН України

Слесаренко Анатолий Павлович

Достовірність отриманих у роботі результатів підтверджується тим, що вони не суперечать науковим результатам, отриманим раніше іншими ученими; доведеннями сформульованих у роботі відповідних теорем; достатнім обсягом обчислювальних експериментів та порівняння їх з натурними, використанням значного обсягу даних натурних досліджень інших авторів, конкретною постановкою наукових завдань і адекватністю їх вирішення; узгодженістю аналітичних досліджень з експериментальними результатами.
У представленому циклі робіт отримано наступні нові наукові результати: одержали подальший розвиток існуючі та побудовано нові математичні моделі теплових процесів у вигляді нелокальних та нелінійних крайових задач для рівняння теплопровідності, у рамках запропонованих математичних моделей сформульовані та доведені теореми існування єдиного розв’язку нелокальних крайових задач для рівняння теплопровідності, уперше запропоновано метод використання інтегральної умови для знаходження параметрів керування температурним полем.
доктор фіз.-мат. наук, професор,
лауреат держ. премії України,
провідний співробітник ІПМаш НАН України А. П. Слесаренко

Стрельнiкова Олена Олександрiвна

Практичне спрямування роботи обумовлює її цінність і значимість. Основні положення та результати циклу можуть бути викорастані під час навчального процесу, проведення інженерних розрахунків, проектування технологічних процесів та технологічного обладнання. Отримані теоретичні результати можуть бути використані під час розробки та виготовлення експериментального обладнання, а саме дослідних зразків джерела імпульсного та постійного електричного струму і системи керування процесом електропластичної обробки. Використання результатів чисельних експериментів в процесі виробництва тонкого дроту під впливом періодично діючого імпульсного внутрішнього джерела тепла дозволить знизити зусилля пластичної деформації та проводити процес волочіння при понижених температурах.
Отримані теоретичні результати доповнюють дослідження інших авторів, щодо побудови математичних моделей високотемпературних і хвильових процесів. Важливо, що результати наукових досліджень знайшли впровадження при проектуванні технологічного обладнання виробництва виробів методами порошкової металургії.
Стрельнікова О.О., д.т.н., проф., провідний науковий співробітник, Інститут проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харькiв

Мищенко Виктор Олегович

З огляду на потребу української економіки новітніх розробок у таких галузях як металургія актуальність роботи не викликає сумніву. Повнота висвітлення основних результатів циклу робіт підтверджується публікаціями в провідних фахових виданнях України та Росії, а також 4 колективними монографіями.
Важливо, що основні положення та результати роботи можуть бути викорастані під час навчального процесу, під час проведення інженерних розрахунків, під час проектування технологічних процесів та технологічного обладнання.робота заслуговує уваги, а автори присудження премії Президента України для молодих вчених.
д.т.н. Мішенко В.О., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Черный А.П.

Следует отметить практическую значимость полученных результатов: особенности механического поведения элементов конструкций из наследственно-упругого материала при нестационарной нагрузке могут быть использованы при анализе работоспособности указанных конструкций; особенности исследования температурных процессов подвижных объектов могут быть использованы при расчетах параметров управления температурними полями, а также при проектировании нового технологического оборудования. Поэтому считаю, что цикл научных работ Черненко В.П. и Кобыльской Е.Б. заслуживает присвоения премии Президента Украины для молодых ученых.
Черный Алексей Петрович, д.т.н., проф.

Мищенко Виктор Олегович

д.т.н. Мішенко В. О. , Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Папуша Александр Николаевич

Цикл научных работ молодых авторов в основном посвящен изучению законов распространения волн разлиичной физической природы, когда волны изменяют как форму так и свою амплитутду со временем. Указанные волны распространяются в тонких стержнях и оболочках, выполненных из новых материалов, обладающих свойством наследственной упругости, а также исследованию технологических процессов в металлургии, которые протекают при повышенных температурах. Во многих областях техники конструкции из наследственно-упругих материалов подвергаются ударным воздействиям, что приводит к возникновению волновых процессов, моделирование которых включает разработку новых асимптотических методов. Авторы работ уделели основное внимание построению уточненных математических моделей тепловых процессов во время электропластической и термоциклической обработке металлов, что показывает как их высокую квалификацию, так и современный взляд на природу динамических термоупругих процессов в новых материалах.
Считаю, что цикл научных работ авторов Черненко В.П. (ранее несколько лет преподававшей на нашей кафедре) и Кобыльской Е.Б. заслуживает присуждения им Премии Президента Украины для молодых ученых. Желаю авторам успешного продолжения исследований по этой тематике и подготовке нового поколения исследователей в Украине.
Папуша А. Н., доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры механики сплошных сред и морского нефтегазового дела Мурманского государственного технического университета, г. Мурманск, Россия

Дериенко Андрей Иванович

Достоверность научных результатов, полученных в данном цикле работ, определяется строгими постановками задач, корректностью применяемых математических методов, физическим анализом результатов. Полученные теоретические результаты могут быть использованы для создания методов расчета конкретных элементов конструкций, выполненных из наследственно-упругих материалов, не требующих больших временных затрат. Кроме того, необходимо отметить достаточно большое количество публикаций по теме работы – 65. Также научные разработки по теме данного цикла работ представлялись на нескольких международных конференциях. Это все свидетельствует о глубоком анализе авторами проблемы моделирования тепловых и волновых процессов.
Дериенко А.И., к.т.н., доцент

Ляшенко Віктор Павлович

Як відомо, у різних галузях науки і техніки широке застосування знаходять математичні моделі побудовані на основі крайових та початково-крайових задач для хвильових рівнянь та рівнянь теплопровідності. Аналіз фізичних процесів, що досліджуються за допомогою таких моделей, пов'язаний з вирішенням важливих прикладних завдань у різних галузях промисловості, зокрема у порошковій металургії. Тут досліджується вплив температурних розподілів на якість виробів, що відпалюються або спікаються, визначаються параметри керування технологічними процесами. При цьому, особливе значення мають теоретичні дослідження, що значно скорочують або повністю виключають натурні експерименти. З їхньою допомогою можна визначити оптимальні параметри керування технологічним процесом. Останнім часом ця актуальна проблема значною мірою вирішена у рамках побудованих авторами математичних моделей на основі теорії теплопровідності та пружності, за рахунок розв’язання та дослідження нових та уточнення існуючих крайових задач, що описують процеси виготовлення дроту стрижня. Таким чином, дана робота є актуальною.
Результати циклу є вагомим внеском у розвиток теорії математичного моделювання, теорію методів розв’язання і дослідження крайових і нелокальних задач для рівнянь математичної фізики. Отримані у роботі результати можуть бути використані для подальшої розробки загальної теорії математичного моделювання із залученням крайових і нелокальних задач.
Вважаю, що цикл робіт «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач» та її автори Кобильська Олена Борисівна та Черненко Варвара Петрівна заслуговують на отримання щорічної премії Президента України для молодих учених.

Доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри інформатики і вищої математики
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського В.П. Ляшенко

Кирилаха Наталья Григорьевна

В представленому циклі робіт звертає на себе увагу також математична модель теплового процесу рухомого ізотропного осесимметричного середовища із циклічно діючими джерелами тепла. Побудова математичної моделі була викликана проблемами, що виникли під час дослідження електропластичної деформації надтонкого дроту із тугоплавких металів та сплавів на їх основі, оскільки виміряти температуру надтонкого дроту за допомогою вимірювальних приладів іноді неможливо. Для виявлення впливу термічної складової дії імпульсного струму на електропластичну деформацію була побудована математична модель температурного поля у зоні підведення струму. Математичні моделі такого процесу до цього часу були відсутні.
В цілому цикл наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач» виконано на високому науковому рівні.

к.ф.-м. н., доцент
Н. Г. Кирилаха

Зиновьев Анатолий Семенович

Работа безусловно является актуальной, особенно вследствие широкого использования тонких стержней и оболочек, оторые являются элементами разнообразных технических конструкций. В ряде случаев условия эксплуатации таких конструкций предусматривают различные по характеру динамические воздействия, вызывающие нестационарные волновые процессы. В связи с этим, возникает необходимость расчета нестационарного напряженно-деформированного состояния (НДС) стержней и оболочек. Особенное внимание заслуживает часть работы, которая связана с разработкой методов решения модельных задач и качественного исследования НДС, необходимого для выбора надежных численных методов.
к.ф.-м.н., доцент Зиновьев А.С.

Ossokine Guennadi

In this work, new classes of mathematical models of thermal and wave processes are built. Mathematical models take into account the type of heat source in the nonlocal and boundary problems for the wave equation and the heat equation. It is possible to find the parameters control of temperature fields during the process of electroplastic and electroimpulse processing of metals that belong to a class of energy-saving. The mathematical models of the mechanical behavior of thin-walled structures of hereditary material can be predictive. Hereditary material is described by the integral model using a limited set of parameters. These models reacted material or construction on a wide range of external influences allow describing. The results, which obtained in the work, can be used for further development of the general theory of mathematical modeling with the use of nonlocal and boundary problems.
The theme of this work is relevant and promising. I think, that this work deserves attention.

president of the company
NEUTRONIC, France
Ossokine Guennadi

Усов А.В,

Реферат циклу наукових праць ‘Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач’ свідчить про цікаве комплексне дослідження, проведене авторами. Дослідження хвильових процесів поряд із тепловими обумовлено тим, що у багатьох областях техніки, конструкції зі спадково-пружних матеріалів піддаються імпульсним впливам, при цьому в матеріалі, що деформується відбуваються хвильові процеси. Проблеми спадкової теорії пружності привертають особливу увагу у зв'язку з використанням полімерних матеріалів і пластмас у різних галузях виробництва та будівельної індустрії.
Результати циклу мають значення для дослідження температурних процесів рухомих об’єктів, розрахунках оптимальних параметрів керування температурними полями, при проектуванні нового технологічного обладнання та систем керування, а також під час анализу працездатності тонкостінних конструкций при нестаціонарному динамічному навантаженні.
Моделюванню теплових процесів у вигляді крайових задач присвячено багато досліджень різних авторів. Адекватність таких моделей з математичної точки зору не викликає сумніву, оскільки у цих роботах досліджуються питання коректності за допомогою математичного апарату. Проте під час технологічних процесів, що відбуваються в рухомих середовищах, часто необхідно керувати температурним розподілом, а для цього необхідно накладати додаткові вимоги на нього, щоб розв’язки крайових задач дали реальну картини температурного поля у всій області нагрівання. Це питання вирішується авторами введенням додаткової умови, якою є нелокальна інтегральна.
Тому серед важливих наукових результатів у роботі слід відмітити вдалу спробу подолати невідповідність реальної картини теплового побудувавши математичну модель теплового процесу у вигляді нелокальної задачі з інтегральною умовою. Слід відмітити, що в існуючій літературі розглядаються переважно питання існування розв’язку нелокальних задач. а можливості їх використання для керування тепловими процесами вивченні недостатньо. В роботі Кобильської О. Б. запропоновано метод пошуку параметрів керування за допомогою розв’язку нелокальних задач. Все вище сказане свідчить про те, що актуальність, новизна, роботи не викликають сумніву.
Враховуючи вищенаведене, вважаю, що представлений цикл робіт тайого автори заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

Доктор технічних наук, професор
Лауреат державної премії України
в галузі науки і техніки, зав. кафедрою
вищої математики і моделювання систем
Одеського національного політехнічного університету
Усов А.В.

Славко Елена Геннадиевна

Розв’язки задач, що розглядаються у циклі робіт, доведені до конкретних рекомендацій для державного підприємства «Інженерний центр твердих сплавів» «Світкермет» Міністерства промислової політики України та науково виробничої фірми «Карма», про що свідчать акти про впровадження матеріалів дисертації.
Аналіз результатів довів доцільність і ефективність використання розроблених моделей, методів в процесі розробки технологічних процесів і технологічного обладння.
Вважаю, що робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
к. т. н., доц. Славко О. Г.

Зайцев Евгеній Павлович

Щодо важливості досліджень проведених авторами, слід відмітити наступне. Математичному моделюванню теплових та хвильових процесів у металургії у науковій літературі приділяється значна увага. Технологічні процеси виробництва металів і сплавів весь час вдосконалюються та розробляються нові. Через це виникає потреба в уточненні існуючих та побудові нових математичних моделей теплових та хвильових процесів. Значимість математичних моделей при проектуванні обладнання та технологічних процесів у сучасних умовах весь час зростає. Це викликано широким впровадженням обчислювальної техніки у виробництво. Все це свідчить про актуальність теми і отриманих авторами наукових результатів. Вони полягають у побудові, на основі крайових та нелокальних задач для диференціальних рівнянь, математичних моделей які враховують особливості технологічних процесів, розробці методу пошуку параметрів керування тепловими процесами.
У циклі робіт Кобильської О. Б., Черненко В.П. пропонується у якості математичних моделей теплових та хвильових процесів нелокальні задачі з інтегральною умовою та задачі для інтегро-диференціальних рівнянь. Важливо, що отримані в роботі наукові результати доведені до практичної реалізації.
Отримані теоретичні результати доповнюють дослідження інших авторів, щодо побудови математичних моделей теплових та хвильових процесів у металургії. Результати наукових досліджень знайшли впровадження при проектуванні технологічного обладнання виробництва виробів методами порошкової металургії.

кандидат фізико-математичних наук, професор
кафедри фізико-математичних наук КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Зайцев Евгеній Павлович

Григорова Татьяна Альбертовна

Моделирование нестационарных волновых процессов в наследственно-упругих стержнях и оболочках является интересной и непростой задачей. Представленные в цикле математические модели позволяют прогнозировать механическое поведение тонкостенных конструкций из нестареющего материала, который описывается интегральными моделями с помощью ограниченного набора параметров, описывать реакцию материала или конструкции на широкий спектр внешних воздействий.
Думаю, что данный цикл работ ценен как с практической, так и с теоретической точки зрения.
к.т.н. Григорова Татьяна Альбертовна

Славко Генадій Володимирович

Математичне моделювання теплових і хвильових процесів , які відбуваються під час операцій гарячого пресування , спікання і відпалів є досить складною задачею. У найбільш загальній постановці в основі таких моделей − крайові і початково-крайові задачі для лінійного або нелінійного рівняння теплопровідності і дифузії зі складними крайовими умовами. Тому вважаю тему представленого циклу такою, що викликає зацікавленність.
Актуальність теми циклу робот підтверджується тим, що вона виконана у тісному зв'язку з госпрозрахунковими і держбюджетними темами, а її результати використані на практиці при проектуванні технологічного обладнання та технологічних процесів.

к.т.н. Г. В. Славко

Глухов Юрій Петрович

Реферат циклу наукових праць ‘Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач’ свідчить про цікаве комплексне дослідження, проведене авторами.
Відомі підходи до моделювання теплових та хвильових процесів у металургії, будівельній індустрії потребують доопрацювання, оскільки в останні роки розробляються і впроваджуються у виробництво нові високоефективні способи і методи термічної обробки металів і сплавів, особливо тугоплавких. Дослідження хвильових процесів поряд із тепловими обумовлено тим, що у багатьох областях техніки, конструкції зі спадково-пружних матеріалів піддаються імпульсним впливам, при цьому в матеріалі, що деформується відбуваються хвильові процеси. Проблеми спадкової теорії пружності привертають особливу увагу у зв'язку з використанням полімерних матеріалів і пластмас у різних галузях виробництва та будівельної індустрії.
Результати циклу мають значення для дослідження температурних процесів рухомих об’єктів, розрахунках оптимальних параметрів керування температурними полями, при проектуванні нового технологічного обладнання та систем керування, а також під час анализу працездатності тонкостінних конструкций при нестаціонарному динамічному навантаженні.
Моделюванню теплових процесів у вигляді крайових задач присвячено багато досліджень різних авторів. Адекватність таких моделей з математичної точки зору не викликає сумніву, оскільки у цих роботах досліджуються питання коректності за допомогою математичного апарату. Проте під час технологічних процесів, що відбуваються в рухомих середовищах, часто необхідно керувати температурним розподілом, а для цього необхідно накладати додаткові вимоги на нього, щоб розв’язки крайових задач дали реальну картини температурного поля у всій області нагрівання. Це питання вирішується авторами введенням додаткової умови, якою є інтегральна умова, що виражає баланс енергії зони нагрівання.
Все вище сказане свідчить про те, що актуальність та новизна роботи не викликають сумніву.
Глухов Ю.П., к.ф.-м.н., старший науковий співробітник, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ

Зеленцов Дмитро Гегемонович

Актуальність теми циклу наукових праць ‘Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач’, що об’єднує роботи авторів Черненко Варвари Петрівни та Кобильської Олени Борисівни визначається розвитком енергозберігаючих технологій і поширенням нових методів виробництва металів і сплавів, що в свою чергу приводить до необхідності удосконалення існуючих та створення нових математичних моделей теплових і хвильових процесів у металургії, будівнитстві. У якості математичних моделей, що описують різноманітні технологічні процеси у роботі запропоновані крайові та нелокальні задачі для рівнянь математичної фізики.
Слід відмітити окремо, математичну модель теплового процесу рухомого ізотропного осесимметричного середовища із циклічно діючими джерелами тепла. Побудова математичної моделі була викликана проблемами, що виникли під час дослідження електропластичної деформації надтонкого дроту із тугоплавких металів та сплавів на їх основі, оскільки виміряти температуру надтонкого дроту за допомогою вимірювальних приладів іноді неможливо. Для виявлення впливу термічної складової дії імпульсного струму на електропластичну деформацію була побудована математична модель температурного поля у зоні підведення струму. Математичні моделі такого процесу до цього часу були відсутні.
Важливо те, що отримані результати мають практичну цінність і застосовані для створення систем керування, про що свідчать акти впровадження

Анофрикова Наталия Сергеевна

Представленный цикл научных работ заслуживает особого внимания в связи с тем, что в настоящее время в авиационной промышленности и других отраслях машиностроения все большее применение находят полимерные материалы и пластмассы. Это приводит к необходимости теоретического и экспериментального исследования поведения твердых тел, обладающих наследственно-упругими свойствами. Полученные в цикле работ результаты относятся к фундаментальным исследованиям теории теплопроводности и наследственной теории упругости. Разработанные математические модели тепловых и волновых процессов позволяют прогнозировать механическое поведение новых материалов, описывать реакцию конструкций на широкий спектр внешних воздействий.
Анофрикова Н.С., к.ф.-м.н., доцент, кафедра математической теории упругости и биомеханики, Саратовский государственный университет, Россия

Савула Ярема Григорович

Цикл праць присвячений удосконаленню математичного інструментарію для керування тепловими процесами у металургії. Відомі підходи до моделювання теплових процесів у металургії потребують доопрацювання, оскільки в останні роки розробляються і впроваджуються у виробництво нові високоефективні способи і методи термічної обробки металів і сплавів, особливо тугоплавких. Враховуючи це, а також важливість металургійного комплексу для промисловості України тема роботи безумовно є актуальною.
Метою поданих на конкурс робіт є розробка нових та уточнення існуючих математичних моделей температурних розподілів у рухомому середовищі; вивчено і критично проаналізовано відомі існуючі математичні моделі теплових процесів, методи розв’язку і дослідження крайових і нелокальних задач. Запропоновано нові математичні моделі та методи аналізу теплових процесів у металургії. Підтверджено їх ефективність та адекватність.
Успішне розв’язання поставлених завдань дає змогу використовувати отримані результати
при проектуванні нового технологічного обладнання.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.