Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань"

м28

Автори: Дергай М.В., к.б.н., Новохацька О.В., Волинець Г.П., к.б.н., Вісловух А.А.

 

Представлена Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України.

Цикл наукових робіт присвячено дослідженню молекулярних компонентів клітини, залучених до перебігу низки нейродегенеративних процесів – хвороби Альцгеймера, хореї Гентінгтона, синдромів Дауна та Сетр-Хоцена.

Отримано низку фундаментальних результатів про структурно-функціональне різноманіття білка інтерсектину 1, залученого до вказаних нейродегенеративних процесів, що є ключовим компонентом ендоцитозу та передачі внутрішньоклітинних сигналів. З’ясовано механізми регуляції на посттранскрипційному рівні гену Twist, аберантна експресія якого призводить до синдрому Сетр-Хоцена. Одержано результати, важливі для розуміння молекулярних взаємодій та мереж генної регуляції компонентів клітини, що беруть участь у розвитку і перебігу нейродегенеративних патологій.

Ідентифіковано два нові класи інгібіторів протеїнкінази ASK1, що є важливим фактором у загибелі нейронів при низці нейродегенеративних процесів. Показано, що інгібітори ASK1 сприяють виживанню клітин нейрональної лінії за умов апоптозу. Отже, розроблені інгібітори можуть бути використані для дослідження ролі протеїнкінази ASK1 у розвитку нейродегенеративних захворювань і в перспективі – для комплексної терапії цих хвороб.

Один із розроблених інгібіторів ASK1 – NQDI-1 вже є комерційно доступним у каталозі корпорації Sigma Aldrich. Результати мають важливе значення для медичної діагностики нейродегенеративних захворювань та їх подальшої терапії. До того ж отримані дані можуть бути використані для дослідження захворювань онкологічного походження, пов’язаних з порушенням передачі внутрішньоклітинного сигналу.

Кількість публікацій: 105, в т.ч. 28 статей (11 - у зарубіжних журналах), 77 тез доповідей.  Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 127 (зідно бази даних Scopus), h-індекс = 7.

Надіслати коментар

Коментарі

Липова Н.М., к.б.н.

Дослідження ролі посттранскрипційної регуляції експресії генів та молекулярних основ розвитку захворювань є, без заперечень, сучасним напрямком молекулярно-біологічних досліджень. Високий рівень циклу робіт "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань" та актуальність розв"язаних у ньому питань підтверджені достатньою кільікстю публікацій у визнаних вахових світових виданнях - автори мають 11 публікацій у зарубіжних журналах.
Важливо, що поряд з фундаментальними результатами щодо структурно-функціональних особливостей інтерсектину-1, авторам вдалось ідентифікувати інгібітори протеїнкінази ASK1, перспективні щодо практичного впровадження у клінічну практику лікування нейродегенеративних дослдіджень. Планування та проведення експериментів такого рівня засвідчує високий професійний рівень авторського колективу у складі: Дергай М.В., к.б.н., Новохацька О.В., Волинець Г.П., к.б.н., Вісловух А.А. Крім того, пошук інгібіторів та оцінка їх роботи є трудоємким процесом, який вимагає від виконавців повної концентрації на роботі та якісного виконання всіх проміжних етапів.
Саме тому, гідність авторського колективу отримати премію Президента, не виликає сумнівів і має отримати найширшу позитивну оцінку та підтримку у наукових колах.

Ganna Vashchenko, PhD

Research work accomplished by Dergai and co-authors addresses an important problem, mechanism of pathogenesis of neurodegenerative disorders with implications for development of new and efficient therapies. The complex research effort comprised of well-balanced combination of wet lab and computational approaches resulted in the numerous publications in peer-reviewed journals. Findings presented by authors were met by scientific community with a great interest which is evidenced by the high citation index of their publications. I think this work greatly advanced our perspective on molecular mechanisms involved in neurodegeneration and created an excellent starting point for development of new therapeutic agents. This should relieve the economical and emotional burden in the families whose members are affected with such widespread disorders as Alzheimer’s or Parkinson’s disease. I believe that President’s award to this work will help to recognize its compliance with international standards of scientific research and high impact on current understanding of neurodegeneration processes.

Яцишина А.П., к.б.н., с.н.с.

Цикл наукових праць колективу молодих науковців з Інституту молекулярної біології та генетики НАН України ("Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань", Дергай М.В., Новохацька О.В., Волинець Г.П., Вісловух А.А.), представлений на здобуття Премії Президента України, присвячено вивченню молекулярних основ низки нейродегенеративних процесів і розробці сполук, що здатні пригнічувати загибель нейронів.
Одержані із застосуванням сучасних методів дані виконані на високому науковому рівні та мають важливе фундаментальне й практичне значення.
Вважаю, що представлений цикл наукових праць заслуговує на найвищу оцінку, а колектив авторів - на присудження Премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

Солдаткін О.П.,член-кореспондент НАН України

Однією з основних заслуг сучасної медицини – це подовження життя людини. Але зворотньою стороною медалі в даному випадку є те, що зі збільшенням віку людини, на перший план почали виходити нові типи захворювань – нейродегенеративні захворювання. Отже боротьба з даною патологією, на сьогодні є надзвичайно актуальною.

Представлений на конкурс цикл робіт “Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань”, що виконаний авторським колективом у складі к.б.н. Дергая М.В., Новохацької О.В., к.б.н. Волинець Г.П. та Вісловуха А.А., присвячений дослідженню першопричин, а саме – молекулярних механізмів розвитку патологій нервової системи, а також розробці сполук для терапії даних захворювань. Таким чином отримані результати мають важливе як фундаментальне, так і практичне значення. Робота виконана на високому науковому рівні, про який свідчить високі індекси Хірша авторів та високі імпакт-фактори публікацій. Вважаю, що робота колективу авторів без сумніву заслуговує на присудження Премії Президента України.

Стойка Р.С., член-кор. НАН України

Нейродегенеративні захворювання мають різний патогенез і різні клінічні прояви, які об’єднує така спільна риса, як розлади розумової діяльності. На клітинному рівні виявлено дегенерацію і загибель нейронів головного мозку, що підтверджується даними молекулярно-біологічного аналізу. Більшість нейродегенеративних захворювань не можливо повністю вилікувати, що є серйозною медичною і соціальною проблемою. Протягом останніх 15 років в Європі було створено ціду низку програм для дослідження, діагностики і лікування нейродегенеративних захворювань, серед яких «EuroParkinson EuroPа» і ALCOVE, а в Сполучених Штатах Америки активно функціонує Національний інститут неврологічних розладів. Натомість в Україні немає державної програми із діагностики і запобігання розвитку нейродегенеративних захворювань.
Тому цикл робіт «Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань» (автори - Дергай М.В., к.б.н., Новохацька О.В., Волинець Г.П., к.б.н., Вісловух А.А.) заслуговує підтримки і подальшого розвитку на державному рівні. Автори є співробітниками Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, який є серед лідерів у рейтингу науково-дослідних установ України. Робота стосується дослідження функціональних особливостей ряду білків (інтерсектин 1, Twist1 та ASK1), що асоційовані з процесами дегенерації нейронів. Дослідження в рамках проекту виконані на високому науково-методичному рівні, а одержані результати опубліковані у визнаних міжнародних виданнях. Ці результати важливі для встановлення того, які саме компоненти клітини беруть участь у розвитку зазначених хвороб, як вони функціонують і як можна вплинути на порушення їхнього функціонування за умов дегенерації клітин, зокрема нейронів.
Висновок. Вважаю, що робота Дергая М.В. та інших співавторів подання за своїм науковим рівнем і потенційним прикладним значенням повністю заслуговує присудження Премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

Сиволоб А.В., професор

Цикл робіт "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань", поданий для участі у конкурсі на присудження Премії Президента України, привернув мою особливу увагу. В цих роботах представлені результати дослідження молекулярних механізмів нейродегенеративних процесів та розробки сполук для терапії захворювань, що розвиваються внаслідок дегенерації та загибелі нейронів. Без усякого сумніву, представлена робота виконана на високому експериментальному рівні із застосуванням сучасних методів молекулярної та клітинної біології, а також біоінформатики. Одержані результати мають важливе фундаментальне та практичне значення. Вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Премії, яка стане і визнанням їх наукових досягнень, і важливим стимулом для продовження їхньої важливої роботи.

Гришкова Віталіна, к.б.н.

На сьогодні, близько 30 млн людей в світі страждає на нейродегенративні захворювання. Дані патології є досить тяжкими і призводять до інвалідізації людей. Затрати на лікування нейродегенеративних захворювань виходять на одне з лідуючих місць в порівнянні з іншими типами захворювань. Таким чином фундаментальні дослідження механізмів розвитку нейродегенеративних патологій та розробка методів їх лікування є надзвичайно актуальною, оскільки в майбутньому здатні знизити рівень даних захворювань серед населення України.
Представлений цикл конкурс цикл робіт “Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань”, що виконаний авторським колективом у складі к.б.н. Дергая М.В., Новохацької О.В., к.б.н. Волинець Г.П. та Вісловуха А.А., складається з 105 публікацій, з них 28 статей (в тому числі - 11 у зарубіжних виданнях) і тези 77 доповідей. Високий науковий рівень роботи не викликає сумніву, адже результати роботи опубліковані в лідуючих закордонних виданнях.
Зважаючи на актуальність досліджень та високу якість публікацій, вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Премії Президента України.

M Zazhytska, University of Lausanne, Switzerland

Brain has become an area of intense research and a subject of much speculation fueled largely from the widely increasing risk factors of neurodegenerative diseases. Since the average life expectancy is increasing age has a powerful effect on enhanced susceptibility to neurodegenerative diseases resulting in the increasing number of patients with such anthologies. Thus, investigations of the processes underlying neurodegenerative diseases are very important.
The present study comprehensively evaluates cell components involved in neurodegeneration. The main attention is paid on proteins involved in intracellular transport and those that regulate genes expression as well as on searching of apoptosis inhibitors that can postpone neuronal death. To my mind this work is an important step for Ukrainian young scientist to join international scientific community and should be highly evaluated.

ray ban sunglasses

New segments belonging to men, women and kids respectively have been brought into market comprising of different
models and looks in order to ensure the prolonging validity and aristocracy amongst the other existing brand this has
consistently keen on to its brand image in international market scenario.
They became popular in the psychedelic circles
of the '60s counterculture and although they aren't as popular anymore, they remain a preferred style
of celebrity sunglasses. Lighting ' it's best to think of what type of ambience you want
to display in different areas inside and outside of your home.

О. Василенко, ТОВ "НВП"Укроргсинтез"

Відповідно до даних Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я у 2015 році близько 0,5% населення планети буде зазнавати порушень розумового розвитку, а до 2050 року загальна кількість пацієнтів зокрема із захворюванням Альцгеймера збільшиться в чотири рази. Важливим аспектом цього типу захворювань є високий рівень суспільних витрат на медичне забезпечення та утримання пацієнтів. Варто зазначити, що у Європі та Сполучених Штатах захворювання Альцгеймера відноситься до хвороб, які потребують одного з найбільших рівнів суспільного фінансування, що складає у Сполучених Штатах до 100 мільярдів щороку. Оскільки рівень витрат зростає в ході прогресування розумових розладів, надзвичайно актуальною є розробка лікування, яке б призупиняло когнітивні порушення та усувало пов’язані з цим наслідки. З огляду на це вважаю, що проведення досліджень представлених у цикл робіт "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань" є необхідними, а отримані результати можуть стати важливим внеском у розуміння перебігу нейродегенеративних захворювань та їх терапії.

S Havrylenko, Institut Curie, Paris

In 2008 The European Commission initiated and took part in the conference "The fight against Alzheimer’s disease and related disorders" held in Paris. This conference was aimed at bringing together specialists in the field of investigation of neurodegenerative processes, medical staff and European politicians in order to integrate science and society to fight against neurodegenerative disorders. The problem of dementia is progressing very fast due to increase of portion of elderly people in population. Now the threat of dementia is widely recognized by specialists and society in developed countries. Recently a project was established by European Brain Council to study cost of disorders of the brain in Europe via analysis of available epidemiological and economic data. To great regret there is no appropriate consideration for diseases leading to mental retardation in Ukraine. Therefore presented work of Mykola Dergai and coauthors is of great urgency and interest. It focuses on investigation of proteins involved in neurodegenerative processes and could contribute to tackling the mentioned problem. It should be stressed that the experimental work is of high level and obtained data seem reliable. The presented work results in fundamental data about functional features of adaptor protein intersectin 1, regulation of transcriptional factor Twist1 expression as well as generation of inhibitors for ASK1 kinase. To my mind this work could be an important step in developing new significant direction of Ukrainian science. Together with international community, Ukrainian young scientists could join their efforts in fight against neurodegenerative diseases.

проф.Сергій Ярмолюк, зав.відділу біомедичної хімії ІМБіГ

Представлений цикл робіт є комплексним дослідженням компонентів клітини, залучених до нейродегенерації та можливих механізмів її пригнічення. У роботі досліджено білки, що беруть участь у внутрішньоклітинному транспорті та регуляції експресії генів. Крім того, розроблено інгібітори апоптозу, що здатні пригнічувати загибель нейронів.
За актуальністю, науковими результатами, арсеналом використаних методів та ступінню обґрунтованості висновків цикл наукових робіт заслуговує високої оцінки. Слід особливо відзначити, що результати опубліковано в авторитетних міжнародних виданнях, багаторазово були представлені на міжнародних конференціях Європейського та світового масштабу.

Кавсан В.М., член-кореспондент НАН України

Метою циклу представлених наукових робіт є дослідження ролі ряду білків у процесах розвитку та перебігу нейродегенеративних захворювань. На сьогодні прогресивне порушення розумової діяльності літніх людей є серйозним викликом для суспільства. Такі порушення зазвичай розвиваються непомітно, aле є однією із найважливіших причин недієздатності людей похилого віку. З огляду на збільшення в суспільстві частки літніх людей, кількість пацієнтів із нейродегенеративними патологіями також постійно зростає. Таким чином, дослідження механізмів виникнення цих захворювань є актуальним та важливим завданням сучасної науки та медицини.
В циклі представлених робіт автори сфокусували свою увагу на функціональній характеристиці чотирьох білків, кожний з яких асоційований із певним нейродегенеративним захворюванням. Інтерсектин 1 локалізується у так званому критичному для синдрому Дауна регіоні 21-ої хромосоми. Транскрипційний фактор Twist1 пов’язаний із розвитком синдрому Сетр-Хоцен. Участь протеїнкінази ASK1 нещодавно було запропоновано при хворобі Паркінсона. В ході роботи авторами було отримано ряд фундаментальних результатів щодо структурно-функціонального різноманіття ізоформ білка інтерсектину 1 та регуляції його білок-білкових взаємодій, змін прoдукції транскрипційного фактора Twist1 за допомогою мікроРНК, а також переключення прoдукції ізоформ фактору eEF1A в процесі диференціації. Всі ці дані є важливими для розуміння функціонування клітинних процесів в нормі та виявлення порушень цих процесів під час нейродегенеративних захворювань. До того ж представлена робота має важливе прикладне значення, оскільки за допомогою біоінформатичного підходу було розроблено інгібітори протеїнкінази ASK1, один із яких вже є доступним в комерційних компаніях.
З огляду на істотне значення даної роботи для фундаментальних досліджень, а також можливість застосування результатів для розробки терапевтичних підходів вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Премії Президента України.

Тукало М.А., член-кореспондент НАН України

У циклі представлених робіт «Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань» велика увага надається дослідженню функціональних властивостей білків асоційованих із нейродегенеративними процесами з метою подальшої розробки терапевтичних сполук та підходів. А відповідно до даних Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я до 2050 року загальна кількість пацієнтів зокрема із захворюванням Альцгеймера збільшиться в чотири рази. Відомо, що протеїнкіназа ASK1 є ключовим білком, який зумовлює загибель нейронів під час нейродегенеративних захворювань. В ході роботи було ідентифіковано два нові класи низькомолекулярних інгібіторів цього білка, 2-тіоксо-тіазолідин-4-они та 3Н-нафто[1,2,3-де]хінолін-2,7-діони, а також експериментально підтверджено їх цитопротекторну дію. Ці сполуки можуть бути основою для розробки фармацевтичних препаратів із цитопротекторними властивостями. Окрім того отримано важливі дані про адапторний білок інтерсектин 1, які вказують на необхідність розробки терапії, спрямованої на зниження рівня цього білка у пацієнтів із нейродегенеративними захворюваннями. Підвищення рівня експресії було показано і для транскрипційного фактора Twist1, пов’язаного із розвитком синдрому Сетр-Хоцен. Таким чином застосування комплексних підходів у дослідженні білків, залучених до нейродегенеративних процесів, та розробці терапевтичних підходів може бути ефективним у боротьбі із вказаними хворобами.
На мою думку, присудження Премії Президента України могло б бути потужним стимулом для продовження авторами досліджень, що стосуються цієї важливої проблеми суспільства.

Тукало М.А.
член-кореспондент НАН України
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Костянець О.І., к.б.н.

В представленому циклі робіт «Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань», виконаного авторським колективом у складі к.б.н. Дергая М.В., Новохацької О.В., к.б.н. Волинець Г.П. та Вісловуха А.А., мою увагу привернула цілеспрямованість дослідників та логічність проведення експерименту, використання сучасних методів, актуальність отриманих результатів та їх високий рівень.

До циклу праць входять 105 публікацій, з них 28 статей (в т.ч. - 11 у зарубіжних журналах) і тези 77 доповідей. Всі ці характеристики є базою для майбутніх широкомасштабних досліджень. Варто зазначити, що в науковій сфері нашої держави молоді дослідники започаткували новий перспективний напрямок, спрямований на дослідження нейродегенеративних захворювань. На мою думку, робота заслуговує на найвищу оцінку.

Бараннік Т.В., доцент

Хочу висловити підтримку цикла наукових праць, що присвячений вивченню білків, задіяних у молекулярних механізмах нейродегенеративних захворювань (автори Дергай М.В., Новохацька О.В., Волинець Г.П., Вісловух А.А.).

Вважаю необхідним відмітити
1) актуальність дослідження механізмів розвитку нейродегенеративних патологій та ролі окремих білків, що є вкрай важливим на етапі пошуку нових ліків для цієї дуже поширеної групи захворювань.
2) добре обґрунтований відбір білків, що стали об’єктом вивчення, Саме інтерсектин 1, Twist1, eEF1A та протеїнкіназа ASK1 є ключовими учасниками розвитку нейродегенеративних процесів та можуть бути потенційними мішенями у комплексній терапії при лікуванні цієї групи хвороб.
3) високий науковий рівень дослідження, обгрунтованість обраної методології та комбінування експериментальних та теоретичних підходів, що дозволило отримати значні результати.
4) наукову новизну та практичне значення одержаних в роботі результатів. Проведене авторами комплексне дослідження різних рівнів експресії та регуляції генів вказаних білків, відкриття двох нових класів інгібіторів протеїнкінази ASK1 людини та вивчення їх властивостей значно розширюють наші знання про розвиток зазначених вище хвороб та готують підстави для розробки нових підходів до терапії нейродегенеративних захворювань.
5) дійсно міжнародний рівень апробації результатів цього циклу досліджень у міжнародних виданнях, що підтверджує значний науковий рівень роботи та отриманих результатів. Високий рівень Хіршу є свідченням інтересу міжнародної наукової спільноти до обраної теми та авторитетності авторів у цій галузі досліджень.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.