Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії"

Р36

Представлено Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Автори: Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М.

Цикл наукових праць складається з 10 монографій і 250 наукових статей, опублікованих протягом 1985-2013 років.

Узагальнено результати багаторічних досліджень щодо отримання, характеристики та впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для фундаментальних досліджень та створення на їх основі діагностичних засобів та алгоритмів діагностики.

 Вперше в Україні впроваджено гібридомну технологію і отримані перші вітчизняні моноклональні антитіла до фібриногену, фібрину та Д-димеру, а також до антигенів лейкоцитів людини. Створено в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини. З’ясовано тонкі механізми утворення тривимірної сітки фібрину – каркасу тромбу, ідентифіковано і охарактеризовано нові антигени лейкоцитів людини. Отримано наукові дані, важливі для створення нової унітарної моделі гемопоезу і уточнення сучасної класифікації гемобластозів.

Розроблено і адаптовано для масштабного виробництва тест-системи для кількісного визначення концентрації фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини, створено алгоритми діагностики загрози тромбоутворення при серцево-судинних захворюваннях. Запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину і антитіл проти нього в сироватці крові людини. Створено першу вітчизняну панель моноклональних антитіл для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень, на яку отримано свідоцтво про державну реєстрацію і ліцензію на використання в Україні.

Розроблено і впроваджено в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів і кісткового мозку. 

Кількість публікацій: 260, в т.ч. 10 монографій, 197 статей (107 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2208 (згідно баз даних Scopus), h-індекс 49. Отримано 17 патентів, свідоцтво про державну реєстрацію. За даною тематикою захищено 6 докторських, 17 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  25 вересня 2014 року о 13.30  на засіданні вченої ради   Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: м. Київ,  проспект Перемоги, 34, аудиторія №3 імені В.Ф. Войно-Ясенецького морфологічного корпусу. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Extreme Lean

Good article. I certainly appreciate this site.

Thanks!

Гість

I am a biochemist at the University of California, San Diego, with a longstanding interest in blood clotting, particularly the conversion of fibrinogen to fibrin.
I am writing on behalf of Prof. E. Lugovskoi and his colleagues. I have been familiar with Professor Lugovskoi's scientific activity, including his work with Prof. S. Komisarenko, for more than twenty years, dating back to 1994. During this period, we have discussed our mutual scientific results on numerous occasions. I was also twice a collaborator of STCU projects where E. Lugovskoi was a manager. In particular, I want to praise the experiments by Dr. Lugovskoi that have been concerned with monoclonal antibodies directed to various sites on the fibrin(ogen) molecule and/or were specific to fibrinogen, soluble fibrin and D-dimer, as well as characteristics of these antibodies and their use as molecular probes for fibrin(ogen) antigenic structure investigation and mechanisms of fibrin polymerization; all of these are all well known to me. Of particular interest, their experiments have revealed structural transformations in a coiled-coil region of fibrinogen molecule in the process of its transformation into fibrin are presented in details. They found that structural changes in a coiled-coil region of the fibrin molecule lead to the appearance of functional sites essential for further stages of fibrin self-association. These experimental data are new and very interesting, indeed.
I am also familiar with the authors’ work on monoclonal antibodies that have been used for the design of diagnostic reagents. In this regard, I feel certain that the simultaneous measurement of appropriate quantities of soluble fibrin, D-dimer and fibrinogen in blood serum will be a very useful tool for further investigation of the blood clotting system monitoring.
The authors have been continuing this work in 2015. Monoclonal antibodies have been obtained to the coagulation factor protein C. It has been found that the concentration of this protein in blood plasma decreases in various diseases. The hope is that the authors will obtain a second mAb to protein C and that they will be able to design another test system with great diagnostic value.
The accomplishments mentioned above lead me to suggest that the work ‘Monoclonal and Recombinant Antibodies for Experimental Biology, Medicine and Veterinary’ deserves the State Prize of Ukraine for Science and Technology”.

Professor Russell F. Doolittle

Легач Евгений Иванович

Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» присвячений результатам багаторічних досліджень колективу авторів Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М. щодо отримання, характеристики та впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для фундаментальних досліджень. Запропонований Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М. кількісний метод визначення вмісту основних маркерів загрози тромбоутворення в плазмі крові є принципово новим підходом в лабораторній діагностиці. Вважаю, що автори роботи заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Легач Євген Іванович,доктор медичних наук
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України,
головній науковій співробітник відділу кріобіохімії
та фармакології нейро-гуморальних систем

Михайліченко В.Ю.

Работа имеет важное значение для современной медицины и науки. Учитывая достижения авторов и международное признание, считаю, что работа достойна Государственной премии Украины.

Михайличенко В.Ю., д.мед.н., ученый секретарь ГУ "Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины"

Михайліченко В.Ю.

Авторами отримано моноклональні антитіла до фібриногену/фібрину. На їх основі отримано нову інформацію про механізми формування фібринового каркасу тромбу; розроблено і адаптовано до масштабного виробництва тест-системи кількісного визначення вмісту фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру фібрину в плазмі крові людини. Проведена комплектація наборів моноклональних антитіл для диференційної діагностики пухлин різного гістогенезу, імунофенотипування лейкозів і лімфом оцінки імунологічного статусу людини та функціональних досліджень. Усі ці досягнення мають велике значення для сучасної медицини, тому заслуговує на присудження авторам Державної премії України.

Михайліченко В.Ю. - д.мед.н., вчений секретар ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України"

В.Н. Зінченко

Круглий стіл «Використання моноклональних антитіл в діагностиці і лікуванні лімфопроліферативних захворювань» (18 липня 2014р.) був проведений для гематологів в 9-й міській клінічній лікарні за ініціативою головного позаштатного гематолога Управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації д.м.н. проф. С.О. Сівкович та ООО «Рош Україна».
Присутні заслухали доповідь д.м.н. проф. Д.Ф. Глузмана і д.м.н. Л.М. Скляренко «Лабораторна діагностика хронічного лімфолейкозу і злоякісних лімфом» (Інститут експериментальної патологїі, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України). В ній були узагальнені результати діагностичних досліджень із застосуванням імуноцитохімічних методів і моноклональних антитіл до лінійно-специфічних і диференційовочних антигенів у 1813 хворих м. Києва і 20 областей України, виконаних на протязі 2011-2013рр. Уточнений діагноз був встановлений у 1103 хворих на В-клітинний хронічний лімфолейкоз (В-ХЛЛ), у 26 пацієнтів з В-пролімфоцитарним лейкозом (В-ПЛЛ), у 105 хворих з волосковоклітинним лейкозом (ВКЛ) і у 579 — з неходжкінськими лімфомами в фазі лейкемізації.
Практичні лікарі, які прийняли участь в дискусії, відзначили високий рівень виконаних досліджень, що сприяє уточненій діагностиці, завдяки якому вдається суттєво поліпшити результати лікування і досягти значного підвищення тривалості життя хворих.
Основні виконавці досліджень (Д.Ф. Глузман і Л.М. Скляренко) по праву входять до складу авторського колективу Циклу наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії», поданого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заслужений лікар України В.Н. Зінченко

Досенко В.Є.

Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії" - це велика наукова робота високопрофесійних фахівців, виконана на сучасному рівні. Отримані авторами результати є новаторськими та мають важливе як фундаментальне, так і практичне значення. Всі зазначені характеристики роблять цю роботу вартою найкращої оцінки та гідною Державної премії України.

пр.н.сп. відділу загальної та молекулярної патофізіології
Інституту фізіології імені О.О. Богомольця,
д.мед.н., професор
В.Є. Досенко

Телегєєв Г.Д.

Робота є безумовно важливою, оскільки подальші дослідження молекулярно-генетичних особливостей лейкозних клітин при різних формах лейкемій, які, зокрема, проводяться і в нашому відділі, можливі тільки на базі точної діагностики захворювання у відповідності до вимог сучасної класифікації ВООЗ пухлин кровотворної та лімфоїдної тканин. Завдяки впровадженню широкої панелі моноклональних антитіл в поєднанні з цитохімічними методами діагностичні дослідження, які виконуються у відділі імуноцитохімії та онкогематології
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, відповідають всім сучасним міжнародним стандартам діагностики, що є важливим як з практичного боку, так і для проведення молекулярно-генетичних досліджень лейкемічних клітин.
Підтримую висунення цієї розробки на здобуття Державної премії України.

Завідувач відділу молекулярної генетики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України , доктор біологічних наук
Телегєєв Геннадій Дмитрович

Лаврик А.С.

Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» присвячений результатам багаторічних досліджень колективу авторів Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М. щодо отримання, характеристики та впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для фундаментальних досліджень. Разом із колегами інституту біохімії при безпосередній участі Є.В. Луговського були проведені дослідження у хворих на ожиріння, метаболічний синдром та злоякісні утворення шлунка та товстої кишки. Запропонований авторами кількісний метод визначення вмісту основних маркерів загрози тромбоутворення в плазмі крові є принципово новим підходом в лабораторній діагностиці. Вважаю, що автори роботи заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Головний науковий співробітник
відділу хірургії стравоходу та реконструктивної гастроентерології
Національного інституту хірургії та трансплантології НАМУ,
Президент Асоціації бариатричної хірургії,
Заслужений лікар України,
доктор мед.наук, нпрофессор,Лаврик А.С.

Проф. Фіщенко В.О.

Результати багаторічної наукової роботи колективу Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, що представлені в циклі наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії", дозволяють впровадити в клінічну роботу ряд сучасних лабораторних тестів для прогнозування розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень в тому числі в ортопедії та травматології.
Запропоновано сучасні імунохімічні тест-систем для кількісного визначення в плазмі крові фібриногену, Д-димеру, розчинних фібрин-мономерних комплексів, які дозволяють розширити уявлення про патогенез розвитку венозних тромбоемболічних ускладнень та впроваджувати патогенетичні методи профілактики даних ускладнень в травматології та ортопедії.
Використання даних тест-систем для оцінки ризику венозних тромбоемболічних ускладнень після ендопротезування кульшового суглоба показало їх високу ефективність та необхідність широкого впровадження в практику клінік ортопедії та травматології.
За науковою новизною та практичним значення цикл наукових праць колективу авторів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України заслуговує присудження Держаної премії в галузі науки та техніки.

Завідувач кафедри ортопедії
та травматології
Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова
д.мед.н., проф. В.О. Фіщенко

Князєва Марина Владиславівна

Цикл наукових праць 1985-2013 років колективу авторів із Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України уявляє собою зразок того, що процес наукового пошуку неодмінно призводить до синтезу фрагментів знань, зібраних тяжкою працею декількох поколінь вчених. Цикл праць, що складається з 10 монографій і 250 наукових статей, є продовженням наукових напрямків, заданих школами В.О. Беліцера, Р.Є. Кавецького, А.В. Палладіна. Прогрес в галузі вивчення процесу згортання крові останнім часом сприяв значному розвитку діагностики і профілактики тромбозів при серцево-судинних та інш. захворюваннях і, вочевидь, створенню авторами кількісного методу визначення вмісту основних маркерів загрози тромбоутворення в плазмі крові. Колективом авторів вперше в Україні було впроваджено гібридомну технологію, отримані перші вітчизняні моноклональні антитіла до антигенів лейкоцитів людини, розроблено і впроваджено в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів і кісткового мозку. У зв’язку з вагомим внеском результатів представлених робіт в теоретичну і практичну медицину колектив авторів безсумнівно заслуговує на присудження Державної премії в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.
Професор кафедри біохімії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, доктор біологічних наук
Князєва М.В.

Пушкарьов В. М.

Представлений колективом наукових співробітників Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького та Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки включає надзвичайно актуальні наукові розробки та впровадження в медичну практику нових експериментальних підходів та реагентів і має важливе значення для прогресу наук про життя та для сучасної медицини. Колективом авторів вперше в Україні отримані моноклональні антитіла до компонентів зсідання крові та антигенів диференціювання лейкоцитів людини, а також створена перша і єдина бібліотека рекомбінантних антитіл. Враховуючи важкий матеріальний стан сучасної науки в Україні, а також те, що антитіла є одними з найбільш дороговартісних реагентів (до 20 000 грн), розробки авторів мають також значний економічний ефект.
На основі цих реагентів були створені діагностичні набори для потреб медицини і ветеринарії, які успішно впроваджені в практику. Більш того, панель моноклональних антитіл для медико-біологічних досліджень була внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення України і дозволена для застосування в медичній практиці.
В якості конкретного прикладу можу навести той факт, що одержані авторами високоякісні антитіла до пухлинного супресора р53, зараз успішно використовуються в дослідженнях, які провадяться в Інституті ендокринології АМН України при дослідженнях ґенезу раку щитоподібної залози та розробки методів його лікування.
Високий науковий та виробничий потенціал колективу та реалізація задуманого в практиці дає змогу рекомендувати роботу для присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Зав. лаб. патофізіології радіаційних уражень
ендокринної системи
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В.П. Комісаренка НАМН України»,
лауреат премії АМН України,
доктор біологічних наук, ст. н.с.
Пушкарьов Володимир Михайлович

Краєвський А.Й

Наукові праці представлені авторським колективом Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України «Одержання і впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є актуальними і мають науково-практично значення у галузі медицини та ветеринарії. Сучасні медико-біологічні дослідження з використання технології моноклональних та рекомбінантних антитіл забезпечують виявлення багатьох патофізіологічних станів біологічних об’єктів, які вивчаються у ветеринарному акушерстві та хірургії.
Враховуючи актуальність результатів досліджень, їх практичне значення, впровадження у практику медицини та ветеринарії, представлена робота заслуговує бути номінована на Державну премію України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри хірургії Сумського НАУ, професор Краєвський А.Й.

Мандигра М.С.

Наукові праці, які представили Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М. «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» об'єднують загальнобіологічні, медичні і ветеринарні проблеми. Колектив науковців, роботи яких відомі у всьому світі зумів вперше розробити біотехнологічні підходи до створення моноклональних антитіл, одержати рекомбінантні антитіла. Результати фундаментальних теоретичних обгрунтувань були реалізовані у практичну медицину.
Все сказане є базисом для ствердження, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Академік-секретар Відділення ветеринарної
медицини Національної академії аграрних
наук України, доктор ветеринарних наук,
професор, член-кореспондент НААН,
заслужений діяч науки і техніки України

М.С.Мандигра

Снопок Борис

Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» колективу авторів Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М. демонструє розвиток сучасних біологічних технологій в Україні. Незважаючи на складний для наукових досліджень проміжок часу, протягом якого був виконаний цей цикл робіт, автори цілеспрямовано та неперервно розвивали нові технології для отримання та використання моноклональних і рекомбінантних антитіл для фундаментальних досліджень та створення на їх основі діагностичних засобів і алгоритмів діагностики. Багаторічна плідна співпраця з авторським колективом дозволила нам провести спільну розробку низки біосенсорних пристроїв, які використовують імуно-специфічні реакції для отримання інформативного сигналу, що демонструє вплив робіт на розбудову сучасної наукової інфраструктури Академії Наук в цілому. Це стало можливим як завдяки наявності вітчизняних технологій отримання моноклональних антитіл, так і розумінню авторським колективом актуальності практичних задач, що стоять перед сучасною експериментальною біологією, медициною і ветеринарією. Необхідно підкреслити, що розроблені технологічні процедури передбачають можливість отримання необхідної кількості біоспецифічного препарату в залежності від поставлених задач, що дозволяє створити гнучку систему виробництва для потреб як України, так і світової спільноти. Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» є прикладом використання досягнень фундаментальних досліджень для потреб сучасного суспільства. Він вартий найвищої оцінки та заслуговує на присудження авторам Державної премії України.

Зав. Відділу фізико-технічних основ оптоелектроніки, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, к.ф.-м.н., с.н.с. Снопок Б.А.

Сівкович С.О.

У циклі наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» хотілося б відзначити розділ, присвячений отриманню перших моноклональних антитіл (мкАТ) для лінійно-специфічних і диференційовочних антигенів гемопоетичних і лімфоїдних клітин. Завдяки цьому авторам вдалось створити розширену панель маркерів і впровадити в практику гематологічних відділень м. Києва удосконалені сучасні методи діагностики лейкозів та інших форм пухлин кровотворної і лімфоїдної тканин. Уточнена діагностика сприяла підвищенню ефективності лікування і збільшенню тривалості життя хворих на гемобластози.

Головний науковий співробітник НДІ гематології і трансфузіології, головний позаштатний гематолог Київської міської державної адміністрації, доктор медичних наук, професор С.О. Сівкович

Галатюк О.Є.

Представлений цикл робіт авторським колективом (Комісаренко С.В., Луговський Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М.) Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України у роботі над спільним проектом «Одержання і впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» розроблені МКАТ до антигенів лейкоцитів людини і створена та зареєстрована вперше в Україні панель МКАТ для наукових та діагностичних досліджень. Проведені роботи мають фундаментальне та прикладне значення і впровадженні в медичній практиці при діагностиці, лікуванні та профілактиці злоякісних захворювань. Представлена робота на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки, відповідає рівню сучасних досягнень медичної науки і заслуговує на позитивну оцінку - присудження Державної премії України.

Зав. кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології
Житомирського національного агроекологічного університету,
доктор вет. наук, професор
Галатюк О.Є.

Єленська Г.М.

На протязі багатьох років співробітники гематологічного відділення № 2 9-ї Київської міської клінічної лікарні в своїй практичній діяльності використовували заключення і досвід з діагностики пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної тканин колег з ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, які є співавторами циклу наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії». Використання високоспецифічних і чутливих реагентів (мкАТ), об'єднаних в окремі панелі, дозволило у відповідності з сучасними класифікаціями проводити уточнену імуноцитохімічну діагностику різних форм лейкозів і лімфом, метастатичних уражень кровотворних органів у хворих на злоякісні новоутворення.

Лікар-гематолог вищої кваліфікації Єленська Г.М.

Герілович А.П., д.вет.н., заст. директора ННЦ "ІЕКВМ"

Представлений авторським колективом науковців із Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки мыстить актуальні, науково та практично значимі результати, що складають фундаментальні та прикладні дослідження у галузі природничих наук.
Запропонована робота містить узагальнені результати глибоких досліджень щодо отримання, характеристики та впровадження моноклональних та рекомбінантних антитіл антитіл для фундаментальних досліджень щодо створення нових поколінь імунобіологічних засобів за методів діагностики.
Враховуючи зазначене, вважаю, що представлена робота має виняткову наукову та практичну цінність, а її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заступник директора ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» з наукової роботи, доктор вет. наук А.П. Герілович

Рубленко М.В.

На сьогоднішній день неможливо уявити жодних сучасних медико-біологічних досліджень, технологія виконання яких не передбачала б використання моноклональних та рекомбінантних антитіл. Основоположником розвитку даного напрямку молекулярної біології на теренах вітчизняного наукового простору став Інститут біохімії ім. Палладіна НАН України. Група авторитетних та міжнародно визнаних вчених під керівництвом Комісаренка С.В. протягом десятиліть створили та сертифікували панель моноклональних антитіл для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень, що дало змогу встановити діагностичні критерії ряду інфекційних та онкологічних хвороб. Особливої уваги заслуговує розробка та впровадження гібридомної технології моноклональних антитіл - фібриногену, фібрину та їх фрагментів, що дало змогу реконструювати тривимірну сітку фібрину. На основі цього перше в Україні розроблено і адаптовано для масштабного виробництва вітчизняних тест-систем кількісного визначення вмісту фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини та тварин.
Поряд з цим ці діагностичні тести активно впроваджуються і у ветеринарній медицині. Зокрема, основні діагностичні тести вітчизняної ветеринарної гемостазіології базуються на розробках колективу науковців під керівництвом Луговского Е.В. Крім того, спільні наукові дослідження Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України та Білоцерківського НАУ з використанням технології моноклональних антитіл фібриногену та фібрину дають широкі перспективи їх застосування у діагностиці і прогнозуванні складних патофізіологічних станів, які супроводжують низку нозологічних форм у травматології та ортопедії дрібних домашніх тварин, акушерсько-гінекологічній патології високопродуктивних корів у молочному скотарстві, за ряду економічно значимих інфекційних хвороб – некробактеріозу великої рогатої худоби, вірусних хвороб коней, лептоспірозу та вірусних хвороб дрібних домашніх тварин. Це дає змогу своєчасного призначення патогенетично обґрунтованого комплексу лікувально-профілактичних заходів.
Враховуючи актуальність даного напрямку досліджень, його практичне значення, широке впровадження у практику та ряд нових різнобічних перспектив, представлений проект заслуговує бути номінованим Державною премією України в галузі науки і техніки.

Зав. кафедри хірургії та хвороб
дрібних домашніх тварин Білоцерківського
національного аграрного університету,
академік НААН
Рубленко М.В.

Ушкалов В.О.

Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» виконаний коллективом авторів (Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М.), під загальним науковим керівництвом академіка Комісаренка С.В., висвітлює результати багаторічних наукових досліджень, спрямованих на одержання моноклональних і рекомбінантних антитіл, впровадження їх в практику наукових досліджень та створення на їх основі засобів діагностики.
Авторами було впроваджено гібридомну технологію, завдяки чому отримано моноклональні антитіла до різних антигенів. Створено бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини. Запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину і антитіл проти нього. Створено панель моноклональні антитіла для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень, на яку отримано Свідоцтво про державну реєстрацію та ліцензію на використання в Україні. Розроблено і впроваджено в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів, які використовуються в онкоморфології з метою ранньої діагностики метастазів злоякісних пухлин.
Результати наукових досліджень стали підставою для розробки засобу діагностики туберкульозу великої рогатої худоби на основі створеного химерного протеїну з послідовностями білків MPT63 та MPT83 мікобактерій.
Вважаємо, що результати наукових досліджень колективу авторів з Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та результати їх впровадження заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Державного науково-контрольного
інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів,
академік НААН України, лауреат державної
премії України в галузі науки техніки А.М. ГОЛОВКО,
Заст. директора ДНКІБШМ,
член-кореспондент НААН України Ушкалов В.О.

В.Г. Скрипник

Поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» авторських колективів із Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН є вдалим поєднанням фундаментальних та прикладних досліджень. На мою думку, основним практичним результатом досліджень стала розробка унікальних імпортозаміщуючих імунологічних тест-систем, які знайшли своє застосування у діагностичних дослідженнях . Створено першу в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини. Дана бібліотека містить понад мільярд клонів-продуцентів рекомбінантних антитіл різної специфічності і є джерелом для одержання рекомбінантних антитіл як людини, так і тварин. За допомогою одержаних монАТ був ідентифікований антиген MPВ83 мікобактерій, збудника туберкульозу бичачого типу. Розроблена на його основі тест-система для діагностування туберкульозу великої рогатої худоби, поряд з туберкулінодіагностикою, дозволить значно підвищити ефективність діагностування туберкульозу у тварин.
Враховуючи зазначене, вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Генеральний директор Української асоціації
виробників і дистриб’юторів ветеринарних
препаратів та кормових добавок,
доктор вет. наук В.Г. Скрипник

Нікульніков Павло Іванович

Протягом багатьох років відділ хірургії магістральних судин Національного Інституту хірургії та транспланталогії ім. О.О. Шалімова співпрацює з двома відділами Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, які очолюють академік НАНУ Комісаренко С.В. і член-кор. НАНУ Луговськой Е.В. неодноразово робив наукові доповіді в нашому Інституті. За допомогою унікальних моноклональних антитіл, які були отримані авторами проти розчинного фібрину, D-димеру і фібриногену, було розроблено тест-системи для визначення концентрації зазначених білків в плазмі крові людини. Було проведено близько 1000 аналізів у хворих на аневризму черевної аорти, тромбоз глибоких вен та ангіодисплазію. Результати дозволили розробити метод діагностики тромбофілії та прогнозувати загрозу тромбоутворення в судинах, а також контролювати ефективність антитромботичної терапії до та після операційного втручання. Запропонований авторами кількісний метод визначення вмісту основних маркерів загрози тромбоутворення в плазмі крові є принципово новим підходом в лабораторній діагностиці. Вважаю, що автори зробили вагомий внесок в теоретичну та практичну медицину, який дає змогу запобігати багатьом летальним випадкам, пов’язаних з тромбофілією і тромбозами. Автори даної роботи безсумнівно заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

З повагою,
керівник відділу хірургії магістральних судин
д.м.н., Заслужений лікар України
Лауреат Державної премії України
Нікульніков Павло Іванович

Леонід Паценкер

Цикл робіт «Одержання і впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» є вдалим поєднанням фундаментальних та прикладних досліджень двох інститутів Національної академії наук України. Високий рівень проведення фундаментальних досліджень дозволив авторам отримати приоритетні дані щодо механізмів функціонування білків зсідання крові, ідентифікувати нові антигени лейкоцитів крові та створити бібліотеку рекомбінантних антитіл. На мою думку, найбільш практично значимим досягненням авторів є створення вітчизняної панелі моноклональних антитіл, яка знайшла своє застосування у діагностичних дослідженнях. Ця панель моноклональних антитіл може служити основою для створення різних наборів моноклональних антитіл, у тому числі і кон’югованих з флуорохромами, для наукових досліджень та медичної діагностики, що може мати великий економічний ефект для народного господарства України. Розробки авторів надзвичайно важливі для медичної діагностики в Україні та збільшитимуть експортний потенціал Держави у галузі високих технологій.

Враховуючи вище вказане, підтримую колектив авторів на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

к.х.н., провідний науковий співробітник ДНУ "НТК "Інститут монокристалів" НАНУ.

Тукало М.А., член-кореспондент НАН України

Колективом авторів із Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України вперше в Україні було впроваджено гібридомну технологію і отримані перші вітчизняні моноклональні антитіла до основних молекулярних маркерів активації системи зсідання крові та фібринолізу, а також до антигенів диференціювання лейкоцитів людини. Використання цих антитіл дозволило одержати принципово нові наукові дані щодо функціонування системи фібриноген–фібрин, антигенів мікроорганізмів, зокрема мікобактерій, та вивчення природи поліреактивних імуноглобулінів. Авторам належить приіоритет у відкритті та визначенні структури та функцій нових антигенів лейкоцитів людини. До практичної складової циклу робіт належать розробка і адаптація для масштабного виробництва тест-системи кількісного визначення вмісту фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини; нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину і антитіл проти нього в сироватці крові людини; перша вітчизняна панель моноклональних антитіл для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень. Враховуючи зазначене, вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заступник директора Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ
член-кореспондент НАНУ
М.А.Тукало

Professor Russell F. Doolittle, UC San Diego

I am a biochemist at the University of California, San Diego, with a longstanding interest in blood clotting, particularly the conversion of fibrinogen to fibrin.

I am writing on behalf of Prof. E. Lugovskoi and his colleagues. I have been familiar with Professor Lugovskoi's scientific activity, including his work with Prof. S. Komisarenko, for about twenty years, dating back to 1994. During this period, we have discussed our mutual scientific results on numerous occasions. I was also twice a collaborator of STCU projects where E. Lugovskoi was a manager. In particular, I want to praise the experiments by Dr. Lugovskoi that have been concerned with monoclonal antibodies directed to various sites on the fibrin(ogen) molecule and/or were specific to fibrinogen, soluble fibrin and D-dimer, as well as characteristics of these antibodies and their use as molecular probes for fibrin(ogen) antigenic structure investigation and mechanisms of fibrin polymerization; all of these are all well known to me. Of particular interest to me, their experiments have revealed structural transformations in a coiled-coil region of fibrinogen molecule in the process of its transformation into fibrin are presented in details. They found that structural changes in a coiled-coil region of the fibrin molecule lead to the appearance of functional sites essential for further stages of fibrin self-association. These experimental data are new and very interesting, indeed.

I am also familiar with the authors’ work on monoclonal antibodies that have been used for the design of diagnostic reagents.

I feel certain that measuring simultaneously the appropriate quantities of soluble fibrin, D-dimer and fibrinogen in blood serum will be a very useful tool for further investigation of the blood clotting system monitoring.

All of the accomplishments mentioned above lead me to suggest that the work ‘Monoclonal and Recombinant Antibodies for Experimental Biology, Medicine and Veterinary’ deserves the State Prize of Ukraine for Science and Technology”.

Заічко Н.В.

Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» є логічним підсумком багаторічної роботи провідних вітчизняних науковців в галузях біохімії, імунохімії, біології та медицини Комісаренка С.В., Луговського Е.В., Колиби Д.В., Колеснікової І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузмана Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацької Л.М. Наукова та практична значимість проведених досліджень є безсумнівною – авторським колективом вперше в Україні розроблена ефективна технологія створення моноклональних антитіл, одержані рекомбінанті антитіла до низки діагностично-важливих антигенів та маркерів патологічних станів (у тому числі токсин-нейтралізуючі scFv-антитіла проти дифтерійного токсину, scFv-антитіла до рецептора дифтерійного токсину, ростового фактору росту – HB-EGF, αС-регіону молекули фібрин(оген)у та ін.), відкрито принципово нові механізми полімеризації фібрину та клітинного сигналінгу, ідентифіковано новий клітинний рецептор CD150/IPO-3/SLAM та сигнальний мотив ITSM тощо. Результати фундаментальних досліджень стали основою для створення діагностичних панелей (МКАТ до широкого спектру CD, DIA-фібрин розчинний, DІA-D-димер), що впроваджені у практичну медицину. На основі власного досвіду використання МКАТ до лімфоцитарних антигенів, розроблених у Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, у наукових установах Вінничини можна стверджувати про поєднання їх високої якості з економічною доступністю.
Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» високо оцінений науковою та медичною спільнотою і його автори беззаперечно заслуговують на присудження Державної премії України.
Завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету ім.М.І. Пирогова, д.мед. н., доц. Заічко Н.В.

проф. Марченко М.М., доц. Шмараков І.О.

Поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» авторського колективу (Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М.) є яскравим прикладом впровадження глибоких фундаментальних здобутків науковців у практичні сфери сучасного існування людини і суспільства.
Науковий доробок колективу авторів по праву можна вважати флагманським, оскільки багатолітня плідна праця призвела до якісно нового стрибка цілої наукової галузі, вираженого у впровадженні піонерських гібридомних технологій отримання моноклональних антитіл, створення бібліотек рекомбінантних антитіл людини та панелі високоспецифічного молекулярного інструментарію біомедичного призначення. Авторський колектив цілком і повністю присвятив себе розвитку високотехнологічного виробництва в Україні, впровадженню саме вітчизняних наукоємних технологій у сферу діагностики та лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань.
Принципово нові фундаментальні результати багатопланових досліджень науковців Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та їх практичне впровадження заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Інститут біології, хімії та біотехнології,
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Премії НАН України імені О. В. Палладіна
д.б.н., проф. Марченко М. М.

К.б.н., доцент,
докторант кафедри біохімії та біотехнології
Шмараков І.О.

проф. В.В. Філоненко

Розробка технології отримання моноклональних та рекомбінантних антитіл сприяла прогресу у вивченні структури та функцій макромолекул, біології клітин та механізмів сигнальної трансдукції. Моноклональні та рекомбінантні антитіла насьогодні э невідємною частиною тест-систем для діагностики низки захворювань людини, в першу чергу онкологічних.
Колективи авторів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України одними з перших в СРСР та першими в Україні впровадили гібридомну технологію отримання моноклональних антитіл отримали перші вітчизняні моноклональні антитіла до фібриногену, фібрину та їх фрагментів, а також до антигенів лейкоцитів людини. Крім того, в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України створено першу і єдину на даний час в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини. Одержана бібліотека містить понад мільярд клонів-продуцентів рекомбінантних антитіл різної специфічності, і є як джерелом для одержання рекомбінантних антитіл людини до необхідних антигенів, так і моделлю для вивчення особливостей формування репертуару антитіл в ході імунної відповіді. Цикл наукових праць, що представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, включає наукові дослідження та практичні розробки. Отримані приоритетні дані щодо структури, експресії та функцій антигену CD150/IPO-3/SLAM і показана діагностична значимість цього маркеру. Створено першу вітчизняну панель моноклональних антитіл для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень, що знайшла застосування в диференційній діагностиці пухлин різного гістогенезу, оцінки імунологічного статусу людини. Крім того, розроблено тест-систему кількісного визначення вмісту фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини. Авторами запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину і антитіл проти нього в сироватці крові людини.
За новизною одержаних результатів та практичному значенню розробок авторів представлена робота безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, д.б.н., проф. Філоненко В.В.

Малишева Тетяна

Авторським колективом (Комісаренко С.В., Луговський Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М.) двох установ: Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України у роботі над спільним проектом «Одержання і впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для експериментальної біології, медицини і ветеринарії» розроблені МКАТ до антигенів лейкоцитів людини і створена та зареєстрована перша вітчизняна панель МКАТ для наукових та діагностичних досліджень.
Плідна тривала співпраця дозволила фахівцям адаптувати МКАТ, що входять до цієї панелі, до застосування у визначенні імунологічного статусу при різних видах патології людини, в тому числі й для діагностики пухлин різного гістогенезу.
Розроблені та зареєстровані МКАТ до антигенів лейкоцитів людини адекватна повноцінна заміна зарубіжних аналогів МКАТ, що забезпечує вагому економію державних коштів і має соціально – економічний ефект.
Удосконаленні із використанням розроблених авторським колективом МКАТ до антигенів лейкоцитів людини сприяло впровадженню алгоритмів імуноцитохімічної діагностики гострих мієло- та лімфолейкозів, мієлоїдних новоутворень і мієлодиспластичних синдромів (передлейкозів), різних форм лімфопроліферативних захворювань В-, Т- і НК-клітинної природи, а також метастазів рака в лімфатичні вузли та кістковий мозок. Саме така модифікація клінічних діагностичних протоколів із використанням розроблених МКАТ сприяє підвищенню ефективності своєчасного і адекватного лікування вказанної онкопатології.
Вважаємо, що авторський колектив (Комісаренко С.В., Луговський Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М.) двох установ: Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, блискуче поєднав теорію із практикою, узагальнив унікальні фундаментальні теоретичні розробки вітчизняних фахівців та запровадив їх у широку практичну діяльність, що має об’єктивні підстави для присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.