Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій"

м74

Автори: Лук’яненко Т.В., к.х.н., Касьян О.І., к.х.н., Книш В.О.,к.х.н.

Представлений Українським державним хіміко-технологічним університетом

Цикл наукових праць складається з 4 розділів у 3-х монографіях і 32 наукових статей. Авторами створено основи  керованого синтезу оксидних електрокаталізаторів з прогнозованими складом і властивостями,  ветеринарних препаратів та екологічно безпечних технологій. Отримано низку фундаментальних результатів стосовно механізмів процесів, що протікають з участю оксигенвмісних радикалів. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати в електрокаталізі, матеріалознавстві, розробці та впровадженні технологій малотоннажної хімії. Розроблено і впроваджено на підприємстві НВФ «Бровафарма» технологію промислового виробництва розчинів натрію гіпохлориту, які є основою сучасних ветеринарних препаратів. Результати циклу мають значення для теорії електрокаталізу, керованого синтезу нових матеріалів, промислового виробництва ветпрепаратів, гальванотехніки.

Кількість публікацій: 112, в т.ч. за темою роботи 4 розділи в 3 монографіях, 32 статі (16 - у зарубіжних журналах), 10 тез доповідей. Загальна  кількість посилань складає 102 (згідно бази даних Scopus), h-індекс = 6. Отримано 1 патент.

Надіслати коментар

Коментарі

В.В.Павліщук

Відгук
про цикл наукових праць к.х.н. Т.Н. Лук’яненко, к.х.н. О.І.Касьян і к.х.н. В.О.Книш «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій», поданий на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Цикл наукових праць к.х.н. Т.Н. Лук’яненко, к.х.н. О.І.Касьян і к.х.н. В.О.Книш присвячений розробці фізико-хімічних основ одного з нетрадиційних методів активації хімічних процесів, а саме – електрокаталітичному синтезу. В роботі узагальнені результати досліджень електрокаталітичного одержання ряда сполук хрому, гіпохлорита натрія, електрокаталітичного руйнування хлорфенолів. Авторами циклу встановлений ряд загальних закономірностей анодних процесів, що протікають за участю хемосорбованих кисеньвмістних радикалів та розроблені основи керованого синтезу/модифікування нанокомпозиційних оксидних електрокаталізаторів на основі PbO2, TiOх та оксидів платини з прогнозованими складом, будовою та фізико-хімічними властивостями. Отримані фундаментальні результати склали логічну основу створення технологій керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій, що вже знайшли застосування у промисловості України. Цикл праць має важливе значення для створення нових нанокаталізаторів, екологічно сприйнятливих процесів, тощо тощо.
Роботи, об'єднані в представлений цикл, виконані в Державному вищому навчальному закладі "Український державний хіміко-технологічний університет". До нього включено 51 статтю, опубліковану в провідних міжнародних і вітчизняних фахових наукових журналах. Ці роботи широко цитуються в науковій літературі, про що свідчать високі значення фактору Хірша (в матеріалах запиту h =6).
З огляду на високий рівень проведених досліджень, їх актуальність, новизну, важливе значення для фундаментальної науки і перспективи практичного застосування, вважаю, що автори циклу праць заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Заступник директора по науковій роботі
Інституту фізичної хімії
ім.Л.В.Писаржевського НАН України
член-кореспондент НАН України
доктор хімічних наук, професор
Павліщук В. В.

Холін Ю.В.

ВІДЗИВ
про цикл наукових праць „Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” авторів Лук’яненко Т.В., Касьян О.І., Книш В.О., представлений на здобуття премії Президента України для молодих учених за 2014 рік
Електрокаталіз належить до тих напрямів сучасної електрохімії та фізичної хімії, що переживають період інтенсивного розвитку. Це пов'язано як з великою практичною значущістю електрокаталізу, так і з потребою в прогностичних моделях електрокаталітичних процесів.
У рецензованому циклі праць наводяться результати вивчення анодних процесів, що відбуваються за участю сорбованих оксигеновмісних радикалів та представлено методологію керованого синтезу або модифікації нанокомпозиційних оксидних електрокаталізаторів. Значна увага приділяється створенню основ нових технологій керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації за допомогою електрокаталізу екологічно безпечних технологій.
У своїх роботах автори, зокрема, розробили методики синтезу оксидних композиційних матеріалів, особливістю яких є використання суспензійних електролітів та комбінованих електрохімічно-піролітичних методів; з'ясували вплив умов електроосадження, природи та заряду частинок дисперсної фази, концентрації компонентів у розчині на властивості композиційних матеріалів; запропонували колоїдно-електрохімічний механізм утворення композиційних матеріалів на основі PbO2, отримали дані щодо впливу вмісту платини у поверхневому шарі та температури обробки на властивості електродів на підкладках титан та його оксиду. Про практичну значущість виконаних досліджень свідчить реальне впровадження наукових результатів у виробництво.
Цінним є те, що значну частину досліджень автори виконали у співробітництві з фахівцями провідних закордонних університетів і підготували велику кількість спільних публікацій у міжнародних наукових виданнях.
Вважаю, що за своїми актуальністю, теоретичним і практичним значенням, внеском у сучасну електрохімію цикл праць „Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” цілком гідний присудження премії Президента України для молодих учених.

Ю.В. Холін, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України,проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Гість

Представлений на здобуття премії Президента України для молодих вчених цикл наукових праць колективу авторів Лук’яненко Т.В., Касьян О.І., Книш В.О. “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” з ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічних університет» присвячений елетрохімічному синтезу нових оксидних композиційних матеріалів з заданим складом, будовою і фізико-хімічними властивостями, а також використанню цих матеріалів при розробці новітніх технологій синтезу ветеринарних препаратів, електрохімічного руйнування небезпечних органічних забруднювачів водного середовища та реалізації екологічно безпечних технологій в гальванотехніці.
Слід відзначити, що даний цикл наукових праць комплексно розв’язує вищезазначені проблеми, пропонуючи загальну стратегію вирішення окремих питань в рамках єдиної проблематики. Високий рівень наукових результатів підтверджується рейтингом роботи (за публікаціями) по міжнародній наукометричній базі даних Scopus: індекс Гірша – 7, індекс цитування – 157 (на поточний момент). Одержані результати в рамках роботи мають вагоме теоретичне і практичне значення внеском в теорію електрокаталізу, а розроблені технології не поступаються кращим світовим аналогам.Особливо те, що ці розробки широко застосовуються в практиці.
Враховуючи актуальність та високий рівень, підтримую цикл наукових праць “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” та його авторів кандидатів хімічних наук Лук’яненко Т.В., Касьян О.І., Книш В.О на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

О.К.Трішин, академік НААН України,
професор, доктор сільськогосподарських наук

відповідь

Брезвин Оксана Марківна

Рекомендація
на підтримку циклу наукових праць “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій ” представлених колективом молодих науковців ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” кандидатами хімічних наук
Лук’яненко Т.В., Касьян О.І., Книш В.О.

Нові речовини і матеріли визначені в якості одного з пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки. Реалізація цього напрямку ускладнюється тим, що сучасна наука поки що не створила загальну теорію, яка б дозволяла отримувати матеріли з заздалегідь відомими і визначеними властивостями. Це призводить до того, що не існує універсальною стратегії одержання матеріал з даними властивостями. Матеріли, які можуть бути одержані шляхом електролізу, не є виключенням. В цьому випадку створенню теорії перешкоджає відсутність досить глибоких знань про механізми електрохімічних процесів та вплив умов одержання матеріалів на їх фізико-хімічні властивості. У зв'язку з цим розвиток наукових основ технологій керованого електрохімічного синтезу є однією з актуальних задач сучасної електрохімії. Слід зазначити, що представлений цикл наукових праць колективу молодих науковців Лук’яненко Т.В., Касьян О.І., Книш В.О. якраз і є одним з представників досліджень, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Наведені дослідження присвячені встановленню розробці наукових основ керованого синтезу або модифікування нанокомпозиційних оксидних електрокаталізаторів на основі PbO2, TiOх та оксидів платини з прогнозованими складом, будовою і фізико-хімічними властивостями, втановленню загальних закономірностей електродних процесів при високих анодних потенціалах, а також розробці новітніх технологій керованого синтезу ветеринарних препаратів, електрохімічного руйнування небезпечних органічних забруднювачів водного середовища та реалізації екологічно безпечних технологій в гальванотехніці.
Наведені в публікаціях експериментальні результати, механізми процесів утворення композиційних оксидних матеріалів, а також електрохімічних реакцій, що перебігають при високих анодних потенціалах за участю оксигенвмісних радикалів є необхідною ланкою на шляху створення загальної теорії електрокаталізу. В процесі роботи також були створені оригінальні методики керованого електрохімічного синтезу оксидних композиційних матеріалів з електролітів різного типу, які дозволили за рахунок зміни умов електролізу та складу розчину змінювати фізико-хімічні властивості та електрокаталітичну активність матеріалів на основі PbO2 та субоксидів титану в широких межах.
Слід також звернути увагу на практичні досягнення авторів циклу наукових праць, що полягають в розробці сучасних технологій екологічно-безпечних технологій, до яких в першу чергу слід віднести гальванічне хромування з електролітів на основі сполок Cr(III) (був запропонований новий підхід та оригінальні анодні матеріали, що дозволяє реалізувати процес в промислових масштабах), а також технологію та обладнання для виробництва сучасних ветеринарних препаратів на основі натрій гіпохлориту. Зокрема застосування різних концентрацій розчину високочистого натрію гіпохлориту (10 і 20 мг/л) у курей, покращувало загальний морфо-функціональний стан (наближувало гематологічні і біохімічні показники до фізіологічної норми). Активізувало окисно-відновні процеси в організмі, підсилювало дезінтоксикаційні функції печінки, зокрема, окиснення токсичних факторів, (зменшення активності ферментів). Позитивно вплинуло на субмікроскопічну структуру і сприяло активним процесам репарації ультраструктур (мітохондрій, ендоплазматичного ретикулуму, рибосом) гепатоцитів і зростанню їх білоксинтезувальної функції, а це в свою чергу зменшувало навантаження на внутрішні органи і системи та призводило до збільшення маси тіла і зменшення клінічного прояву Т-2 токсикозу у курей.
Загальна кількість публікацій авторів 112, зокрема у міжнародних журналах з імпакт-фактором, включаючи ті, що індексує Scopus 22. Кількість публікацій авторів за темою роботи – 47, включаючи 1 патент, 4 розділи 3-х монографій, 32 реферовані статті, з них 16 опубліковані у закордонних виданнях, 14 з яких проіндексовано міжнародною наукометричною базою даних Scopus. Високий рівень наукових результатів, що за основними показниками відповідають світовому рівню, підтверджується високим рейтингом роботи (за публікаціями) по міжнародній наукометричній базі даних Scopus: індекс Гірша – 7, індекс цитування – 157.
Враховуючи високі досягнення в науковій роботі, зокрема вагомий внесок у розвиток теоретичної і прикладної електрохімії, підтримуємо висунений цикл наукових праць “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” та його авторів кандидатів хімічних наук Лук’яненко Т.В., Касьян О.І., Книш В.О на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

Доктор ветеринарних наук, головний науковий співробітник Державного науково-досліднрго контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок
Брезвин О.М.

д.т.н. Берсірова О.Л.

Представлений Українським державним хіміко-технологічним університетом на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2014 році цикл наукових праць колективу авторів к.х.н. Т.Лук’яненко, к.х.н. О.Касьян, к.х.н. В.Книш «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій» є комплексним міждисциплінарним інноваційним дослідженням, результати якого мають великий науковий та практичний потенціал та вже частково впроваджені на підприємствах України (НВФ «Бровафарма»).
Розробка методів електрохімічного синтезу новітніх наноструктурованих функціональних матеріалів, а саме високоефективних нанокомпозиційних оксидних електрокаталізаторів, є важливим актуальним напрямком досліджень, як з позицій забезпечення прогнозованого складу і стабільності характеристик таких матеріалів для їх широкого практичного застосування, так і з точки зору розвинення теорії електрокаталізу.
Багатофакторність впливу умов одержання на будову наноматеріалів та їх функціональні властивості ускладнює прогнозований кінцевий результат, тому встановлення такого кореляційного зв’язку дозволило авторам науково обґрунтовано вирішувати поставлені задачі. На основі систематичних досліджень отримано низку важливих фундаментальних результатів стосовно механізмів процесів, що протікають за участю оксигенвмісних радикалів. З огляду на те, що універсальних анодних матеріалів, які були б придатні для використання в будь-яких системах, не існує, вагомим є запропонований загальний науковий підхід.
Одержані авторами нанокомпозиційні матеріали забезпечують суттєве (до чотирьох разів) збільшення ресурсу роботи електрокаталізаторів для різних електрохімічних процесів, де потрібні аноди з високою перенапругою виділення кисню, зокрема електрохімічного руйнування токсичних органічних речовин, та ін. Цікавими є результати з розробки новітніх технологій екологічно безпечних процесів гальванічного хромування, шляхом вирішення проблеми організації анодних процесів в електролітах на основі сполук Cr(III) та розробки для таких систем принципово інших анодних матеріалів; а також промислового виробництва низькоконцентрованих високостабільних та чистих розчинів натрію гіпохлориту як основи сучасних препаратів ветеринарії.
Судячи із представлених матеріалів, дослідження виконане на належному високому науковому рівні, в рамках єдиної проблематики, із застосуванням сучасних методів та підходів, експериментального обладнання світового рівня. Високий рейтинг наукових публікацій, співавторство із знаними вченими – представниками відомих дослідницьких центрів Західної Європи, підтверджують актуальність, новизну, практичну цінність дослідження та компетентність молодих авторів.
Підтримую цикл наукових робіт «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій» і вважаю, що колектив молодих науковців (Т.Лук’яненко, О.Касьян, В.Книш) заслуговує на здобуття премії Президента України.
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України, доктор технічних наук Берсірова О.Л.

В. В. Шевченко, Член-кореспондент НАН України, професор, д

Представлений на здобуття премії Президента України для молодих вчених цикл наукових праць колективу авторів Лук’яненко Т.В., Касьян О.І., Книш В.О. “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” з ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічних університет» присвячений елетрохімічному синтезу нових оксидних композиційних матеріалів з заданим складом, будовою і фізико-хімічними властивостями, а також використанню цих матеріалів при розробці новітніх технологій синтезу ветеринарних препаратів, електрохімічного руйнування небезпечних органічних забруднювачів водного середовища та реалізації екологічно безпечних технологій в гальванотехніці.
Слід відзначити, що даний цикл наукових праць комплексно розв’язує вищезазначені проблеми, пропонуючи загальну стратегію вирішення окремих питань в рамках єдиної проблематики. Високий рівень наукових результатів підтверджується рейтингом роботи (за публікаціями) по міжнародній наукометричній базі даних Scopus: індекс Гірша – 7, індекс цитування – 157 (на поточний момент). Одержані в рамках роботи теоретичні результати є вагомим внеском в теорію електрокаталізу, а розроблені технології не поступаються кращим світовим аналогам.
Враховуючи актуальність та високий рівень, підтримую цикл наукових праць “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” та його авторів кандидатів хімічних наук Лук’яненко Т.В., Касьян О.І., Книш В.О на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

В. В. Шевченко, член-кореспондент НАН України,
професор, доктор хімічних наук,
лауреат Державної премії, Заслужений діяч науки і техніки

Колбасов

Представлений цикл наукових праць “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” колективу молодих вчених кафедри фізичної хімії ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” к.х.н. Лук’яненко Т.В., к.х.н. Касьян О.І. та к.х.н. Книш В.О. присвячений теоретичним та експериментальним розробкам керованого синтезу та модифікування нанокомпозиційних оксидних електрокаталізаторів із заданими властивостями та створенню наукових і експериментальних основ новітніх технологій синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій. Запропоновано нові методики синтезу оксидних композиційних матеріалів, що полягають як у використанні суспензійних електролітів, так і використанні комбінованих електрохімічно-піролітичних методів. Одержано важливі результати про вплив умов електроосадження, природи та заряду частинок дисперсної фази, концентрації компонентів в розчині і домішок на склад і фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів на основі ряду оксидів. Одержані в рамках роботи теоретичні результати є вагомим внеском в теорію електрокаталізу, зокрема для процесів, що перебігають з участю оксигенвмісних радикалів при високих анодних потенціалах, таких як електрохімічний синтез матеріалів на основі PbO2, процеси виділення кисню, руйнування органічних забруднювачів води, окиснення неорганічних компонентів електролітів гальванічного хромування, електрохімічного утворення натрію гіпохлориту та інших сильних окисників. Створені нові багатокомпонентні оксидні електрокаталізатори із заданим складом і фізико-хімічними властивостями, перспективні для використання у якості активного шару малозношуваних анодів у цих процесах.
За своїм загальним науковим рівнем результати роботи перевищують кращі вітчизняні аналоги і не поступаються закордонним дослідженням за даною тематикою, що підтверджено високим індексом цитування публікацій авторів. Спільні дослідження по даній тематиці, проведені колективом авторів спільно з такими відомими науковими центрами, як Університет П’єра і Марії Кюрі (Париж, Франція) та Університет Феррари (Італія) також свідчать про їх високу кваліфікацію та науковий авторитет. Теоретичні дослідження авторів стали основою для розробки нової технології промислового виробництва низько концентрованих високо стабільних та чистих розчинів натрію гіпохлориту для використання в якості основи сучасних ветеринарних препаратів, яка впроваджена на спільному україно-німецькому підприємстві НВФ «Бровафарма»; за участі авторів також були запропоновані і офіційно зареєстровані в Україні ветеринарні препарати Септокс та Ветокс-1000, які за своєю чистотою, стабільністю та біологічною активністю суттєво перевищують відомі вітчизняні та закордонні аналоги.
Таким чином, представлені результати вказують на актуальність, наукову новизну та значну практичну цінність розробок колективу авторів. Вважаю, що цикл наукових праць «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій» заслуговую присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України Г.Я. Колбасов.

д.т.н., професор Чигиринець О.Е.

Особлива цінність циклу наукових праць «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій», представлений працівниками Українського державного хіміко-технологічного університету доцентом кафедри фізичної хімії, к.х.н. Т.В. Лук’яненко та асистентами кафедри фізичної хімії, к.х.н. О.І. Касьян і В.О. Книш, полягає в тому, що автори запропонували нові методики керованого синтезу оксидних композиційних матеріалів з заданими властивостями і запропонували реалізацію екологічно безпечних технологій. Одержані в рамках роботи теоретичні результати є вагомим внеском в теорію електрокаталізу. Також розроблена технологія промислового виробництва високочистих і стабільних розчинів натрію гіпохлориту для використання в якості сучасних ветеринарних препаратів. Результати роботи, що об`єднані в циклі наукових праць, мають важливе наукове значення і великий потенціал практичного використання в матеріалознавстві, електрокаталізі, розробці та впровадженні технологій малотоннажної хімії. Виходячи з вищезазначеного, підтримую цикл наукових праць “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” та його авторів кандидатів хімічних наук Лук’яненко Т.В., Касьян О.І., Книш В.О на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

Байрачний Б.І., д.т.н., проф.

Дослідження за темою «нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій» є актуальними для хімічної галузі України і присвячені вирішенню важливою науково-прикладної проблеми – створенню наукових засад та розробці на їх основі перспективних композиційних анодних матеріалів для електрохімічного синтезу.
Комплекс досліджень про вплив добавок ПАР і ПЕ на кінетку електроосадження плюмбум(IV) оксиду та про вплив електрохімічно інертних частинок дисперсної фази на кінетику електроосадження плюмбум(IV) оксиду з суспензійних електролітів дозволив створити нові композиційні анодні покриття з керованими каталітичними властивостями. Одержані систематичні дані про вплив умов електроосадження, природи, заряду частинок дисперсної фази, концентрації компонентів в розчині і добавок на склад і фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів на основі плюмбум(IV) оксиду. Результати досліджень дозволили розробити нові композиційні каталізатори на основі плюмбум(IV) оксиду для ефективного електросинтезу натрію гіпохлориту, сполук Cr(VI), електрохімічного руйнування 4-хлорфенолу і МТБЕ з утворенням нетоксичних продуктів. Розроблені композиційні матеріали мають збільшений у 2-4 рази ресурс роботи для електрохімічного руйнування токсичних органічних речовин, та у інших процесах, де потрібні аноди з високою перенапругою виділення кисню.
Представлений цикл наукових праць виконаний на сучасному науковому обладнанні з використанням новітніх підходів до організації досліджень, широко представлений у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях та міжнародних конференціях.
Вважаю, що колектив авторів: Т.В. Лук’яненко, О.І. Касьян, В.О. Книш заслуговує на здобуття премії України для молодих вчених за цикл наукових праць «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій».
Професор кафедри технічної електрохімії Національного технічного університету «Харківській політехнічний інститут», д.т.н., проф. Байрачний Б.І.

Сокольський Г.В.

Цикл наукових праць колективу молодих вчених Лук’яненко Т.В., Касьян О.І., Книш В.О, “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” є вагомим внеском у розроблення проблеми створення функціональних матеріалів із керованими властивостями. Автори достойно представляють наукову школу професора Олександра Борисовича Величенка, ДВНЗ УДХТУ, Україну, про що свідчить високий рівень цитування (h-індекс = 6), значна кількість посилань (102) у Scopus на публікації у провідних вітчизняних та закордонних наукових журналах (загалом 112); в тому числі підготовлено 4 розділи в 3 монографіях.
Зважаючи на найвищий фаховий рівень, отримано суттєво нові дані щодо колоїдно-хімічних властивостей суспензійних електролітів на основі плюмбум(II) нітрату, що містять дисперсну фазу титан(IV) або цирконій(IV) оксидів: визначені рН0 і електрокінетичний потенціал оксидів; впливу ПАР і ПЕ на кінетику електроосадження, дисперсність і функціональність одержаних електродних матеріалів. На підставі систематичних досліджень анодних процесів виділення кисню, окиснення органічних речовин на композиційних PbO2 анодах, які містять TiO2, ZrO2, Ti показано, що за своєю електро- та фотокаталітичною активністю композиційні матеріали PbO2 - TiO2 суттєво перевершують традиційні PbO2 аноди. Таким чином, вперше систематизовано вплив умов електроосадження, природи, заряду частинок дисперсної фази, концентрації компонентів в розчині і добавок на склад і фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів на основі плюмбум(IV) оксиду (PbO2-TiO2, PbO2-ZrO2 і PbO2-Ti). Вибір електрохімічного методу синтезу з водних електролітів обґрунтований експресністю, можливістю нанесення покриттів функціональних матеріалів на різні субстрати та контролю їх властивостей у широких межах зміною параметрів електролізу, складу електроліту.
Важливим досягненням авторів є практичні напрацювання в області екологічно безпечних технологій. Авторами одержано нові функціональні матеріали процесів анодного окиснення, розроблена промислова технологія одержання високочистих і стабільних розчинів натрію гіпохлориту, що була впроваджена у виробництво ветеринарних препаратів. Запропоновано комбінований метод одержання малозношуваних анодів з активним шаром TixOy/Pt на підкладках із металічного титану та субстехіометричних оксидів титану (Ebonex®) як перспективних матеріалів у процесах хромування з форміатно-карбамідних електролітів Cr(III).
Таким чином, за загальним внеском у науку та практику колектив молодих вчених цілком відповідає вимогам та заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.
Доктор хімічних наук, завідувач кафедри фізичної і колоїдної хімії Національного університету харчових технологій Г.В. Сокольський.

проф Нечипорук В.В.

Розробка методів керованого синтезу нових матеріалів з передбаченими властивостями є одним з пріоритетних напрямів сучасної науки. Незважаючи на достатньо велику кількість методів синтезу оксидних матеріалів, електрохімічні вважаються найбільш перспективними завдяки простоті їх реалізації та відносно невеликим енергетичним втратам у порівнянні з золь-гель, CVD і PVD технологіями. При цьому найбільш важливим є те, що такий метод відкриває широкі можливості по впливу на товщину осадів, їх адгезію до колектору струму, управлінню хімічним та фазовим складом, морфологією, текстурою, а також механічними і фізико-хімічними властивостями матеріалів за рахунок зміни режимів електролізу, складу електроліту, температури та подальшої електрохімічної або термічної обробки по спеціальній методиці. Цикл наукових праць «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій» представлений молодими науковцями ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» к.х.н. Лук’яненко Т.В., к.х.н. Касьян О.І. та к.х.н. Книш В.О., присвячений розробці наукових та експериментальних основ синтезу нанокомпозиційних електрокаталізаторів з заданими властивостями для використання у процесах, що перебігають за високих анодних потенціалів з участю оксигенвмісних часток. Також представлений комплекс нових експериментальних даних, що дозволяють встановити кореляційні залежності між умовами синтезу нанокомпозиційних оксидних каталізаторів на основі оксидів плюмбуму(IV), титану(IV), цирконію(IV) та металів платинової групи, їх фізико-хімічними властивостями і електрокаталітичною активністю. Запропоновані цікаві технологічні рішення проблеми анодних матеріалів для процесів гальванічного хромування з електролітів на основі сполук Cr(III), а також новітня технологія синтезу високочистих і стабільних розчинів натрій гіпохлориту медичного та ветеринарного призначення. Представлений на розгляд цикл робіт безумовне є актуальним і привертає увагу міжнародної наукової спільноти, що підтверджується достатньо високим цитуванням у Scopus. Виходячи з вищезазначеного, вважаю, що колектив молодих науковців у складі Т.В. Лук’яненко, О.І. Касьян, В.О. Книш заслуговує здобуття Премії Президента України.
Доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича
Нечипорук В.В.

д.т.н., проф. Сахненко М.Д.

Цикл наукових праць“Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” вбачається своєчасним, актуальним і затребуваним. Вирішальним у визначенні оцінки представленого циклу робіт є органічне поєднання високого наукового рівня розробки, широкого висвітлення отриманих результатів в фахових виданнях, що надало науковій спільноті можливість для ознайомлення, та практична реалізація напрацювань в умовах промислового виробництва. Зважаючи, що кожна з означених складових грунтовно висвітлена в наданих для ознайомлення матеріалах,особливої уваги заслуговує прогностичний аспект роботи, пов'язаний зі створенням системи критеріальних оцінок каталітичної активності синтезованих матеріалів в окисно-відновних реакціях, доведеної на прикладі доволі широкого класу речовин.
Вважаю, що цикл наукових праць «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій» колективу авторів (Т.В. Лук’яненко, О.І. Касьян, В.О. Книш), цілком відповідає вимогам та заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.
Завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" доктор технічних наук, професор.
Сахненко М.Д.

Р.Є. Гладишевський, чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.

Цикл наукових праць “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” за авторством колективу молодих вчених кафедри фізичної хімії ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” присвячений розробці наукових та експериментальних основ синтезу нанокомпозиційних електрокаталізаторів із заданими властивостями для використання у процесах, що перебігають за високих анодних потенціалів з участю оксигенвмісних часток, а саме: синтезу сильних окисників, зокрема високочистих і стабільних розчинів натрій гіпохлориту (використовується як біологічно активний компонент сучасних ветеринарних препаратів); руйнування хімічних і біологічних забруднювачів води в електрохімічних пристроях; проточних red-ox накопичувачах енергії; екологічно безпечних технологіях електроосаждення металів. Представлені дослідження були проведені в рамках тематики Дніпропетровської наукової електрохімічної школи, визнаної у світі, і яка має беззаперечний пріоритет в галузі теоретичної та прикладної електрохімії.
В роботі представлений комплекс нових експериментальних даних, що дозволяє встановити кореляційні залежності між умовами синтезу нанокомпозиційних оксидних каталізаторів на основі оксидів плюмбуму(IV), титану(IV), цирконію(IV) та металів платинової групи, їхніми фізико-хімічними властивостями і електрокаталітичною активністю. Запропоновані нові багатокомпонентні оксидні електрокаталізатори із заданим складом і фізико-хімічними властивостями, що пропонуються для використання як активний шар малозношуваних анодів, зокрема, в гальванотехніці та малотоннажній хімії при виробництві перспективних ветеринарних препаратів на основі високочистих і стабільних розчинів натрій гіпохлориту.
Основний зміст роботи відображено у 47 наукових працях, з яких 4 розділи монографій (одна надрукована англійською мовою у видавництві Springer), 32 статтях у наукових фахових виданнях, в тому числі 16 статей, що проіндексовані міжнародною наукометричною базою даних Scopus, та тезах 10 доповідей на закордонних конференціях.
Про високий рівень кваліфікації молодих науковців – авторів представленого циклу праць – свідчать їхні численні публікації у високо рейтингових фахових журналах і виступи з доповідями на вітчизняних і міжнародних конференціях (в тому числі з усними доповідями). Здобутий науковий авторитет претендентів і високий рівень проведення експериментальних досліджень дає їм змогу брати участь у спільних дослідженнях, що проводяться колективом кафедри спільно з Університетом П’єра і Марії Кюрі (Париж, Франція) та Університетом Феррари (Італія). Загальний індекс Гірша авторського колективу складає 7, індекс цитування – 157, а загальна кількість публікацій, проіндексованих Scopus – 22, що є гарним результатом для молодих науковців.
Враховуючи високі досягнення в науковій роботі, зокрема внесок у розвиток теоретичної і прикладної електрохімії, підтримую висунений цикл наукових праць “Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій” та його авторів на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

Завідувач кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Р.Є. Гладишевський

Кокозей В.М.

Представлений цикл наукових праць присвячений розробці нанокомпозиційних каталізаторів на основі оксидів свинцю, титану та платини, які можуть бути застосовані при синтезі ветеринарних препаратів та реалізації екологічно безпечних технологій. Серед найбільш вагомих результатів, одержаних авторами, нові оксидні нанокомпозиційні електрокаталізатори, нові підходи до прогнозування їх каталітичної активності, механізми процесів, що протікають за участю хемосорбованих кисеньвмісних радикалів, модифікованих оксидних каталізаторів на основі оксидів свинцю, титану та платини. Високої позитивної оцінки заслуговує впровадження одержаних результатів у малотонажній хімії. Таким чином, актуальність роботи, її наукова новизна та практична цінність сумнівів не викликають. Позитивне враження складається від публікацій в міжнародних наукових виданнях, які мають досить високий індекс цитування.
Вважаю, що цикл наукових праць «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій» заслуговую присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Кокозей В.М.

Prof. Vladimir Mirsky

Materials based on PbO2, titanium and platinum oxides are widely used as electrocatalysts for different applications since their catalytic activity are known to be varied depending on preparation conditions and modification. At the same time for the controlled synthesis of catalyst with required properties it is necessary to establish correlation between its preparation procedure, composition, structure and physicochemical properties. In my opinion this aim was successfully achieved in the series of works “Nanocomposite oxide catalysts for controlled veterinary medicine synthesis and implementation of environmentally friendly technologies”.
Represented series of the scientific works is based on new results that afforded authors to establish common regularities of anodic processes that undergo with chemisorbed oxygen-containing radicals with the aim of controlled synthesis or modification of electrocatalysts with determined composition, structure and physicochemical properties. The series of works is important from the both scientific and applied points of view since obtained results were used for implementation of environmentally friendly technologies.
I can conclude that the series of works represented by Luk’yanenko T.V., Kasian O.I., Knysh V.A. has been performed at an international scientific level. The evidence of this is a good quality of represented articles which were published in famous international scientific journals and high citation of these articles by colleagues from developed countries. In my opinion, the series of works “Nanocomposite oxide catalysts for controlled veterinary medicine synthesis and implementation of environmentally friendly technologies” makes its authors worth to be honored by the Prize of The President of Ukraine for Young Scientists.
Professor for Nanobiotechnology of Lausitz University of Applied Sciences, Dr. V. Mirsky

проф Купрін В.П.

Представлений на розгляд цикл наукових праць «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій» відзначається високим фаховим рівнем, практичною цінністю і обґрунтованістю та новизною наукових висновків, що відображені у 47 наукових працях, з яких 4 розділи монографій (одна надрукована англійкою мовою у видавництві Springer), 32 статтях у наукових фахових виданнях, з яких 16 статей проіндексовані міжнародною науковометричною базою даних Scopus та 10 тезах доповідей закордонних конференцій високого рівня.
Запропоновані нові багатокомпонентні оксидні електрокаталізатори з заданим складом і фізико-хімічними властивостями для використання як активний шар малозношуваних анодів в процесах: синтезу сильних окисників (біологічно активних компонентів сучасних ветеринарних препаратів); руйнування хімічних та біологічних забруднювачів води; екологічно безпечних технологіях електроосаждення металів.
Вважаю, що цикл наукових праць «Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій» колективу авторів (Т.В. Лук’яненко, О.І. Касьян, В.О. Книш,) гідний відзнаки, а її автори заслуговують здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки
Купрін В.П.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.