Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні»

М31

Автор: Круподьорова Т.А., к.б.н., Антоненко Л.О., к.т.н., Древаль К.Г.

Представлений Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України.

Цикл наукових праць складається з  монографії і 35  статей.

Отримано низку фундаментальних результатів про особливості росту макроміцетів та синтез екзоферментів грибами в культурі, біологічну цінність й активність біомаси грибів та їх культуральної рідини. Відібрано види вищих грибів, перспективні для біотехнологічного застосування – конверсії відходів агропромислового комплексу (відходів олієекстракційної промисловості – шротів та жмихів; відходів макаронного та круп’яного виробництва − крупки; молочного виробництва − молочної сироватки) та оцінено можливість використання цих відходів в якості субстратів для культивування грибів з отриманням продуктів біоконверсії − біомаси та культуральної рідини грибів, багатих біологічно активними речовинами.

Встановлені антибактеріальні, антиоксидантні, противірусні, імуномодулювальні властивості біомаси грибів та їх культуральної рідини, а також здатність до сорбції ними важких металів й зниження рівня холестерину, свідчать про високий потенціал біологічно активних речовин грибів. Створено наукове підґрунтя впровадження інноваційних технологій отримання та використання грибної маси з метою виробництва на її основі асортименту нових, якісних функціональних продуктів харчування для внутрішнього ринку України та експорту, що засвідчує затверджена технічна документація та випробування дослідних зразків продукції.

Розроблено високоефективний спосіб отримання ферментних препаратів екзоцелюлаз, який завдяки елюції ферментів з субстрату культивування, вперше дозволяє отримати повний комплекс ензимів. Отримано із культуральної рідини базидіальних грибів 4 ензиматичні препарати целюлозолітичної дії з високим ступенем очищення. З огляду на високу стабільність до дії температури, рН, здатність до гідролізу супутників целюлози та активність компонентів целюлозолітичного комплексу, препарати з базидіальних грибів є більш ефективними для комплексної переробки лігноцелюлозної сировини порівняно з комерційними аналогами.

Запропоновано нові підходи та агенти для переробки відходів агропромислового комплексу та виробництва функціональних продуктів харчування. Результати мають значення для покращення структури харчування населення та вирішення ряду екологічних проблем, раціонального використання біоресурсів шляхом їх безвідходної переробки.

 Кількість публікацій: 158, з них за темою циклу – 98 (1 глава в колективній монографії, 35 статей (14 у закордонних журналах), отримано 8 патентів (1 патент на винахід , 7 патентів на корисну модель), 52 тези доповідей, 3 методичні рекомендації.

Надіслати коментар

Коментарі

Камзолкина Ольга Владимиировна

Предложенный на конкурс цикл научных работ Круподёровой Т.А., Антоненко Л.А. и Древаль К.Г. посвящен нескольким направлениям микологической биотехнологии: биотехнологии пищевых продуктов, биоконверсии лигноцеллюлозных отходов, разработке лекарственных препаратов, защите окружающей среды от загрязнения, детоксикации токсических отходов и некоторые др. Все эти направления являются актуальными и перспективными для развития промышленной биотехнологии в любой стране.
Особенно ценно в этих исследованиях то, что объектом изучения и последующего применения являются высшие грибы: базидиомицеты и аскомицеты, потенциал которых еще до конца не исчерпан.
Прикладные разработки коллектива авторов базируются на фундаментальных научных исследованиях и оформлены в виде цикла научных работ, монографии и патентах.
Считаю важным поддержать перспективные направления исследований молодых ученых Украины Круподёровой Т.А., Антоненко Л.А. и Древаль К.Г. Проведенные исследования коллектива молодых ученых «Института пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины» заслуживают присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Д.б.н., профессор кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Камзолкина О.В.

Нанагюлян Сирануш Герасимовна

Представленный цикл научных работ «Научные основы биоконверсии отходов агропромышленного комплекса высшими грибами и использование её продуктов в функциональном питании» соответствует одному из важнейших приоритетов развития любого государства – забота о здоровье нации. Одним из путей решения данного направления является создание новых продуктов, сочетающих высокую пищевую и биологическую ценность, способствующих повышению устойчивости организма к вредным воздействиям окружающей среды. Работа является актуальной и перспективной, выполнена на высоком научно-методическом уровне, представляет собой целостное исследование с практическим выходом. Последнее подтверждается отбором перспективных для биотехнологических целей видов макромицетов, получением из культуральной жидкости базидиальных грибов конкурентных энзимных препаратов, созданием рецептур продуктов функционального назначения на основе мицелия высших грибов, изготовление опытных партий и апробация технологии получения грибной массы на производстве. Авторами предложен технологичный и дешевый способ безотходной переработки отходов агропромышленного комплекса. Именно такие работы закладывают основу инновационного развития перерабатывающей отрасли.
Цикл научных работ «Научные основы биоконверсии отходов агропромышленного комплекса высшими грибами и использование её продуктов в функциональном питании» соответствует современным научным мировым разработкам в данной области знаний. Учитывая теоретическую и практическую значимость полученных результатов, количество публикаций и патентов, считаю, что авторы Круподёрова Т.А., Антоненко Л.А., Древаль К.Г., заслуживают присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Д.б.н., профeссор, зав. кафедрой ботаники и микологии Ереванского государственного университета;
Президент Армянского микологического общества Нанагюлян Сирануш Герасимовна

Трухоновец Вячеслав Ветиславович

Многие макромицеты являются перспективными объектами биотехнологии и медицины для создания нового поколения лекарственных препаратов с противоопухолевым, противовирусным и антиоксидантным действием. Лечебно-профилактические добавки на основе лекарственных базидиомицетов повышают иммунитет и стрессоустойчивость человеческого организма, снижают уровень холестерина, связывают радионуклиды и тяжелые металлы. Учитывая, что в странах Восточной Европы, в том числе и Украине, данные вопросы изучены не в полной мере, актуальность представленного на соискание цикла научных работ Круподёровай Т.А., Антоненко Л.А., Древаль К.Г. «Научные основы биоконверсии отходов агропромышленного комплекса высшими грибами и использование её продуктов в функциональном питании» и решенных в них задач не вызывают сомнений. На основе проведенного комплексного теоретического и экспериментального исследования создана научная основа внедрения инновационных доступных технологий получения и использования грибной массы. Следует отметить также и целостность проведенных авторами исследований. Представленный цикл научных работ содержит большой научный и практический потенциал. Получен ряд фундаментальных результатов об особенностях роста макромицетов и синтезе экзоферментов грибами в культуре, биологической ценности и активности биомассы отобранных грибов и их культуральной жидкости. Важно, что результаты представленных работ направлены на улучшение структуры питания населения. Внедрение в практику рационального использования биоресурсов путем их безотходной переработки с помощью грибов, безусловно, положительно отобразиться на экономических показателях перерабатывающей промышленности.
Считаю, что работа заслуживает внимания на Государственном уровне, а коллектив авторов достоин присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Тыминский Владимир

Одними из основных проблем современного развития мирового сообщества являются недостаток продовольственных ресурсов, в частности, белковых, и утилизация отходов. Цикл научных работ: «Научные основы биоконверсии отходов агропромышленного комплекса высшими грибами и использования ее продуктов в функциональном питании» (авторы: Круподёрова Т.А., Антоненко Л.А., Древаль К.Г.), представленный на соискание Премии Президента Украины для молодых ученых, является очередным важным шагом в решении этих проблем. Причем, важным, как с научной, так и с практической точки зрения. Авторами впервые получены фундаментальные данные, касающиеся биологических особенностей роста грибов в культуре на альтернативных субстратах Украины. Отобраны перспективные виды грибов для проведения процесса биоконверсии отходов агропромышленного комплекса, выделены из культуральной жидкости грибов новые конкурентоспособные ферменты. Актуальность и целесообразность данного научного направления обусловлены повышенным интересом мирового научного сообщества к созданию технологий, способных обеспечивать все возрастающую потребность в белковых ресурсах, утилизируя, одновременно, отходы растениеводства и пищевой промышленности.
Поддерживаю коллектив авторов и считаю, что представленная работа несомненно заслуживает внимания, а ее авторы достойны присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых.

Президент Европейской академии
естественных наук (Ганновер, Германия), профессор В.Тыминский

Кожанов Юрій Григорович

В сучасних умовах економічного розвитку України значну роль відіграє впровадження новітніх технологій та досягнень науково-технічного прогресу. Представлений на розгляд цикл наукових праць "Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні" є важливим як з наукової, так і з прикладної точки зору. Отримані нові оригінальні фундаментальні результати щодо біологічних особливостей росту грибів в культурі дозволили науковцям відібрати перспективні культури для біотехнологічного застосування та розробити ефективну безвідходну технологію, що базується на використанні грибів для біотрансформації відходів агропромислового комплексу. Актуальність і доцільність даної наукової роботи зумовлена відсутністю в Україні доступних технологій переробної промисловості, здатних вирішувати комплексні завдання: отримання корисної білкової їжі та, одночасно, ліквідації відходів рослинництва та харчової промисловості. З практичної точки зору, цінність становлять розроблені науковцями рецептури функціональних продуктів харчування: харчового концентрату та паштетів. Результати роботи можуть бути використані і при створенні нових кондитерських виробів спеціального дієтичного призначення. Авторами розроблені відповідні нормативні документи, необхідні для впровадження результатів їх роботи у виробництво.
Підтримую колектив авторів і вважаю, що представлена робота заслуговує на увагу і заохочення на Державному рівні, а її автори гідні присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Голова Технічного комітету стандартизації №152 "Продукція кондитерська та харчоконцентратна" Асоціації "Укркондпром" Ю.Г.Кожанов

Старший научный сотрудник Лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук, кандидат биологических наук И.В. Змитрович

Змитрович Иван Викторович

Биотехнологический потенциал высших базидиомицетов на сегодняшний день далеко не исчерпан, в то время как интерес к этим организмам неуклонно возрастает. Будучи уникальными продуцентами полисахаридов, полисахарид-пептидных комплексов, тритерпеноидов и полифенолов, высшие базидиомицеты представляют перспективный объект в развитии целого ряда фармакологических направлений (получение препаратов иммуномодулирующего, онкостатического и генопротекторного действия). Уникален и набор гидролитических и окислительных ферментов, продуцируемых базидиальными грибами. Цикл научных работ авторов затрагивает как аспект поиска новых продуцентов технологически-значимых продуктов, так и использование для культивирования дешевых по себестоимости и в то же время «экологичных» субстратов, что приближает эти актуальные разработки с скорейшему внедрению в повседневную практику. Считаю, что обозначенное направление работ чрезвычайно востребовано, а проработка авторами материала добротна. Их работа соответствует высоким требованиям и стандартам премии Президента Украины и нам, коллегам, хочется надеяться, что эти важные в практическом отношении исследования будут продолжены и поддержаны.

Рибалко Світлана Леонтіївна

Представлений цикл наукових робіт молодих вчених присвячено важливій та актуальній темі сьогодення. У рефераті роботи представлено нові науково обґрунтовані результати, які мають фундаментальне та прикладне значення. На увагу заслуговують серія досліджень та доказовість одержаних результатів щодо наявності високого потенціалу біологічно активних речовин грибів: встановлено антибактеріальні, антиоксидантні, противірусні, імуномодулювальні властивості біомаси грибів та їх культуральної рідини, а також здатність до сорбції ними важких металів й зниження рівня холестерину. Реалізація запропонованої технології прямої конверсії відходів агропромислового комплексу грибами сприятиме покращенню структури харчування населення, раціональному використанню біоресурсів шляхом їх безвідходної переробки.
Цикл наукових праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні» є перспективним для подальшого розвитку переробної галузі України. Вважаю, що робота заслуговує підтримки на Державному рівні, а її автори Круподьорова Т.А., Антоненко Л.О., Древаль К.Г. гідні присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Зав. лаб. експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України»,
докт. мед. наук, проф.

Кур’ята Володимир Григорович

Наявність багатьох біологічно активних речовин у базидіальних та сумчастих грибах обумовлює ряд виробництв різноманітних нутрицевтиків, біологічно активних добавок, функціональних харчових продуктів, дієтичних добавок, профілактично-лікувальних та косметичних препаратів та інших речовин. Через нестачу в нашій країні наукового підґрунтя таких технологій виробництво вказаних сполук зосереджено за кордоном. У технологічних процесах вищевказаних продуктів основою є плодові тіла, міцелій або культуральна рідина грибів. В той же час, з огляду на економічну складову та питання охорони навколишнього середовища інтерес дослідників викликає використання для вирощування базидіальних та сумчастих грибів відходів харчової промисловості на рослинництва. Проте, на теперішній час в Україні це питання досліджено слабко.
Саме тому представлений цикл наукових робіт “Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання ії продуктів у функціональному харчуванні”, представлений Круподьоровою Т.А., Антоненко Л.О. та Древаль К.Г. на здобуття премії Президента України для молодих учених у 2014 р., є актуальним та необхідним для подальшого розвитку технологій, заснованих на використанні грибів та їх продуктів, на території України.
Авторами виконано значний обсяг практичної роботи, що широко відображено у 158 наукових публікаціях. Отримані авторами результати є основою для наступних досліджень, які потребують подальшої підтримки, в тому числі і фінансової.
На підставі вищезазначеного вважаю, що автори циклу наукових робіт “Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання ії продуктів у функціональному харчуванні” Круподьорова Т.А., Антоненко Л.О. та Древаль К.Г. гідні присвоєння премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри біології
Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського,
д.б.н., проф.

Лихолат Юрій Васильович

Значна роль у покращенні здоров’я населення планети належить повноцінному збалансованому харчуванню, яке може забезпечити розроблення і створення функціональних харчових продуктів, лікувально-профілактичних та лікарських засобів на основі сировини природного походження. Джерелом такої сировини можуть бути вищі базидіальні гриби, культивування яких освоєно в промислових масштабах. Більше 2 тис. видів базидіальних грибів та аскоміцетів можна вживати в їжу, а близько 700 видів мають широкий спектр лікувальних властивостей, а саме: імуномодулювальну, загальнозміцнюючу, онкостатичну, радіопротекторну, антивірусну, антибактеріальну, гепатопротекторну, протизапальну, тромболітичну тощо.
Однак, таких досліджень з такої вкрай актуальної теми наразі в Україні проведено недостатньо. В цьому плані представлений на конкурс цикл праць “Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання ії продуктів у функціональному харчуванні” є таким, що поповнює відповідні галузі науки та містить значні доробки для сучасних високотехнологічних процесів. Перевагою поданого циклу праць є його комплексність: матеріали, викладені у 158 публікаціях, актуальні для таких наук, як біотехнологія, мікологія, фізіологія, біохімія, мікробіологія, систематика тощо.
Отже, вважаю, що автори Круподьорова Т.А., Антоненко Л.О. та Древаль К.Г., які підготували цикл робіт “Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання ії продуктів у функціональному харчуванні” гідні присвоєння премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри фізіології рослин та інтродукції Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, д.б.н., проф.

Сергій Борисович Кравчук

Швидке просування в Україну транснаціональних компаній, що випускають дешеві та дуже популярні серед населення висококалорійні, але малопоживні харчові продукти, негативно впливає на забезпечення населення мікронутрієнтами. У більшості населення відзначається монотонізація раціону, втрата його різноманітності, зведення до вузького стандартного набору кількох основних груп продуктів і готових блюд, різке зменшення споживання свіжої рослинної їжі, яка відіграє провідну роль у забезпеченні раціону вітамінами та мінеральними речовинами. Ситуація погіршується ще й тому, що навіть у самій природній сировині вміст вітамінів і мінеральних речовин значно зменшується за умов використання в землеробстві та тваринництві інтенсивних технологій виробництва. Це призводить насамперед до розвитку дефіциту мікронутрієнтів: мінеральних речовин і вітамінів.
Сучасне промислове вирощування лікарських та їстівних грибів спрямоване на оптимізацію способів їх культивування для збільшення виходу біомаси й отримання грибної сировини з високою біологічною активністю. В цьому плані цикл наукових робіт “Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання ії продуктів у функціональному харчуванні” є надзвичайно актуальним та потрібним у сьогоднішній Україні. Фактично, подібних досліджень в нашій країні майже не проводилось, тому автори заслуговують на підтримку та подальший розвиток наукової роботи, яка може призвести до створення самостійних маловідходних технологій.
На мою думку, на підставі виконаного обсягу роботи та отриманих результатів молоді вчені Круподьорова Т.А., Антоненко Л.О. та Древаль К.Г. гідні присудження премії Президента України.

Генеральний директор ТОВ “Біотехнологія”

Глухов Олександр Захарович

Тема роботи авторів Круподьорової Т.А., Антоненко Л.О. та Древаль К.Г. актуальна як з наукової, так і з практичної точок зору. Авторами виконано значний обсяг експериментальних досліджень, в результаті чого розроблено наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та знайдено перспективні напрями використання її продуктів у функціональному харчуванні.
Серед досліджених авторами циклу наукових праць питань слід особливо виділити виявлення для глибинного культивування досліджених видів грибів нові альтернативні субстрати – відходи агропромислового комплексу та встановлення високої біологічної ефективності конверсії відібраних субстратів; дослідження біологічної цінності продуктів біоконверсії відібраними видами грибів та розробку рекомендації для використання біомаси та культуральної рідини їстівних та лікарських грибів Coriolus versicolor, Cordyceps sinensis, Ganoderma lucidum та Pleurotus ostreatus у функціональному харчуванні та інші.
Результати циклу наукових робіт представлено у 158 публікаціях, із яких майже 10% - у закордонних виданнях, що підкреслює важливість та необхідність проведення таких досліджень саме на території України.
В цілому цикл наукових робіт авторів Круподьорової Т.А., Антоненко Л.О. та Древаль К.Г. виконано на високому науковому рівні з застосуванням сучасних методів дослідження та може бути рекомендований на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Член-кореспондент НАН України, Директор Донецького ботанічного саду НАН України, д.б.н., проф.

Василь Сидорович Борейко

Важливим напрямком сучасних біотехнологічних досліджень базидіальних грибів залишається вивчення поживних потреб культур, їх вимог до кислотності поживного середовища, встановлення оптимальних параметрів росту і синтезу біологічно активних речовин. Сучасні грибні біотехнології дотримуються принципу безвідходної технології використання міцелію і культуральної рідини. Створення конкретних біотехнологічних процесів потребує вивчення фізіології культур-продуцентів, кількісних характеристик, які пов’язують швидкість росту з різноманітними умовами глибинного культивування. Біосинтетичні процеси, що відбуваються в грибній клітині, достатньо лабільні та легко піддаються регуляції за допомогою зміни фізико-хімічних параметрів і джерел живлення. Підбір оптимальних умов культивування грибів дає можливість отримувати і регулювати накопичення біологічно активних речовин в міцелії та культуральній рідині. Крім того, таким чином можна значно покращити показники росту грибної культури, компонентний склад міцелію та здатність до накопичення різноманітних речовин з біологічною активністю.
Зважаючи на вказані передові технології, представлений на розгляд цикл наукових робіт авторів Круподьорової Т.А., Антоненко Л.О., Древаль К.Г. гідний присудження премії Президента України для молодих вчених.

Директор ТОВ “Расава”, науково-виробниче селекційно-насінневе підприємство, зав. відділом селекції кукурудзи та пшениці, д.б.н., лауреат Державної премії України

Андрейчин Михайло Антонович

Поданий на здобуття премії Президента цикл наукових праць містить нові науково обґрунтовані результати, які спрямовані на розв’язання актуальних завдань і мають важливе значення для покращення структури харчування населення та вирішення ряду екологічних проблем, раціонального використання біоресурсів – відходів агропромислового комплексу України шляхом їх безвідходної переробки. Робота перспективна, вдало поєднує отримані нові дані з їх практичною значимістю та впровадженням результатів досліджень. Вважаю, що представлений цикл праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні» заслуговує на підтримку на Державному рівні, а її автори – гідні присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Андрейчин М.А., член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського,.

Тітков Віктор Віталійович

Нестача харчового білку - одна з найбільш гострих проблем сучасності, що стоять перед людством. Прогнози експертів міжнародних організацій у 2020-х роках прогнозують виникнення великої світової продовольчої кризи, якщо не будуть знайдені ефективні заходи вирішення продовольчої проблеми. Першими ознаками вірогідності цього сценарію стає нестача та подорожчання продуктів харчування обумовлене глобальною зміною кліматичних умов, здорожчанням традиційних енергоресурсів, ростом чисельності населення у світі. Прогнози вчених показують, що на базі традиційних джерел харчового білка, вирішити світову проблему білкового дефіциту неможливо.
Спеціальним комітетом при ООН з вивчення білкових ресурсів і розробці практичних рекомендацій для запобігання білкового голоду визначено, що одним з найбільш перспективних напрямків є впровадження сучасних технологій отримання харчового білка з паралельних ресурсів - відходів переробки с/г культур у тому числі з соломи зернових – колосових, шляхом грибовиробництва, на харчові цілі для людей.
Сировинний потенціал України здатний забезпечити значний більший виробництва грибів та продуктів харчування на основі грибного білка. Україна щороку збирає врожай зернових колосових (пшениці, жита, ячменю, тощо) в межах ~ 20 млн.тонн і більше. Із низ отримує 22 і більше млн. тонн соломи. За сучасними технологіями з цього об’єму можна виробити 16 – 18 млн. тон свіжих грибів та грибної продукції.
На даний час, основними причинами відставання українського грибовиробництва від передових грибопромислових технологій світу, зумовлено відсутністю сучасних індустріальних грибопромислових технологій виробництва та переробки грибів і грибних продуктів. при зваженому підході з боку держави, залучення у грибопромисловий сектор України інвестиційних ресурсів, іноземного досвіду та обладнання Україна у найближчий перспективі має всі шанси стати Європейським лідером у грибовиробництві та поставляти продукцію на світові ринки.
В цьому зв’язку, запропоноване до розгляду наукове підґрунтя впровадження інноваційних технологій отримання на основі грибної маси нових, якісних продуктів харчування є сучасно актуальним, а молоді науковці, автори праць, гідні присудження премії Президента для молодих вчених.
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація грибовиробників України», президент

Сухомлин Марина Миколаївна

Сучасні біотехнологічні методи культивування базидієвих грибів, а також удосконалення методів скринінгу сприяють розвитку нової галузі – фунготерапії, що займається використанням екологічно безпечних, біологічно активних речовин та лікувально-профілактичних препаратів з міцелію та плодових тіл макромицетів. Проте, широкий спектр біологічної активності лікарських грибів вимагає обґрунтованого відбору перспективних продуцентів, паспортизації культур, поповнення бази даних про їх біологічних властивості та особливості росту. Представлений цикл наукових праць є актуальним і перспективним, виконаний на високому науково-методичному рівні. Отримані результати сприймаються як цілісне дослідження з практичним виходом – розроблення високоефективного способу отримання конкурентноспроможних целюлозолітичних препаратів із культуральної рідини базидіоміцетів. Вони сприятимуть створенню біотехнології отримання біомаси відібраних грибів на дешевих субстратах (відходах агропромислового комплексу) також рецептур функціональних продуктів харчування.
З моєї точки зору, автори Круподьорова Т.А., Антоненко Л.О., Древаль К.Г. гідні присудження премії Президента для молодих учених.

Професор кафедри ботаніки ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вдовенко Сергій Анатолійович

Представлений цикл наукових робіт є досить актуальним для науки та виробництва. Авторами запропоновано екологічний шлях утилізації відходів агропромислового комплексу вищими грибами, визначено напрями застосування продуктів біоконверсії, відібрано культури грибів, які перспективні для біотехнологічного застосування. Дослідниками вивчено поживні потреби, біологічні особливості росту і фізико-хімічних параметри, необхідні для оптимізації процесу культивування грибів та продукування цінних метаболітів, зокрема ферментів. Встановлені антибактеріальні, антиоксидантні, противірусні, імуномодулювальні, сорбційні та гіпохолеристемічні властивості біомаси грибів, що є значним підгруддям для поповнення переліку об’єктів традиційного грибівництва та дієтичних продуктів, а також оздоровчих та лікувально-профілактичних препаратів вітчизняного виробництва. За представленими напрямами розроблено ряд нормативних документів та отримано 8 патентів. Вважаю, що автори циклу наукових робіт заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.
К. с-г. наук, доцент кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції Вінницького національного аграрного університету С.А.Вдовенко.

Литвиненко Юлія Іванівна

Поданий на здобуття Премії Президента України цикл наукових праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання ії продуктів у функціональному харчуванні», спрямований на вирішення актуальних питань: раціонального використання біоресурсів шляхом їх безвідходної переробки та створення продуктів харчування функціонального призначення. Слід відзначити, що автори змогли поєднати, на перший погляд, зовсім різні напрями наукових досліджень і логічно представити їх результати у вигляді комплексної роботи, яка сприймається цілісним завершеним дослідженням. Претендентами отримано нові наукові дані, які будуть корисними для мікологів, біотехнологів, фармацевтів, технологів виробництва грибів, та можуть бути використані ними у совїх майбутніх наукових пошуках. Практична цінність результатів полягає у розроблені високоефективного способу отримання целюлозолітичних препаратів із культуральної рідини базидіоміцетів, створенні біотехнології отримання біомаси грибів в культурі, апробації харчових добавок та функціональних продуктів харчування на основі біомаси грибів. Підтримую колектив авторів і вважаю, що представлені в роботі розробки заслуговують на загальне визнання, а їх автори - присудження Премії Президента України.
к.б.н., доцент кафедри ботаніки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка Ю.І. Литвиненко

Вдовенко Сергій Анатолійович

Представлений цикл наукових робіт є досить актуальним для науки та виробництва. Авторами запропоновано екологічний шлях утилізації відходів агропромислового комплексу вищими грибами, визначено напрями застосування продуктів біоконверсії, відібрано культури грибів, які перспективні для біотехнологічного застосування. Дослідниками вивчено поживні потреби, біологічні особливості росту і фізико-хімічних параметри, необхідні для оптимізації процесу культивування грибів та продукування цінних метаболітів, зокрема ферментів. Встановлені антибактеріальні, антиоксидантні, противірусні, імуномодулювальні, сорбційні та гіпохолеристемічні властивості біомаси грибів, що є значним підгруддям для поповнення переліку об’єктів традиційного грибівництва та дієтичних продуктів, а також оздоровчих та лікувально-профілактичних препаратів вітчизняного виробництва. За представленими напрямами розроблено ряд нормативних документів та отримано 8 патентів. Вважаю, що автори циклу наукових робіт заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Поліщук Олена Миколаївна

Однією з сучасних форм використання шапинкових грибів, є виробництво на їх основі біологічно активних харчових добавок (БАДів) – “нутрицевтиків”, що можуть застосовуватися не тільки як лікувальні, але й профілактичні препарати. Передові позиції у галузі розробки біотехнологій виробництва чистих медичних препаратів фармакологічно активних речовин, ізольованих із вищих базидіальних грибів, займають Японія та Китай. В Україні випускають лише БАД «Мікотон» українсько-німецького виробництва “Микотон-Агликон” на основі плодового тіла Fomes fomentarius. Безумовно, робота молодих вчених «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні» є актуальною, має наукову та практичну цінність. На базі ґрунтовних досліджень отримано нові результати, встановлені корисні для людини властивості біомаси грибів та їх культуральної рідини, розроблено іноваційні технології, які пройшли апробацію. Враховуючі сучасні тенденції надання переваги лікарським засобам природного походження, в розробці такого сучасного напряму досліджень особлива зацікавлена фармакологічна промисловість. Хочу підтримати дану роботу, яка заслуговує на увагу, а її автори − присудження премії Президента для молодих вчених.
к.б.н., провідний фахівець Лабораторії з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів ДП "Державний експертний центр МОЗ України" О.М.Поліщук

Цизь Олександр Михайлович

Робота є актуальною для сьогодення України як з теоретичної, так і з практичної точок зору. Дослідження особливостей росту їстівних та лікарських макроміцетів в культурі є вагомим внеском в розвиток сучасної галузі України − грибівництва (поповнення переліку об’єктів традиційного вирощування, пошук високопродуктивних штамів та продуцентів біологічно-активних речовин) та вітчизняної біотехнології. Молодими вченими виявлено нові штами базидіальних грибів − активні продуценти целюлозолітичних ензимів, з яких одержано 4 ензиматичні препарати целюлозолітичної дії з високим ступенем очищення. Доведена можливість конверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами, відібрано перспективні для біотехнологічного застосуванні види грибів: Coriolus (Trametes) versicolor, Ganoderma lucidum, Cordуceps sinensis, Pleurotus ostreatus та запропоновано перспективні напрями застосування біомаси грибів. Про наукову новизну представленого циклу робот свідчить також кількість публікацій та патентів України.
Вважаю, що цикл наукових праць «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні» заслуговують на увагу на Державному рівні, а її автори – гідні присудження Премії Президента України для молодих вчених.
К. с-г. наук, доцент кафедри закритого ґрунту Національного університету біоресурсів і природокористування України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки О.М.Цизь

Сергеева Вікторія Анатоліївна

В наш час в фармацевтичній промислові країн Південно-східної Азії активно застосовують профілактично-лікувальні препарати на основі грибів із різних систематичних груп. Найвідомішими грибними БАДами є Ming Gold, SC Formula, Mico-Forte, Rare Red Reishi та інші. Інтернет ресурси сприяють збільшенню продукції на основі лікарських грибів, проте не завжди споживач може отримати необхідну інформацію, зокрема дані щодо країни виробника, діючої субстанції, назви виду гриба тощо. Вартість біологічно активних добавок варіює від 100 до 1410 грн., що обмежує коло потенційних покупців. Встановлені авторами антибактеріальні, антиоксидантні, противірусні, імуномодулювальні властивості біомаси грибів та їх культуральної рідини та створення технологій отримання грибної маси сприятимуть створенню вітчизняних препаратів з ціною, нижчою ніж імпортні, що дозволить забезпечити конкурентну здатність та доступність продукту (біологічно активної добавки, дієтичної добавки функціонального чи спеціального призначення) більш широкому колу людей. Представлена робота на здобуття премії Президента України є особливо актуальною для нашої країни, враховуючи наслідки Чорнобильської катастрофи. Такий підхід відповідає основному принципу медицини − зміцненню здоров’я населення, попередженню розвитку найпоширеніших хвороб людини, запобіганню несприятливої дії на організм факторів навколишнього середовища. Підтримую роботу «Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання її продуктів у функціональному харчуванні» та вважаю, що її автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.
Завідуюча аптеки «Зелений світ», провізор Сергеева Вікторія Анатоліївна

Бісько Ніна Анатоліївна

Цикл наукових праць "Наукові основи біоконверсії відходів агропромислового комплексу вищими грибами та використання ії продуктів у функціональному харчуванні" включає в себе результати фундаментальних та прикладних досліджень, направлених на вирішення проблем інтенсифікації процесів переробки відходів агропромислового комплексу вищими базидіальними грибами та отримання нових повноцінних за складом харчових функціональних продуктів з лікувально-профілактичними властивостями.У циклі наукових праць представлені результати поетапного створення технологічної схеми переробки відходів агропромислового комплексу вищими їстівними та лікарськимми грибами - скринінг продуцентів, підбір оптимальніх умов культивування, оцінка харчової цінності кінцевого продукту та його лікувальних властивостей.Робота гідна присудження Премії Прзидента України для молодих вчених.
д.б.н.лауреат Державної премії України у галузі науки і техники, пр.н.сп. відділу мікології Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАНУ Н.А.Бісько

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.