Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць “Оцінювання впливу технологічних чинників на роботоздатність конструкційних сталей об’єктів тривалої експлуатації в енергетиці та нафтопереробній промисловості”

м20

Автори: Кречковська Г.В., к.т.н., Брухаль М.Б., к.ф.-м.н., Бабій Л.О., к.т.н.

Представлений Фізико-механічним інститутом ім. Г.В.Карпенка НАН України.

Цикл наукових праць складається з 48 наукових статей.

 Розроблено метод термоциклування зразків у водні, в лабораторних умовах змодельовано деградацію ряду теплотривких сталей, що дозволило врахувати вплив наводнювання на деградацію металу і зупинки технологічного процесу. Зафіксовано ефект неоднозначного впливу водню, абсорбованого сталями під час деградації, на ефективний поріг циклічної тріщиностійкості.

На основі ранжування комплексу механічних характеристик експлуатованих сталей за їх чутливістю до деградації показано доцільність використання для її оцінювання локальних параметрів механіки руйнування.

За результатами механічних випробувань на циклічну тріщиностійкість сталей парогонів після різної тривалості їх експлуатації та різної кількості зупинок технологічного процесу побудовано базові залежності, які зв’язують механічні та технологічні показники роботоздатності сталей. Їх використано під час розроблення методу оцінювання поточного технічного стану сталей з урахуванням їх багаторічної експлуатації за впливу високої температури та напружень, наводнювальних середовищ та зупинок технологічного процесу.

Цей метод покладено в основу галузевого нормативного документа, який діє з 2010 року. Результати циклу праць мають значення для забезпечення надійної експлуатації реакторів гідрокрекінгу нафти та парогонів ТЕС.

Кількість публікацій  за темою роботи  48 статей (3 у зарубіжних журналах), 2 тези доповідей, отримано патент, розроблено  нормативний документ. Загальна кількість посилань на публікації  складає 172 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3. 

Надіслати коментар

Коментарі

Кипнис Леонид Абрамович

Представленный цикл трудов молодых ученых Физико-механического института им. Г.В. Карпенко НАН Украины посвящен очень актуальной проблеме, поскольку обоснование работоспособности столь ответственных т опасных в эксплуатации конструкций как главные паропроводы ТЭС икорпуса реакторов гидрокрекинга нефти имеет особое значение для экологии и безопасности этих объектов. Кроме того работоспособность оборудования в этих отраслях – это одна из важных составляющих энергетической безопасности страны в целом.
На мой взгляд, Г.В. Кречковская, М.Б. Брухаль, Л.О. Бабий за цикл трудов «Оценка влияния технологических факторов на работоспособность конструкционных сталей объектов длительной эксплуатации в энергетике и нефтеперерабатывающей промышленности », имеющий существенное практическое значение для развития промышленности Украины, заслуживают присуждения премии президента Украины для молодых ученых.

Доктор физико-математических наук, профессор
заведующий кафедрой высшей математики Уманского государственного педагогического университета

Рудь Віктор Дмитрович

Експлуатація великогабаритних об’єктів завжди потребує особливої уваги та постійного вдосконалення методів оцінки поточного стану. В енергетичній та нафтопереробній сферах це особливо актуально через високий ступінь зношення обладнання та ризики масштабної і тривалої зупинки виробництва. В цьому циклі праць молодих вчених добре проаналізовано вплив корозійно-водневого чинника як одного з головних складників технологічного середовища при експлуатації парогонів ТЕС та реакторів гідрокрекінгу нафти. Проведення моделювання деградації сталей в лабораторних умовах у поєднанні з розвитком теоретичної моделі термопружності для цього класу сталей виводить ці дослідження на дуже високий рівень і підтверджує високу кваліфікацію молодих науковців, які, безумовно, заслуговують на премію Президента України. доктор технічних наук, професор, зав. кафедри Луцького національного технічного університету

Рудь Віктор Дмитрович

Експлуатація великогабаритних об’єктів завжди потребує особливої уваги та постійного вдосконалення методів оцінки поточного стану. В енергетичній та нафтопереробній сферах це особливо актуально через високий ступінь зношення обладнання та ризики масштабної і тривалої зупинки виробництва. В цьому циклі праць молодих вчених добре проаналізовано вплив корозійно-водневого чинника як одного з головних складників технологічного середовища при експлуатації парогонів ТЕС та реакторів гідрокрекінгу нафти. Проведення моделювання деградації сталей в лабораторних умовах у поєднанні з розвитком теоретичної моделі термопружності для цього класу сталей виводить ці дослідження на дуже високий рівень і підтверджує високу кваліфікацію молодих науковців, які, безумовно, заслуговують на премію Президента України.

Рудь Віктор Дмитрович

Експлуатація великогабаритних об’єктів завжди потребує особливої уваги та постійного вдосконалення методів оцінки поточного стану. В енергетичній та нафтопереробній сферах це особливо актуально через високий ступінь зношення обладнання та ризики масштабної і тривалої зупинки виробництва. В цьому циклі праць молодих вчених добре проаналізовано вплив корозійно-водневого чинника як одного з головних складників технологічного середовища при експлуатації парогонів ТЕС та реакторів гідрокрекінгу нафти. Проведення моделювання деградації сталей в лабораторних умовах у поєднанні з розвитком теоретичної моделі термопружності для цього класу сталей виводить ці дослідження на дуже високий рівень і підтверджує високу кваліфікацію молодих науковців, які, безумовно, заслуговують на премію Президента України.

Георгій Сулим, доктор фіз.-мат. наук, проф.

Повністю підтримую цикл досліджень молодих науковців Г. В. Кречковської, М. Б. Брухаля та Л. О. Бабія з огляду на те, що проблеми визначення залишкового ресурсу обладнання в енергетичній та нафтопереробній галузях з кожним роком стають все гострішими. В даному циклі праць враховано вплив водневмісного середовища, як одного з найбільш агресивних та поки-що малопередбачуваних, зупинок технологічного процесу та високої робочої температури на працездатність головних парогонів ТЕС та реакторів гідрокрекінгу нафти. Враховуючи оригінальність, вагомість отриманих наукових результатів та їхнє реальне впровадження у виробництво, розробку нормативного документу Мінпаливенерго та отримання патенту на корисну модель вважаю, що автори даної роботи цілком заслуговують нагородження Премією Президента України.
Завідувач кафедри механіки
Львівського національного університету імені Івана Франка,
заслужений працівник освіти України,
Лауреат державної премії в галузі науки і техніки,
доктор фіз..-мат. наук, професор Георгій Сулим

Калахан Олег Степанович

Тривалість експлуатації, робоча температура, зупинки технологічного процесу, робоче середовище – це важливі чинники, які впливають на технічний стан об’єктів тривалої експлуатації в енергетичній та нафтопереробній галузях.
Дана робота присвячена визначенню технічного стану тривало експлуатованого металу, пов’язаного з деградацією механічних властивостей сталей, які експлуатуються за впливу жорстких температурно-силових умов в агресивних технологічних середовищах.
На мою думку даний цикл праць має значне наукове та практичне значення, а автори є сформованими, висококваліфікованими науковцями і заслуговують премії Президента України для молодих вчених.
Доктор технічних наук, професор,
кафедра машинобудування Львівського національного аграрного університету.

Ориняк Ігор Володимирович

Підтримую представлену роботу, оскільки знайомий з багатьма статтями цього циклу. В них детально розглянуто та добре проаналізовано причини, що приводять до утворення пошкоджень, несумісних з безпечною експлуатацією нафтопереробного та енергетичного обладнання, також запропоновано реальні і відносно нескладні засоби – базові криві для оцінки реального технічного стану експлуатованого металу відповідальних об’єктів.
В рамках досліджень, представлених в цій роботі, використано широкий діапазон методів, зокрема підходи механіки руйнування та матеріалознавства, розвинуто теоретичні підходи до прогнозування деградації сталей, що вказує на відповідальність науковців та їхнє розуміння проблеми.
Високе практичне значення цих досліджень підтверджується втіленням у життя нормативного документа для енергетичної галузі та патенту України на корисну модель.

Доктор технічних наук, професор, завідувач відділу фізичних основ міцності та руйнування Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України.

Лунарска Эллина

По моему мнению работы молодых ученых Физико-Механического Института им. Г.Карпенко полностью достойны присуждения премии Президента Украины для колодых ученых. В работах решена важная задача определения технического состояния металла подверженного длительной эксплоатации, а также проведено теоретическо-экспериментальное определение процесса охлаждения тел разной прозрачности. О значении работ в теоретическом и в практическом плане свидетельствует разработанный нормативный документ Минтоппаливэнерго и декларационный патент Украины на полезную модель.
Эллина Лунарска
Доктор физико-химических наук
Профессор Польской Академии наук
Профессор Университета им. кардинала Ст. Вышиньского в Варшаве

Ботвина Людмила Рафаиловна

Затронутая в цикле работ проблема актуальна и для России, поскольку высокая работоспособность главных паропроводов ТЭС и реакторов гидрокрекинга нефти имеет важное значение, не только экономическое, но и стратегическое. Авторами проведены исследования, в которых дана сравнительная оценка механических и коррозионно-механических свойств металла в исходном состоянии и после длительной эксплуатации, что необходимо учитывать при оценке состояния стареющего оборудование. Ими разработан метод оценивания технического состояния сталей с учетом их многолетней эксплуатации под влиянием наводороживающих сред, высокой температуры, напряжений и остановок технологического процесса. Используя этот метод можно обосновать выводы о необходимости замены определенных элементов, чтобs не допустить не прогнозированных разрушений. Считаю, что авторы, несомненно, заслуживают присуждения им высокой премии Президента Украины.

Главный научный сотрудник
Института Металлургии и материаловедения
им. А.А.Байкова РАН, проф., д.т.н. Л.Р.Ботвина

Žiliukas Antanas, habil. Dr. Prof.

Proposed new mathematical model to capture thermostress state of thermosensitive solids of different transparency with consideration of thermal radiation heat transfer.
Recieved effect was used for a basing of critical degradation level for shell reactor steels of hydrocracking refinary and main steam pipeline of power stations.
Using the mechanical tests of fatigue crack growth resistance in steam pipeline steels after the different time confirms theoretical results.

Authors Krechkovska H. V.; Brukhal M. B.; Babiy L. O. honored high appreciation.

Klaipeda University
Žiliukas Antanas, habil. Dr. Prof.

Гольцов Виктор Алексеевич

Ознакомившись с работой молодых ученых Г.В.Кречковского, М.Б.Брухаля, Л.О.Бабия "Оценка влияния технологических факторов на работоспособность конструкционных сталей объектов длительной эксплуатации в энергетике и нефтеперерабатывающей промышленности", представленной на соискание премии Президента Украины для молодых ученых за 2014 г., я пришел к однозначному выводу, что эта работа молодых ученых вполне заслуживает премии Президента Украины, так как решение вопроса водородной коррозии суперважно для надежности работы атомных и тепловых электростанций Украины.

Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный работник образования Украины,
Зав. кафедрой физики ДонНТУ,
Почетный член Совета директоров Международной
ассоциации водородной энергетики (Майами, США)

Петровський В.Я.

Проблема надійного функціонування тривало експлуатованих об’єктів, таких як паропроводи теплових електростанцій чи реактори гідрокрекінгу нафти, вкрай важлива для енергетичної незалежності України. Адже останнім часом відмови, зумовлені деградацією металу, трапляються що раз частіше. Рецензований цикл праць молодих науковців ФМІ НАНУ присвячений вивченню впливу деградації конструкційних сталей під час тривалої експлуатації на їх здатність забезпечувати роботоздатність таких небезпечних і відповідальних конструкцій. До їх здобутків належать не тільки фундаментальні дослідження і результати, але і рекомендації для експлуатаційників, що особливо важливо для підтримування енергетичного та нафтопереробного обладнання в належному стані. В зв’язку з цим вважаю, що молоді дослідники Кречковська Г. В., Брухаль М. Б., Бабій Л. О заслуговують присудження їм премії Президента України.

Завідіючий відділом високотемпературних діелектричних та резистивних матеріалів
Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки
професор кафедри мікроелектроніки факультету електроніки НТУУ "КПІ"
доктор технічних наук, професор

Позняков Валерій Дмитрович

Проблема підтримування в робочому стані нафтопереробного та енергетичного устаткування України особливо актуальна, оскільки його надійне функціонування є необхідною передумовою енергетичної безпеки держави, і тому привертає увагу багатьох дослідників. В даному циклі праць дослідження проведені із залученням підходів механіки руйнування, матеріалознавчих аспектів та науки про корозію металів, що сприяло різносторонньому вивченню причин, оцінюванню наслідків та розробленню заходів, спрямованих на запобігання непрогнозованих руйнувань конструкцій. За науковим рівнем та практичною значимістю отриманих результатів колектив молодих науковців заслуговує на присудження премії Президента України.
Завідувач відділом Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, доктор технічних наук, міжнародний інженер-зварник

В. І. Маруха

Тематика надзвичайно актуальна для України. Підтримую висунутий цикл праць молодих науковців. До їх здобутків належать не тільки фундаментальні дослідження проблеми, але і рекомендації для практики, що особливо важливо для підтримування енергетичної та нафтопереробної галузей в належному стані. Особлива актуальність піднятої проблеми та високий науково-методичний рівень досліджень дають підстави вважати, що автори циклу праць заслуговують на присудження премії Президента України.

Директор Державного підприємства "Техно-Ресурс" НАН України
Кандидат технічних наук
Старший науковий співробітник

В.М. Пустовой

Стратегічне значення енергетичної та нафтопереробної галузей вимагає їх безпечної експлуатації, незважаючи на їх побудову кілька десятків років тому. На даному етапі сумісне врахування теплозмін, протікання процесів повзучості та дії корозивно-агресивних середовищ стає ключовим в даній проблемі, а саме під таким кутом вона розглядається у висунутому Фізико-механічним інститутом НАН України циклі праць. Їх автори відомі нам як активні науковці, які на високому рівні проводять фундаментальні та прикладні дослідження. Вважаю, що Г. В. Кречковська, М. Б. Брухаль та Л. О. Бабій заслуговують цієї високої нагороди.

Генеральний директор
Експертно-технічного Центру по
портальним кранам України, фірма "Діалаб"

Доктор техн. наук, професор
Кафедри «Підйомно-транспортні машини і
механізація перевантажувальних робіт»
Одеського національного
морського університету Пустовий В.М.

Побережний Любомир Ярославович

Оцінювання поточного технічного стану експлуатованих теплотривких сталей головних парогонів ТЕС та реакторів гідрокрекінгу нафти є важливим завданням, оскільки більшість таких відповідальних і великогабаритних об’єктів вже вичерпали свій ресурс, або доходять до межі вичерпування. Варто відмітити високий науковий рівень приведених досліджень, які використали сучасні методи досліджень фізико-механічних властивостей сталей. Не викликає сумніву і практичне значення отриманих результатів, частина з яких вже знаходить застосування.
Професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор.

Марущак П.О.

Варто зазначити, що особливістю поданого циклу наукових праць з оцінювання стану сталей енергетики та нафтопереробної промисловості є поглиблення підходів механіки матеріалів, які базуються на комплексному використанні матеріалознавства, механіки руйнування і технічного діагностування. Така методологія досліджень особливо ефективна саме для парогонів та реакторів гідрокрекінгу нафти, для яких корозійно-наводнювальний чинник у поєднання з теплозмінами є визначальним для оцінювання їх роботоздатності.
На мою думку, автори циклу наукових праць заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.

Марущак Павло Орестович,
лауреат премії Президента України,
лауреат премії Верховної Ради України,
професор кафедри автоматизації технологічних процесів
та виробництв Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя, докт. техн. наук, професор

Архипов Олександр Геннадійович доктор технічних наук, доцент

Представлена на конкурс робота "Оцінювання впливу технологічних чинників на роботоздатність конструкційних сталей об'єктів тривалої експлуатації в енергетиці та нафтопереробній промисловості" авторів Кречковська Г.В., Брухаль М.Б., Бабій Л.О. відповідає найбільш гострим науковим викликам з боку промисловості. На жаль, термін експлуатації, а отже і спрацювання технічних споруд збільшується. Така тенденція є загальносвітовою. Підвищення безпеки експлуатації і запобігання аваріям та катастрофам є складною і багатогранною задачею. В названій роботі зроблена вдала спроба запропонувати підходи до розвязання такої проблеми. Рівень виконання роботи відповідає високим сучасним вимогам. Крім високого наукового рівня слід відзначити і практичне спрямування досліджень. Вважаю, що названа робота може бути рекомендована на здобуття премії Президента України за 2014 рік.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.