Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України»

М34

Автор: Грига В.Ю., к.е.н.

Представлений Інститутом економіки та прогнозування НАН України.

Цикл наукових праць складається з 2-х монографій та 11 наукових статей, опублікованих впродовж 8 років.

В результаті комплексного дослідження, основні здобутки якого відображені у представлених працях, створено основи для підвищення ефективності національної інноваційної системи України шляхом активізації взаємодії між науковими установами та промисловими підприємствами. Запропоновано нові підходи до комплексного дослідження впливу академічної науки на технологічний розвиток України з урахуванням національних особливостей розвитку економіки.

Отримано низку фундаментальних результатів, присвячених проблемам побудови ефективної національної інноваційної системи, зокрема обґрунтовано модельні характеристики ефективного функціонування наукового підрозділу та напрямки його взаємодії з промисловістю; розроблено багатофакторну регресійну модель динаміки чисельності наукових кадрів, за допомогою якої визначено, що окрім частки ВВП, що виділяється на НДДКР, найбільший вплив здійснює співвідношення заробітних плат у сфері ДіР та фінансовому секторі; вдосконалено теоретико-методичні засади формування національних інноваційних систем з урахування досвіду країн, що розвиваються.

Отримані результати мають значення для подальшого економічного розвитку України, теорії та практики управління інноваційної діяльністю на усіх ієрархічних рівнях управління, в т.ч. для підвищення ефективності національної інноваційної системи України. Зокрема, вони були застосовані при виконанні робіт на замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Ради національної безпеки і оборони України, Київської міської державної адміністрації тощо.

Кількість публікацій: 61, в т.ч. одноосібна монографія, 3 глави у колективних монографіях (1 - видана в ЄС), 25 статей (12 - у закордонних виданнях), 24 тези доповідей, h-індекс = 1.

Надіслати коментар

Коментарі

д.е.н. Єгоров І.Ю., завідувач відділу ДУ "ІЕП НАН України"

Сьогодні, як ніколи раніше, перед країною стоять складні задачі, вирішення яких потребує застосування нових нетрадиційних підходів, адже відновлення української економіки потрібно здійснювати якомога швидше та на основі сучасних технологічних рішень. Розглядаючи в цьому контексті цикл наукових праць Григи В.Ю., слід відзначити наявні в ньому практичні рекомендації щодо забезпечення технологічного розвитку промисловості України за рахунок активізації співробітництва між наукою та підприємствами. Разом з тим, багато уваги приділено вдосконаленню та підвищенню ефективності функціонування наукової системи України. Результати роботи Григи В.Ю. мають важливе практичне значення для формування більш ефективної державної науково-технічної, інноваційної та промислової політики. Більше того його результати вже використовувалися в роботі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Ради національної безпеки і оборони України, Київської міської державної адміністрації тощо. Вважаю, що Грига В.Ю. цілком заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Бойко О.М., м. Київ

Автором проведене грунтовне багаторічне дослідження щодо проблем підвищення ефективності національної інноваційної системи України, яке дало можливість вдосконалити теоретико-методологічні засади та розробити практичні механізми формування НІС.
В науковому циклі праць Григи В.Ю. належним чином сформульовані мета та завдання. Робота містить низку положень наукової новизни. Зокрема це стосується:
• вдосконалено теоретико-методичні засади формування національних інноваційних систем, в частині уточнення сутності її складових, зокрема розкрито роль держави як «універсального» гравця, та механізмів взаємодії між ними; визначено основні проблеми, що виникають при розбудові національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються; проаналізовано стан основних компонентів вітчизняної інноваційної системи та зв’язків між ними;
• виявлено наявність тісного зв’язку між процесами фінансування науки з боку замовників та рівнем економічного розвитку;
• удосконалено методичний підхід до аналізу інноваційної діяльності у промисловості України шляхом використання матричної форми представлення даних та відокремлення інфляційної складової у вартісних показниках;
• доведено, що інноваційна активність у промисловості України знаходиться на низькому рівні, а витрати вітчизняних підприємств на інновації та наукові дослідження слабо впливають на динаміку макроекономічних процесів у країні;
• встановлено, що процеси модернізації, які відбуваються у вітчизняній промисловості, не відповідають потребі прискореного економічного розвитку, виконуючи лише компенсуючу функцію. На основі їх аналізу, розроблено пропозиції щодо удосконалення державної політики, орієнтованої на технологічну модернізацію промисловості та активізацію інноваційної діяльності та інше.
Цикл наукових праць відзначається не лише новизною, а й практичною значущістю. Результати дослідження знайшли відображення у 2 монографіях та 11 наукових статтях. Це дає підстави вважати, що автор Грига В.Ю. цілком заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Бойко О.М., м. Київ

К.е.н., с.н.с., пров.н.с. ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

І.Ящишина, д.е.н.

Актуальність реальної реалізації інноваційної моделі економічного розвитку у вітчизняній економіці з метою забезпечення конкурентоспроможності та незалежності держави є аксіоматичною. Тому питання вдосконалення теоретико-методологічних засад та практичних механізмів формування в Україні ефективної національної інноваційної системи, яким присвячений даний цикл праць, є своєчасним, важливим та актуальним, як для України, так і для решти країн, що намагаються побудувати власну інноваційну систему. Враховуючи наукову новизну та практичні цінність отриманих автором результатів, вважаю, що цикл наукових праць к.е.н., с.н.с. Григи В.Ю. «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України», заслуговує на присвоєння премії Президента України для молодих вчених.

докторт економічних наук, завідувач кафедри туризму та економічної теорії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка І.Ящишина

Гончаров В.В., Беларусь

Полученные автором результаты обладают должным уровнем научной и практической значимости, что позволяет использовать их в целях выработки и реализации направлений долгосрочного устойчивого экономического развития Украины на основе повышения инновационной активности на всех иерархических уровнях управления.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что представленный на соискание Премии Президента Украины для молодых ученых «Проблемы повышения эффективности национальной инновационной системы Украины» цикл работ заслуживает высокой оценки, а его автор, к.э.н., ст.н.с. Грига В.Ю. достоин получения данной премии.
Заведующий отделом инновационной политики Институт экономики НАН Беларуси,
Гончаров В.В.

Аурелия Цуркану, доктор наук, Молдова

Проректор по научной работе, Европейский университет Молдовы
Доктор экономических наук Аурелия Цуркану

Проблема построения адекватной, эффективно функционирующей инновационной системы – краеугольный камень современного развития стран, находящихся на переходном этапе экономического становления, таких как Молдова и Украина. Именно поэтому вопросы, рассмотренные Григой В. Ю. в цикле работ «Проблемы повышения эффективности национальной инновационной системы Украины», посвящены проблемам модернизации национальной инновационной системы (далее - НИС) Украины в соответствии с вызовами, которые стоят сегодня перед страной, является сегодня чрезвычайно актуальной для наших стран.
Цикл научных трудов производит положительное впечатление, а публикации, вошедшие в цикл работ, отражающих основные позиции научной новизны. Учитывая это, автор цикла научных трудов «Проблемы повышения эффективности национальной инновационной системы Украины», что представленный на соискание Премии Президента Украины для молодых ученых является достойной кандидатурой на получение вышеупомянутой премии.

Ігор Бураковський, д.е.н.

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю структурно-інноваційної трансформації національної економіки України з метою її органічної інтеграції до світогосподарської системи. У цьому контексті проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи (НІС) є актуальними також і з позицій необхідності реалізації концепції сталого економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності нашої держави. Тематика циклу наукових праць охоплює досить широкий спектр питань інноваційного розвитку економіки.
Цінність даного дослідження полягає також у розробці багатофакторної регресійної моделі динаміки чисельності наукових кадрів, на основі якої визначено фактори найбільшого впливу, а також розроблено сценарні варіанти розвитку наукової системи України.
Результати дослідження мають елементи наукової новизни та оригінальності, сприяють вирішенню проблем, пов’язаних з ефективністю інноваційної діяльності в Україні. Пропозиції щодо підвищення ефективності НІС за рахунок удосконалення її організаційно-інституційної структури мають виняткове практичне значення, про що свідчить неодноразове використання результатів досліджень при підготовці доповідних аналітичних матеріалів державними органами влади різних рівнів. Важливим підтвердженням якості отриманих автором результатів є їх опублікування у низці міжнародних видань, зокрема – у видавництві Едвар Елгар, що є одним з провідних у галузі економіки.
Враховуючи це, вважаю, що автор циклу наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України», що поданий на здобуття Премії Президента України для молодих вчених Грига В. Ю. заслуговує на отримання вищезгаданої Премії.

Голова Правління
Інституту економічних досліджень
та політичних консультацій,
д.е.н. І.Бураковський

Рибачук В.П., к.х.н., ЦДПІН НАН України

Цикл наукових праць к.е.н. В.Ю. Григи «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України», представлений на здобуття премії Президента України для молодих вчених Інститутом економіки та прогнозування НАН України, за своїми теоретико-методологічними результатами і прикладним значенням та актуальністю проблематики, без сумніву, заслуговує на підтримку. Для України існує критична потреба у прискоренні розвитку наукових досліджень та практичної реалізації розробок з проблем інноваційної політики в нашій державі. Однією з головних проблем , на якій аргументовано наголошується в роботах В.Ю. Григи, є відсутність перманентної системної взаємодії науки і підприємницького сектору економіки.
На підтвердження актуальності і необхідності підтримки зазначених напрямів досліджень, дозволю собі послатися на статтю китайських вчених, нещодавно опубліковану в журналі “Science” [Cao, C., Li, N., Li, X., & Liu, L. (2013). Reforming China's S&T system. Science, 341(6145), 460-462.]: «There is growing anxiety among Chinese political and scientific leaders that, despite more money, better-trained talent, and sophisticated equipment, the domestic innovation system is still underperforming. Chinese scientists have yet to produce breakthroughs worth a Nobel Prize. Research and business sectors have been disconnected for decades, with few research results turned into innovative technology and products. With few exceptions, Chinese enterprises depend on foreign sources for core technologies. We discuss interwoven roots of these problems at macro, meso, and micro levels of governance of the science and technology (S&T) system and the need for political will if they are to be overcome».

Вашуленко Олександра, к.е.н., Нікопольський економічний унів

Реформування наукової сфери України – одне з основних питань, яке має бути вирішене сьогодні для становлення і розвитку її як провідної держави європейського та світового рівня. Нажаль, в Україні й досі не запропоновано механізму системного та комплексного реформування науки в цілому. Рух до інноваційної економіки є однією з головних задач реформування української науки. Зважаючи на те, що представлені праці щодо діяльності академічної науки в Україні спрямовані на інноваційну модель розвитку економіки, а також запропоновані механізми створення передумов для гармонійної інтеграції України до європейського та світового наукового простору, вважаю, що автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Ольга Красовська, к.е.н., заступник директора ДФФД

Незважаючи на достатньо давно проголошений на державному рівні орієнтир на розбудову в Україні інноваційної моделі розвитку, на практиці повноцінно функціонуючої інноваційної системи в країні ще й досі немає. Існують окремі, достатньо потужні (зокрема у випадку системи продукування знань) елементи національної інноваційної системи, які погано взаємодіють між собою. Тому проблема пошуку дієвих механізмі перетворення роз’єднаних елементів НІС на ефективну систему сьогодні є вкрай важливою та актуальною. Представлений у циклі праць комплексний підхід до вирішення цієї проблеми є цікавим та оригінальним. Роботи, що увійшли до циклу мають не лише серйозне теоретичне підґрунтя, але й практичну спрямованість, про що свідчить їх використання у діяльності профільних міністерств та відомств. Високий теоретичний рівень представлених робіт підтверджений також їх представленням широкому науковому загалу на численних міжнародних конференціях, як в Україні, так і за її межами. Вважаю, що за рівнем отриманих результатів, їх новизною та оригінальністю, представлений цикл праць цілком заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Мех О.А., д.е.н., ЦДПІН НАН України

У ситуації, яка склалася в Україні реалізація адекватно діючої, а не декларативної, державної інноваційної політики є головною передумовою розвитку національної економіки, гарантування національної безпеки, забезпечення належних стандартів життя населення. Багаторічні наукові дослідження Григи В.Ю. присвячені розробленню теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій формування національної інноваційної системи з урахування, як світового досвіду, так і національних особливостей. Аналіз діяльності академічної науки в Україні та її вплив на технологічний розвиток є цінним з погляду на актуальність реформування вітчизняного науково-технологічного потенціалу. Таким чином, Грига В.Ю. за представлений цикл наукових праць («Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України») цілком заслуговує на присудження та отримання зазначеної премії для молодих вчених.

Рущак М.Ю., д.е.н., проф., Ужгород-Будапешт

Впровадження інноваційної моделі розвитку економіки передбачає необхідність вдосконалення як економічної сфери, так ї інституціональних основ суспільства. Інноваційна спрямованість стратегії розвитку національної економіки також обумовлює об’єктивність активізації інтелектуального потенціалу трудових ресурсів, формування креативного класу. Інноваційний розвиток передбачає формування відповідної інфраструктури, яка забезпечує ефективність інноваційної діяльності та скорочує інноваційний процес. Це свідчить про те, що проблематика Григи В. носить системний характер, а його рекомендації з побудови інноваційної системи є придатними для впровадження. Все це дозволяє рекомедувати автора досліджень як кандидата на отримання премії для молодих вчених.

Мікловда В.М., д.е.н., проф., член-кор.НАН України

Поглиблення ринкових відносин в Україні та загострення конкурентного середовища як в межах країни, так і у глобальному просторі обумовлюють необхідність якісних зрушень, спрямованих на побудову інноваційної моделі розвитку національної економіки, яка базуються на розширенні спектру інноваційних процесів та активізації її інноваційного потенціалу. Інновації від статусу наслідку науково-технічного прогресу перейшли в ранг основної рушійної сили не тільки економічного, але і наукового розвитку країни. Інноваційна діяльність в сучасних умовах являє собою не лише найважливіший фактор ефективного функціонування всіх сфер економіки, але й відіграє роль інтегратора різноманітних ресурсів національного господарства та учасників економічної діяльності в процесі формування національних конкурентних переваг. Проблематика досліджень В.Григи спрямована на формування інноваційної моделі розвитку економіки України, що буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності національної економіки. Тому рекомендую присвоїти автору премію для молодих вчених, що буде сприяти результаті його подальших досліджень.

Ільчук Володимир Петрович, зав. сектору інтелект. власності

Мету роботи - вдосконалення теоретико-методологічних засад та розроблення практичних механізмів формування в Україні ефективної національної інноваційної системи, зокрема – в частині посилення взаємодії між наукою та промисловістю України, досягнуто в повном обсязі, крім того, розроблено алгоритм підвищення ефетивності шляхів та способів комерціалізації обєктів інтелектуальної власності, результатів наукових досліджень, вирішення конкретних проблем реального сектору економіки, перехід її на інноваційних шлях розвитку.
Особливої уваги заслуговують розроблені науково-обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності національної інноваційної системи України, зокрема – у напрямі підвищення ефективності наукової діяльності та стимулювання внутрішнього попиту на наукові результати а також у напрямі стимулювання технологічної модернізації промисловості.
Вважаю, що автор цілком заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Антонюк Лариса Леонтіївна, д.е.н.

Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн визначається і визначатиметься в майбутньому передусім розвитком високих технологій і їх оперативною комерціалізацією. Сьогодні в світі одержала визнання модель економічного розвитку, коли інвестиції в людський капітал, дослідження і розробки на основі національних інноваційних систем, міжнародного співробітництва забезпечують країнам якісне економічне зростання на інноваційній основі та нарощення їх конкурентного статусу. Тому дослідження питань, що пов’язані з інноваційним поступом держав є на сьогодні пріоритетними і значущими для економіки України.
Незважаючи на те, що за останні роки з’явилося досить багато робіт, присвячених дослідженню національних інноваційних систем, розвитку інноваційної сфери тощо, цикл наукових робіт Григи В.Ю. ґрунтується на узагальненні світового досвіду країн, що розвиваються та можуть бути імплементовані і в Україні. Крім цього, в його роботах проведений комплексний аналіз ефективності національної інноваційної системи на основі соціологічних опитувань виконавців НДДКР, представників малого та середнього бізнесу тощо.
Автором було розроблено багатофакторну регресійну модель динаміки чисельності наукових кадрів, на основі якої встановлено взаємозв’язок між динамікою чисельності наукових кадрів у розрізі вікових груп з темпами зростання реальної заробітної плати. Доведено необхідність забезпечення стабільних темпів зростання заробітної плати в сфері досліджень і розробок у порівнянні з іншими видами економічної діяльності та запропоновані шляхи нарощення інноваційної активності в Україні

Кузяків Оксана, Центр досліджень сучасного суспільства ІЕД

Сподіваємося, що результати цієї роботи будуть використані для практичного підвищення ефективності інновацій в країні, що є особливо актуальним зараз, на етапі докорінних змін в країни, побудови нової конкурентоспроможної сучасної економічної системи, здатної забезпечити зростання добробуту

Світлана

Вважаю, що цикл наукових праць "Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України" заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених. Адже, отримані результати Григи В.Ю. мають важливе значення для подальшого економічного розвитку України, теорії та практики управління інноваційною діяльністю на усіх ієрархічних рівнях управління, в т.ч. для підвищення ефективності національної інноваційної системи України.

Світлана Миколаївна Черненко

кандидат економічних наук, с.н.с. відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій ДУ "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України"

Гість

Очень перспективное исследование. Думаю полезным будет сотрудничество с белорусскими научно-исследовательскими институтами.

Муха Денис Викторович

научный сотрудник ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси» (г.Минск, Беларусь), магистр экономических наук.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.