Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості"

м8

Автор: Каток О.А., к.т.н., Швець В.П., к.т.н.

Представлений Інститутом проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України.

Цикл наукових праць складається з 15 наукових статей, 9 тез доповідей.

 Розроблено методики та оригінальне обладнання для визначення поточних характеристик механічних властивостей конструкційних матеріалів, в тому числі і в агресивних середовищах, наприклад, в радіаційних полях високої інтенсивності, методом індентування.

Експериментально обґрунтовано процедури практичної реалізації концепції методу LM-твердості для діагностування стану конструкційних матеріалів в процесі напрацювання, що дозволяє суттєво підвищити ефективність неруйнівного контролю матеріалів і вирішити ряд практичних задач із оцінки реального стану металу конструкцій при напрацюванні.

Результати досліджень впроваджено на ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом», відділені Фастівської дистанції колії Південно-Західної залізниці та ТОВ «Вимірювальні технології».

Кількість публікацій: 78. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 11 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3. Отримано 9 патентів.

Надіслати коментар

Коментарі

патент на работу

Я понял теперь, как на самом деле все круто. Автор, низко кланяюсь

Начальник станції Фастів Пів.-Зах. залізниці, І.Л. Грищенко

Стрілочний перевод є одним із найвідповідальніших елементів шляхового господарства залізничного транспорту, елементи якого в процесі експлуатації колії піддаються жорсткому механічному навантаженню, що приводить до інтенсивної деградації конструктивного матеріалу. Несвоєчасна заміна стрілочного переводу погіршує техніко-економічні показники дороги, а також може привести до виникнення аварійної ситуації. Тому налагодження та вдосконалення неруйнівного контролю кінетики накопичення пошкоджень в матеріалі стрілочного переводу на сьогоднішній день є актуальною задачею в практичному відношенні. В ПЧ-4 Фастівської дистанції колії з вересня 2008р. для вивчення кінетики накопичення пошкоджень в елементах стрілочного переводу й визначення його залишкового ресурсу застосовується адаптований метод LM-твердості, що представлений в циклі наукових праць.
Проведені дослідження підтвердили доцільність використання цього методу для контролю поточного стану металу рельсів стрілочного переводу в процесі його експлуатації. Метод може застосовуватись безпосередньо на елементах конструкцій залізничного транспорту в стадії експлуатації, суттєво не впливаючи на стан поверхні. Ефективність використання методу у відношенні оцінки поточного технічного стану матеріалу конструкції, що експлуатуються є новим і перспективним напрямком, як показано у циклі праць, і його застосування в інших галузях промисловості.
Вважаю, що автори циклу наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю
поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості"
к.т.н. О.А. Каток та к.т.н. В.П. Швець гідні премії Президента України для молодих вчених.

д.т.н, проф. Михалевич В. М., ВНТУ

Для забезпечення надійності деталей машин, обладнання і споруд, які працюють під дією зовнішніх динамічних навантажень, важливо уміти оцінювати не тільки ресурс, а й динаміку накопичення втомлюваності матеріалу конструкційних елементів. Тому розробка нових методів досліджень процесів накопичення пошкоджень конструкційних матеріалів, вибір необхідних параметрів, що характеризують ступінь пошкоджуваності структури матеріалу, а також створення відповідних алгоритмів для розрахунку параметрів конструктивних елементів є актуальними та надзвичайно важливими. Особливе значення виконані дослідження мають при оцінюванні реального стану деталей, які знаходяться в експлуатації, шляхом визначення їх залишкового ресурсу. Розроблені методи досліджень і запропоновані прилади надають можливість вирішувати важливе завдання – збільшення ресурсу деталей із забезпеченням їх надійності.

Приймаючи до уваги наведену аргументацію вважаю, що цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості" виконаних к.т.н. О. А. Катком та к.т.н. В. П. Швецем має високий науковий та технічний рівень, а їх автори безумовно заслуговують присудження премії Президента для молодих вчених.

к.т.н. Гладський М.М., ТОВ Прогресстех-Україна

Тривала експлуатація конструкційних матеріалів, що працюють в умовах складного термосилового навантаження, призводить до суттєвого погіршення їх механічних властивостей, саме за значенням яких і визначають надійну експлуатацію відповідального обладнання. Це важлива науково-технічна проблема, оскільки для обґрунтування продовження ресурсу відповідального обладнання необхідно знати як вихідні, так і поточні властивості матеріалу. Вирішенню цієї важливої проблеми присвячено даний цикл наукових праць, що представлений на здобуття премії Президента України для молодих вчених.
При виконанні роботи авторами були вдосконалені і розроблені нові методи неруйнівного контролю поточного стану механічних характеристик конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості, а також обладнання для їх реалізації, яке захищене патентами України. Теоретично і експериментально обґрунтовано кореляцію між характеристиками механічних властивостей матеріалів на одновісний розтяг і параметрами діаграми індентування. Розроблено технологію оцінки якості матеріалів діючих конструкцій за характеристиками розсіяння твердості. Отримані нові дані для ряду конструкційних сталей щодо їх міцності у вихідному стані та після експлуатаційного напрацювання.
Прикладом ефективності створених методик і устаткування є експериментальні дані щодо розподілу характеристик міцності металу по довжині та товщині вузла зварного з’єднання колектора з патрубком парогенератора, які є важливими для розрахункової оцінки міцності даного з’єднання.
З огляду на вищесказане вважаю, що цикл наукових праць «Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості» виконано на високому науковому рівні і представляє інтерес з практичної точки зору, а автори циклу наукових праць заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

к.т.н., доцент Масло М.А., НУХТ

В циклі наукових праць представлено нові перспективні способи оцінки пошкоджуваності конструкційних матеріалів неруйнівними методами, зокрема методи інструментального індентування та визначення параметрів розсіяння значень характеристик твердості. В рамках даного циклу робіт було проведено серію досліджень, що дозволила встановити стійку кореляцію параметрів, що контролюються згідно запропонованих методів, із оцінкою залишкового ресурсу, виконаною за стандартними методиками.
Результати проведених досліджень, як показано в рефераті циклу наукових праць, впроваджені на багатьох підприємствах України, що підкреслює значимість проведеної роботи.
Вважаю, що автори цього циклу наукових праць заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.

д.т.н., проф. М.Г. Чаусов, НУБіП

На сьогодні актуальними в науковому та практичному відношеннях є розробка надійних методів неруйнівного контролю стану матеріалу відповідальних елементів конструкцій в процесі їх напрацювання. Появи в металі розсіяних пошкоджень як у вихідному стані, із-за технологічних впливів, так і при подальшій експлуатації часто приводить конструкцію до руйнування. Тому розробка методів оцінки якості поточного стану матеріалів однозначно є важливою проблемою.
Авторами виконано ряд важливих практичних робіт щодо оцінки стану металу реальних об’єктів, дано оцінку їх роботоспроможності, та визначено залишковий ресурс. Результати проведених досліджень знайшли впровадження на багатьох підприємствах України, а також обговорювались на міжнародних науково-технічних конференціях. На базі виконаних досліджень підготовлено нормативні документи з практичного використання методів інструментованого індентування та LM-твердості для оцінки поточного стану конструкційних матеріалів.
Вважаю, що цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості" має наукову та практичну цінність, а її автори заслуговують на отримання премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри механіки та опору матеріалів
Національного університету біоресурсів
та природокористування України
доктор технічних наук, професор
М.Г. Чаусов

ТОВ НВП Вимірювальні технології

На нашому виробництві метод LM-тведості, який входить до циклу наукових праць, застосовувався для визначення найбільш однорідного полікристалічного матеріалу у початковому стані для виготовлення витратомірів. Метод показав переваги порівняно з сучасними існуючими методами дефектоскопії матеріалу, він простий і зручний в застосуванні, не потребує складного обладнання, виготовлення зразків та ін.
Результати проведених досліджень впроваджені на багатьох підприємствах України, що підкреслює значимість проведеної роботи.
Автори роботи мають високий науковий рівень, достатню кількість публікацій по темі роботи в провідних вітчизняних та міжнародних наукових виданнях, новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 9 авторськими свідоцтвами.
На основі вище сказаного, можна зазначити, що цикл наукових праць знайшов великий попит в різних технічних галузях, та серед фахівців, що займаються контролем якості та дефектоскопією машинобудівних матеріалів різних призначень, а автори роботи безперечно заслуговують на здобуття премії Президента України для молодих вчених

к.т.н. Булах П.О., ІПМіц НАН України

Цикл наукових праць „Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості” присвячена актуальним питанням, має наукову новизну і прикладну значимість. Представлена робота спрямована на розв’язок важливої науково-технічної задачі – розробку неруйнівних методів та обладнання для поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів, на основі індентування та вимірів твердості, атомної, нафтової і машинобудівної промисловості. До основних наукових та практичних результатів слід віднести:
– створення оригінальних установк для випробувань металів методом інструментованого індентування в лабораторних та промислових умовах.
– розроблено спеціальне програмне забезпечення, що дозволило проводити випробування матеріалів у режимах м’якого і жорсткого, статичного і циклічного навантажень, із та без витримки в часі в широкому діапазоні швидкостей деформації;
– одержані результати та їх обґрунтування дозволили підвищити якість неруйнівного контролю металу за характеристиками розсіяння твердості матеріалів і виконати ряд практичних зовнішніх робіт щодо оцінки стану металу реальних конструкцій після напрацювання (матеріал стрілочних переводів, елементів обладнання атомної енергетики, зварних з’єднань, заготовок для витратомірів), а також при виконанні окремих технологічних операцій (обробка тиском, термічна обробка та ін.);
– розроблено методику, яка дозволяє контролювати кінетику пошкоджуваності конструкційних матеріалів з застосуванням методу LM-твердості.
Взявши до уваги складність і багатогранність проблем вирішених в роботі, а також вдале впровадження роботи на ряді підприємств України, вважаю, що зазначений цикл праць заслуговує присудження премії Президента України для молодих учених у 2014 році.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.