Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць “Сільські території України в період економічних трансформацій: проблеми та шляхи забезпечення розвитку”

М35

Автори: Крупін В.Є., к.е.н., Максименко А.О., к.соц.н., Пелехатий А.О.

Представлений Інститутом регіональних досліджень НАН України.

Мета - аналіз сучасних тенденцій розвитку сільських територій України в контексті структурної перебудови та економічних трансформацій, обґрунтування теоретико-методологічних положень щодо забезпечення шляхів розвитку сільських територій України з урахуванням зарубіжного досвіду, виявлення резервів забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад та чинників формування поліфункціональності сільських територій, а також визначення в контексті переходу до ринкової економіки змін у споживчій поведінці сільського населення як фактора активізації розвитку локальних й дистанційних ринків товарів та послуг. Наукова новизна полягає в розробленні сучасних теоретико-методологічних підходів до розвитку сільських територій на основі визначення особливостей їх функціонування в сучасних економічних умовах з врахуванням впливу трансформаційних процесів. Робота відрізняється від вітчизняних та зарубіжних аналогів комплексним підходом до вирішення завдань забезпечення економічного розвитку сільських територій. Розроблений авторами напрям наукових досліджень передбачає імплементацію інноваційних підходів до управління розвитком сільських територій з метою активізації соціально-економічних процесів та підвищення їх ефективності на основі формування поліфункціональності сільських громад, оптимізації їх фінансового забезпечення та сприяння економічній самодостатності, розвитку інформаційної інфраструктури. Практичне значення результатів відображено у розроблених програмних документах, орієнтованих на розвиток сільських територій. Ефект від впровадження положень циклу на рівні державних і регіональних органів влади полягає в оптимізації управління розвитком сільських територій, ефективнішому вирішенні існуючих проблем вітчизняних сіл та формуванні передумов для їх сталого розвитку на основі поліфункціональності.

Кількість публікацій: 120, в т. ч за темою роботи - 74 (5 колективних монографій, 33 статті (6 - у зарубіжних журналах), 33 тези доповідей, 3 науково-аналітичних доповіді та брошури).

Надіслати коментар

Коментарі

Борщевський В. В., д.е.н., доц. ІРД НАН України

Цей цикл праць присвячено дослідженню особливостей розвитку сільських територій України в період формування ринкової економіки, визначенню основних характерних рис, стримуючих факторів та проблем реалізації соціально-економічного потенціалу сільських територій. У перших двох напрямах циклу відображено актуальні для сільських територій питання, а саме диверсифікація економічної діяльності на сільських територіях та пошук шляхів фінансування сільських громад в існуючих економічних умовах. Третій напрям циклу присвячений аналізу споживчої поведінки, власне обсяги та характер споживання є своєрідним індикатором рівня життя сільських мешканців та економічної ситуації на сільських територіях загалом. Молоді науковці сумлінно та плідно попрацювали над цим циклом, тому вважаю, що є всі підстави рекомендувати авторський колектив циклу наукових праць: “Сільські території України в період економічних трансформацій: проблеми та шляхи забезпечення розвитку” на здобуття щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

Юлія Цибульська, здобувач ІРД НАНУ

Сучасний стан розвитку сільських територій України, їх низька конкурентоспроможність та самодостатність обумовлює особливу актуальність проведення досліджень в напрямку пошуку шляхів стимулювання якісних змін у їх соціально-економічному розвитку. Саме тому напрацювання циклу наукових праць “Сільські території України в період економічних трансформацій: проблеми та шляхи забезпечення розвитку” представлені молодими вченими Інституту регіональних досліджень НАН України заслуговують на присудження премії Президента України.

Надія Мікула, д.е.н., проф.

Представлений доробок молодих вчених заслуговує на увагу з огляду на нові теоретико-методологічні підходи до дослідження розвитку сільських територій, виявлення проблем та вибору шляхів вирішення останніх. Зокрема, цікавими є підходи авторів до активізації зусиль сільських громад щодо вирішення проблем власними силами у співпраці із іншими громадами, у тому числі, із суміжних територій сусідніх країн. З огляду на високий рівень розробок вважаю доцільним присудження авторському колективу премії Президента України для молодих вчених.

Волошин В.І. к.е.н., директор Регіонального філіалу НІСД

В сучасних умовах одним з першочергових завдань є формування сприятливого фінансового середовища на селі з метою залучення сільських територій до процесів соціально-економічного зростання держави. Це передбачає зміну у поглядах на економічний розвиток сільських територій, характер фінансових взаємозв'язків села, громади, органів влади та обумовлює необхідність нарощення фінансової бази місцевого самоврядування і, як наслідок, зростання його фінансової самодостатності та фінансової незалежності.
Дані питання розглянуті та запропоновані шляхи їх вирішення у працях молодих вчених з Інституту регіональних досліджень НАН України. Тому я вважаю, що автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих учених.

Віталій Душка, к.е.н., доцент ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького

Позитивно оцінюю даний цикл наукових праць.
Авторський колектив висвітлив і проаналізував проблеми та зміни, що відбуваються на сільських територіях України протягом останніх десятиліть, а також запропонував шляхи для їх подальшого розвитку. Тому вважаю, що дана авторська група молодих науковців заслуговує на здобуття премії Президента України 2014 року.

Киризюк Сергій, к.е.н., ст. наук. співробітник, ДУ "ІЕП НАНУ

Актуальність проблематики циклу наукових робіт з огляду на багатофункціональну місію сільських територій у розвитку національної економіки та забезпечення суспільного прогресу не викликає жодних сумнівів, а відповідно до глобальних тенденції досліджувані напрями є більш ніж своєчасними. Не применшуючи ролі аграрної складової розвитку сільських територій та їх економіки, цінними з позицій теоретико-прикладної науки є дослідження авторського колективу щодо активізації на селі сфер економічної діяльності, що належать до економіки знань. Розвиток споживчого ринку сільських територій в сучасних умовах має бути невід’ємною умовою поліпшення соціально-економічного життя сільських жителів, на що має бути орієнтована, в першу чергу, сільська економіка. Тому дослідження авторів щодо трансформації споживчої поведінки сільських жителів мають важливе практичне значення. З огляду на високий рівень розробок вважаю доцільним присудження авторському колективу премії Президента України для молодих вчених.

Музика Павло, д.е.н., професор

Запропонований цикл наукових праць надзвичайно актуальний з врахуванням потреб системної інтеграції економічної, соціальної та екологічної складових сільських територій з метою забезпечення сталого розвитку. Запропоновані напрацювання і їх комплекснe та послідовне впровадження дозволять наблизити стандарти життя та економічного розвитку до аналогічних у країнах-членах ЄС в Східній Європі. Вважаю, що цикл робіт заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Andrea Čapkovičová, MSc., researcher at IAEI, Czech Republic

My knowledge of the work entitled “Rural territories of Ukraine in the period of economic transformations: problems and ways to ensure the development” enables me to honestly acknowledge the expertise the of team (namely Dr Vitaliy Krupin, Dr Maksymenko Anna, Pelekhatyy Andriy) in the theoretical understanding of the problems, methods used for their evaluation, but most importantly in their efforts to make clear and applicable proposals for actions related to identified problems. Moreover, the way how their work is internationalized (publications in English, participation at conferences abroad) shows their high capacity in networking, co-operation, and constructive talks and inevitably help spread the issue over the world. Therefore, I see the work of the team as being very contributive – and only wish them the enthusiasm for future work.

Злидник Юрій, аспірант ІРД НАН України

Зважаючи на існуючі бар'єри ефективного соціально-економічного розвитку сільских територій України, зокрема інституційні, соціальні, економічні, адміністративні тощо, а також необхідність побудови конкурентноспроможної економіки на селі, розвитку інфраструктури, підвищення якості наявного людського потенціалу враховуючи хаотичний та безсистемний підхід державного регулювання та підтримки сіл у значній кількості національних програм та стратегій, з особливою актуальністю повстає потреба системного та комплексного наукового підходу стосовно вирішення вищезазначених проблем розвитку даних територіальних утворень.В цьому контексті заслуговують уваги наукові доробки Крупін В.Є., Максименко А.О. та Пелехатого А.О. в циклі наукових праць “Сільські території України в період економічних трансформацій: проблеми та шляхи забезпечення розвитку”, які значною мірою підсилюють наукове підґрунтя в площині передумов та інструментарію щодо ефективного подальшого соціально-економічного розвитку сільських територій, особливо в період економічних трансформацій.

Dan-Marius Voicilas, Ph.D, Assoc prof. Romanian Academy

During our scientific cooperation, in the last years, the candidates proved a high professionalism, they were interest in scientific issues and involved in the development of their career, on one side and the development of the international scientific relations on the other side. I will keep fresh in my memory the efforts they have put in the affiliation of their institute at different European organizations, research institutes from EU, or the positive activity for publication of their articles abroad, in different international journals. Their articles show, in a clearly way, the real values, issues and the image of the rural Ukraine, with its regional characteristics. As one of their relative old collaborators, I strongly recommend the young team of researcher from the Institute of Regional Researches, I have had the chance to meet during my activity in Ukraine, for the prize for which they were qualified.

Пушак Ярослав, д.е.н., професор

Наукові дослідження проблем сільских територій України є вкрай необхідними та актуальними внаслідок складних соціально-економічних умов проживання та життєдіяльності, а також відсутності дієвої державної та регіональної політики їх розвитку. Авторський колектив наполегливо та глибинно у своїх працях здійснює аналіз існуючих перешкод розвитку та веде пошук шляхів їх усунення. Формування багатофункціональності сільських територій України, на чому акцентується увага в багатьох працях, є необхідним засобом створення додаткових можливостей отримання доходів та працевлаштування, а тому й дасть поштовх оптимізації економічної системи на селі. Якість наукових праць, представлених у розглянутому циклі, не викликає застережень, а фаховість та рівень кваліфікації авторів дозволяє прогнозувати й подальшу плідну наукову працю у майбутньому, яку варто підтримати та стимулювати. Тому вважаю доцільним рекомендувати колектив авторів у складі Крупіна В., Максименко А., Пелехатого А. до отримання Премії Президента України в 2014 році.

Ірина Литвин, к.е.н., доцент Львівської політехніки

Праці даного циклу є надзвичайно актуальні для України як аграрної країни, в якій сільські території займають значні площі і мають широкі, але поки-що не повністю розкриті потенціали розвитку. Грунтовне вивчення проблем таких територій в умовах економічних трансформацій та європейської інтеграції дозволило запронувати чіткі, зрозумілі напрями та шляхи стабільного економічного розвитку сільських територій України.Позитивною стороною праць представленого циклу є багатоаспектність вивчення проблеми та практичний характер рекомендацій з її вирішення, що підтверджено значною кількістю впроваджень за циклом наукових праць.
З огляду на актуальність тематики, значущість науково-теоретичних висновків та практичних рекомендацій, що наведені у працях циклу, вважаю, що автори заслуговують на присудження премії Президента України.

Dr Paweł Chmieliński, Assistant Professor IERiGŻ-PIB, Poland

A work entitled “Rural territories of Ukraine in the period of economic transformations: problems and ways to ensure the development” by researchers of Institute of Regional Researches of National Academy of Sciences of Ukraine – Dr Vitaliy Krupin, Dr Maksymenko Anna, Pelekhatyy Andriy discusses an extremely important issue of multifunctional rural development as a universal path for governance of rural areas in Ukraine. Economic transformations in Central and Eastern European Countries (CEECs) resulted in growth of differences in the level of development of rural territories in comparison to urban areas. The disproportions are not only connected with the level of income and the access of rural population to public services but also the quality of human capital defining the one’s chances on the labour market and fulfilling professional and cultural aspirations. In this light, the competitiveness of rural areas as well as the quality of life of rural population have come to depend, to a growing degree, on changes in social and technical infrastructure, job creation, the formation of new institutional structures and on maintaining the high quality of natural resources of the countryside.Therefore the mentioned scientific work should be addressed not only to scientific community but also to policy makers and non-governmental organisations dealing with rural development issues.

Бородіна Олена Миколаївна, д.е.н., професор, член-кор. НАНУ.

Хоча на високому урядовому рівні сільське господарство уже визнано «локомотивом розвитку» економіки України ще, на жаль, не усвідомлюється, що небезпека для реалізації цієї його суспільної місії лежить у сфері сталого розвитку сільських територій. Сільське господарство - це не тільки виробництво сільськогосподарської продукції, а й сфера виробництва суспільних благ, що є для країни не менш важливим, ніж продовольство і сільськогосподарська сировина. Розуміння суспільної ролі сільського господарства і визнання його багатофункціональності, покладена в основу реформи Спільної аграрної політики Європейського Союзу 2006-2013 рр. Європейська практика минулого та сучасні структурні перекоси в аграрному секторі України свідчать, що можливості ринку розв’язувати соціально-економічні та екологічні проблем села обмежені. У даному контексті у представлених працях молодих науковців відображено необхідність і шляхи згармонізованого розвитку сільського господарства і села. Вважаю, що постановка проблеми та запропоновані теоретико-прикладні підходи до її вирішення дають підстави для представлення цього циклу праць для участі у конкурсі на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Остафійчук Ярослав, д.е.н., с.н.с., ДУІЕПСРНАНУ

Тематика циклу наукових праць є вкрай актуальною. Ситуація, що склалася на сільських територіях України, несе низку загроз для сталого розвитку та безпеки країни. Відмічається високий рівень безробіття і трудової міграції, руйнування соціальної інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та зникнення сіл, погіршення стану довкілля. Чинні механізми державного регулювання не сприяють усуненню наявних проблем. Важливо, що автори не зводять пошук шляхів виходу з ситуації винятково до обґрунтування необхідності бюджетного фінансування тих чи інших заходів. Основна увага приділена дослідженню механізму забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад, створенню адекватного інституційного середовища. Результати досліджень відзначаються новизною, логічно доповнюють дослідження інститутів НАН України за напрямом «Сільські території». Вважаю, що представлений цикл праць заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Олег Говоруха, підприємець, магістр соціології

У цьому циклі наукових праць розкривається актуальна проблема функціонування сільських територій України та пошуку оптимальних, ефективних шляхів до їх подальшого розвитку. Визначено шляхи формування поліфункціональності сільської економіки, наведено теоретичні основи та обґрунтовано практичні заходи забезпечення фінансової самодостатності розвитку сільських територій, зокрема в контексті адміністративно-територіальної реформи. З використанням соціологічного інструментарію окреслено проблему трансформації споживчої поведінки сільських домогосподарств. Загалом, ознайомившись із рефератом роботи хочеться зазначити, що автори різносторонньо підійшли до аналізу функціонування сільських територій, а їхні напрацювання знайшли відображення у пропозиціях, які були впроваджені органами державної влади та місцевого самоврядування. Тому в цілому позитивно оцінюю цей цикл робіт.

Сторонянська Ірина, д.е.н., професор

Представлений цикл праць заслуговує на увагу громадськості, оскільки присвячений важливим і в той же час малодослідженим проблемам соціально-економічного розвитку сільських територій та перетворення їх із економічної периферії на економічно та фінансово спроможні територіальні громади. При цьому варто наголосити на двох моментах: 1)міждисциплінарний підхід до вирішення задекларованих завдань; 2) практична цінність розроблених рекомендацій зокрема в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні. Вважаю, що за рівнем отриманих результатів, їх новизною та оригінальністю, представлений цикл праць цілком заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.