Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту"

м95

Автори: Теребіленко К.В., к.х.н. Чорній В.П.

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Цикл наукових праць складається з 26 наукових статей та 24 тез доповідей, опублікованих протягом 2007-2013 років, і спрямований на вирішення важливої матеріалознавчої задачі – створення мультифункціональних матеріалів для мікрочіпових лазерів, світлодіодів білого світла та багатокольорових люмінофорів, люмінесцентних конверторів сонячної енергії, плазмових дисплеїв, сцинтиляційних детекторів рідкісних явищ, зондування розподілу температури поверхні з нано- та мікро-метровою просторовою роздільною здатністю.

 Показано, що молібдатні нанокомпозити, леговані хромом, є перспективними для розробки люмінесцентних термометрів для вимірювання карти теплового поля із високою (мікро- та нано-метровою) роздільною здатністю. Запропоновано K2Bi(PO4)(MoO4), легований двома типами активаторів Tb3+/Eu3+ для створення багатокольорового люмінофору, колір якого визначається концентраціями активаторів. Побудовано численні діаграми систем MI2MVIO4–MVIO3–MIPO3–МхOу, (MI – Li, Na, K; М – Bi, Fe, Sc, Y, лантанід (ІІІ), Zr; MVI – Mo, W). Здійснено кристалохімічний аналіз близько 30 нових сполук, на основі якого обрано ряд перспективних матриць для легування.

 В результаті теоретичних розрахунків отримано ряд характеристик енергетичної електронної зонної структури (значення забороненої зони, розподіл парціальних густин електронних станів) та експериментально встановлені спектрально-люмінесцентні властивості цирконій- та бісмутвмісних фосфатів, молібдатів та вольфраматів як нелегованих, так і активованих іонами рідкісноземельних елементів та перехідних металів. Встановлені взаємозв’язки «кристалічна будова – електронна зонна структура – люмінесцентні властивості» є важливими для розробки новітніх поліфункціональних матеріалів із бажаними оптичними властивостями.

Кількість публікацій: 79, в т.ч. 39 статей, 40 тез доповідей. Загальна кількість посилань складає 43 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =4.

Надіслати коментар

Коментарі

Малашкевич Г.Е.

Авторами цикла научных работ «Синтез, строение и люминесценция оксидных соединений циркония и висмута» получена важная информация об особенностях кристаллизации в фосфато-молибдато-вольфраматных системах, синтезировано и исследовано около 30 новых оксидных соединений. Принимая во внимание тот факт, что молекулярные анионные группы, как правило, характеризуются широкими полосами поглощения и эффективной передачей энергии возбуждения к центрам излучения, синтезированные соединения перспективны для их использования в качестве люминофоров. Возможности практического использования исследуемых материалов проанализированы в некоторых работах цикла.
Следует отметить, что люминесцентные свойства синтезированных оксидных соединений циркония и висмута исследованы в широком диапазоне длин волн возбуждения (вакуумный ультрафиолет – видимый свет). Именно наличие возбуждения в области вакуумного ультрафиолета позволяет изучать зона-зонные переходы в фосфатах, для которых значение ширины запрещенной зоны, как правило, попадает в область 6-8 эВ (155-200 нм). Проведение анализа экспериментальных данных с использованием результатов теоретических расчетов электронного строения фосфатов, молибдатов и вольфраматов позволило авторам сделать важные обоснованные заключения относительно природы центров люминесценции в исследованных кристаллах.
Наличие значительного числа публикаций в реферируемых научных журналах, а также цитирований работ авторов говорит о достоверности полученных результатов. Принимая во внимание научную и практическую важность данного цикла научных работ, считаю, что его авторы Теребиленко К.В. и Чорний В.П. достойны присуждения ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых.

Малашкевич Георгий Ефимович, д-р ф.-м. н.
зав. лабораторией фотофизики активированных материалов
Института физики им. Б.И. Степанова
НАН Беларуси

Трубіцин М.П., д-р фіз.-мат. наук, проф.

Цикл наукових праць Теребіленко К.В. та Чорнія В.П. «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту» присвячений розробці неорганічних сполук, що є перспективними для застосування у якості активних середовищ лазерів та елементів джерел світла, біомаркерів в медицині, при утилізації відходів ядерної енергетики, тощо. У циклі наукових праць проведене комплексне дослідження особливостей синтезу, люмінесцентних властивостей та електронної будови широкого ряду оксидних матеріалів, що є актуальним для фундаментальної і прикладної науки. Зокрема, показано, що композити на основі молібдатів, легованих іонами хрому, можна використати для люмінесцентного моніторингу просторового розподілу температури на поверхні об’єктів. Співлегування двома типами іонів рідкісноземельних елементів фосфато-молібдату вісмуту пропонується як один зі шляхів реалізації багатокольорового люмінофору.
На мій погляд, основна ідея циклу праць полягає у встановленні зв’язків між кристалічною структурою, електронною будовою та люмінесцентними характеристиками для дуже широкого ряду сполук. Пошук зазначених взаємозв’язків є дуже складною задачею матеріалознавства і автори циклу праць зробили суттєвий внесок в її вирішення. Зрозуміло, що вирішення цієї задачі є необхідною умовою цілеспрямованої і ефективної розробки багатофункціональних оптичних матеріалів.
Вважаю, що автори циклу праць «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту», безсумнівно, заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік.
Завідувач кафедри фізики твердого тіла та оптоелектроніки Дніпропетровського національного університету ім.Олеся Гончара,д-р фіз.-мат. наук, проф. Трубіцин М.П.

Prof. Marco Bettinelli

The series of papers by the two authors K.V. Terebilenko and V.P. Chornii deals with an important area of the materials science, i.e. synthesis and characterization of multifunctional materials. The authors have synthesized about 30 new compounds and investigated them by X-ray analysis, electronic energy band structure calculations and luminescence spectroscopy. The relationships between structure and properties were established as key ones for the development of advanced multifunctional materials with controllable optical properties.
It was shown by the authors that the investigated compounds are perspective materials for innovative optical devices. For this reason, the synthesized compounds have perspectives for practical applications and are interesting not only from a fundamental point of view.
The quality of the results is state-of-the-art compared to the generally accepted methods of theoretical calculations and modern experimental studies. K.V. Terebilenko and V.P. Chornii have published a large number of papers in worldwide acknowledged and refereed scientific journals. This confirms the high quality of their results.
On the basis of my considerations expressed above, I strongly believe that achievements of the authors should be recognized through the annual award of the President of Ukraine for young scientists.

Marco Bettinelli
Professor of Chemistry
Luminescent materials laboratory
University of Verona,
Strada Le Grazie 15
37134 Verona, Italy
phone +39-045-8027902
marco.bettinelli@univr.it

Dr Stéphane Mazières

To whom it may concern.
The research presented by Terebilenko K.V. and Chornii V.P., is one of the most outstanding example of successful collaboration between Chemistry and Physics departments of Kiev Taras Shevchenko University. It provides a scientific substantiation of a number of luminescence centers’ interaction within zirconium and bismuth oxide materials. The relationships discovered give a new perspective in development of complex oxides formation, defects interactions and charge-transfer phenomena in three-dimensional frameworks. The authors have performed a series of well-integrated investigations, devoted to the study of fundamental properties of various phosphates, molybdates, oxides as well as functional nanomaterials for cryogenic materials, which contain particles of different nature.
It may be said without exaggeration that the series of researches brought forward as a nominee for the Award is a kind of a scientific breakthrough in this area of fundamental physics and chemistry and is a real basis for development of the modern nanoengineering of structural and multifunctional materials with highly attractive properties. The innovatory investigations of the composite materials, filled by nanoparticles of various nature, and discovered effects of their unusual self-organization in crystalline matrix and mechanisms of interaction between luminescence centers and bioactive molecules, are of peculiar interest, as far as they open wide horizons for development of new biosensors with temperature dependence.
The theoretical and experimental parts of this research work are in admirable proportion; they are aimed at solving of the most essential issues of solid state materials existing in this, no doubt, extremely topical area of researches and are substantiated by high-rate scientific publications. It should be mentioned that scientific gains of this team of authors are published in the most prestigious journals with the highest citation indices. It confirms the high level of recognition of their work by the world scientific community and makes these set of researches an outstanding event of both Ukrainian and world science.

Dr Stéphane Mazières
Prof. Chemistry department
Universite Paul Sabatier, Toulouse, France
mazieres@chimie.ups-tlse.fr
Tél. : 33 (0)5 61 55 81 31 – Fax : 33 (0)5 61 55 81 55

Professor Andrzej Suchocki

Series of papers “Synthesis, structure and luminescence properties of bismuth and zirconium oxide compounds” by Vitalii Chornii and Terebilenko K.V submitted for the annual award of the President of Ukraine for young scientists cover the practical issues as well as fundamental problems of physics. The papers of the series have high scientific quality, report original results and contain important information for materials science progress.
A large number of novel compounds (about 30) were synthesized and their luminescence properties as well as electronic band structures were studied by authors. These compounds are perspective multifunctional materials for solar energy converters, fluorescent thermometers, laser active media and white light emitting diodes red component, etc.
From fundamental point of view series of papers presented are interesting due to compatible analysis of the luminescence properties and calculated electronic band structure of the compounds investigated. The relationships "crystal structure - electronic band structure - fluorescent properties" are predicated by the authors as the key ones for the development of advanced multifunctional materials with controllable optical properties. On the other hand, relationships mentioned above build up the new knowledge for the understanding of the optical processes in a wide range of materials.
Taking into account high scientific and practical importance of the series of works I recommend it for consideration for the annual award of the President of Ukraine for young scientists.

Prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
Al. Lotników 32/46
02-668 Warsaw, Poland

Dr. L Aigouy, ESPCI, France

Kateryna Terebilenko and Vitaliy Chornii performed a very interesting research work on the synthesis and properties of luminescent oxides compounds. They performed a study of the synthesis of these compounds and correlated the observed optical properties (luminescence) to calculations of their electronic structures. This work is very interesting since these compounds can have several applications for sensing and light emitting devices. The authors published several articles in international journals and their work has been presented at several international conferences. I strongly support these two researchers for the win of a scientific award.

Dr. Vitaliy Mykhaylyk

The works entitled “Synthesis, structure and luminescence properties of bismuth and zirconium oxide compounds” deals with synthesis of compounds from phosphate-molybdate-tungstate systems as well as with luminescence properties and electronic structure of synthesized compounds. The development of luminescent material for various applications requires knowledge on the nature of luminescence centers that can be exist in various oxide compounds. Finding right answer to this question is difficult task for oxide compounds containing both Zr4+ and/or Bi3+ ions and anionic molecular groups (phosphate, molybdate and tungstate) as regular elements of crystal lattice. In this series of works this challenge may be successfully overtaken by comparative analysis of result of luminescence spectroscopy with theoretical calculations of the electronic band structure of compounds. The correlation between the luminescence properties, results of electronic band structure analysis and optical properties calculations is a good criterion for reliability of obtained results and conclusions. Therefore the work of Terebilenko and Chornii on the growth, properties and applications of bismuth and zirconium oxide compounds gained wide recognition of research community. The results presented in the articles contributed to our insight into the fundamental properties of oxide-based luminescent materials and advanced their potential as medials for novel optoelectronic devices. The importance of this work is reflected by the number of highly-cited publications in leading international research journals.
Given the high scientific merit and potential economic impact of such works I stronly belive that achievements of Mrs Kateryna Terebilenko and Mr. Vitaliy Chornii should be recognized through the award under consideration.
Dr. Vitaliy Mykhaylyk
University of Oxford, UK

Блонський І. В. член-кор. НАН України

Цикл наукових праць «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту» присвячений вивченню особливостей синтезу ряду оксидних сполук, які містять молекулярні аніони (фосфатні, молібдатні або/та вольфраматні групи), та дослідженню їх оптичних властивостей. Актуальність циклу праць визначається в першу чергу широким практичним застосуванням люмінесцентних властивостей фосфатів, молібдатів та вольфраматів в фізиці високих енергій (сцинтиляційні матеріали), джерелах світла (моно- та багатоколірні люмінофори), в медицині (люмінесцентні мітки), тощо. З погляду фундаментальної науки, результати цього циклу мають важливе значення для вирішення проблеми утворення центрів люмінесценції в складних оксидних сполуках.
Авторами виконано великий обсяг експериментальних досліджень фізико-хімічних властивостей ряду сполук фосфатів, молібдатів, вольфраматів та змішано-аніонних сполук. Крім того, проведено теоретичні розрахунки електронної будови синтезованих матеріалів. Комплексний аналіз результатів експериментів та розрахунків, на мою думку, є дуже важливим для цілеспрямованого пошуку високоякісних оптичних матеріалів. Взаємоузгодженість результатів експериментальних та теоретичних досліджень вказує на обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій. Велика кількість посилань на публікації праць циклу свідчить про актуальність проведеної роботи.
Зважаючи на сказане вище, вважаю, що автори циклу праць «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту», заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік.
Член-кор. НАН України, зав. відділом фотононних процесів Інституту фізики НАН України І. В. Блонський

Волошиновський А.С. – доктор фіз.-мат. наук, професор

Оксидні люмінесцентні матеріали останні роки привертають увагу дослідників з різних галузей науки та технологій. Це матеріалознавство та детектори суперколайдера в ЦЕРН, джерела світла і конвертори сонячного випромінювання, біомедицина тощо і моніторинг навколишнього середовища.
Цикл наукових праць «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту» присвячений дослідженням нових оксидних люмінесцентних сполук. В цьому циклі узагальнено результати досліджень останніх років, виконаних авторами, і направлених на розробку методик синтезу, з’ясування характеристик кристалічної решітки, енергетичної електронної структури та люмінесцентних властивостей зазначених сполук. З погляду люмінесценції, - основними компонентами цих матеріалів є іони вісмуту та цирконію, що можуть бути заміщені іонами рідкісноземельних іонів, активаторів домішкової люмінесценції. Присутність іонів вісмуту та цирконію розширює спектральні діапазони досліджених сполук, як люмінесцентних матеріалів. Важливим моментом цієї роботи є те, що її виконано спільно двома молодими вченими - хіміком та фізиком. Ця співпраця, як це випливає із результатів роботи, була дуже плідною. Авторами виконано великий обсяг експериментальних досліджень як з хімії, так і фізики. Суттєвим є факт залучення даних теоретичних розрахунків, причому, виконаних самими ж авторами. Подібний підхід, зрозуміло, сприяв достовірності одержаних результатів, вагомості зроблених висновків та сформульованих рекомендацій.
З погляду фізики, слід зазначити важливість одержаних результатів для побудови загальних моделей центрів власного випромінювання складних оксидних сполук, з’ясування особливостей процесів перенесення енергії та заряду від неактивних в люмінесценції компонентів матриці до центрів випромінювання, ролі екситонів в люмінесцентних процесах.
З практичного погляду, матеріали розроблені авторами придатні для різних застосувань, зокрема, як люмінофори джерел світла, компоненти світло діодів білого випромінювання, біомедичні маркери тощо.
Вважаю, що автори циклу праць «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту» К.В. Теребіленко та В.П.Чорній заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік.

Волошиновський А.С. – доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

Толмачов О.В., чл.-кор. НАН України

Цикл наукових праць присвячений вивченню особливостей синтезу ряду бісмут- та цирконій-вмісних оксидних сполук та дослідженню їх люмінесцентних властивостей. Основні результати циклу робіт одержані вперше і є актуальними як для розвитку фундаментальної фізики, так і з погляду перспектив практичного застосування отриманих матеріалів.
Авторами встановлено закономірності кристалізації нових фосфатів, молібдатів та вольфраматів бісмуту та цирконію, проведено рентгеноструктурні дослідження синтезованих сполук. Встановлено значення ширини забороненої зони для ряду отриманих матеріалів, яке є важливим для розуміння фізичних процесів (наприклад, поглинання світла) в досліджуваних матеріалах. У циклі вирішено ряд наукових задач, зокрема, встановлено взаємозв’язок «кристалічна структура – електронна зонна будова – люмінесцентні властивості», який є дуже важливим при розробці новітніх багатофункціональних оптичних матеріалів. Комплексні дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей разом із результатами теоретичних розрахунків ідеальних та таких, що містять дефекти, кристалів, дозволили встановити природу центрів люмінесценції в синтезованих сполуках.
Синтезовані матеріали мають перспективу практичного використання у якості багатоколірних люмінофорів, робочих тіл люмінесцентних термометрів, компонент світлодіодів білого світла, тощо. Вважаю, автори циклу наукових праць «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту» заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік.

Толмачов О.В., чл.-кор. НАН України, Інститут монокристалів НАН України

Р.Є. Гладишевський, чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.

Цикл наукових праць “Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту”, поданий на здобуття премії президента України для молодих вчених за авторством кандидата хімічних наук, асистента кафедри неорганічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Теребіленко Катерини Володимирівни та інженера
І категорії кафедри оптики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Чорнія Віталія Петровича, охоплює результати теоретичних та експериментальних досліджень особливостей синтезу та вирощування складноіонних сполук, які містять цирконій та бісмут, дослідження їхньої морфології та кристалічної будови, вивчення оптичних і люмінесцентних властивостей; автори також провели розрахунок енергетичної електронної зонної структури синтезованих фаз. У наукових працях претендентів показано, що фосфати бісмуту, леговані іонами рідкісноземельних елементів, є перспективними матеріалами для червоного компонента світлодіодів білого світла.
Дослідження молодих науковців Теребіленко К.В. та Чорнія В.П., спрямовані на створення мультифункціональних матеріалів для мікрочіпових лазерів, світлодіодів білого світла та багатокольорових люмінофорів, люмінесцентних конверторів сонячної енергії, плазмових дисплеїв, сцинтиляційних детекторів рідкісних явищ, зондування розподілу температури поверхні з нано- та мікрометровою просторовою роздільною здатністю, є актуальними і важливими для матеріалознавства.
У своїх наукових працях авторам вдалося встановити основні закономірності формування нових оксидних сполук цирконію та бісмуту. За допомогою рентгеноструктурних досліджень 30 монокристалів, розрахунку зонної структури та дослідженню оптичних властивостей встановлено взаємозв’язок “кристалічна структура – електронна зонна будова – люмінесцентні властивості”, що є надзвичайно важливим для пошуку нових матеріалів із наперед заданими властивостями.
Аналіз рентгеноструктурних досліджень дав можливість авторам контролювати заміщення тетраедрів PO43- на молібдатні чи вольфраматні в підгратках [M2(PO4)3]x- з утворенням каркасної або шаруватої кристалічної структури на основі незалежних тетраедричних угрупувань.
Важливим є й те, що авторам впродовж систематичних досліджень у лужнофосфатно-молібдатних розплавах, що містять оксиди цирконію та бісмуту, вдалося встановити області утворення 30 нових оксидних сполук, у результаті чого знайдено три нові структурні типи змішаноаніонних сполук. Вдалим є й з’ясування ролі вакансій оксигену в процесах люмінесценції синтезованих сполук.
Про високий рівень кваліфікації молодих науковців – авторів представленого циклу наукових праць – свідчать їхні численні публікації – 26 статей (серед них 16 – у зарубіжних журналах) і виступи з доповідями на різноманітних українських і міжнародних конференціях.
Враховуючи високі досягнення в науковій роботі, зокрема внесок у розвиток матеріалознавства, підтримую цикл наукових праць “ Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту” та його авторів на здобуття премії президента України для молодих вчених, що дасть можливість їм продовжити такі перспективні та актуальні дослідження в галузі пошуку нових функціональних матеріалів.

Завідувач кафедри неорганічної хімії
Львівського національного університету Імені Івана Франка,
член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук, професор Р.Є. Гладишевський

В’юнов О.І. к.х.н., ст.н.с.

Результати досліджень, викладені в циклі праць «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту», беззаперечно, є актуальними та викликають значний інтерес як з наукової, так і з практичної точки зору. Зокрема, наукові узагальнення структурних досліджень дозволили проводити контрольовані заміщення PO4-тетраедрів на молібдатні чи вольфраматні в підгратках [M2(PO4)3]x- з утворенням каркасного або шаруватого кристалічного каркасу на основі незалежних тетраедричних угрупувань та цілеспрямовано впливати на властивості одержаних матеріалів. В той же час, отриманий високий рівень властивостей одержаних матеріалів дає можливість їх практичного застосування в різних галузях науки та техніки, зокрема, для розробки люмінесцентних термометрів, нових ефективних люмінофорів, люмінесцентних ламп та світлодіодів білого світла.
Отримані авторами результати теоретичних та експериментальних досліджень особливостей синтезу більш ніж 30 нових складнооксидних сполук у вигляді монокристалів, полікристалів та нанокристалічних часток різної будови та хімічного складу окреслюють перспективи їх широкого практичного застосування, про що свідчить високий рівень цитувань опублікованих авторами робіт.
Особливо потрібно підкреслити вдале поєднання авторами теоретичних розрахунків з практичними експериментальними дослідженнями, що дозволили встановити взаємозв’язок між структурними особливостями, люмінесцентними характеристиками та електронною будовою складноаніонних сполук, що є важливим для розробки новітніх поліфункціональних матеріалів із високим рівнем оптичних властивостей, необхідних для їх практичного застосування.
Вважаю, що цикл праць Теребіленко К. В. та Чорнія В. П. "Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту" за актуальністю, рівнем наукових результатів та окресленими перспективами практичного застосування заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Ст.н.с., к.х.н.,
ст.н.с. Інституту загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України
В’юнов О.І.

Бойко Роман Сергійович

Експериментальні і теоретичні роботи циклу охоплюють широке коло актуальних проблем, що стосуються нового класу люмінофорів зі власною та домішковою люмінесценцією. Вирішення цих проблем надзвичайно важливе не тільки з точки зору фундаментальної науки, але й щодо практичного використання зазначених об'єктів у новітніх дисплеях, фотомомножувачах, LED. Автори провели ґрунтовне і всебічне вивчення хімічних та фізичних властивостей складних оксидних сполук бісмуту та цирконію з використанням сучасних структурних та оптичних методів дослідження. Одержані авторами результати знаходяться на рівні світових стандартів або мають значні переваги у порівнянні зі світовими аналогами. Вони опубліковані в провідних наукових виданнях, в журналах, що мають високий рейтинг, доповідались на багатьох міжнародних наукових конференціях, отримали світове визнання, можуть бути використані для розробки сучасних багатокольорних люмінофорів.
Вважаю, що поданий цикл праць „Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту„ Теребіленко К.В. та Чорнія В.П. заслуговує присудження премії Президента України в 2014 році.
к.х.н., доц. Бойко Роман Сергійович,
кафедра органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів
Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ

Наумов А.Д. д.б.н.

Данный цикл работ коллектива авторов Теребиленко К.В. и Чорния В.П. «Синтез, строение и свойства оксидных соединений циркония и висмута» представляет достаточно обширную и важную нишу материаловедения. Несмотря на обилие работ в этой области и на мотивацию получить дешевые и технологичные светоизлучающие и фотодиодные структуры, до сих пор не была подобрана оптимальная технология и материалы, позволившие создать структуры с большими временами деградации и высокой эффективностью в необходимых спектральних диапазонах. Это связано, скорее всего, с тем, что неорганическая химия предлагает огромный выбор материалов для таких приборов, каждый из которых требует отдельного и основательного исследования.
Данный цикл работ качественно отличается своим комплексным подходом, разумным выбором относительно дешевых исходных материалов, глубоким рассмотрением и этапов химического взаимодействия и электронного строения в свете спектрально – чувствительных характеристик. Возможно, на основании полученных результатов будут разработаны новые светоизлучающие лампы или криотермометры нового поколения. Исследования опубликованы в российских и зарубежных журналах с мировым именем и широко цитируются. Я выражаю свою поддержку и считаю, что данный цикл работ следует отметить государственной премией как весомое фундаментальное и прикладное исследование.
Наумов Александр Дмитриевич,
доктор биологических наук,
директор
Государственного научного учреждения "Институт радиобиологии НАН Беларуси",
отделение биологических наук
Национальной академии наук Беларуси.

Лобанов В.В.

Лобанов В.В., док. хім. наук, проф., завідувач відділу квантової хімії та фізико-хімії наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

Цикл наукових праць К.В.Теребіленко та В.П.Чорнія представляє собою логічно скомпонований комплекс експериментальних та теоретичних досліджень структури та властивостей нелегованих та легованих активаторними люмінесцентними іонами оксидних матеріалів, які на сьогодні є перспективними матеріалами нанотехнологій.
Основною рисою циклу є його повнота, яка знайшла своє відображення у пошуку та розробці нових методів синтезу складноаніонних сполук за участю вісмуту ти цирконію, визначені сучасними хімічними та фізичними методами їх морфології і кристалічної структури, вивченні оптичних та люмінесцентних властивостей отриманих речовин з використанням при інтерпретації даних розрахунків зонної структури. Комплексність підходу дозволила авторам показати, що полікристалічні порошки фосфатів вісмуту, легованих іонами рідкоземельних елементів є перспективними матеріалами для генерації довгохвильових компонент світло діодів білого світла.
Важливим є те, що поєднання результатів експериментальних та розрахункових досліджень при провідній ролі перших дає можливість встановити однозначний зв‘язок люмінесцентних властивостей синтезованих речовин із особливостями кристалічної будови та зонної структури, а також отримати нові матеріали з наперед визначеними властивостями.
Вважаю, що цикл наукових праць «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та вісмуту» К.В.Теребіленко і Чорнія В.П. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчени.

Prof. Thierry Ollevier

The results of the research presented are well known and much appreciated at an international level. K. V. Terebilenko and V. P. Chornii have obtained numerous interesting and important results in the development and studies of oxide materials derived from bismuth and zirconium. The results of their efforts have been published in leading scientific journals. It seems to me that succesful collaboration of chemists and physics can bring a new sight on how luminescent materials work.
Scientific merit of this work is very high. I strongly support it for consideration for an award.

Prof. Thierry Ollevier
Université Laval
Québec, Canada

Семенцов Ю.І. канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.

Цикл праць Теребіленко К.В. та Чорнія В.П. присвячений синтезу каркасних оксидних сполук бісмуту та цирконію та дослідженню їх фотолюмінесценції при низьких температурах. Оскільки каркасні сполуки з температурно чутливою люмінесценцією є перспективними для розробки кріотермометрів, актуальність даної роботи не викликає сумнівів. В експериментальній частині роботи виявлені основні закономірності утворення ряду фосфатів, молібдатів, вольфраматів , що кристалізуються в нових структурних типах та факторів, що впливають на особливості розміщення полів кристалізації та входження легуючої домішки як до оксидної так і до молібдатної складових композитів.
Отримані сполуки охарактеризовано з використанням методів ІЧ- та люмінесцентної спектроскопії, рентгенофазового аналізу; мікроструктуру зразків встановлено оптичною профілометрією та скануючою електронною мікроскопією.
Вважаю, що за своєю актуальністю, новизною, та високим науковим рівнем цикл праць «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту варта присудження премії Президента України для молодих вчених.

Dr. Karin Foettinger

The development of synthetic methods of luminescence materials is the area where Ukrainian scientists have a leading expertise. This fact is acknowledged worldwide and the works of the present group on the development of production technology for oxide compounds of bismuth and zirconium will add to this recondition. Given the high scientific merit and economic impact of such works it would be very wise to distinguish achievements of the group through the award under consideration.

Dr. Karin Foettinger, Institute of Materials Chemistry, TU Vienna, Austria

Шишкін О.В.д-р. хім наук, проф., в.о. генерального директора

Цикл наукових праць Теребіленко К.В. та Чорнія В.П. є узагальненням багаторічних спільних досліджень, що проводяться у тісному співробітництві фізичного та хімічного факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та присвячений встановленню взаємовпливу складу, будови та люмінесценції ряду складних оксидних сполук, що місять бісмут та цирконій.
Першочерговим завданням матеріалознавства є не лише оптимізація умов та особливостей одержання відомих неорганічних матеріалів з корисними електрофізичними та оптичними властивостями, а й пошук нових сполук та їх комплексне дослідження, оцінка перспектив практичного застосування. Повною мірою це стосується подвійних фосфатів, ванадатів, молібдатів, вольфраматів лужних та полівалентних металів, деякі представники яких відомі своїми цінними властивостями та знайшли широке застосування в різних галузях техніки, особливо у якості люмінофорів. Вищезгадане обумовлює доцільність подальших досліджень перелічених класів сполук з метою встановлення взаємозв’язків між складом, будовою та властивостями.
Авторами запропоновано ряд підходів до синтезу гібридних матриць змішаного фосфатно-молібдатного та вольфраматного типу, запропоновані критерії входження різних аніонів до складу оксидної матриці зі збереженням симетрії кристалічного каркасу або із утворенням нового структурного типу. Узагальнено дані рентгеноструктурних досліджень та зроблені теоретичні розрахунки електронної будови оксидних сполук бісмуту та цирконію. Одержані результати є особливо важливими, оскільки введення різних аніонних груп урізноманітнює не тільки будову синтезованих сполук, але й змінює їх оптичні властивості. Варіювання природи аніонних груп відкриває можливості до керованої зміни заряду та геометрії аніонних підграток оксидних сполук, а тому і регулюванню фізико-хімічних властивостей каркасів.
Одержані результати представлені у 26 публікаціях у провідних українських та закордонних журналах і апробовані на міжнародних конференціях, що, безумовно, підтверджує високу наукову якість представленої роботи.
Підтримую цикл наукових робіт Теребіленко К.В. та Чорнія В.П. «Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту» та вважаю, що автори заслуговують на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

в.о. головного директора НТК «Институт монокристаллов» НАНУ м. Харків, зав.відділом рентгеноструктурного дослідження та квантової хімії доктор хімічних наук, проф. Шишкин О.В.

Павліщук В.В., чл.-кор. НАН України, д-р. хім. наук, проф.

Цикл праць Теребіленко К.В. та Чорнія В.П. органічно розвиває один з найбільш перспективних напрямків, започаткованих на кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка - "синтез нових неорганічних функціональних матеріалів" і присвячений розробці підходів до одержання нових люмінесцентних оксидних матеріалів з підвищеними оптичними характеристиками на основі оксидних сполук бісмуту та цирконію. Подібні і розроблені авторами матеріали можуть мати широке застосування в сучасній техніці, зокрема для створення нового покоління мікрочіпових лазерів, світлодіодів білого світла, багатокольорових люмінофорів та ін.
Авторами циклу розроблені методи одержання нових кристалофосфорів на основі оксидних матриць, у вигляді порошків мікронного, субмікронного та нанорозмірного, а також у вигляді монокристалів, досліджено їх морфологію та кристалічну будову, вивчені люмінесцентні характеристики. З'ясовано пророду центрів люмінесценції та процесів переносу енергії збудження в досліджуваних системах. Встановлено зав'язок між структурними особливостями, люмінесцентними характеристиками та електронною будовою складноаніонних сполук
Вважаю, що цикл праць "СИНТЕЗ, БУДОВА І ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ОКСИДНИХ СПОЛУК ЦИРКОНІЮ ТА БІСМУТУ" Теребіленко Катерини Володимирівни та Чорнія Віталія Петровича заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Підписаний та завірений відгук на даний цикл праць передано на кафедру неорганічної хімії, Київського національного університету
Заступник директора Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, д-р хім.наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки В.В. Павліщук

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.