Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем"

м25

Автори: Солопан С.О., к.х.м., Кобилянська С.Д., к.х.н., Дурилін Д.О., к.х.н.

 

Представлений Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з 28 статей, 32 тез доповідей та 4 патентів України.

Запропоновано нові підходи при синтезі слабкоагломерованих нанокристалічних часток зі структурою перовськіту на основі (La,Sr)MnO3 золь-гель методом, осадженням із неводних розчинів та мікроемульсій. За допомогою ЯМР спектроскопії встановлена послідовність хімічних реакцій при синтезі наночасток сполук зі шпінельною структурою на основі AFe2O4 (A=Mn, Fe, Co, Ni, Zn) методом осадження із неводних розчинів.

На основі отриманих наночасток та водних розчинів агарози вперше розроблені магнітні рідини, які стабільні в часі і не розшаровуються. Вперше встановлено фазові перетворення та послідовність хімічних реакцій, які мають місце при синтезі золь-гель методом кристалічних наночасток Li0,5La0,5TiO3, Li0,5La0,5Nb2O6 та Li0,5La0,5Ta2O6 зі структурою дефектного перовськіту. Показано, що в системах ніобатів та танталатів лантану літію-натрію йонна провідність не описується перколяційною моделлю. Розроблено методики отримання нанокристалічних тонких плівок BaTi1 xZrxO3 та Li0,5La0,5TiO3, досліджено їх кристалохімічні, мікроструктурні та електрофізичні властивості.

Вперше вивчено послідовності хімічних реакцій при синтезі нелінійних НВЧ матеріалів на основі твердих розчинів AgNbxTa1 xO3. На основі складних перовськітів Ba(M1/3Nb2/3)O3 (М – Mg, Co, Zn) було розроблено НВЧ діелектричні матеріали, екстремально високі значення електричної добротності в яких досягаються за рахунок упорядкування кристалічних ґраток в нанодоменах. Результати робіт, об’єднаних в циклу наукових праць, мають велике практичне значення для медицини (наночастки та магнітні рідини зі структурою перовськіту на основі (La,Sr)MnO3 та зі шпінельною структурою на основі AFe2O4 (A=Mn, Fe, Co, Ni, Zn), енергетики (літій провідні наночастки та плівки зі структурою перовськіту на основі(Li,La){Ti,Nb,Ta}O3) та телекомунікаційних систем (сегнетоелектричні тверді розчини BaTi1 xZrxO3 та AgNbxTa1-xO3).

 

Кількість публікацій: 118, в т.ч. 60 статей ( за темою роботи - 28, в т.ч. у 13 зарубіжних журналах), 58 тез доповідей (за темою роботи - 18) , отримано 6 патентів України. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно баз даних Scopus), h-індек =3.

Надіслати коментар

Коментарі

cialis

I was able to find good advice from your blog posts.|
Thank you for any other great article. The place else could anybody get that type of info in such a perfect method of writing? I've a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.

Мельник К.І.

Разработка наноматериалов - одна из важнейших проблем, решение которой даст возможность существенно продвинуть технологии, и как результат, улучшить качество жизни людей. Поэтому, работа является перспективной, а то, что есть конкретные результаты и практическое приложение - делает ее важным вкладом в материаловедение.

Как физику по профессии, мне особо импонирует, что работа лежит в области соприкосновения с физикой. Вообще, наиболее интересные результаты часто получаются на междисциплинарном стыке. Насколько я могу судить, здесь это тоже так, без изучения и обеспечения фазовых переходов результат не был бы достигнут. Изучив внутреннюю сущность процессов, происходящих при создании целевых материалов, авторы сделали очень неплохой задел на будущее, получив возможность как развивать тему исследования, так и перенести наработанные идеи за пределы области рассмотренных систем ниобатов и танталатов. Я лично надеюсь увидеть достойные работы и по другим группам наноматериалов.

Результаты работы изложены во внушительном числе публикаций плюс 4 патента, это неоспоримый признак ее научной состоятельности.

По моему мнению, колектив авторов засуживает на присуждение премии Президента.

Мельник К.И.,
канд.физ.-мат.наук,
в прошлом - с.н.с. Института прикладной физики НАНУ

Р.Є. Гладишевський, чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.

Відгук
на цикл наукових праць з розробки нових нанокристалічних і наноструктурованих функціональних матеріалів на основі складних оксидних систем, представлений колективом молодих вчених Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (Солопан С.О., Кобилянська С.Д., Дурилін Д.О.) на здобуття премії Президента України для молодих вчених.
Колектив молодих науковців представив цикл наукових праць за 2010-2013 р.р. під назвою "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем", в якому висвітлені фундаментальні і прикладні дослідження, направлені на розробку нового класу речовин і матеріалів на основі складних оксидних систем для використання в сучасній техніці і медицині.
У процесі створення нових функціональних матеріалів на сьогоднішній день важливим напрямком є використання нанотехнологій, що дозволяє розробляти матеріали з оптимально високими характеристиками для застосування в галузі медицини, енергетики, телекомунікацій. Особливий інтерес представляють вибрані авторами складні оксидні системи, на основі яких проведено синтез кристалічних наночасток. У результаті виконаних наукових досліджень автори відпрацювали методику синтезу слабкоагломерованих нанокристалічних часток зі структурами перовскіту і шпінелі та встановили послідовність хімічних реакцій при синтезі нанорозмірних складних оксидів. На основі синтезованих нанорозмірних часток феромагнітних матеріалів зі структурою перовскіту (La,Sr)MnO3 та шпінелі (Mn,Fe,Co,Ni,Zn)Fe2O4 автори розробили магнітні рідини з використанням водних розчинів агарози. Одержані магнітні рідини рекомендовані для використання як індуктори гіпертермії в медицині. Важливим результатом проведених досліджень є визначення умов синтезу наночасток літійпровідних перовскітів, високощільні керамічні зразки яких можуть слугувати основою для створення електрохімічних пристроїв.
У результаті наукових досліджень зроблено значний вклад в підходи до синтезу та вивчення фізичних характеристик нових нанокристалічних функціональних матеріалів на основі складних оксидних систем. Основні результати досліджень опубліковані в 28 наукових статтях, тезах 32 доповідей на конференціях і захищені 4 Патентами України.
Враховуючи відповідність проведених досліджень сучасним тенденціям розвитку науки та їхню практичну значимість, автори циклу наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем" заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.

Макарова Е.В.

Сегодня передовые страны существенно поддерживают развитие нанотехнологий, которые широко используются в медицине, энергетике и телекоммуникационных системах. Результаты, полученные коллективом авторов, являются вполне конкурентоспособными, о чем свидетельствуют публикации в журналах с ненулевым импакт - фактором. Общее количество цитирований работ авторов составляет 192 ссылки (по информации из баз данных Scopus). Результаты работы были использованы несколькими предприятиями Украины (КП "Научно-производственный комплекс "Искра", ГП НИИ "Орион " и др.).
Я считаю, что авторы С.А. Солопан, С.Д. Кобылянская и Д.А. Дурилин заслуживают соискание премии Президента Украины для молодых ученых.

канд.хим.наук Макарова Е.В.
научный сотрудник отдела физико-химической механики дисперсных систем
Института коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины

Затовський І.В., д.х.н., доц.

Цикл наукових робіт "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем" присвячений синтезу наночасточок феромагнітних матеріалів зі структурою перовськіту (La,Sr)MnO3 та шпінелі AFe2O4 (A=Mn, Fe, Co, Ni, Zn), проведены дослідження біологічної токсичності та можливість їх застосування в якості індукторів гіпертермії злоякісних пухлин. Встановлені результати мають важливе фундаментальне та прикладне значення, а розроблені методики одержання магнітних рідин стимулюють подальші дослідження в цій сфері.
До основних здобутків циклу наукових праць слід віднести оптимізацію умов синтезу наночасточок літійпровідних перовськітів, використання яких дозволяє отримати високощільні керамічні зразки. Отримана кераміка може використовуватися при створенні ряду електрохімічних пристроїв. Розроблені методики одержання плівок титанатів, ніобатів і танталатів лантану-літію золь-гель методом. Отримані результати є завершеним науковим дослідженням, актуальність та новизна роботи відповідає сучасним потребам матеріалознавства та нанотехнологій.
Вважаю, що колектив авторів беззаперечно заслуговує здобуття премії Президента України для молодих учених.
Затовський І.В., д.х.н., доц., кафедри неорганічної хімії хімічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

к.х.н. Біленька В.І.

В основу наукової роботи покладено одну з головних задач сучасної нанотехнології - вивчення методів синтезу наночастинок заданої форми з вузьким розподілом за розмірами та розроблення на їх базі функціональних матеріалів з бажаними властивостями.
З використанням різноманітних методів синтезу (осадження з неводних розчинів, золь-гель метод, з розчинів мікроемульсій) авторами одержано слабкоагломеровані нанокристалічні частки складних оксидних систем (La,Sr)MnO3; AFe2O4 (A=Mn, Fe, Co, Ni, Zn); Li0,5La0,5TiO3, Li0,5La0,5Nb2O6; Li0,5La0,5Ta2O6; BaTi1 xZrxO3; AgNbxTa1-xO3 (0.55≥х≥ 0.35) з керованою структурою й регульованою величиною. На їх основі вперше розроблено стабільні магнітні рідини, синтезовано літій провідні керамічні та плівкові матеріали, вивчено мікроструктурні, електрофізичні та кристалохімічні властивості. Об’єкти рекомендовані до використання у медицині, енергетиці та телекомунікаційних системах, що підтверджується дослідженням їх в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, й випробовуванням на підприємствах КП ”Науково-виробничий комплекс ”Іскра”, ДП НДІ ”Оріон”.
Результати роботи багаторазово рецензувалися і обговорювалися з позитивною оцінкою на українських і міжнародних конференціях, а також у повному обсязі викладені у низці статей. Наукова новизна дослідження захищена 4 патентами України.
Робота виконана на високому професійному рівні, вирізняється новацією і є актуальною у сучасному житті. Зважаючи на це, вважаю, що колектив авторів заслуговує здобуття премії Президента України для молодих вчених.

к.х.н.
науковий співробітник відділу ПАР Біленька В.І.
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Колотилов С.В.

Цикл работ С.А. Солопана, С.Д. Кобилянской и Д.А. Дурилина посвящен решению актуальной задачи - разработке новых подходов к получению наноразмерных оксидов со структурой перовскита и шпинели, которые рассматриваются как основа создания широкого ряда современных материалов. Исследование строения, морфологии, химических и физических свойств таких объектов проведено авторами цикла на уровне мировых аналогов. Результаты работы имеют важное научное значение и большой потенциал практического применения. В частности, авторами цикла работ предложены методы получения новых магнитных материалов, стабильных магнитных жидкостей, ионных проводников, материалов для СВЧ техники. Считаю, что авторы цикла работ заслуживают Премии Президента Украины для молодых ученых.

С.В.Колотилов
Ведущий научный сотрудник Института физической химии им. Л.В.Писаржевского НАН Украины, доктор химических наук
Лауреат Премии Президента Украины для молодых ученых 2012 г.

Dr. Tomas Šalkus

New synthesis methods of various oxides are presented in this work. The creation of the structures already known for some time in the form of nanometer-size particles was a difficult task indeed. The quality of scientific publications is obvious - I could not miss the papers in highly rated journals such as Applied Physics Letters, Journal of Alloys and Compounds and Journal of American Ceramic Society.

The authors show their extraordinary and deep understanding of the chemical synthesis steps of perovskite and spinel structure series. This knowledge enables them to do a work like this.

I would highly recommend this work for the Young Scientists Award of the President of Ukraine 2014.

Dr. T. Šalkus
Vilnius University, Lithuania

carpet portland

I'd like to find out more? I'd love to find out some additional information.

Лелюшок С.О.

Розробка нових функціональних матеріалів з високим рівнем властивостей, що можуть бути використані в медицині при лікуванні онкологічних захворювань, в енергетичній галузі, при розробці та створенні нових систем комунікацій і зв'язку є актуальним напрямком розвитку в галузі нанотехнологій. Представлена у циклі робіт "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем" розробка методів синтезу слабкоагломерованих нанокристалічних часток складних оксидних систем та отримання на їх основі різноманітних функціональних матеріалів має велике наукове та практичне значення, що підтверджується великою кількістю публікацій у міжнародних фахових журналах та випробуваннями в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького та ряді підприємств України. Вважаю, що С.О. Солопан, С.Д. Кобилянська та Д.О. Дурилін блискуче впоралися з поставленою метою та досягли значних успіхів при вирішенні поставлених задач і заслуговують на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

к.х.н. Лелюшок С.О.
Кафедра аналітичної хімії
Хімічний факультет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Khranovskyy, PhD

На сьогоднішній день нові функціональні матеріали з високим рівнем властивостей представляють значний науковий та практичний інтерес для застосування в різних галузях науки та техніки, зокрема медицині, енергетиці та телекомунікаційних системах.
Авторами циклу наукових праць було розроблено цілий ряд методів які дозволять синтезувати слабкоагломеровані нанокристалічні частки, та плівки різних типів матеріалів зокрема: феромагнітних ((La,Sr)MnO3, AFe2O4 (A=Mn, Fe, Co, Ni, Zn)), літій провідних (Li0,5La0,5TiO3, Li0,5La0,5Nb2O6 та Li0,5La0,5Ta2O6), та діелектричних (AgNbxTa1 xO3, Ba(M1/3Nb2/3)O3 (М – Mg, Co, Zn), BaTi1 xZrxO3 (0.2 ≤ х ≤ 0.3)).
Безумовно отримані наукові результати мають високий науковий авторитет та практичну цінність, про що свідчить велика кількість рейтингових публікацій (28 статей, 32 тез доповідей та 4 патентів України.)Важливо, що професіоналізм авторів підтверджений їх участю в цілій низці міжнародних проектів. А практична цінність отриманих результатів підтверджується використанням розроблених ними матеріалів на низці державних підприємств таких як: КП ”Науково-виробничий комплекс ”Іскра”, ДП НДІ ”Оріон”.
Я вважаю, що колектив авторів беззаперечно заслуговує здобуття премії Президента України для молодих учених.

З повагою,
Volodymyr Khranovskyy, PhD
Assistant Professor
Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM)
Linköping University
Sweden

Костів І.С.

Особлива цінність даної роботи полягає в тому, що автори використали нові підходи при синтезі слабкоагломерованих нанокристалічних часток та розробили методики одержання нанокристалічних тонких плівок BaTi1 xZrxO3 та Li0,5La0,5TiO3, дослідили їх кристалохімічні, мікроструктурні та електрофізичні властивості.
Результати робіт, об’єднаних в циклі наукових праць, знаходять широке застосування в області медицини, енергетики та телекомунікаційних систем і є цілком достовірними та не викликають ніяких сумнівів. У зв’язку з цим даний цикл наукових праць безумовно є актуальним і має практичне значення. Дана робота відповідає вимогам щодо наукової новизни і практичного значення, обґрунтованості і вірогідності сформульованих наукових положень, а її автори заслуговують здобуття премії Президента України для молодих учених.

к.т.н. Костів І.С.
Кафедра аналітичної хімії
Національний університет "Львівська політехніка"

Prof. Kurakevych

Группа молодых ученых в течении трех последних лет изучила синтез, свойства, и возможности применения функциональных нанооксидов. Высокий уровень работы, после аппробации на национальных и международных конференциях, был подтвержден рядом публикаций в ведущих украинских, российских и международных реферируемых журналах. Актуальность тематики убедительно подтверждена рядом публикаций в высокоимпактных журналах (Appl. Phys. Lett., Solid State Sci., J. Alloy. Compound., etc.), в то время как прикладное значение - в выпуске четырех патентов.

Функциональные нанооксиды - одна из актуальных тем современной неорганической химии, интенсивно развиваемая, в часности, во Франции, США, Германии и Российской Федерации. Своевременность и значимость исследований в данной области для Украины трудно переоценить. Очень важно, что исследователи концентрировали внимание не только на прикладных аспектах, но и изучали основополагающие механизмы различных методов синтеза нанооксидов, что в будущем позволит создать новые материалы с новыми свойствами и новыми возможностями применения.

Однозначно, данная работа заслуживает высокой оценки и присвоения премии Президента Украины для молодых ученых.

Александр Куракевич, Доктор унинерситета Париж 13, к.х.н.
Физический факультет, Университет Пьера и Марии Кюри -Париж 6

к.ф.-м.н. Гуменяк М.М.

На сьогоднішній день надзвичайно перспективною є розробка методів синтезу слабкоагломерованих нанокристалічних часток складних оксидних систем та отримання на їх основі різноманітних функціональних матеріалів (таких як: магнітні рідини, літій провідні наночастки та плівки, тощо). Автори даного циклу наукових праць успішно справилися з даним завданням, про що свідчать наявність патентів України та велика кількість публікацій в міжнародних виданнях.
Тому я вважаю, що колектив авторів заслуговує здобуття премії Президента України для молодих учених.

к.ф.-м.н. Гуменяк М.М.
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України

Наконечний І.Й.

Дана робота є актуальною і робить суттєвий внесок у розвиток нанотехнології. Досліджувані матеріали мають значне прикладне значення, тож їхнє вивчення їх властивостей є надзвичайно важливим. Результати роботи вже є впроваджені в ряді вітчизняних установ і мають подальші перспективи для розширення такого впровадження.
Без будь-яких сумнівів, дана робота заслуговує здобуття премії Президента України для молодих учених.

к.х.н. Наконечний І.Й.
Кафедра медичної і фармацевтичної хімії
Буковинського державного медичного університету.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.