Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Складні марковські моделі та їх статистичні застосування»

м5

Автори: Білецький Б.О., к.ф.-м.н., Кнопова В.П., к.ф.-м.н.,  Островський О.В.

Представлений Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.

Цикл наукових праць складається з 16 наукових статей.

 Авторами розроблено нові математичні методи, алгоритми, засновані на сучасних комп’ютерних технологіях, для вирішення ряду важливих міждисциплінарних проблем теоретичного та прикладного характеру, які виникають у економіці, фінансовій математиці, біології.

Отримано низку фундаментальних результатів, пов’язаних з вивченням характеристик структури та оцінюванням параметрів нових класів марковських процесів, які стосуються знаходження основних характерисик ппроцесів та їхасимптотичної поведінки. Фундаментальні результати одержано в розробці компютерних технологій аналізу інформації, статистичних методів оцінки характеристик марковських моделй, що мають широке застосування при дослідженні важливих проблем біоінформатики.

 Отримані результати є новими, носять пріоритетний характер, відповідають світовому рівню досліджень, неодноразово цитувалися та визнані спеціалістами цієї галузі досліджень.

Кількість публікацій: 24, в т.ч. 16 статей у зарубіжних журналах, 6 тез доповідей.  Загальна кількість посилань на публікації авторів 128 (згідно баз даних Scopus).

Надіслати коментар

Коментарі

Коваленко І.М.-академік НАН України

Отримані авторами циклу результати важливі не лише для фунадментальних досліджень, а й прикладого застосування. Слід відмітити високий світовий рівень проведених досліджень, про що, зокрема, свідчать публікації у авторитетних міжнародних наукових журналах.
Враховуючи актуальність, наукову та практичну цінність та значення одержаних результатів, вважаю, що автори к.ф.-м.н. Білецький Б., к.ф.-м.н. Кнопова В.П., та Островський за цикл наукових праць „Складні марковські моделі та їх статистичні застосування ” заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

регистрация граждан РФ в Москве

Млин, спамеры просто достали уже этим своим примитивом!

Анісімов А.В., член-кореспондент НАН України

Представлений цикл робіт охоплює наукові результати з дослідження складних стохастичних систем за умов ризику та невизначеності. При цьому основна увага приділена марковським системам, їх майбутня поведінка залежить лише від їх теперішнього стану і не залежить від стану системи у минулому. Така умова виконується для великої кількості досліджуваних моделей, що виникають при розв’язанні прикладних проблем у різних галузях науки і техніки. Це стимулює розробку нових моделей та математичних методів досліджень з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
На основі моделей Маркова та апарату активних частинок розроблено принципи опису внутріклітинних процесів, моделювання білків і молекул РНК. Розроблено ефективні методи передбачення просторової структури білків з використанням торсіонних кутів в амінокислотних послідовностях білків на основі байєсівської процедури розпізнавання на моделях ланцюгів Маркова. На основі отриманих теоретичних результатів розроблено програмні комплекси для розв’язку задач розпізнавання на білкових молекулах, моделювання систем взаємодіючих білків.
В наш час практично всі методи дослідження структури геномів використовують засоби математичної статистики і комп'ютерного навчання, найчастіше у вигляді моделей ланцюгів Маркова. Зокрема, вони застосовуються для визначення місцеположення генів у ДНК, а також для визначення їх структури. Вирішення цієї проблеми актуально для лікування та профілактики генетичних захворювань, селекції рослин, дослідження процесу еволюції за рахунок порівняння родинних зв’язків. В роботах авторів побудовані прості і ефективні обчислювальні процедури, в яких прихованим змінним в моделях Маркова поставлено у відповідність ділянки генів невеликої фіксованої довжини.
Результати циклу робіт мають високий науковий рівень, автори безумовно заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Анісімов А.В.
Доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент
НАН України, декан факультету
кібернетики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Портенко М.І., член-кореспондент НАН України,

Цим хочу підтримати цикл робіт, присвячений застосуванням теорії процесів Маркова в різноманітних галузях конкретних наук. Мені, як математикові, найближчими є роботи, в яких оцінюється щільність ймовірності переходу марковського процесу, що є розв’язком стохастичного диференціального рівняння, породженого процесами Леві. Віднедавна такі проблеми приковують увагу багатьох математиків як в Україні, так і за її межами. Автори циклу досягли в цій галузі значних успіхів, про що свідчать і низка публікацій в престижних журналах і виступи на міжнародних конференціях.
Вважаю, що автори представленого циклу робіт заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених за 2014 р.

Портенко М.І.
Член-кореспондент НАН України,
Інститут математики НАН України

Шило В.П., д.ф.-м.н

Авторами циклу робіт отримано низку фундаментальних результатів, пов’язаних з вивченням характеристик структури та оцінюванням параметрів нових класів марковських процесів, які стосуються знаходження основних характерисик процесів та їх асимптотичної поведінки. За допомогою імовірнісних моделей Маркова з прихованими змінними розроблено ефективні обчислювальні процедури розпізнавання фрагментів генів в ДНК. Внаслідок своєї гнучкості моделі Маркова з прихованими змінними знайшли застосування у багатьох прикладних областях, які працюють з даними, що описуються дискретними процесами. Одним з найважливіших застосувань моделей на сьогоднішній день є біоінформатика, де вони використовуються для аналізу біополімерів — ДНК та білків. Побудовано нові методи розпізнавання просторової та вторинної структури білків, методи моделювання внутрішньоклітинних реакцій. На основі цих методів розроблено програмні комплекси для розпізнавання структури білків та розв’язку задач розпізнавання на білкових молекулах.
Вважаю, що автори циклу робіт безумовно заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Шило В.П.
д.ф.-м.н., Інститут кібернетики ім.. В.М. Глушкова НАН України

Королюк В.С.,академік НАН України

Представлений цикл робіт присвячений дослідженню важливого як з теоретичної, так і з практичної точки зору класу стохастичних марковських моделей, які виникають при розв’язанні багатьох прикладних проблем у різних галузях науки і техніки. Серед них особливу увагу приділено процесам Леві, які широко використовуються в природничих та економічних науках для того, щоб описати явища, в яких поведінка процесу не обов’язково неперервно залежить від часу, але має так звану властивість втрати пам’яті. Часто у застосуваннях потрібно знати асимптотичну поведінку процесу на нескінченності, імовірності попадання в певну область значень, імовірність виходу з цієї області, тощо. Ці проблеми є одними із актуальніших і найскладніших у теорії стохастичних систем, а їх вирішення потребує високої кваліфікації та володінням сучасним математичним апаратом стохастичного аналізу та стохастичної оптимізації. Вони детально вивчаються у роботі, широко відомі спеціалістам і надруковані у авторитетних міжнародних журналах. Серед прикладних проблем, які особливо заслуговують на увагу, є дослідження структури білкових молекул, методів розпізнавання на таких структурах, методів моделювання марковських процесів, які описують системи взаємодіючих білків. Значний інтерес представляють результати, присвячені розробці ймовірнісних моделей та алгоритмів на їхній основі, які з задовільною точністю могли б бути застосовані для розв’язання задачі прогнозування внутрішньої структури генів - однієї із актуальніших проблем сучасної біоінформатики. Вважаю, що представлений цикл наукових робіт заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік

Ляшко С.І. член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри

В представленому циклі робіт вивчаються властивості складних марковських процесів, які мають широке коло застосувань у різних сферах економіки, техніки, біології, фінансової та страхової математики. Розглядаються як процеси з дискретним часом, так і з неперервним. Для процесів з неперевним часом основна увага приділяються процесам Леві, які описують реальні стохастичні системи, для яких траєкторії можуть мати розривний характер. Вивчення щільності таких процесів та оцінка їх характеристик є важливою задачею як з теоретичної, так і з практичної точки зору.
За допомогою моделей Маркова та апарату активних частинок розроблено принципи створення математичної моделі опису внутріклітинних процесів, моделювання білків і молекул РНК. Передбачається, що активні частинки можуть шляхом збирання формувати складні структури у вигляді бінарних дерев і одночасно може відбуватися розпад цих частинок. Виявилось, що теоретичні результати, які випливають з ергодичних властивостей моделей ланцюгів Маркова, підтверджують результати проведеного комп'ютерного моделювання. Методи моделювання внутрішньоклітинних процесів, контрольованих білками, реалізовано у вигляді програмного середовища на мові Java.
В рамках роботи розроблені і обґрунтовані з теоретичної точки зору нові методи аналізу послідовностей на основі узагальнень моделей Маркова з прихованими змінними; результати досліджень застосовані на практиці для вирішення актуальної задачі біоінформатики — розпізнавання фрагментів генів (екзонів та інтронів). Створене теоретичне підґрунтя успішно застосоване для прогнозування вторинної структури білків.
Робота має високий науковий рівень, на реальних даних розв’язано цілу низку прикладних задач аналізу та розпізнавання складних об’єктів. Результати роботи мають великий потенціал практичних застосувань в області економіки, біології, аналізу даних в біоінформатиці. Автори циклу робіт заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.