Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць “Спектроскопія термічної багатокомпонентної плазми електродугового розряду з домішками парів міді”

м98

Автор: Борецький В.Ф., к.ф.-м.н.

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Цикл складається з 15 статей, 25 тез доповідей, опублікованих у період з 2007-2012р.

Методами оптичної емісійної та лінійної лазерної абсорбційної спектроскопії досліджено параметри плазми електродугового розряду між мідними електродами у потоці повітря, аргону та вуглекислого газу при силі струму від 3,5 до 100 А.

Дослідженнями у потоці повітря показано, що поведінка температури плазми при зміні величини потоку робочого газу може бути використана для оцінки інтенсивності потоків власної конвекції.

Встановлено, що потік газу порядку 6 л/хв не призводить до відхилення стану плазми від ЛТР при силі струму 3,5 та 30 А. При збільшенні струму розряду до 50 та 100 А встановлено наявність самообернення контурів окремих спектральних ліній CuI. Запропоновано враховувати параметри контуру спектральних ліній при оцінці їх самопоглинання в плазмі електродугового розряду.

Проведено селекцію абсолютних значень спектроскопічних констант ліній атома міді на основі поведінки заселеностей рівнів на діаграмі Больцмана. Встановлено, що плазма електродугового розряду у потоці вуглекислого газу з витратами 6 л/хв перебуває в стані ЛТР лише при силі струму 3,5 А, а при струмах 30, 50 та 100 А є нерівноважною. Здійснено розрахунок компонентного складу плазми з використанням двотемпературної моделі. Показано, що дисоціації обох молекул CO2 та CO є нерівноважними.

Кількість публікацій: 106, в т.ч. 27 статей, 79 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 15 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =2.

Надіслати коментар

Коментарі

Крячко Л.О.

Роботи В.Ф. Борецького присвۥячені дослідженню взаємозвۥязку між параметрами плазми дугового розряду і характеристиками матеріалу електродів. Існуюча в цій галузі проблема визначається відсутністю надійно визначених спектроскопічних констант, зокрема, для міді і срібла – найбільш поширених металів, що застосовуються для електродів (контактів) в електричних апаратах. Своїми дослідженнями В.Ф. Борецький вносить значний вклад у вирішення цієї проблеми шляхом ретельного аналізу існуючих багаточисельних даних, встановлення найбільш вірогідних з них для використання в подальшому проведенні діагностики плазми; розробки сучасних методик вимірювання розподілу випромінювання спектральних ліній компонентів плазми, їх діагностики, розрахунку температури плазми, електронної концентрації, тощо. При цьому отримані результати узгоджуються зі змінами, що відбуваються на робочих поверхнях електродів, зокрема, з міді.
Результати таких комплексних долсліджень, безперечно, сприятимуть оптимізації складу і структури електродних матеріалів, а, отже, і ефективності роботи електричних апаратів. Вважаю, що цикл наукових праць к.ф.-м.н. В.Ф. Борецького заслуговує премії Президента України для молодих вчених.

Д.т.н., проф. Афтанділянц Є.Г.

Цикл наукових праць " Спектроскопія термічної багатокомпонентної плазми електродугового розряду з домішками парів міді " Борецького В. Ф. є цікавим і актуальним науковим напрямком. Застосування результатів досліджень при виробництві наночастинок міді дозволяє керувати процесом їх отримання. Особливе значення мають результати визначення температури плазми в розряді, оскільки це дає можливість визначати хімічний склад середовища в якому відбувається формування наночастинок міді і прогнозувати їх хімічний склад.
Вважаю, що автор представленого циклу робіт заслуговує отримання премії Президента України.

Иванов Д.В.

Исследования В.Ф. Борецкого в области спектроскопических измерений параметров плазмы известны за пределами Украины. Автор – активный участник международных конференций. Цикл научных работ “Спектроскопия термической многокомпонентной плазмы электродугового разряда с примесями паров меди” направлен на совершенствование методики оптической спектроскопии плазмы, в частности на уточнение степени отклонения плазмы от состояния ЛТР и зависимости степени неравновесности от параметров разряда, что является актуальным для международного научного сообщества как в области фундаментальных исследований, так и для решения прикладных задач. Считаю, что цикл научных работ заслуживает присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых.

Лопатько К.Г.

Високо оцінюю Борецького В.Ф., як науковця та людину. Дослідження, що проводяться по удосконаленню методики оптичної спектроскопії плазми вважаю вкрай актуальними для вирішення прикладних задач сучасних технологічних процесів, де використовуються короткочасні електричні розряди. На сьогоднішній день, це практично єдиний метод діагностики іскрових розрядів. Компетентність автора, його відданість наукової роботі, це критерії, яким повністю відповідає здобувач даної високої відзнаки.

Анісімов І.О.

Дослідження В.Ф.Борецького, висунуте на здобуття премії Президента України, спрямоване на розробку нових типів комутуючих пристроїв для електротехнічної галузі. Запалювання дуги між контактами таких пристроїв пом'якшує стрибки струму в мережі. Планується використати перевикачі в атмосфері двоокису вуглецю, який безпечніший для людини, ніж використовуваний сьогодні елєгаз. Загалом робота виконана із застосуванням сучасних оптичних методик дослідження плазми. Вважаю, що робота гідна присудження їй премії Президента України. Автор, на мою думку - перспективний науковець-експериментатор і гарний університетський викладач.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.