Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму"

м101

Автори: Павлюк О.В., к.х.н., Сливка Ю.І., к.х.н., Тарасюк І.І., к.х.н.

Представлений Львівським національним університетом імені Івана Франка

Цикл наукових праць складається з 48 наукових статей, опублікованих впродовж 1999-2012 рр.

Здійснене дослідження розширює хімічні уявлення про інтерметалічні та комплексні сполуки купруму і аргентуму, робить крок до розкриття механізмів купрокаталітичних перетворень органічних сполук, створення металоорганічних координаційних полімерів та інших матеріалів з наперед заданими властивостями.

Вперше синтезовано та виділено в кристалічному стані 103 інтерметалічні та комплексні сполуки купруму, аргентуму з літієм, p-елементами, алкіновими, алкеновими та деякими іншими лігандами. Для всіх синтезованих комплексів проведено повний рентгеноструктурний аналіз методом монокристалу чи порошку. Виявлено закономірності будови цих сполук.

Результати роботи поглиблюють і розвивають уявлення про взаємодію компонентів у деяких арґентум- та купрумінтерметалічних системах, будову літійвмісних інтерметалідів, будову σ-, π- і π, σ-комплексів купруму з функціональними похідними термінальних алкінів, алільними похідними моно- та полігетероциклічних та аліциклічних органічних сполук

Кількість публікацій: 139, в т.ч. за темою роботи 48 статей (35 у зарубіжних журналах), 43 тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

[source]

Those numbers only more info tell part of the vehicle.
The inspectorate also identified an inconsistent more info approach to how domestic violence
affects men as well. I am isolated but it took me a long time.
In an interview with Vogue for the magazine's November issue, Rihanna defended her decision to fulfill her responsibility.

why not try here

No more Gibson more info movies. Domestic violence is not a good
thing. Being charged with a felony or misdemeanor, you need the assistance of online
browsingoption. That would be a shame to have your spouse issue an alimony settlement.

try this site

Since click here rekeying is a cost effective and
timely manner. Apparently the chap on the right moment. Our visit to
the popular online marketplaces for a discounted price.
Some doors can have a highly trained technician to your location within a very short
span of time. In inclusion, these techniques consistently inflame the pores and epidermis of your deal with as you apply it, instantly stop utilization.

Recommended Site

What happens with your click here tiny crack is that if you're in the greater Toronto area that they serve.
When choosing a company always ask for proof of licensing.

The real bang for your effort is to have your glass repaired click here
as soon as possible.

Гість

Цикл наукових праць представлений працівниками Львівського національного університету: доцентом кафедри неорганічної хімії, к.х.н. О.В. Павлюком, викладачем Природничого коледжу, к.х.н. Ю.І. Сливкою, науковим співробітником кафедри неорганічної хімії, к.х.н. І.І. Тарасюком, присвячений синтезу та рентгеноструктурному вивченню особливостей кристалічної будови інтерметалічних і координаційних сполук Купруму, Аргентуму з Літієм, p-елементами, алкіновими, алкеновими та деякими іншими лігандами. Авторами добуто низку нових інтерметалічних та координаційних сполук Аргентуму та Купруму. З використанням рентгеноструктурного аналізу встановлено їх кристалічну структуру, для окремих систем здійснено рентгенофазовий аналіз. Колектив авторів також здійснив ґрунтовний кристалохімічний аналіз особливостей будови отриманих сполук.
Кілька останніх десятиліть науковці усього світу приділяють підвищену увагу дослідженню хімії сполук d-елементів у зв'язку як із особливими каталітичними властивостями таких сполук, так і з використанням їх у матеріалознавстві з метою отримання нових матеріалів з певними властивостями. Важливим аспектом здійснення таких досліджень є встановлення взаємозв'язку склад-структура-властивості.
Купрум та Аргентум посідають особливе місце серед елементів побічних підгруп. Мідь та срібло є серед перших відомих людству простих речовини, комбінація металічних елементів у сплави призвела до початку технологічної еволюції людства, а дослідження Вернера щодо порушень правил валентності у сполуках (зокрема Купруму та Ауруму) фактично започаткували координаційну хімію як науку. Зважаючи на це, інформації про різні класи сполук Cu та Ag досить багато, але автори все ж змогли добути низку принципово нових сполук цих елементів і по-новому подивитись на комплекси та інтерметаліди, об'єднавши їх у одній роботі. Знайдені авторами стереохімічні закономірності кристалічної будови відповідних сполук Купруму та Аргентуму знайдуть використання як в практичній діяльності з розробки нових матеріалів, так і доповнять сучасну теорію структурної організації матерії.
Представлений на розгляд цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук Купруму та Аргентуму" відзначається високим фаховим рівнем, практичною цінністю і обґрунтованістю та новизною наукових висновків, що відображені у 91 публікаціях (із них статей – 48).
Вважаю, що цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму" колективу авторів (О.В. Павлюк, Ю.І. Сливка та І.І. Тарасюк) гідний відзнаки, а її автори заслуговують здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

доктор хімічних наук, професор,
Завідувач кафедри неорганічної хімії,
Державного вищого навчального закладу "Український державний
хіміко-технологічний університет " О.В. Штеменко

Володимир Сметана

У циклі наукових праць молодих авторів О.В. Павлюка, Ю.І. Сливки та І.І. Тарасюка детально розглянуті інтерметалічні та координаційні сполуки купруму та аргентуму. Завдяки експериментально ретельно підібраним умовам синтезу авторам вдалося отримати велику кількість монокристалів вищеназваних сполук. Всі вони досліджені сучасними методами аналізу з використанням новітніх приладів та програмного забезпечення, що переконливо засвідчує про достовірність результатів.
Комплексне дослідження взаємодії компонентів, що поєднує синтез зразків, встановлення фазових рівноваг, пошук нових сполук та вивчення їхньої кристалічної структури є зараз особливо актуальним. На основі глибоких кристалохімічних досліджень цих складних сполук була встановлена природа хімічних зв’язків і взаємозв’язок між структурою та властивостями. Це дозволяє авторам одержувати матеріали із прогнозованими окремими цінними властивостями, які можуть бути використані, наприклад, у хімічних джерелах електричної енергії або як каталізатори у реакціях з ненасиченимих вуглеводнями.
Особливу увагу привертає до себе високий рівень та кількість наукових публікацій, що увійшли до циклу робіт. Майже 3/4 всіх статей опубліковані у журналах з імпакт-фактором, що підтверджує актуальність цієї тематики для міжнародного наукового співтовариства. Значна частина отриманих результатів поповнила Кембріджську базу структурних даних (CCDC) та базу даних неорганічних сполук Pearson's Crystal Data.
Вважаю, що за здобуті результати автори циклу праць О.В. Павлюк, Ю.І. Сливка та І.І. Тарасюк повністю заслуговують на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Dr. V. Smetana,
The Ames Laboratory, U.S. Department of Energy, Iowa State University, USA
Department of Material Science and Engineering, Iowa State University, USA

Андрій Стецьків

Перспективним джерелом нових матеріалів були і залишаються інтерметалічні сполуки. Нагромадження експериментальних даних про умови їх утворення, структуру і властивості дозволить зробити процес виготовлення матеріалів цілеспрямованим. Тому робота молодих вчених О.В.Павлюка, Ю.І.Сливки та І.І.Тарасюка "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму" є актуальною і заслуговує великої уваги спеціалістів в галузі неорганічної хімії.
В даному циклі робіт автори застосовували цілий ряд новітніх методів синтезу сполук. Встановлення хімічного складу і будови, кристалічної структури було проведено у різних європейських наукових центрах. Публікація більшості результатів у передових міжнародних хімічних виданнях підтверджує якість та достовірність проведених досліджень. Особливу увагу та цікавість привертає можливість використання отриманих матеріалів для синтезу ліків.
Ознайомившись з даним циклом робіт, вважаю, що автори заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Стецьків А.О., к.х.н., доцент, завідувач кафедри хімії Івано-Франківського національного медичного університету

Р.П.Ткачов

Последние десятилетия проходят в русле стремительного развития химии переходных металлов. Связано это в значительной степени со свойствами комплексов d-элементов оказывать критическое влияние на прохождение реакций органических соединений, и таких процессов открываается фактически каждый день всё больше. Уже нельзя представить себе не только научно-исследовательской лаборатории, но и промышленного гиганта, который бы не использовал в своей работе различные элементорганические соединения. Поэтому актуальность поданной работы вне сомнений самая высокая, а результаты исследования открывают пути к пониманию принципиальных моментов во взаимодействии соединений серебра и меди с различными ненасыщенными органическими молекулами, а, значит, служат основанием для создания новых, более эффективных металлорганических систем с заданными свойствами. Поэтому считаю, что данная работа заслуживает самой высокой оценки научного общества.

Ткачёв Роман, к.х.н., научный сотрудник Ляйбниц-Института полимерных исследований, Дрезден, Германия.

Олександр Долотко

Цикл досліджень молодих науковців О.В. Павлюка, Ю.І. Сливки та І. І. Тарасюка "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму" є яскравим прикладом успішної роботи школи структурної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Як відомо, одним з найбільш надійних способів пояснення та передбачення властивостей матеріалів є вивчення їх будови на атомарному рівні, тобто дослідження кристалічної структури. Своє мистецтво саме в цьому науковому напрямку і продемонстрували молоді дослідники.
Якість, достовірність та важливість отриманих результатів чудово підтверджена великою кількістю публікацій в рейтингових міжнародних журналах та міжнародних конференціях, а саме це і є тим фактором, за яким слід оцінювати ефективність та вартість науковців.
Запропонована унікальна методика синтезу інтерметалічних та комплексних сполук (отримано 103 сполуки!) відкриває можливості для отримання широкого спектру матеріалів як в енергетичній сфері (для Li-іонних джерел струму), так і в медицині (для синтезу ліків та каталітичних агентів).
Приймаючи все це до уваги, я вважаю, що робота О. В. Павлюка, Ю. І. Сливки та І. І. Тарасюка гідна відзнаки, а її автори заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Dr. Oleksandr Dolotko
Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ),
Technische Universität München (TUM),
Germany

П.Г. Солоха

Робота молодих науковців Львівського національного університету імені Івана Франка О.В. Павлюка, Ю.І. Сливки та І. І. Тарасюка “СТЕРЕОХІМІЯ ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ І КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК КУПРУМУ ТА АРГЕНТУМУ” подана на здобуття премії Президента України заслуговує неабиякої уваги спеціалістів в галузі хімії.
В цьому проекті зроблено вдалу спробу поєднати різні аспекти новітньої хімії кристалічного стану речовини - а саме хімії координаційних сполук та інтерметалідів.
Вражає кількість експериментально проведених досліджень та якість отриманих результатів, що отримали високу ратифікацію міжнародної спільноти вчених будучи опублікованими в визнаних журналах по неорганічній хімії і є підтвердженням високої кваліфікації дослідників.
Авторами виявлено ряд цікавих топологічних та структурних закономірностей для синтезованих сполук. Не буде зайвим наголосити про потенційне аплікативне застосування отриманих продуктів в різноманітних каталітичних процесах, як джерела постійного струму, тверді електроліти тощо.
Вважаю, що цей проект є гідним бути премійованим та послугує тріаді молодих вчених додатковим стимулом до подальшого вивчення багатогранної хімії координаційної хімії та хімії інтерметалідів.

Dr. P. Solokha
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Italy

П.Г. Солоха

10

R. Kozak

Achievements in modern science and technology are strongly connected with discovery and design of new materials. In this field, studies of scientists from Ivan Franko National University of Lviv are pioneering. Focusing on materials with potential applications as functional materials and catalysts, over the last few years they synthesized single-crystals and determined the crystal structures of about 100 new inorganic compounds (pi-complexes and intermetallics) by means of X-ray diffraction techniques. Their extraordinary approaches towards the synthesis of single-crystals, as well as the analysis and the description of crystal-chemical peculiarities clearly deserves to be awarded the best young scientist work award 2014 by the president of Ukraine.

Dr. R. Kozak, Department of Materials, ETH Zurich, Switzerland

R. Kontic

Synthesis of new compounds, i.e. coordination compounds, intermetallics etc., plays a key role in modern Materials Science since it is always a first and often not straightforward step in every research project. Young scientists from Lviv University are known and respected for their skills in this respect. More than 100 new inorganic compounds were synthesized, their crystal structures established by X-ray single-crystal diffraction, and completely described and discussed in 35 scientific papers. These valuable achievements, which are the basis for discovery of new functional materials, leave no doubts that this work should be awarded the annual prize by the president of Ukraine in 2014.

Dr. R. Kontic, Institute of Inorganic Chemistry, University of Zurich, Switzerland

Володимир Олійник

Несподіване і сенсаційне поєднання міжметалічних сполук і металоорганічних комплексів в рамках одного проекту цілком відповідає сучасним тенденціям матеріалознавства і є вдалою спробою інтегрального розв'язання проблеми структура-властивість. Адже нікого не дивують процеси з участю ненасичених С-С зв'язків, що мають місце на поверхні металів, чи отримані з металорганічних сполук гетерометалічні нанокластери.
В представленому дослідженні автори застосували низку неординарних методів для синтезу нових сполук а також успішно використали стереохімію як достовірне джерело точної інформації про будову потенційних реакційних центрів синтезованих фаз. Купрум- і аргентумвмісні матеріали виявилися складними але вдячними об'єктами уваги команди молодих науковців, що вилилося в ряд структурних закономірностей та кристалохімічних кореляцій, обов'язкових для врахування при встановленні механізмів реакцій та під час моделювання ймовірних процесів. Рівень і географія публікацій якнайкраще відбивають факт визнання проекту науковим світом. Безумовно, відзначення даного дослідження премією Президента України для молодих вчених стало б найвищим підтвердженням цього статусу а одночасно міцним заохоченням для цих молодих талановитих людей.
Володимир Олійник, д.х.н., професор, Опольський університет, Польша.

В.О. Гельмбольдт

Цикл робіт О.В. Павлюка, Ю.І. Сливки і І. І. Тарасюка, яки спрямовані на синтез та вивчення особливостей будови комплексів купруму(I), арґентуму(I) з алкіновими і алкеновими лігандами, а також інтерметалічних сполук вказаних елементів, представляє безперечний інтерес у зв'язку з потенційними можливостями використання цих сполук в якості каталітичних агентів в процесах органічного синтезу, у тому числі в промисловій практиці. Слід також відзначити, що питання стереохімії комплексів, зокрема встановлення факторів, яки впливають на особливості структурної організації комплексів та їх відносну стабільність і реакційну здатність, відносяться до пріоритетних напрямків розвитку сучасної координаційної хімії у контексті задач створення функціональних матеріалів різного призначення. Одним з цікавих і важливих результатів представлених робіт є виявлення ролі «слабких» взаємодій на підстави міжмолекулярних Н-зв’язків в формуванні і стабілізації комплексів різної будови. В цілому представлені результати відрізняє високий професійний рівень і їх безумовна наукова новизна.
Вважаю, що робота О. В. Павлюка, Ю. І. Сливки та І. І. Тарасюка гідна відзнаки, а її автори заслуговують
присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Гельмбольдт В.О., доктор хімічних наук, с.н.с., завідувач кафедри фармацевтичної хімії та технології лікарських засобів Одеського національного медичного університету.

Г.В. Нощенко

Фундаментальне наукове дослідження Павлюка О.В., Сливки Ю.І. та Тарасюка І.І. "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму" виконане в кращих традиціях школи структурної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Авторами синтезовано близько сотні нових хімічних сполуки купруму та аргентуму з p-елементами III-V груп періодичної системи елементів ім. Д.І.Менделєєва. При цьому, частина сполук одержані із спиртово-водних розчинів без використання екзотичних розчинників, що ставить результати ближче до вимог зеленої хімії.
Встановлення хімічного складу, хімічної будови та кристалічної структури нових сполук здійснено у відомих європейських наукових центрах із використанням рентгеноструктурного аналізу та низки інших сучасних методів.
Важливо, що інформація про будову одержаних сполук є депонованою в електронному вигляді до міжнародних баз даних та, внаслідок цього, є доступною для дослідників всього світу.
Свідченням добротності експериментальної частини роботи та високого рівня інтерпретації результатів є висвітлення більш ніж двох третин результатів у рейтингових міжнародних виданнях таких, як Inorganic Chemistry, European Journal of Inorganic Chemistry, Journal of Organometallic Chemistry, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, Intermetallics та інших, а також у кращих фахових вітчизняних виданнях.
Одержані закономірності будови інтерметалічних сполук купруму та арґентуму можуть бути використані для створення нових екологічно чистих джерел струму. Одержані закономірності будови комплексних сполук купруму та аргентуму є цікавими для спеціалістів у галузі каталізу. Зокрема, сполуки Cu з бутиндіолом можуть бути моделями інтермедіатів клік-реакцій алкінів, сполуки Ag з алкенами – моделями каталізаторів гомогенних перетворень гетероциклічних сполук.
Поданий на конкурс цикл робіт відображає актуальні та необхідні для сучасної науки дослідження. Крім того, виконане дослідження якнайкраще презентує світовій громадськості молоде покоління українських науковців.
Автори циклу праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму" – Павлюк О.В., Сливка Ю.І. та Тарасюк І.І., на мою думку, заслуговують присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Г.В. Нощенко, кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри хімії Національного лісотехнічного університету України

Б.М.Михалічко

Цикл робіт О. В. Павлюка, Ю. І. Сливки та І. І. Тарасюка присвячені синтезу та рентгеноструктурному вивченню різних класів неорганічних сполук - інтерметалічних і координаційних сполук купруму, аргентуму з літієм, p-елементами, алкіновими, алкеновими та деякими іншими лігандами. Під час досліджень автори послуговувались сучасними методами, а саме: оригінальний метод синтезу монокристалів, рентгеноструктурний аналіз як монокристалів так і порошків.
Нині до координаційних сполук купруму прикута увага спеціалістів-хіміків багатьох лабораторій світу. Така увага до цього класу сполук багато в чому пояснюється тим, що купрокомплекси є чудовими гомогенними каталізаторами реакцій перетворення ненасичених органічних речовин, перебіг яких відбувається у водних розчинах і в мяких умовах. Зокрема, відомо, що галогенідні солі купруму(І) і одержані на їхній основі проміжні пі-комплекси ефективно каталізують димеризацію та гідрохлорування ацетиленів, що, у свою чергу, забезпечує використання цих речовини у виробництві хлоропрену, синтетичних каучуків тощо. Відмінною рисою сучасних досліджень в галузі неорганічної хімії є усестороннє вивчення синтезованих неорганічних речовин, що дає змогу в подальшому використовувати отримані результати і в інших галузях хімії, зокрема, біомолекулярній хімії, молекулярній та кристалічній інженерії. Вивчення ж інтерметалічних сполук є цікавими з точки зору металознавства.
Представлений на розгляд цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму" відзначаються високим сучасним фаховим рівеннем,практичною цінністю і обгрунтованістю та новизною наукових висновків.
Вважаю, що робота О. В. Павлюка, Ю. І. Сливки та І. І. Тарасюка гідна відзнаки, а її автори заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Б.М.Михалічко, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри процесів горіння та загальної хімії Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

К.В. Домасевич

Робота О. В. Павлюка, Ю. І. Сливки та І. І. Тарасюка привертає увагу з огляду на значні здобутки авторів в галузі неорганічної і координаційної хімії, наукову значимість грунтовного аналізу нових кристалохімічних закономірностей та практичну цінність результатів. Сама же тематика циклу робіт авторів є напевно найбільш оригінальною і впізнаваною серед кристалохімічних досліджень в Україні, такі роботи з хімії інтерметалічних систем і пі-комплексів до того ж мають світовий пріоритет. Результати авторського колективу гідно представлені в публікаціях на міжнародному рівні. Практична цінність роботи визначається встановленням закономірней формування координаційної сфери іонів металу в системах, що важливі для каталітичних реакцій за участю алкінів (зокрема промислово важливих алкінів). Такі системи перспективні для технології промислового органічного синтезу, особлово за умов обмеженості ресурсів вуглеводнів, як це наявно в Україні. Синтез нових інтерметалічних сполук є ціним внеском до матеріалознавства. Роботу характеризують високий сучасний фаховий рівень, системність аналізу, обгрунтованість і новизна наукових висновків.
Вважаю, що робота О. В. Павлюка, Ю. І. Сливки та І. І. Тарасюка гідна відзнаки, а її автори заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

К.В.Домасевич
Провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор хімічних наук, Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки 2008 р.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.