Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона"

р29

Представлено Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара.

Автори: Пахомов О. Є., Булахов В. Л., Голобородько К. К., Гассо В. Я., Пономаренко О. Л., Новіцький Р. О., Кунах О. М.

Цикл складається із 8 монографій та 1 колективної праці «Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)».

В циклі робіт авторський колектив дає характеристику понад 800 видам тварин Дніпропетровської області, серед яких 424 види – рідкісні та зникаючі. Основними результатами циклу робіт є визначення видового складу безхребетних та хордових тварин області, їх розповсюдження, чисельності, морфологічних характеристик, структури популяції, трофічних зв’язків і спектрів живлення, паразитофауни.

Розроблені кадастрові характеристики всіх видів круглоротих, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців, багатьох безхребетних області. Уперше досліджено функціональну роль хребетних тварин в екосистемах Дніпропетровської області. Встановлено роль земноводних і плазунів у процесах самоочищення ґрунтів та прісноводних екосистем.

Визначено можливості використання безхребетних та хребетних тварин у якості біоіндикаторів забруднення навколишнього середовища. Розкрито економічне значення тварин Дніпропетровщини, можливості їх раціонального використання та необхідні заходи щодо охорони та збереження.

Внаслідок досліджень сформовано екологічну мережу в п’яти адміністративних районах області, площу природно-заповідного фонду збільшено в 2,4 рази.

Кількість публікацій: 8 монографій, 1 колективна праця, 2 підручника, 8 навчальних посібників, 81 стаття.. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 275 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 5. За даною тематикою захищено  докторська та 3 кандидатських дисертацій

Надіслати коментар

Коментарі

Галиновский Н.Г.

Цикл данных работ представляет значительный научный и практический интерес не только для специалистов, работающих в области биоразнообразия, но и для экологов, краеведов и всех, кому не безразлично богатство природы родного края. Считаем, что цикл работ "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" заслуживает весьма высокой научной оценки, а коллектив авторов достоин присвоения Государственной премии Украины.

Заместитель декана биологического факультета ГГУ им. Ф. Скорины (Гомель, Беларусь), к.б.н., доцент Н.Г. Галиновский; доцент кафедры зоологии, физиологии и генетики биологического факультета ГГУ им. Ф. Скорины (Гомель, Беларусь), к.б.н., доцент А.В. Гулаков

Мальцева И.А.

Цикл работ "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" представляет значительный вклад в решение вопросов охраны природной среды. Многолетний труд ученых Днепропетровского университета нашел обобщение в целой серии фундаментальных работ, имеет неоценимое практическое значение и заслуживают присуждения государственной премии в области науки и техники.
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Б. Хмельницкого, профессор, д.б.н. Мальцева И.А.

Монченко В.І.

Збереження біологічного різноманіття вже давно стало глобальною та найактуальнішою проблемою для світової науки. Тому, розглядаючи цикл робіт авторського колективу Дніпропетровського національного університету «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона», мушу сказати, що за обсягом досліджень, отриманими результатами та перспективами це одне з найкращих досягнень щодо вивчення біорізноманіття певного регіону у світовій практиці.
Те, що цикл наукових праць з вивчення зоологічного різноманіття охоплює лише одну адміністративну область є насправді не недоліком, як може здаватися, а справжньою перевагою роботи. Сконцентрованість багаторічних досліджень на одному регіоні дозволила опрацювати методологічні підходи та концепцію, розробити та відшліфувати методики досліджень, отримати науково обґрунтовані результати, які стали основою для створення нових заповідних територій та збереження біорізноманіття. Це наукове надбання тепер може бути використано як зразок методологічних та методичних підходів щодо вивчення та збереження біорізноманіття де завгодно в Україні та світі. Тому вважаю, що цикл наукових праць "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Монченко В.І. академік НАН України, д-р. біол. наук, професор, гол. наук. співр., Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Носенко Е.П.

Цикл научных работ "Зоологическое разнообразие Днепропетровской области и его охрана" за авторством Пахомова О. Є., Булахова В. Л., Голобородько К. К., Гассо В. Я., Пономаренко О. Л., Новіцького Р. О., Кунах О. М. по систематическому описанию фауны региона с интенсивным природопользованием ценен как для образовательных программ по биологии/экологии, так и в прикладном смысле. Экологический аспект цикла применителен для разработки природоохранных мероприятий не только на Днепропетровщине, но и в государственном масштабе, учитывая центральное положение исследованного региона, типичность для Украины представленных здесь биогеоценозов, а также разнообразие факторов антропогенного влияния в нём.
С уважением, Носенко Е. П.
Dr. Yevgeniy Nosenko, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachrichtung Physikalische Chemie, Technische Universität Kaiserslautern, Deutschland.

Банік М.В., Атемасов А.А.

У 2006-2011 рр. колективом кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара під керівництвом д-ра біологічних наук Олександра Євгенійовича Пахомова підготоване та видано унікальну для України серію монографічних зведень під загальною назвою «Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область». Фактично вперше для окремого адміністративного регіону України у повному обсязі здійснений кадастр тваринного світу, тобто зібрані детальні відомості про особливості поширення, чисельність і стан окремих видів, що передбачається статтею 56 Закону України «Про тваринний світ». Результати оформлено у вигляді дев’яти монографій, в яких наведені характеристики фізико-географічних умов регіону та впливу їх особливостей на умови розповсюдження кожної систематичної групи та наявність спектру придатних біотопів, визначений вплив сучасних антропогенних факторів на представників даної групи тварин. Для кожної групи подано нарис морфо-фізіологічних і екологічних характеристик, подекуди також – опис історії змін видового складу на території сучасної Дніпропетровської області, огляд основних методів вивчення, оцінки таксономічного різноманіття, складу екологічних груп та комплексів тощо. Важливим є те, що в усіх виданнях серії збережено загальну стилістику викладення матеріалу.
Надзвичайно цінними в серії монографій є розділи, що характеризують біоценотичну роль систематичної групи. У них підсумовано результати багаторічних досліджень авторів щодо ролі окремих груп у трофічних ланцюгах, у процесах накопичення біомаси і переносу енергії в екосистемах, схарактеризовано їх вплив на утворення специфічних умов середовища тощо. Для багатьох груп подано відомості про їх значення у пом’якшенні впливу на екосистему деструктивних антропогенних факторів, наприклад, забруднення важкими металами. Авторами також наведені переконливі приклади використання багатьох видів тварин як індикаторів умов середовища та ступеню впливу на нього антропогенних факторів.
Слід відзначити, що всі монографії, що присвячені огляду різноманіття видів тварин на території Дніпропетровської області, доступні для перегляду безпосередньо в мережі інтернет на сторінці кафедри зоології та екології ДНУ. Це надзвичайно важливо, оскільки будь-які користувачі можуть вільно ознайомитися з матеріалами щодо сучасного стану ключових груп тварин Дніпропетровщини. Безумовно, попит на таку інформацію є і серед широкого загалу, і серед вчителів (особливо у сільських школах!) і викладачів, і серед працівників сільського, лісового, рибного господарств тощо.
Результати робіт авторського колективу кафедри зоології та екології ДНУ мають також непересічне значення і для охорони природи. Зокрема, підготована і видана Червона Книга Дніпропетровської області (тваринний світ), чи не найперша в Україні з регіональних червоних книг. Інформація, що зібрана у Червоній Книзі, а також у зазначеній серії монографій, може бути використана для розробки ефективних охоронних заходів і збереження найцінніших, зникаючих видів фауни Середнього Придніпров’я.
На нашу думку цикл робіт «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона» беззаперечно заслуговує на присудження його авторам Державної премії України в галузі науки і техніки.

Банік М.В., старший науковий співробітник
Атемасов А.А., старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук
НДІ біології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Гураль-Сверлова Н.В.

Представлений цикл наукових праць "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" є, без сумніву не лише суттєвим внеском у розвиток вітчизняної зоологічної науки. Адже охоплений авторами спектр питань надзвичайно широкий та стосується не лише аспектів, які передусім розглядає "класична" зоологія. Великий наголос зроблено на надзвичайно важливих сьогодні питаннях біоіндикації, охорони та раціонального використання хребетних і безхребетних тварин. Серед найвагоміших практичних результатів виконаної авторським колективом кропіткої багаторічної роботи – розробка практичних рекомендацій щодо охорони тваринного світу регіону, які знайшли своє відображення у "Червоній книзі Дніпропетровської області", та сприяння науково- обґрунтованому розвитку регіональної екомережі. Вважаю, що авторський колектив цілковито заслуговує на присудження Державної премії України.

Гураль-Сверлова Ніна В'ячеславівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України, sverlova@smnh.org

Нецветов М.В.

Серия работ "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" важный вклад для биологической и экологической наук. Колоссальный опыт школы Днепропетровского университета, обращенный к проблеме биологического разнообразия, стал залогом всестороннего описания фануы региона анализа и установления её роли в функционировании экосистем.
Без сомнения, авторы заслуживают присуждения государственной премии в области науки и техники.
Нецветов М.В., заведующий отделом фитоэкологии Донецкого ботанического сада НАН Украины

Шабанов Д.А.

Днепропетровская область оказалась лидирующей в Украине по степени обобщения данных о ее биоразнообразии. Удивительно, это стало результатом работы относительно небольшого коллектива днепропетровских зоологов. Спасибо им большое!
Использую днепропетровские сводки в своей работе, особенно при проведении практики по зоологии позвоночных. Добротная, полезная работа. Завидно: по Харьковской области подобные обзоры еще не созданы, как, впрочем, и по любому другому региону нашей страны.
Убежден, что если эта работа будет награждена Государственной премией, это будет мудрым решением. Работа, о которой идет речь, является настоящим образцом, на который могут ориентироваться все остальные научные коллективы.

Шабанов Дмитрий Андреевич, к.б.н., доцент, доцент кафедры зоологии и экологии животных Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, заместитель декана биологического факультета по научной работе. d.a.shabanov@gmail.com

Крамаренко С.С.

Цикл научных работ «Зоологическое разнообразие Днепропетровской области и его охрана» представляет собой комплексное мониторинговое исследование фауны Днепропетровской области, которое затрагивает почти 20-летний период времени. За этот период был проведен поистине титанический труд, представляющий собой как многочисленные полевые исследования, так и лабораторный анализ полученных материалов. Авторами был изучен видовой состав фауны беспозвоночных и хордовых Днепропетровской области, при этом основной упор был сделан на редкие и исчезающие виды, а также разработку эффективных мер их охраны. Кроме того, впервые отмечена роль инвазионных видов в бассейне Днепра и оценены последствия такой взрывной экспансии для ихтиокомплексов и водных экосистем.
Результаты исследований отражены в публикациях, которые включают 8 монографий, одну коллективную работу, 2 учебника, 8 учебных пособий и 81 статью.
Таким образом, цикл научных работ «Зоологическое разнообразие Днепропетровской области и его охрана» заслуживают высокой оценки, а его авторы – присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Крамаренко Сергей Сергеевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики, кормления животных и биотехнологии Николаевского национального аграрного университета, KSS0108@mail.ru

Харитонов М.М.

Створення циклу наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона» стало можливим після проведення багаторічних досліджень колективом таких професіоналів як Пахомов О. Є., Булахов В. Л., Голобородько К. К., Гассо В. Я., Пономаренко О. Л., Новіцький Р. О. та Кунах О. М.Розроблені пропозиції по створенню мережі екологічних коридорів у Дніпропетровській області. Вважаю, що представлений на конкурс цикл наукових праць гідний найвищої оцінки, а його автори заслуговують присудження Державної премії України

Д.с.г.н., проф.кафедри екології та охорони навколишнього середовища
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Харитонов М.М.

Dr. Zita Izakovicova, Institute of Landscape Ecology

I would like to express my strongest support to the authors of the work «Zoological Diversity of Dnipropetrovsk Region and its Protection» consists of 8 books and 1 collective work «The Red Data Book of the Dnipropetrovsk Region (The Animal World)», authors: Pakhomov O. Y., Bulakhov V.L., Goloborodko K.K., Gasso V.Y., Ponomarenko, O. L, Novitsky R.O., Kunakh O. M., for their excellent and very important work. This work represent highest quality scientific information with great encyclopedic value.
My deepest conviction is that the nomination of this work to the State Prizes of Ukraine in Science and Technology 2014 is well deserved. I would appreciate very much when this prize would publicly demonstrate the excellent work of the authors.

Dr. Zita Izakovicova, Director of Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia.

Гість Крайник Ю.М.

Колектив національного природного парку «Великий Луг», підтримує цикл наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона», представлений Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за напрямом «Хіміко- біологічні і медичні науки» (код Р-29) колективу авторів (Пахомов О.Є., Булахов В.Л., Голобородько К.К., Гассо В.Я., Пономаренко О.Л., Новіцький Р.О. та Кунах О.Н.).
Вважаємо , що ця робота є результатом проведеної складної кропіткої та високопрофесійної роботи, яка є дуже важлива і корисна для вивчення та проведення інвентаризації тваринного світу та розробки природоохоронних заходів. Наукові доробки колективу актуальні для вивчення біорізноманіття на всій території України та за її межами. Ця робота заслуговує присудження Державної премії України.

Машков Олег Альбертович, ДЕА

Протягом останніх років спостерігається збільшення кількості видів рослин і тварин, занесених до «Червоної книги України», зростають показники регіональної охорони видів та угруповань. Основну загрозу біорізноманітності становлять діяльність людини та знищення природного середовища існування флори і фауни. Спостерігається катастрофічне зменшення площ територій водно-болотних угідь, степових екосистем, природних лісів. Стан довкілля погіршується внаслідок розорювання земель, антропогенного забруднення територій та акваторій, осушення або обводнення територій, промислового, житлового та дачного будівництва тощо. Поширення неаборигенних видів у природних екосистемах викликає значний дисбаланс у біоценозах. Управління збереженням біорізноманіття прісноводних та морських екосистем розвивається не так швидко, як для екосистем суші, що негативно впливає на обсяг рибних запасів та оселищ водних живих ресурсів.Наростають інерційні процеси, які загрожують біогеоценотичному покриву. Йдеться про мільярди тон відходів, які закопуються чи затоплюються, розсіюються в довкіллі і забруднюють його, захоронення хімічних боєприпасів та ядерних відходів, в надрах чи на дні рік, озер, морів, про шуми, електромагнітні випромінювання, вібрації, світлове забруднення, просторову експансію. Загрози, викликані цими процесами, пов’язані із зміною мутагенного фону і формуванням вторинних геохімічних провінцій, наведеною сейсмікою тощо. Ці негативні тенденції створюють серйозні загрози для біо- і екосистем, а також для життя і здоров’я людини. Додаткові загрози пов’язані із впровадженням новітніх технологій, в тому числі нанотехнологій, з розвитком енергетики з відновлюваних джерел, транспортної інфраструктури, поширенням адвентивних видів тощо.
Вважаю, що значними науковими досягненнями роботи є:
1. Визначення видового складу безхребетних та хордових тварин області, їх розповсюдження, чисельності, морфологічних характеристик, структури популяції, трофічних зв’язків і спектрів живлення, паразитофауни.
2. Розробка кадастрових характеристики видів круглоротих, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців, багатьох безхребетних області. При цьому вперше досліджено функціональну роль хребетних тварин в екосистемах Дніпропетровської області. Встановлено роль земноводних і плазунів у процесах самоочищення ґрунтів та прісноводних екосистем.
3. Визначено можливості використання безхребетних та хребетних тварин у якості біоіндикаторів забруднення навколишнього середовища.
4. Розкрито економічне значення тварин Дніпропетровщини, можливості їх раціонального використання та необхідності заходів щодо охорони та збереження.
Як суттєвий отриманий науково–практичний результат визначаю, що внаслідок досліджень в роботі сформовано екологічну мережу в п’яти адміністративних районах області, площу природно-заповідного фонду збільшено в 2,4 рази. Також, вагомим досягненням роботи є створення інформаційної системи для забезпечення користувачів обґрунтованою науковою інформацією про тваринне населення екосистем Дніпропетровської області для вирішення наступних актуальних завдань: інформаційної підтримки фауністичних досліджень регіону та України в цілому, моніторингу природного середовища, природоохоронних заходів, управлінських рішень, інформаційного забезпечення спеціальних наукових досліджень та системи науки і освіти в Україні.
Підтримую надання колективу авторів (Пахомов О.Є., Булахов В.Л., Голобородько К.К., Гассо В.Я., Пономаренко О.Л., Новіцький Р.О., Кунах О.М.) Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.
Проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Машков Олег Альбертович.

Яловий П. О., Трифанова М.В.

Цикл монографій "Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область..." є результатом багаторічної праці зоологів Дніпропетровського національного університету. Результуючим виданням цього циклу стала Червона книга Дніпропетровської області. Без перебільшення можна стверджувати, що наукові публікації подібного масштабу на рівні окремих регіонів в Україні не реалізовувалися. Цикл цих наукових праць є одночасно і кадастровим виданням і навчальним посібником і довідковим виданням. Важливою також є цінність цих видань для організації природоохоронної діяльності у Дніпропетровській області. За даними цих видань вже створюються нові об`єкти ПЗФ в області. Тому необхідність в таких циклах праць в різних регіонах України дуже висока. Усе це свідчить на користь того, зоологи Дніпропетровського національного університету заслуговують на отримання Державної премії України в галузі науки та техніки

Яловий П. О., директор природного заповідника "Дніпровсько-Орільський", Трифанова М. В. заступник директора з наукової роботи природного заповідника "Дніпровсько-Орільський"

Ємельянов І.Г.

Проблема збереження біологічного різноманіття вже давно стала найактуальнішою для світової наукової спільноти. Аналізуючи комплекс робіт колективу авторів «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона», треба зазначити, що за обсягом досліджень, отриманими результатами та перспективами це одне з найкращих досягнень щодо вивчення біорізноманіття певного регіону. Сконцентрованість багаторічних досліджень в одному регіоні дозволила опрацювати методологічні підходи, розробити та відшліфувати методики досліджень, отримати науково обґрунтовані результати, які стали основою для створення нових заповідних територій та збереження біорізноманіття. Вважаю, що цикл наукових праць "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ємельянов І.Г. Член-кореспондент НАН України, директор Національного нуково-природничого музею НАН України.

Лукашов Дмитро Володимирович

Дослідження і оцінка різноманіття регіональних фаун - це порівняно новий напрямок у збереженні довкілля. Існуюча практика створення Червоних книг (списків) загально державного значення вичерпала себе. Реалізований авторами цикл наукових робіт та кінцевий результат у вигляді колективної праці «Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)» дозволяє більш раціонально планувати та реалізувати заходи щодо охорони як окремих видів рідкісних та зникаючих тварин, так і цілих фауністичних комплексів.
З огляду на грунтовність наукового доробку, широку представленість у провідних часописах та впровадження на практиці результатів, вважаю, що цикл наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона» авторів Пахомов О. Є., Булахов В. Л., Голобородько К. К., Гассо В. Я., Пономаренко О. Л., Новіцький Р. О., Кунах О. М. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Доктор біологічних наук, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Лукашов Д.В.

Янош Катаи и Имре Ваго

Мы с радостью узнали о том, что профессор Пахомов и его сотрудники закончили эту огромную работу, которая занимается биоразнообразием Днепропетровской области от беспозвоночных до млекопитающих. Монографии содержат не только данные об их местонахождении, но и затрагивают комплексную экологию, структуру популяций, сегодняшний статус видов, систематическую классификацию и их функциональную роль. Таким образом мы находим образцовые комплексные оценки в монографиях. Венцом их работы стало написание „Красной Книги”, показывающей охраняемые виды.
Данный цикл книг и по содержанию и по форме мирового уровня. Поздравляя авторов, мы с полной профессиональной убеждённостью поддерживаем присвоение им Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.

Доктор, профессор Катаи Янош, кандидат с/х наук (katai@agr.unideb.hu)
Доктор, доцент Ваго Имре, кандидат с/х наук (vago@agr.unideb.hu)

Институт Агрохимии и Почвоведения Дебреценского Университета, Венгрия

Dr Anne-Helene Prieur-Richard, DIVERSITAS

Biodiversity changes are increasing as ever. They frighten many human populations as biodiversity is at the basis of many ecosystem services (e.g. provision of food, clean water, resistance to infectious diseases).
The series of scientific works «Zoological Diversity of the Dnipropetrovsk Region and its Protection» is providing a state of knowledge of zoological diversity in this region and this knowledge is crucial for several reasons: 1) it opens new areas of research in this field of work; 2) it will contribute to national, European and international efforts to monitor biodiversity and ecosystems (e.g. GEO BON); 3) it will contribute to setting up efficient management plans; and 3) it provides information for Ukraine to fulfil some of its international engagements, such as the reporting to the Convention on Biological Diversity.
For these reason, I support the nomination of this series.

Рибальченко Володимир Корнійович

Цикл робіт "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" (автори Пахомов О. Є., Булахов В. Л., Голобородько К. К., Гассо В. Я., Пономаренко О. Л., Новіцький Р. О., Кунах О. М.) має важливе як фундаментальне, так і прикладне значення. Авторський колектив дає характеристику понад 800 видам безхребетних та хордових тварин Дніпропетровської області, в тому числі їх розповсюдження, чисельності, морфологічних характеристик, структури популяції, трофічних зв’язків і спектрів живлення, паразитофауни. Розроблені кадастрові характеристики всіх видів хордових та багатьох безхребетних, уперше досліджено функціональну роль хребетних тварин в екосистемах Дніпропетровщини та встановлено роль земноводних і плазунів у процесах самоочищення ґрунтів та прісноводних екосистем. Визначено можливості використання безхребетних та хребетних тварин як індикаторів забруднення довкілля, розкрито їх економічне значення та можливості раціонального використання, а також необхідні заходи щодо їх охорони та збереження. З урахуванням цих досліджень створено природний заповідник «Дніпровсько-Орільський», екологічну мережу заказників в різних адміністративних районах області.
Підтримую надання колективу авторів (Пахомов О.Є., Булахов В.Л., Голобородько К.К., Гассо В.Я., Пономаренко О.Л., Новіцький Р.О., Кунах О.М.) Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.

Завідувач НДС «Мембранології і цитології» ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Заслужений діяч науки і техніки України, д.б.н., проф. Рибальченко В.К.

Роботу присвячено визначенню і аналізу зоологічного різноманіття Дніпропетровської області в результаті спеціальних комплексних фауністичних досліджень, підготовці кадастру фауни, інвентаризації раритетного фонду фауни області, розробці ефективних природоохоронних заходів.
Цикл робіт має важливий як фундаментальний, так і прикладний аспекти. Зокрема, на основі цих досліджень створено природний заповідник «Дніпровсько-Орільський» та екологічну мережу заказників в різних адміністративних районах області. Найдокладніше виконавцями обстежено найбільші та найцінніші ядра природно-заповідного фонду Дніпропетровської області. Авторами циклу праць проведені спеціальні дослідження на територіях, не придатних для ведення сільського господарства в районах, де раніше комплексні зооекологічні дослідження проводились локально.
Підтримую надання колективу авторів (Пахомов О.Є., Булахов В.Л., Голобородько К.К., Гассо В.Я., Пономаренко О.Л., Новіцький Р.О., Кунах О.М.) Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.

Директор Донецького ботанічного саду НАН України
Чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. О.З. Глухов

д.б.н, проф. Агаев Б. И., д.б.н, проф. Гусейнов А. М., д.п.н

Известно, что охрана окружающей среды и в частности охрана редких и исчезающих видов животных представляет собой первостепенную задачу цивилизованного общества. Поэтому выход в свет цикла научных трудов «Зоологическое разнообразие Днепропетровской области и ее охрана» является знаковым событием в научной жизни Украины. Это – плод многолетних комплексных исследований большого профессионального коллектива авторов в области изучения зооразнообразия Приднепровья. Авторы провели исключительно важную работу, в которой дается не только таксономический состав, что имеет определенное научное значение, но и приводятся экологические сведения таксонов. Данный научный труд имеет неоценимое значение для дальнейшего осуществления научного мониторинга не только в степной зоне Украины, но и в гидроэкосистемах, где украинские ученые имеют определенный приоритет исследований. Созданная в результате многолетних научных изысканий «Красная книга Днепропетровской области» безусловно найдет практическое применение в области экологического образования и просвещения и станет эффективным инструментом дальнейшей работы не только по изучению родного края, но и сохранению, а главное – восстановлению фауны Днепропетровской области.
Считаем, что данная работа представляет собой законченное фундаментальное исследование в области экологии, имеющее важное научно-практическое значение. Полагаем, что цикл научных работ «Зоологическое разнообразие Днепропетровской области и ее охрана» заслуживает высокой оценки со стороны научного сообщества, а коллектив авторов достоин присвоения Государственной премии Украины.

С уважением, заведующий кафедрой зоологии Азербайджанского государственного педагогического университета д.б.н, проф. Б.И.Агаев;
заведующий кафедрой методики преподавания биологии Азербайджанского государственного педагогического университета д.б.н, проф. А.М.Гусейнов;
главный научный сотрудник Азербайджанского Института Проблем Образования Министерства Образования Азербайджанской Республики д.п.н., проф. М.Дж.Махмудов

Медвєдєв М.І., д.т.н.

Підтримую висунення циклу робіт «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" ( 8 монографій и 1 колективна праця "Червона книга Дніпропетровської області" на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки. Вважаю, що ця робота є закінченою фундаментальною працею, яка дуже важлива та корисна не тільки для професіоналів, а й для пересічних жителів всього нашого регіону. На Дніпропетровщині сконцентрована потужна важка промисловість, яка завдає значної шкоди довкіллю та тваринному світу. Складна екологічна ситуація у багатьох інших регіонах України. А цикл робіт авторів дозволив не тільки вивчити тваринний світ, а й розробити і, що важливо, впровадити дійові заходи щодо його охорони. Тому наукові досягнення авторського колективу можуть бути застосовані на всій території України та навіть і за кордоном. Ця робота заслуговує присудження Державної премії України.

Медвєдєв М.І. Доктор технічних наук, Лауреат премії Ленінського комсомолу у галузі науки і техніки. Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади

С.С. Костишин, М.М. Федоряк

Втрата біорізноманіття є серйозною проблемою для людства. Цикл наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона» ефективно відображає інформацію про сучасний стан біорізноманіття регіону зі значним ступенем антропогенної трансформації, сприяє реалізації національних інтересів держави в галузі раціонального природокористування і охорони природи, використання природного ресурсного потенціалу Придніпров’я, моніторингу, оцінювання, прогнозування стану і комплексного використання тваринних ресурсів регіону і України в цілому. Варто також відзначити важливе освітнє значення представлених робіт (8 монографій, 1 колективна праця, 2 підручники, 8 навчальних посібників, статті), які знаходять застосування у навчально-виховному процесі, зокрема, в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
Підтримуємо надання колективу авторів (Пахомов О.Є., Булахов В.Л., Голобородько К.К., Гассо В.Я., Пономаренко О.Л., Новіцький Р.О., Кунах О.М.) Державної премії України в галузі науки і техніки в 2014 році.

Завідувач кафедри екології та біомоніторингу
Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор біологічних наук, професор
Костишин Степан Степанович s.kostyshyn@chnu.edu.ua

Доктор біологічних наук,
професор кафедри екології та біомоніторингу
Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ,
Федоряк Марія Михайлівна m.m.fedoriak@gmail.com

Janusz Uchmanski

Very important work on biodiversity of the whole region and also very useful for formulation and solving conservation problems of the region. This work integrated great effort of many people to collect data and needed much work to present the data in appropriate way. Such publication should be available in each country. This is now done for important region of Ukraine. Important because last more then twenty years was the period of political, economical and social transformation of the country and also because the region described in this series of publications is of industrial importance for the country. I would like to stress that the work presented in these publications has been done in accordance with all international standards, which makes it useful during comparisons of biodiversity in all its dimensions on spatial scale much greater than regional one. This work has great value as source of scientific information but it can be used not only for scientific aims. It has great value for practical projects: conservation of nature and assessing ecological consequences of landscape transformation in the region which is very important for ecological problems of the whole Europe.

Prof. dr hab. Janusz Uchmanski
Institute of Ecology and Bioetics
Cardinal Stefan Wyszynski University
Warsaw
Poland

М.М. Марченко, О.І. Худий

Створення та оновлення регіональних кадастрових фауністичних списків, а також роботи по обліку чисельності окремих груп тварин дозволяють удосконалити заходи охорони природних живих ресурсів та підвищити ефективність експлуатації їх запасів. Усі ці питання висвітлені в циклі праць науковців Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона». Багаторічні напрацювання дозволили авторам не лише сформулювати теоретичні засади невиснажливого природокористування, але й впровадити їх у практичну діяльність.
Враховуючи вище вказане, підтримуємо колектив авторів на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Директор інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ,
лауреат премії ім. О.В. Палладіна НАН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор біологічних наук, професор Марченко М.М. mmarch@chnu.cv.ua

Кандидат біологічних наук,
доцент кафедри біохімії та біотехнології ЧНУ
Худий Олексій Ігорович khudij@email.ua

Листопадський Михайло

Пропонований цикл робіт є унікальним явищем у вітчизняній біологічній науці!
Вперше, для України, фахівцями охарактеризоване цілісне біотичне різноманіття великого регіону. Глибокий, але при цьому досить структурований аналіз тваринного населення поданий для всіх таксономічних груп. Це дає змогу швидкого ознайомлення з проблемою, що вивчали фахівці. Дана робота є доказом вмілої комплексної роботи великої групи фахівців. Видові нариси, разом з екологічним аналізом досліджуваних угруповань та таксонів вищого рангу, дають цілісне уявлення про стан біологічного різноманіття регіону віддзеркалюючи у собі багато актуальних питань: перебування рідкісних видів, реакцію по промислове забруднення, рекреацію, біоценотичну деструкцію природних екосистем та їх резистентність до антропогенного навантаження. Останнє, для Дніпропетровської області, є надзвичайно важливим.
Аналогічні за глибиною та масштабами дослідження востаннє проводились лише у другій половині ХХ століття (Фауна УРСР і т.і.). Отже створення подібної праці – надзвичайно актуальне і довгоочікуване явище у нашій науці!
Крім того авторами проведено значну практичну роботу – створено екологічну мережу області та значно розширено та оптимізовано систему природно-заповідного фонду.
Дана робота є прикладом для проведення подібних робіт в інших регіонах України, а авторський колектив – присудження найвищої оцінки!

Михайло Листопадський, м.н.с. Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Фальц-Фейна НААН.
ekobirds@ukr.net

Julius Oszlanyi

After having studied the monographs «Biological Diversity of Ukraine. The Dnipropetrovsk region» and 1 collective work «The Red Data Book of the Dnipropetrovsk Region (The Animal World)» I decided to write this letter of support as I am strongly convinced that this publications deserve to be awarded by the Science and Technology State Prize of Ukraine in 2014.
The work of authors is hardly to be compared with publications of this kind in any other European countries. I appreciate very much the high level of scientific information and scientific arguments, broad coverage of scientific data and also the possibility of efficient utilization of them in educational process, further scientific work and in environmental policy - making process.

Dr. Julius Oszlanyi
Lead Senior Scientist and Member of European Academy of Sciences and Arts (Salzburg)
Institute of Landscape Ecology, Stefanikova 3, Bratislava, Slovakia

Іваниця В.О.

У циклі наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона» Пахомова О. Є., Булахова В. Л., Голобородько К. К., Гассо В. Я., Пономаренка О. Л., Новіцького Р. О., Кунаха О. М. узагальнено результати багаторічних досліджень зоологічної різноманітності Дніпропетровської області, створення кадастру тваринного світу регіону, виявлення складу раритетних видів тварин області, розробки та впровадження ефективних заходів їх охорони. Результати циклу наукових праць є актуальні, оскільки виявляють сучасний склад фауни раритетних видів тварин Дніпропетровської області та узагальнюють дослідження зоологічного різноманіття регіону, проведених авторами впродовж 30 років. Крім фундаментальних результатів, ці роботи мають важливий прикладний аспект, оскільки сформовано екологічну мережу в п’яти адміністративних районах Дніпропетровської області, збільшено площу природно-заповідного фонду області. За даними фауністичних досліджень створено сучасний кадастр тваринного світу регіону, розроблено і впроваджено ефективні заходи з їх охорони. Значна кількість монографій та наукових статей, що входять до циклу є вагомим підтвердженням великого обсягу виконаних досліджень та їх високої оцінки. Вважаю, що цикл наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона» заслуговує на присудження авторам Державної премії України.
Проректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова д.б.н., проф. Іваниця В.О.

Домніч В.І.

Колектив кафедри мисливствознавства та іхтіології Запорізького національного університету підтримує цикл наукових праць «Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона», представлений Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за напрямом «Хіміко- біологічні і медичні науки» (код Р-29) колективу авторів (Пахомов О.Є., Булахов В.Л., Голобородько К.К., Гассо В.Я., Пономаренко О.Л., Новіцький Р.О. та Кунах О.Н.). Відзначаємо вагомим наукове значення цих робіт.
Нам добре відомі дослідження, які проводили автори протягом останніх 30 - 40 років. Фундаментальний напрям зоологічних та екологічних проблем на урбанізованих територіях південного сходу України висвітлені та проаналізовані авторами на високому світовому рівні.
Також ця робота має значний прикладний аспект, зокрема сформовано екологічну мережу в п’яти адміністративних районах Дніпропетровської області, а головне збільшено площу природно-заповідного фонду області у 2,4 рази.
Вважаємо, що подібні роботи є прикладом узагальнення екологічних та фауністичних даних для інших регіонів нашої країни.
Обговорюваний цикл робіт цілком заслуговує присудження Державної премії.

З повагою та від імені колективу кафедри мисливствознавства та іхтіології,
д.б.н., проф. В.І. Домніч
завідувач кафедри мисливствознавства
та іхтіології ЗНУ

domvidbio@gmeil.com

Соболев В.И.

Данная работа представляет собой законченное фундаментальное исследование в области экологии, имеющее важное научно-практическое значение. Полагаем, что цикл научных работ "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" заслуживает высокой оценки со научного сообщества, а коллектив авторов достоин присвоения Государственной премии Украины.
Донецкий национальный университет, зав. кафедрой физиологии человека и животных профессор В.И.Соболев. v.sobolev@mail.ru

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.