Офіційний веб сайт

Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки

р41

 

Автори:

Харченко Н.В., Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Захараш А.Д., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є.

 

Представлена Івано-Франківський національним медичним університетом.

 

Роботу присвячено одній з актуальних проблем сучасної медицини -  підвищенню ефективності лікування хворих на хронічні невірусні захворювання печінки на основі вивчення нових патогенетичних ланок захворювань, розробки ефективних діагностично-прогностичних та лікувальних технологій із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів.

Авторами розроблено нову концепцію розвитку і прогресування алкогольної хвороби печінки, хронічних  (токсичних, медикаментозних і метаболічних) гепатитів. Встановлено частоту і патогенетичні ланки ураження печінки у тривалопрацюючих на підприємствах Прикарпаття. Розроблено і  апробовано алгоритм обстеження, лікувальні і профілактичні заходи. Експериментально визначено нові механізми токсичного впливу цитостатичних засобів та гербіцидів на структури гепатоцитів, зміни складу ліпідів печінки та крові при тривалому надходженні до організму радіонуклідів.

Впроваджено  нові лікувальні технології із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів, що сприяють підвищенню ефективності лікування, попередженню рецидивів, розвитку ускладнень, цирозу печінки, печінкової недостатності і гепатоцелюлярної карциноми та супроводжуються скороченням термінів непрацездатності, інвалідизації та летальності, які є ефективними,  безпечними і доступними для широких верств населення.

 

Наукові результати опубліковано у 15  монографіях,  17 навчальних підручниках і  посібниках, 10 методичних рекомендаціях, 3 інформаційних листах.  Новизну технічних рішень захищено  18 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 4 докторських, 14 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Тащук В.К.,проф.,зав.кафедри вн.мед.,фіз.реаб.,сп.мед. БДМУ

Авторами розроблені і апробовані нові алгоритми діагностики захворювань печінки невірусної етіології та диференційовані схеми лікування із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів, що сприяють підвищенню ефективності лікування, попередженню прогресування захворювань печінки, розвитку цирозу і гепатоцелюлярної карциноми.
Запропоновані схеми лікування є ефективними, безпечними і доступними широким верствам населення, вигідно характеризуються за показником вартість/ефективність. Впровадження результатів роботи має медичне, соціальне та економічне значення і відповідає вимогам сучасного рівня світової медицини. Вважаю, що автори Харченко Н.В., Нейко В.Є., Вірстюк Н.Г., Захараш А.Д., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є. роботи “Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки” заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Самогальська О.Є., зав. кафедрою клін.фармації ТДМУ

Представлена робота Харченко Н.В., Нейка В.Є., Вірстюк Н.Г., Захараша А.Д., Дєльцової О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівської А.Є. являє собою фундаментальну працю, яка вирішує багато питань сучасної гепатології. Автори проводили свої числені клінічні та експериментальні дослідження протягом майже 30 рокі, що дозволило розкрити особливості розвитку структурно-функціональних порушень печінки під впливом етанолу, токсичних чинників, медикаментів, автоімунних процесів, метаболічного синдрому, супутньої патології, розробити і впровадити нові діагностично-прогностичні критерії і алгоритми обстежень, обгрунтувати нові ефективні схеми терапії хронічних захворювань печінки невірусної етіології із застосуванням саме вітчизняних медикаментозних засобів. Тому вважаю, що результати роботи сприяють значному розвитку української гепатології, а сама робота заслуговує на присудження Державної премії.