Офіційний веб сайт

Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання

М74

 

Автор: Піддубний О.Ю., к.ю.н.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів в природокористування України

 

ААвтором сформульовано теоретичні поняття державних сільськогосподарських інспекцій, їх системи, досліджено їх організаційно-правове становище, вивчено їх завдання, функції та повноваження.

Обґрунтовано конкретні пропозиції з подальшого удосконалення правового регулювання організації контрольно-інспекційної діяльності сільськогосподарських інспекцій, що включає удосконалення організаційної структури інспекцій, запровадження змін в їх системі та розширення  повноважень.

Розроблено концепцію побудови системи  і структури органів державного контролю в галузі сільського господарства та оптимізації їх повноважень.

Результати дослідження забезпечують розв’язання актуального наукового завдання і є суттєвим внеском у розвиток науки адміністративного права, зокрема у питанні правового регулювання контрольно-інспекційної діяльності в АПК.

 

Кількість публікацій:   11  наукових публікаціїй, в т.ч.1 монографія, 5  статей, 5 тез доповідей. 

Надіслати коментар

Коментарі

Яремак З. В.

Монографія О. Ю. Піддубного є комплексним науковим дослідженням правового регулювання суспільних відносин в галузі контрольно-інспекційної діяльності в агропромисловому комплексі. Дослідження є надзвичайно актуальним для сучасної науки адміністративного та аграрного права, так як на сьогодні відсутнє комплексне законодавче регулювання даної проблематики, а висновки та рекомендації, що містяться у науковій роботі, сприятимуть удосконаленню регулювання правового становища сільськогосподарських інспекцій.
Вважаю, що автор даної роботи заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
З. В. Яремак, к.ю.н., доцент кафедри судочинства Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Горіславська І. В.

Монографія О. Ю. Піддубного характеризується високим рівнем актуальності, виконана на високому професійному рівні та безумовно може претендувати на - премію Президента України для молодих вчених.
І. В. Горіславська, к.ю.н., доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університуту біоресурсів і природокористування України.

Панькова Л.

Монографія Піддубного О.Ю. є надзвичайно актуальною для науки адміністративного та аграрного права. Представлена робота логічно побудована та змістовна, корисна не тільки для науковців, викладачів,студентів, а й для юристів-практиків та широкого кола читачів.
Враховуючи зазначене, вважаю, що монографічне дослідження «Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання» може претендувати на високу нагороду - премію Президента України для молодих вчених.
Панькова Л.О., к.ю.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Браніцький О.М.

Дослідження є потрібним і своєчасним, виконаним на високому професійному рівні, та безперечно корисне для розвитку даної наукової галузі.
О.М. Браніцький к.ю.н.

Рєпкіна Ю.М.

Для економіки України АПК - надзвичайно важлива ланка, що значною мірою визначає продовольчу безпеку держави та соціально-економічний стан суспільства. Значний інтерес для юридичної науки являють конкретні рекомендацій та теоретичні висновки, що сформульовані у монографії Піддубного О.Ю. «Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання». Положення цієї роботи сприяють подоланню проблем, пов’язаних з правовим становищем сільськогосподарських інспекцій та контрольно-інспекційною діяльністю в агропромисловому комплексі.
Вважаю, що робота О.Ю. Піддубного заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Рєпкіна Ю.М., старший викладач кафедри конституційного і міжнародного права Донецького національного університету, к.ю.н.

Чиж Ю.В.

Представлена робота Піддудного О.Ю. є достатньо актуальною та своєчасною по сьогоднішній час не залишається поза увагою аграрний сектор нашої держави, порушення земельного законодавства, які вчиняються набирають масового характеру. Тому запропоновані автором пропозиції щодо правового врегулювання контрольно-інспекційної діяльності сільськогосподарських інспекцій мають покращити ситуацію, яка склалася в даному секторі. Результати даного наукового дослідження маю важлише значення не лише теоретичне, а й практичне, а тому могуть бути визнані вагомим вкладом у розвиток як теорії, так і органів виконавчої влади в АПК. Вважаю, що автор представленого дослідження заслуговує на присудження вищої нагороди для молодих вчених
Чиж Ю.В., кандидат юридичних наук, викладах кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

Ярмоленко Ю.В.

У контексті соціально-економічних і політичних перетворень у нашій державі, переосмислення призначення органів державної виконавчої влади, актуальність наукового дослідження Піддубного О.Ю. не викликає сумніву.
Представлена робота є самостійною завершеною науковою працею, в якій повною мірою, системно, послідовно та логічно викладено матеріал дослідження, отримано нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності вирішують конкретну науково-практичну проблему вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності державних сільськогосподарських інспекцій. Вважаю, що її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Ярмоленко Юлія Володимирівна, к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Білоцерківського національного аграрного університету

Барбашова Н.В.

В останнє десятиліття на світовому ринку сільгосппродукції спостерігаються масштабні «торговельні війни», які пов'язані з обмеженнями або заборонами на ввіз і споживання широкого спектра сільськогосподарської продукції. Підставами для таких обмежень є якість продукції, її безпека. Для України, яка є найбільшим світовим виробником сільгосппродукції, найважливішими умовами збереження й розширення ринку її реалізації є висока якість продукції. Наукові інтереси О.Ю. Піддубного перебувають у сфері правового регулювання діяльності контролюючих органів, які забезпечують контроль якості продуктів харчування та харчової сировини й перешкоджають виробництву й поширенню небезпечної для здоров'я продукції, надають необхідну допомогу національному виробнику сільгосппродукції.
Беручи до уваги високу наукову й практичну цінність результатів досліджень О.Ю. Піддубного, інтереси держави у правовому урегулюванні сфери контролю якості сільськогосподарської продукції й захисту здоров'я своїх громадян, вважаю, що автор даної роботи заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Барбашова Наталя Володимирівна, доцент кафедри господарського права Донецького державного університету управління, к.ю.н., докторант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Коломоєць Т.О.

З урахуванням пріоритетності сільськогосподарської галузі та її потенціалу для розвитку народного господарства України наукова робота Піддубного О.Ю. є безумовно актуальною. В процесі створення конкурентоспроможного аграрного сектору економіки важливого значення набуває контрольно-наглядова діяльність органів державної виконавчої влади за дотриманням норм чинного законодавства. Відповідні функції у сільськогосподарської галузі здійснюють державні інспекційні органи. Враховуючи вищезазначене та у контексті оптимізації діяльності органів виконавчої влади в сільськогосподарської галузі, дослідження організаційно-правових засад діяльності державних сільськогосподарських інспекцій має важливе значення для наукового забезпечення відповідних правових реформ.
Узагальнений аналіз публікацій автора за відповідною проблематикою, рівень підготовки номінанта, апробація результатів наукового дослідження та загальне значення результатів відповідного наукового дослідження як можливого наукового базису для нормотворчого та провозастововчого процесів у відповідній сфері суспільних відносин, дозволяє сформулювати узагальнений висновок, що робота Піддубного О.Ю. заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Т.О.Коломоєць, д.ю.н., професор, заслужений юрист України, декан юридичного факультету, зав.кафедрою адміністративного та господарського права Запорізького національного університету

Грущинський Я.М.

Представлена кандидатом юридичних наук Піддубним О.Ю. монографія на тему «Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання» є, безумовно, актуальним дослідженням. Важливими є наукові здобутки автора в питаннях: аналізу повноважень сільськогосподарських інспекцій; розробки рекомендацій удосконалення діяльності та нормативного закріплення повноважень сільськогосподарських інспекцій.
Наукове дослідження є цінним надбанням сучасної правової науки, а її автор Піддубний О.Ю. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Грущинський Я.М., викладач кафедри господарського та цивільного права Київського славістичного університету, оглядач з правових питань газети «Голос України, кандидат юридичних наук

Єфремова І.І.

Актуальність роботи Піддубного О.Ю. доводиться тим, що сьогодні досить активно обговорюється і впроваджується адміністративна реформа, а також наголошується на необхідності підвищення ефективності розвитку сільськогосподарського виробництва. Безумовно, проведене дослідження розкриває зміст діяльності державних сільськогосподарських інспекцій, та містить позитивні та практичні пропозиції, які при впроваджені значно поліпшать роботу державних сільськогосподарських інспекцій.
Вважаю, що робота О.Ю. Піддубного заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Єфремова І.І., к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Білоцерківського національного аграрного університету.

Меліхова О.Ю.

Оскільки одним із основних завдань діяльності органів державної виконавчої влади є здійснення державного нагляду (контролю), безумовно актуальним є дослідження можливостей удосконалення контрольно-інспекційної діяльності в агропромисловому комплексі сучасної України. Враховуючи значення АПК в економіці України та в контексті оптимізації діяльності органів державної виконавчої влади (у тому числі в АПК) можна стверджувати що наукова робота Піддубного О.Ю. є своєчасною та корисною, а її результати можуть бути використані в науковій, правотворчій, правозастосовчій діяльності, а також у навчальному процесі.
Вважаю, що автор даної роботи заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
О.Ю. Меліхова, к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та господарського права ЗНУ

Ладиченко В.В.

Представлена О.Ю.Піддубним робота є важливою і актуальною для сьогоднішньої юриичної науки і практики. Автор грунтовно досліджує питання здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охорони земель, тощо. Тому діяльність сільськогсподарсьих інспекцій потребує детального наукового аналізу та формулювання практичних рекомендацій для вдосконалення їх діяльності. Робота є суттєвим внеском у вітчизняну адміністративно-правову науку.
Вважаю, що О.Ю.Піддубний заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Ладиченко В.В. доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та правознавства Національного університету біоресурсів природокористування України

Городецька І. А.

Нагальна потреба у розв’язанні проблем удосконалення і правового регулювання сільськогосподарських інспекцій в АПК в умовах реформування системи органів виконавчої влади обумовлює актуальність наукової роботи О.Ю. Піддубного. Комплексне дослідження правового становища контрольно-інспекційних органів в АПК, аналіз правових засад створення, функціонування контрольно-інспекційних органів, особливостей здійснення ними своїх повноважень, дозволили автору розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення організаційної структури сільськогосподарських інспекцій та нормативного закріплення їх повноважень.
Вважаю, що автор даної роботи заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Городецька І.А., доцент кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,
кандидат юридичних наук

Курзова В.В.

У 2010 році Указом Президента України було визначено шляхи реформування органів виконавчої влади. Проте, проведена адмінреформа не позбавлена певних вад, зокрема, щодо побудови сільськогосподарських інспекцій та визначення їх правового статусу, що у майбутньому може спричинити багато непередбачених проблем.
Саме тому, сьогодні особливої актуальності набуває проблема організації та взаємодії органів виконавчої влади в АПК.
Відтак, наукове дослідження к.ю.н. Піддубного О.Ю.щодо комплексної характеристики органів контрольно-інспекційної діяльності в АПК є своєчасним, а пропозиції щодо подальшого удосконалення правового регулювання організації сільськогосподарських інспекцій, змін в їх системі та розширення повноважень вбачаються нами вірними і цікавими з правової точки зору.
Вважаю, що автор даної роботи заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Курзова В.В.
Зав.кафедри загальноправових та процесуальних дисциплін Одеського інституту підприємництва і права,
кандидат юридичних наук, докторант Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ріпенко А.І.

В умовах реформування системи органів виконавчої влади слід відзначити актуальність виконаної О.Ю. Піддубним наукової роботи. Так, зокрема, до відання центрального органу виконавчої влади - Держсільгоспінспекції України передані повноваження зі здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності та таке інше. У той самий час, відповідні законодавчі акти у повній мірі не переглянуті, а необхідні підзаконні акти поки що не прийняті. Наведене, серед іншого, свідчить про своєчасність і важливість комплексного дослідження проблемних питань як сучасного стану правового регулювання державних сільськогосподарських інспекцій в Україні, так і перспективних напрямів удосконалення правового регулювання, інституційного і організаційного забезпечення контрольно-інспекційної діяльності у сільському господарстві. Своєчасними вбачаються пропозиції щодо подальшого удосконалення правового регулювання організації сільськогосподарських інспекцій, що включає удосконалення їх організаційної структури, запровадження змін в їх системі та розширення повноважень. Вважаю, що автор дослідження заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

А.І. Ріпенко,
заступник начальника відділу правової експертизи
юридичного департаменту Одеської міської ради,
к.ю.н.

Краснова М.В.

Наукова робота Піддубного О.Ю. є актуальною та розкриває один із можливих шляхів удосконалення діяльності аграрного сектору економіки шлхом реалізації аграрної реформи в Україні.
Вважаю, що автор даної роботи заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

М.В. Краснова, д.ю.н., професор

Берлач A.I.

Наукова робота Піддубного О.Ю. знаходиться на межі аграрного та
адміністративного права і досліджує органи державного управління в АПК з
точки зору їх повноважень і організаційної побудови, чим вирішує важливе
наукове завдання. Метою удосконалення правового регулювання, що висловлена
автором є не механічне перетасовування, злиття-укрупнення та ін., стосовно
структури державних органів, а зняття з держави невластивих їй завдань,
таких як сполучення господарювання у певній сфері і контролю за здійсненням
такого господарювання, як це має місце тривалий час щодо обігу пестицидів в
Україні.
Крім того, в рефераті роботи не відображені такі навчально-методичні
здобутки, як навчальний посібник з грифом МОН України "Адміністративна юрисдикція в
АПК" та підручник "Аграрне право" в яких О.Ю.Піддубний виступив співавтором
і які без сумніву є свідченням впровадження розвинутих ідей в навчальний
процес профільної установи, якою є всім відомий Національний університет
біоресурсів і природокористування України, ректору якого хочу подякувати за
підтримку молодих фахівців.

Проректор Одеського державного університету
внутрішніх справ з наукової роботи,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України А.І. Берлач

Гість

Представлена на здобуття премії Президента України для молодих вчених наукова робота О.Ю. Піддубного характеризується значною актуальністю. Адже автором вперше у юридичній науці сформульовано поняття державних сільськогосподарських інспекцій, а також окреслено їх систему, охарактеризовано їх організаційно-правове становище.
Переконливими є пропозиції автора щодо необхідності подальшого вдосконалення статусу державних сільськогосподарських інспекцій, адже саме зараз органи державного регулювання аграрної сфери зазнають чергової реформації згідно відповідних рішень Президента України.
Оскільки результати здійсненого О.Ю. Піддубним наукового дослідження щодо комплексної характеристики органів контрольно-інспекційної діяльності в АПК мають значну актуальність, то вважаю, що його автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
В.Ю. Уркевич, д.ю.н., доцент.