Офіційний веб сайт

Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки

р9

Автори:

Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є.

 

Представлена Державним вищим навчальним закладом "Івано-Франківський національний медичний університет".

 

Роботу присвячено одній з актуальних проблем сучасної медицини -  підвищенню ефективності лікування хворих на хронічні невірусні захворювання печінки на основі вивчення нових патогенетичних ланок захворювань, розробки ефективних діагностично-прогностичних та лікувальних технологій із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів.

Авторами розроблено нову концепцію розвитку і прогресування алкогольної хвороби печінки, хронічних  (токсичних, медикаментозних, авто-імунних і метаболічних) гепатитів. Встановлено частоту і патогенетичні ланки ураження печінки у тривало працюючих на підприємствах Прикарпаття. Розроблено і  апробовано алгоритм обстеження, лікувальні і профілактичні заходи. Експериментально визначено нові механізми токсичного впливу цитостатичних засобів та гербіцидів на структури гепатоцитів, зміни складу ліпідів печінки та крові при тривалому надходженні до організму радіонуклідів.

Впроваджено  нові лікувальні технології із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів, що сприяють підвищенню ефективності лікування, попередженню рецидивів, розвитку ускладнень, цирозу печінки, печінкової недостатності і гепатоцелюлярної карциноми та супроводжуються скороченням термінів непрацездатності, інвалідизації та летальності, які є ефективними,  безпечними і доступними для широких верств населення.

Результати роботи висвітлено у 8 монографіях, 291 статті,  7 підручниках і посібниках, 4 методичних рекомендаціях, 3 інформаційних листах. Отримано  12 авторських свідоцтв на винаходи і корисні моделі.  Захищено 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті ендокренології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка на засіданні вченої ради 16 липня 2010 року о 11.00 годині.

Надіслати коментар

Коментарі

Г.В. Осьодло, Українська військово-медична академія, м. Київ

Представлений науково-дослідний труд В.Є. Нейка, Н.Г. Вірстюк, О.І. Дєльцової, М.І. Мойсеєнко, А.Є. Крижанівської "Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки" є результатом багаторічної клопіткої праці представників відомої терапевтичної школи академіка Євгена Михайловича Нейка. У наведеній праці на високому науковому рівні висвітлені сучасні погляди щодо етіологічних чинників та патогенетичних механізмів розвитку хронічних дифузних захворювань печінки (ХДЗП) невірусної етіології, розглядаються сучасні підходи до діагностики й лікування алкогольної хвороби печінки, неалкогольної жирової хвороби печінки, токсичного, медикаментозного, радіаційного гепатитів.
Слід відмітити значний об'єм досліджень, проведених серед працівників промислових підприємств Прикарпаття, задля грунтовного вивчення основних етапів виникнення, прогресування й профілактики хіміко-токсико-індукованих уражень печінки, що в умовах екологічного стресу набуває неабиякого значення. Запропоновані лікувальні технології із грунтовним дослідженням впливу використаних медикаментозних середників на функціональний стан гепатоцитів, процеси перекисного окислювання ліпідів,антиоксидантний захист крові та фібротизацію тканини печінки відкриваюь нові можливості ефективного лікування хронічного гепатиту та профілактики цирозу й гепатоцелюлярної карциноми.
На мій погляд, наведена робота є значним здобутком вітчизняної медичної науки, а її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, к.мед.н., доцент, підполковник медичної служби Осьодло Галина Василівна.

Костюк Інна Федорівна, д.мед.н., професор, ХНМУ

Виконана робота є надзвичайно актуальною, оскільки захворюваність і поширеність хронічних захворювань печінки невірусної етіології постійно збільшується, зростає смертність від них. Автори обстежували і лікували хворих на хронічні гепатити і цирози печінки алкогольної, токсичної, медикаментозної етіології та цирози печінки невизначеної етіології. При лікуванні цих хворих запропонували схеми лікування вітчизняними лікарськими засобами (тіотриазолін, пентоксифілін, спіруліна, фламікар, глутаргін, артишоку екстракт “Здоров’я”) і отримали позитивні результати. Використані і виправдали себе також клініко-прогностичні критерії несприятливого перебігу хронічних гепатитів і цирозу печінки щодо розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Запропоновані авторами схеми лікування є доступними, високоефективними і сприяють попередженню прогресування захворювання і розвитку ускладнень.
Підтримую і вважаю цю роботу актуальною, значимою для лікування хворих із такою важкою патологією, як хронічні гепатити і цироз печінки. Робота за сучасними методами дослідження і отриманими результатами, які поліпшують стан здоров’я хворих на вищевказані захворювання, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі медичної науки.

Бойко М.Г., д.мед.н., проф, зав каф фтизіатрії ВДНЗУ “УМСА“

Виконана науково-дослідна робота є актуальною через поширення захворюваності на хронічні гепатити і цирози печінки, не пов’язані з вірусною етіологією. Зростає кількість осіб із поєднаною патологією. Колектив авторів із різних патогенетичних позицій вивчив хронічні захворювання печінки алкогольної етіології, приділив увагу токсичним, часто професійним пошкодженням печінки в робітників різних галузей виробництва. Прослідковані зміни печінки за умов пестицидного навантаження і можливостей їх корекції глутаргіном в експерименті. Привернута увага до медикаментозного пошкодження цитостатиком цисплатином, який використовується у схемах протипухлинної терапії. Запропоновано діагностичні алгоритми і схеми лікування хворих на хронічні гепатити і цирози печінки. Розроблені авторами рекомендації обгрунтовані, доступні для застосування як при стаціонарному лікуванні, так і в поліклінічній допомозі.
Вважаю, що вищезгадана робота є перспективною в лікуванні хворих із хронічними запальними ураженнями печінки і має медичне і соціальне значення. Підтримую цю роботу вчених Івано-Франківського національного медичного університету щодо присудження їй Державної премії України.

Гість Anzhela Turchunska

prekrasnaya rabota gorghys takimi ludmi avtorami

Гість

rabota ochen xoroshaya dymayu prineset mnogo polzu v lechenii lyudey avtoru zaslyghuvayut vusokoy premii

Головач Ірина Юріївна

Актуальність теми визначається суттєвим поширенням в даний час уражень печінки невідомої етіології, що зумовлюються високий ризик розвитку ускладнень.Авторами проведено грунтовні досілдження стосовно розкриттю патогенетичних механізмів ураження печінки під дією різноманітних хімічних, токсичних (у т.ч. медикаментозних)і аутоімунних чинників.
Підходи до лікування охоплюють багаторічний досвід авторів щодо лікування хронічних захворювань печінки, насамперед, із використанням вітчизняних препаратів: тіотриазоліну, пентоксифіліну, спіруліни, фламікару, глутаргіну, альфа-ліпоєвої кислоти, ліпіну, урсодезоксихолевої кислоти, артишоку екстракту-«Здоров´я».
На основі вивчення ефективності вітчизняних медикаментозних засобів розроблені і апробовані нові схеми комплексного диференційованого лікування хронічних захворювань печінки алкогольної, токсичної, медикаментозної, автоімунної етіології, при метаболічному синдромі та соматичній патології.
За актуальністю, рівнем проведених патогенетичних і клінічних досліджень робота відповідає рівню досліджень, що можуть претендувати на отримання Державної премії України.
Головач І.Ю., д.мед.н., професор, завідувач відділення ревматології, нефрології і внутрішньої патології Клінічної лікарні "Феофанія" ДУС, головний терапевт Медичного управління охорони здоров'я і медичного забезпечення ДУС.

Похмурський В.В.

Важливість роботи колективу авторів «Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки», що представлена на конкурс для отримання Державної премії України не викликає сумнівів. Цироз печінки і хронічна печінкова недостатності є основними причинами захворюваності та смертності у розвинених країнах. Здебільшого їх виникнення пов'язане з надмірним споживанням алкоголю, токсичною дією ліків та інших агресивних середників, вірусним гепатитом, або ожирінням. Цироз печінки - «ліниве» захворювання. Більшість пацієнтів потрапляє до лікаря уже в періоді декомпенсації хвороби, коли з’являються клінічні симтоми: асцит, спонтанний бактерійний перитоніт, печінкова енцефалопатія, або кровотечі з варикозно поширених вен стравоходу при портальній гіпертензії. Фізикальне обстеження пацієнтів часто непереконливе, нема достовірних серологічних тестів та способів радіологічної верифікації патологічного процесу. Найінформативнішим методом діагностики на сьогоднішній день залишається біопсія печінки. Великий обсяг роботи, виконаний авторами у галузі дослідження хронічних неінфекційних захворювань печінки безумовно заслуговує на державну нагороду.
Похмурський Володимир Васильович,
доцент кафедри хірургії ФПДО Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького

Дрозд І.П., радіобіолог

У висунутому на здобуття Державної премії України циклі наукових праць Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Дєльцової О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівської А.Є.,“Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки” висвітлена дуже важлива медична проблема - рання діагностика та лікування хронічних неінфекційних захворювань печінки. Залишаючи медичну частину роботи на розгляд фахівців-медиків, хочу зупинитись на її радіобіологічній складовій: вивченні впливу хронічного опромінення основними дозоутворюючими радіонуклідами чорнобильського походження Cs-137 та Sr-90 на формування згаданої патології. Авторами вперще отримані дуже важливі результати, що хронічне опромінення ссавців опосередковано, через порушення у системі перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту сприяє появі патологічних змін у печінці, причому авторами встановлено синергізм сумісного впливу ізотопів цезію та стронцію. Отримані авторами наукові резудьтати безумовно зробили вагомий внесок у розвиток сучасної медицини та біології, а методичні розробки є безцінним внеском у розвиток практичної медицини.
Цикл робіт, безумовно, є дуже важливим та актуальним і заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки та техніки.

Провідний науковий співробітник відділу радіобіології та радіоекології Інституту ядерних досліджень НАН України, докт. біол. наук.

Гриджук М.Ю., заслужений лікар України

Цикл науових праць відомих фахівців Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Дєльцової О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівської А.Є.,“Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки”, висунутих на здобуття Державної премії України, є важливим кроком до вирішення проблеми ранньої неінвазивної діагностики, попередження та лікування важких хронічних захворювань печінки. Це обумовлює актуальність і важливість науково-практичного пошуку авторів. Надзвичайно велику практичну цінність мають виявлені авторами біохімічні маркери ранніх патологічних змін у печінці та алгоритми ранньої діагностики, розроблені на основі їх застосування. Виявлення патологічних зрушень на ранніх стадіях надає можливість значно підвищити ефективність лікування хронічних невірусних захворювань печінки. Цей цикл робіт безумовно має дуже велике наукове та практичне значення і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заступник начальника територіального медичного управління м. Києва, канд. біол. наук.

Катеренчук І.П. - доктор мед. наук, професор

Катеренчук І.П. - доктор мед. наук, професор
Проблема діагностики і терапії хронічних невірусних захворювань печінки має не лише суто медичне, але і велике соціальне значення, що обумовлено значною розповсюдженостю цих захворювань та розвитком важких ускладнень, зокрема, цирозу печінки і гепатоцелюлярної карциноми. В Україні в останнє десятиріччя число таких хворих невпинно зростало і збільшилось майже вдвічі. Зважаючи на постійне зростання зловживання алкоголем, неконтрольований прийом ліків, застосування різноманітних продуктів органічного синтезу у народному господарстві, екологічний стан та низку інших чинників, можна з упевненістю стверджувати, що число таких хворих невпинно зростатиме.
Значна кількість таких пацієнтів потребуватиме адекватної терапії, а з часом - значних матеріальних і грошових витрат, обумовлених тимчасовою і постійною непрацездатністю.
Важливим є і той факт, що контингент таких хворих - це здебільшого молоді люди працездатного віку.
У цьому зв'язку вивчення особливостей розвитку захворювання при впливі різноманітних чинників окремо, а також при їх поєднанні, вивчення патогенетичних механізмів і визначення провідних ланок формування патологічного процесу та на їх підгрунтті розробка нових профілактичних і лікувальних стратегій - це актуаьна проблема сучасної науки і практики охорони здоров'я.
Колектив авторитетних і знаних в Україні науковців ( Нейко В.Є., Вірстюк Н.Г., Дельцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є.) провели глибоке фундаметальне вивчення особливостей розвитку хронічних захворювань печінки невірусної природи і отримали нові наукові результати. Будучи спеціалістами з різних напрямків, автори роботи провели шиирокомасштабне дослідження з викоистанням клінічних, біохімічних, морфологічних, електронно-мікроскопічних методів дослідження, що дало їм можливість сформувати і обгрунтувати концепцію розвитку хронічних невірусних захворювань печінки , розробити та впровадити нові технології лікування.
Одержані наукові результати отримали позитивну оцінку на вітчизняних наукових форумах та впроваджені у медичну практику у різних регіонах України.
Вищезазначнен дає всі підстави вважати, що дана робота заслуговує найвищої оцінки у загальному рейтину робіт допущених до участі у конкурсі, вона заслуговує присудження Державної премії України, а її автори заслуговують високого звання Лауреатів Державної премії України.

Катеренчук І.П. - доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з професійними хворобами вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматолдогічна академія", Полтава

Туркін Юліана, лікар гастро-ентеролог

Беручи до уваги актуальність проблеми діагностики і лікування хронічних не вірусних захворювань печінки, дана робота має колосальне як наукове, так і соціальне значення. Але враховуючи те, що незважаючи на значний прогрес в медицині, дані захворювання діагностуються на пізніх стадіях коли достатньо дороговартісне лікування не ефективне, ця робота особливо важливою є для практичної медицини. Я вважаю,що титанічна, кропітка, довготривала праця Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є. заслуговує на присудження Державної премії України.

Луцик О.Д.

Одним із викликів 21 століття є збільшення токсичних навантажень на організм, обумовлених змінами умов харчування, забрудненням довкілля, зростаючою фармакологічною інтервенцією. При цьому серед перших уражається печінка. Тому напрям досліджень групи знаних науковців Івано-Франківського медичного університету є безумовно актуальним.Пропозиції авторів добре узгоджуються з концепцією стандартизації методів діагностики і терапії, котра набуває все більшої популярності в Україні та світі. Значний фрагмент належить експериментально-морфологічним та морфометричним дослідженням, що забезпечує достовірність висновків і рекомендацій. Вважаю цикл праць В.Є.Нейка та співавторів "Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки", що підсумовує результати 25-літніх досліджень, достойним присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
О.Д.Луцик, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, лауреат Державної премії України 1994 року

Рокотянська В.В.

Представлена робота авторів у складі Нейко В.Є., Вірстюк Н.Г., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є. “Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки” має медичне, соціально-економічне значення у зв’язку з поширеністю захворювань та інвалідністю, особливо осіб працездатного віку.
У роботі велика увага приділяється токсичним ураженням печінки. Зацікавила проведена робота щодо вивчення змін функціонального стану печінки у робітників різноманітних підприємств та дітей робітників виробничого підприємства «Хлорвініл». Запропоновані авторами профілактичні заходи, алгоритм своєчасного виявлення змін з боку печінки на стадії зворотного розвитку сприяє ефективному лікуванню та збереженню здоров’я працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці. Це має практичне втілення при проведенні профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій, формуванню «груп ризику» розвитку професійних захворювань.
Вважаю, що праця колективу авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Головний спеціаліст з терапії Головного управління охорони здоров’я ЛОДА, профпатолог Рокотянська В.В.

Igor Pogribny, Principal Reserach Investigator, Professor

Представлена робота “Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки” є узагальненим результатом багаторічних клінічних та експериментальних досліджень колективу авторів у складі Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є., проведених в Івано-Франківському національному медичному університеті.
У роботі авторами на високому рівні вирішено ряд питань сучасної медицини, зокрема гепатології, щодо розробки і впровадження нових ефективних діагностично-прогностичних та лікувальних технологій при хронічних невірусних захворюваннях печінки. На основі результатів досліджень і застосування математичних моделей авторами розроблена принципово нова концепція патогенезу хронічних гепатитів і цирозу печінки, їх прогресування і розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Авторами розроблені і широко апробовані нові алгоритми обстежень хворих і діагностично-прогностичні критерії, які дозволяють діагностувати захворювання печінки на ранніх стадіях, що є основою для своєчасного призначення необхідної терапії і попередження розвитку цирозу і раку печінки.
Розроблені і апробовані нові диференційовані схеми лікування із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів, що сприяють підвищенню ефективності лікування, попередженню прогресування захворювань печінки, розвитку цирозу і гепатоцелюлярної карциноми. Запропоновані схеми лікування є ефективними, безпечними і доступними широким верствам населення, вигідно характеризуються за показником вартість/ефективність.
Впровадження результатів роботи має медичне, соціальне та економічне значення і відповідає вимогам сучасного рівня світової медицини.
Тому я глибоко переконаний, що автори Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є. роботи “Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки” заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Igor Pogribny, M.D., Ph.D.,

Principal Research Investigator,
Division of Biochemical Toxicology,
National Center for Toxicological Research,
Professor Department of Toxicology and Pharmacology,
University of Arkansas for Medical Sciences

д.мед.н., професор Савченкова Л.В.

Представлена робота “Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки” авторів Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є., є дуже своєчасною для практичної медицини і актуальною, особливо для промислового регіону Донбасу, де мені долею випало жити і працювати.
У великих промислових регіонах саме хронічні невірусні захворювання печінки є найпоширенішою патологією печінки і вимагають від лікаря уваги, знань і досвіду. Тому, розроблені у роботі алгоритми діагностики та лікування невірусних захворювань печінки є неоцінимою допомогою практикуючим лікарям. Доведено, що запропоновані підходи до лікування дозволяють підвищити ефективність лікування та покращити якість життя хворих, а це саме головне для будь-якого лікаря. Саме тому робота Нейка В.Є., Вірстюка Н.Г., Дєльцової О.І., Мойсеєнка М.І., Крижанівської А.Є., яку висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, є актуальною та заслуговує присудження зазначеної премії .

Зав.кафедрою клінічної фармакології та фармакотерапії ЛугДМУ, д.мед.н., проф.Савченкова Л.В.

д.мед.н., проф. Тащук В.К., зав.кафедри БДМУ

Автори ретельно і об’єктивно підійшли до об’єктивізації надзвичайно складної тактики діагностики та оцінки ефекту лікування з втіленням проблематики гепатотропного впливу лікарських засобів у кардіологічних хворих. Пріоритетними є встановлені дані, що у хворих на ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь, які тривало приймають аміодарон у стандартних дозах, характерним є розвиток неалкогольного стеатогепатиту, який, в основному, проявляється холестатичним синдромом, рідше – цитолітичним синдром, що супроводжується напруженням гепатоцитів з активацією процесів перекисного оксиснення ліпідів і дисбалансом системи антиоксидантного захисту. Пріоритетними є дані щодо зміни функціонального стану і розвитком застійної печінки при наростанні хронічної серцевої недостатності, що спостерігалося в розподілі серед хворих ІІА ст і у всіх хворих ІІБ ст. Розроблений діагностичний алгоритм оцінки функціонального стану печінки використовується в нашій клініці і підтвержено високу ефективність запропонованого диференційованого застосування гепатопротекторної терапії вже на ранніх стадіях хронічної серцевої недостатності задля попередження прогресування захворювання. Підтримуємо працю В.Є.Нейка, Н.Г.Вірстюк, О.І.Дєльцової, М.І.Мойсеєнка, А.Є.Крижанівської «Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки» на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

д.мед.н, проф., Заслужений лікар України, зав.кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету В.К.Тащук

Атаманчук Сергій

Хворію на печінку. Звертався до Наталії Григорівни Вірстюк. Вона чуйний і висококваліфікований лікар. Провела обстеження, запропонувала курс лікування. Це мені дуже допомогло.
Було би більше таких лікарів.

проф. О.І. Волошин

Автори обрали для дослідження актуальну тему, яка має медичне і соціальне значення. Науковці охопили широкий спектр хронічних ушкоджень печінки. Велика увага приділена токсичним хронічним захворюванням, спричиненим етанолом і ксенобіотиками, які швидко набувають статусу основного фактору впливу на організм людини в сучасних умовах. Багато працівників промисловості та сільського господарства також постійно наражаються на негативні хімічні впливи під час своєї професійної діяльності. Хронічні захворювання печінки, зокрема цироз печінки, мають високу смертність - 90-95%. Унаслідок розвитку фібротичних процесів після запальних захворювань цироз печінки ускладнює перебіг хронічного гепатиту, трансформується в цироз і загрожує життю хворих. Виходячи із вищезазначеного, робота має важливе значення для покращення стану здоров'я населення.
У роботі використано сучасні методи дослідження (клінічні, лабораторні, біохімічні, імунологічні, морфологічні і морфометричні), на результати яких автори опираються для розробки нових схем лікування хронічних гепатитів і цирозу печінки невірусної етіології. Автори запропонували уточнені, конкренті щодо кожної групи хворих алгоритми обстеження і схеми лікування з використанням найсучасніших медичних препаратів, зокрема вітчизняного виробництва. Це робить доступним проведення корекції стану печінки широкому колу пацієнтів.
Вважаю, що праця колективу авторів - В.Є. Нейка, Н.Г. Вірстюк, О.І. Дєльцової, М.І. Мойсеєнка, А.Є. Крижанівської на тему "Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки", подана на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуговує цієї нагороди.

Доктор медичних наук, Заслужений лікар України, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету Олександр Іванович Волошин

Декан ФПО УжНУ, професор Чопей Іван Васильович

Актуальність роботи колективу авторів – провідних науковців, загальновідомих як в Україні так і за її межами (В.Є. НЕЙКА, Н.Г. ВІРСТЮК, О.І. ДЄЛЬЦОВОЇ, М.І. МОЙСЕЄНКО, А.Є. КРИЖАНІВСЬКОЇ), „ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ НЕВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ”, представленої на здобуття Державної премії, не викликає сумніву, адже після гепатитів і цирозів вірусної етіології, надзвичайного розповсюдження набули токсичні гепатити різноманітної етиології. Даний факт спонукає до пошуку нових шляхів у їх діагностиці на ранніх стадіях розвитку патологічного процесу, оцінки спільних ланок патогенезу коморбідної патології та дослідження нових методів терапії.
У роботі наведено результати оригінальних численних клінічних та експериментальних досліджень, проведені впродовж 1980-2008 рр, у яких зроблено спробу з’ясувати складний патомеханізм розвитку структурно-функціональних порушень печінки під впливом етанолу, токсичних чинників, медикаментів, автоімунних процесів, а також метаболічного синдрому, що перебігають на тлі супутньої патології.
Авторами розроблені чіткі кроки щодо діагностично-прогностичні критеріїв даної коморбідної патології і впроваджені у практику алгоритми обстежень та нові ефективні схеми терапії і диференційовані підходи до лікування і профілактики хронічних гепатитів і цирозу печінки невірусної етіології із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів. Даний факт, без сумніву, сприяє підвищенню ефективності лікування, попередженню прогресування захворювань і розвитку ускладнень, зменшенню тривалості тимчасової втрати працездатності і показників інвалідизації та летальності. Виходячи з наведеного вище, здається цілком природнім, що запропонована робота колективу авторів Нейко В.Є. та ін., має високу наукову цінність та широкі можливості для застосування у практичній медицині і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Декан ФПО УжНУ, професор, д.м.н., зав. кафедрою терапії та с

Актуальність роботи колективу авторів – провідних науковців, загальновідомих як в Україні так і за її межами (В.Є. НЕЙКА, Н.Г. ВІРСТЮК, О.І. ДЄЛЬЦОВОЇ, М.І. МОЙСЕЄНКО, А.Є. КРИЖАНІВСЬКОЇ), „ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ НЕВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ”, представленої на здобуття Державної премії, не викликає сумніву, адже після гепатитів і цирозів вірусної етіології, надзвичайного розповсюдження набули токсичні гепатити різноманітної етиології. Даний факт спонукає до пошуку нових шляхів у їх діагностиці на ранніх стадіях розвитку патологічного процесу, оцінки спільних ланок патогенезу коморбідної патології та дослідження нових методів терапії.
У роботі наведено результати оригінальних численних клінічних та експериментальних досліджень, проведені впродовж 1980-2008 рр, у яких зроблено спробу з’ясувати складний патомеханізм розвитку структурно-функціональних порушень печінки під впливом етанолу, токсичних чинників, медикаментів, автоімунних процесів, а також метаболічного синдрому, що перебігають на тлі супутньої патології.
Авторами розроблені чіткі кроки щодо діагностично-прогностичні критеріїв даної коморбідної патології і впроваджені у практику алгоритми обстежень та нові ефективні схеми терапії і диференційовані підходи до лікування і профілактики хронічних гепатитів і цирозу печінки невірусної етіології із застосуванням вітчизняних медикаментозних засобів. Даний факт, без сумніву, сприяє підвищенню ефективності лікування, попередженню прогресування захворювань і розвитку ускладнень, зменшенню тривалості тимчасової втрати працездатності і показників інвалідизації та летальності. Виходячи з наведеного вище, здається цілком природнім, що запропонована робота колективу авторів Нейко В.Є. та ін., має високу наукову цінність та широкі можливості для застосування у практичній медицині і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

д.мед.н. Ілащук Т.О.

Запропонована робота є актуальною не тільки в гастроентерології, а й в суміжних областях медицини, зокрема в кардіології. Адже, дедалі частіше зустрічається поєднаний перебіг кардіологічних нозологій з хронічними невірусними захворюваннями печінки. Тому вкрай необхідним є створення нових та вдосконалення вже існуючих алгоритмів діагностики та лікування подібних захворювань. Саме тому робота В.Є.Нейка, Н.Г.Вірстюк, О.І.Дєльцової, М.І.Мойсеєнко, А.Є.Крижанівської номінована на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є вкрай актуальною і заслуговує на пошукувану нагороду.
Ілащук Т.О., д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

проф.Степанюк Г.І.

Робота Нейка В.Є., Вірстюк Н.Г., Дєльцової О.І., Мойсеєнка М.І., Крижанівської А.Є. є широкомасштабним дослідженням по встановленню патогенетичних особливостей перебігу хронічних дифузних захворювань печінки. Методи, якими користувались автори, сучасні та високоінформативні. Одержані результати на такій кількості обстежених і пролікованих хворих не викликають сумніву в їхній достовірності. Запропоновані методичні діагностичні і лікувальні схеми визначаються позитивними результатами з більш тривалою ремісією і ефективністю, порівняно зі стандартними, базовими програмами. До того ж лікувальні схеми є доступними для пересічних громадян України, оскільки в них використовуються лікарські препарати вітчизняного виробництва. Підтримую і вважаю цю роботу актуальною, значимою для клініки внутрішніх хвороб і заслуговуючою на присудження Державної премії України в галузі медичної науки.

Завідувач кафедри фармакології
Вінницького національного медичного
університету імені М.І.Пирогова, доктор медичних наук,
професор Степанюк Г.І.

Гумина Е. М.

Ваша тема научной работы актуальна, учитывая состояние экологии в нашем районе после аварии на ЧАЭС. Желаю вам чтобы разработанные диагностические критерии были внедрены, т.к. они имеют не только медицинское, но и социальное, и экономическое значение.

Даминов Т.А., академик АН Республики Узбекистан

"Научная работа Нейко В.Е., Вирстюк.Н.Г., Дельцова А.И., Мойсеенко Н.И.,
Крижанивска А.Е. “Диагностика и лечение хронических невирусных
заболеваний печени” своевременна и необходима. Авторами разработаны
новые эффективные диагностические критерии и схемы лечения, внедрение
которых имеет медицинское и экономическое значение. На международном
конгрессе “The International Liver CongressTM 2010: 45th annual meeting
of the European Association for the study of the Liver, april 14-18,
2010, Vienna, Austria” я познакомился со стендовым докладом, где были
представлены результаты комплексной работы Нейко В.Е., Вирстюк.Н.Г.,
Дельцова А.И., Мойсеенко Н.И., Крижанивска А.Е. “Диагностика и лечение
хронических невирусных заболеваний печени”. Доклад вызвал большой
интерес ученых с многих стран мира, проводилась оживленная дискуссия,
поступали предложения к сотрудничеству в изучении печени. Поэтому я
считаю, что работа соответствует международному уровню и достойна
высокой оценки.
Даминов Тургунпулат Абидович, заслуженный врач Узбекистана, академик АН
Республики Узбекистан, заведующий кафедрой инфекционных болезней и
детских инфекций Ташкенской медицинской академии, доктор медицинских
наук, профессор."

Чугунов О.В.

Колективна робота наукового колективу у складі: Вірстюк Н.Г., Нейко В.Є., Дєльцової О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівської А.Є. "Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки" є актуальною і важливою в сучасної гепатології і медицини в цілому. Актуальним фрагментом роботи,на мій россуд, є оцінка стану печінки та ризиків стохастичних і детермінованих віддалених біологічних наслідків впливу радіонуклідів цезію (137Сs) та стронцію (90Sr). Це особливо актуально для працівників нашого підприємста, які зайняті на роботах у зоні іонізуючого випромінення на Чорнобильській атомній станції, й потребують своєчасного та якісного медицинського обслуговування та лікування. Напрацювання вашого колективу буде корисне як для науковців медичної сфери, так і для непересічних громадян щодо профілактики захворювань печінки.

З повагою,
Інженер відділу ОППБтаВБ ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «Атомпроектінжиніринг»
О.В. Чугунов

Гончарук І.В.

Науково-дослідна робота “Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки”(Нейко В.Є., Вірстюк.Н.Г., Дєльцова О.І., Мойсеєнко М.І., Крижанівська А.Є. ) є актуальною і присвячена одній із важливих проблем сучасної медицини - хронічним дифузним захворюванням печінки.Велика увага надається токсичним ураженням печінки, зокрема ліками. Цікавим є дослідження щодо вивчення змін функціонального стану печінки у хворих при застосуванні цитостатиків. Авторами розроблено нові ефективні діагностично-прогностичні критерії раннього виявлення у хворих уражень печінки, а також запропоновано ефективні схеми лікування та профілактики хронічних невірусних захворювань печінки.
Робота має важливе теоретичне і практичне значення і заслуговує високої оцінки.Вважаю, що дане наукове дослідження є надзвичайно актуальним і потрібним, а колектив авторів гідний присудження Державної премії Українив галузі науки і техніки.

Гончарук І.В., лікар онкогінеколог. Національний інститут раку. м.Київ

Чугунова Нина Александровна

Считаю работу “Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки” чрезвычайно актуальной, надеюсь, что присуждение авторам Государственной премии Украины в области науки и техники привлечет дополнительное внимание к проблеме профилактики и лечения патологии печени и будет способствовать широкому внедрению полученных в работе результатов в медицинскую практику.
Чугунова Н.А., пенсионерка, бывший медработник, бывший работник Чернобыльской АЭС.

Jerzy Jaroszewicz

In their work Virstyuk and al, assessed the association between insulin resistance in NASH and lymphocyte function. In this interesting work authors found that apoptosis of lymphocytes is not only associated with the extensiveness of insulin resistance but can be also reverted by treatment with UDCA and insulin sensitizing agents. The most interesting concept of this study is that the treatment can affect immune responses quantity but maybe also quality. Though this question could only be answered be deeper immune responses studies, including the functional analyses of different subsets of PBMC.

--------------------------
Dr med. Jerzy Jaroszewicz

Medizinische Hochschule Hannover
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

к.м.н. врач высшей категории Мещерякова Ирина Леонидовна

В статье "Диагностика и лечение хронических невирусных заболеваний печени" вышеперечисленных авторов расскрывается очень актуальная проблема внутренних болезней и в частности гастроентерологии, которая всегда была очень тяжелой в диагностике и лечении, а также в прогнозировании процессов выздоровления. Своевременно разработанные эффективные диагностические критерии и алгоритмы лечения при патологии структурно-функциональных нарушений печени под воздействие алкоголя, метаболического синдрома, токсических веществ и аутоиммунных процессов. Данная работа очень актуальна и в сложившейся сложной экологической обстановке. Надеюсь, что данная работа будет иметь большое практическое применение не только на Украине, но и в РФ.

Юрій Голик, ас.каф.хірургії ФПДО, Львів

Глобальний розвиток промислового ринку, створення і вдосконалення нових харчових (в тому числі ГМО) та фармацевтичних інградієнтів, нелімітований і неконтрольований прийом лікарських середників, алкоголю (в першу чергу низькоякісного), ріст наркоманії змістили шальку терезів патології печінки у невірусасоційовану сторону. Медичний світ вже давно використовує у повсякденні термінологію АХП, НАСГ; в Україні ж, незважаючи на вже достатню кількість публікацій, процес "ідентифікації" печінкової патології обмежується підтвердженням або, навпаки, запереченням вірусної її етіології.
Важаю, що подана праця є надзвичайно актуальною. Ще однією важливою її особливістю є запропоновані патогенетично обумовлені терапевтичні схеми із залученням препаратів вітчизняного фармацевтичного ринку.

З огляду на вищеперелічене, праця авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.