Офіційний веб сайт

Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя

Р60

 

Автори:

Дахно Ф.В., Юзько О.М., Вдовиченко Ю.П., Камінський В.В., Зукін В.Д.,

Судома І.О., Жук С.І., Татарчук Т.Ф., БахтєєваТ.Д., Паращук Ю.С.

 

Представлена Національною медичною академієюпіслядипломноїосвітиіменіП.Л. Шупика.

 

Розробленотавпровадженовмедичнупрактикуметодидопоміжнихрепродуктивнихтехнологійлікуваннябезпліддя, асаме: базоватехнологіязаплідненняinvitro(IVF, invitrofertilization), введенняодногосперматозоїдавяйцеклітину(ICSI), цілийрядметодикзаморозкирепродуктивнихклітин, донаційніпрограми, передімплантаційнагенетичнадіагностика, методикаселекціїсперматозоїдівтаембріонів.

Впровадженнядопоміжнихрепродуктивнихтехнологійлікуваннябезпліддядозволилопідвищитиефективністьлікуванняцієїскладноїпатологіїв17 разів. Кількість циклів запліднення invitroза останні 10 років в Україні збільшилась з 1229 до 7785. За період з 1999 по 2007 рік народилось 8551 дітей після запліднення invitro.

Активне впровадження допоміжних репродуктивних технологій лікування безпліддя дозволило збільшити кількість циклів на 1 млн. населення України з 50 до 170. Доля пологів жінок після запліднення наближається до 1%, що є задовільним показником для більшості країн Європи.

Розробки авторів сприяли широкому впровадженню лапароскопічної репродуктивної хірургії, гінекологічної ендокринології, покращенню роботи лабораторної служби, розвитку медичної генетики, пренатальної діагностики та лікування плода в утробі матері. В цілому це дало змогу покращити демографічні показники і збільшити народжуваність в Україні в 2008 та 2009 роках.

За результатами роботи опубліковано 358 наукових праць, 17 монографій та навчальних посібників. Основні результати обговорювалися на 68 міжнародних конференціях. Високий рівень досліджень підтверджено на світових форумах репродуктивної медицини в Росії, Греції, Тунісі, Іспанії, Італії, Нідерландах, Сінгапурі, Польщі, Туреччині, Китаї.

За результатами роботи захищені 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій

Надіслати коментар

Коментарі

Коваленко А.В.

Выдвижение комплекса научных трудов в области гинекологии и репродуктологии на соискание государсвенной премии Украины обусловлено глубоким пониманием медицинской общественностью проблем бесплодного брака. Номинанты представляют научные коллективы, работающие многие годы над данными проблемами. Благодаря усилиям каждого из номинантов выработана единая государственная концепция решения проблемы бесплодия в супружестве. Переоценить научное и практическое значение серии работ данных авторов в области репродуктологии сложно. Считаем, что данные ученые являются гордостью медицины Украины и достойны присуждения государсвенной премии.

Кандидат медицинских наук В.В. Лонич

Номинация данного коллективного научного труда на государственную премию заслуживает всесторонней поддержки. Авторы данного научного направления представляют различные акушерско-гинекологические школы, широко известные в Украине, странах СНГ, дальнем зарубежье. Вспомогательные репродуктивные технологии - острие современных медико-биологических знаний. Широко используется опыт глубокоуважаемых академиков, профессоров, руководителей клиник, внесших конкретный эффективный вклад в решение этой важнейшей мировой проблемы. Широта научных подходов, методология научных изысканий и, главное, практическая эффективность, перспективность данного направления генерируют новые идеи не только в сфере медицины но и биологии, химии, фармакологии. Важно отметить и то обстоятельство, что несмотря на определенный кризис в нашей украинской науке, вышеупомянутые авторы имеют практические результаты на уровне ведущих европейских и мировых клиник. Присуждение государственной премии будет закономерным, объективным критерием оценки их огромного многолетнего мультидисциплинарного подхода к решению этой важнейшей медико-социальной и демографической проблемы.

Ліхачов Володимир КостянтиновичГість

Робота колективу авторів «Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя»
(Дахно Ф.В., Юзько О.М., Вдовиченко Ю.П., Камінський В.В., Зукін В.Д., Судома І.О., Жук С.І., Татарчук Т.Ф., БахтєєваТ.Д., Паращук Ю.С.), що висунута на здобуття Державної премії України, є глибоким, наукововмістким, практично значущим дослідженням, яке позитивно впливає на покращення демографічної ситуації в Україні.
Враховуючи наявність в нашій країні близько 1 млн. неплідних пар,впровадження в широку практику комплексу сучасних ДРТ дозволяє підвищити ефективність лікування неплідності в країні і збільшити народжуваність.Авторами вперше в Україні розроблені та впроваджені в медичну практику наступні методи ДРТ: технологія запліднення in vitro (IVF), введення одного сперматозоїда в яйцеклітину (ICSI), методики заморозки репродуктивних клітин, донаційні програми, передімплантаційна генетична діагностика, методика селекції сперматозоїдів та ембріонів. Це дозволило підвищити ефективність лікування неплідності в 17 разів.
Розробки авторів сприяли широкому впровадженню лапароскопічної репродуктивної хірургії, гінекологічної ендокринології, покращенню роботи лабораторної служби, розвитку медичної генетики, пренатальної діагностики та лікування плода в утробі матері. Всього виконано більше 160 науково-дослідних робіт, опубліковано 358 наукових праць, 17 монографій та навчальних посібників. Основні результати комплексу робіт обговорювалися на 68 міжнародних конференціях.
Вважаю, що дана робота достойна присудження їй Державної премії України.
Професор кафедри акушерства та гінекології ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія",доктор медичних наук, професор В.К.Ліхачов.