Офіційний веб сайт

Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва

р40

 

Автори:

Азаров С.І, Губинський В.Й., Губинський М.В., Касімов О.М., Максимук О.Б.,

Піоро Л.С., Сорока Б.С., Третьяков О.Б., Цкітішвілі Е.О.

 

Представлена Національною металургійною академією України.

 

Мета роботи - забезпечення розвитку металургійного комплексу України, скорочення техногенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у навколишнє середовище, підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної металургійної продукції завдяки розробці та впровадженню комплексу енергоефективних теплотехнологічних процесів та агрегатів.

За результатами досліджень розроблено наукові основи створення металургійних печей і теплотехнологічних процесів, що забезпечують високий рівень енергоекологічної ефективності та якості металургійної продукції, включаючи суміщені процеси спалення палива, теплообміну, гідродинаміки продуктів згоряння, нагріву та термічної обробки металургійної продукції з використанням: опосередненого радіаційного нагріву; спалювання особливо небезпечних відходів в пічних агрегатах; дифузійного зварювання  та пайки біметалевих виробів у компресійних печах.

Результати роботи впроваджено  на  трьох гірничо-збагачувальних комбінатах,  практично всіх металургійних  заводах України та в Росії, Білорусі, США і Ірані.

 

Наукові результати опубліковано у 24  монографіях, 108 статтях.Новизну технічних рішень захищено  74авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 3докторських, 21  кандидатська дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість Yuriy Yurkovsky

Review of the book: Efficient Thermal Processes and Facilities for Metallurgical Production

Authors:

Azarov S.I., Gubynskyi V.I., Gubynskyi M.V., Kasimov O.M., Maksymuk O.B., Pioro L.S.,

Soroka B.S., Tretiakov A.B., Ckitishvily E.O.

The submerged combustion technology developed under the scope of this project was recently applied in the US and some other countries and is actually the most advanced technology for efficient combustion of natural gas with air or oxygen inside melts of non-metal materials, including mineral-wool production from metallurgical slags. In general, the main advantages of submerged combustion, i.e., the combustion of gas-air or gas-air-oxygen mixtures directly inside a melt achieve the maximum heat transfer from combustion products to the melt, to improve mixing, i.e., melt homogeneity, and to increase the rate of chemical reactions. Based on these advantages of submerged combustion, advanced melting technologies were developed and tested in various industries including metallurgy and glass manufacturing. Basic principles and applications of this advanced melting technology have been presented in two scientific books published in the USA, which are highly regarded in the world.

I work in Corning Incorporated, which is one of the five oldest R&D companies in the USA. American engineers and scientists, with whom I work have sincere interest in these publications. American professionals use scientific and technological solutions of Ukrainian scientists in their practice. Being a Kyiv Polytechnic Institute alumnus, makes me proud of that interest.

I am confident, this high scientific work really meets requirements of The Ukraine State Award.

Yuriy Yurkovsky, Ph.D

Group Leader

Process Controls Engineering

Manufacturing Control Systems

Corning Incorporated

HP ME 03 81

Corning, New York 14831

607-974-5165

Yurkovsky@corning.com

www.corning.com

Паршин Валерий Михайлович

Представленная на конкурс работа заслуживает высокой оценки, отвечает новейшим мировым достижениям, актуальна и чрезвычайно полезна для металлургических предприятий.
Желаю авторам дальнейших творческих успехов и новых достижений.

Директор ЦНРС ФГУП ЦНИИЧермет им. И.П.Бардина,
доктор технических наук, лауреат премий Правительства РФ
в области науки и техники
ПАРШИН В.М. т.сл. (095) 777-94-05, Москва, 2-я Бауманская, 9/23.

Подустов М.О.

Роботу «Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва», висунуту на здобуття Державної премії України 2011р. колективом науковців Національної металургійної академії, Інституту газу, УДНТЦ «Енергосталь», а також інженерів комбінату «Азовсталь», слід вважати значним внеском у розвиток науки і техніки, який сприяє вирішенню одного із найбільш пріоритетних завдань науково-технічного прогресу . Суттєвим є те, що робота впроваджена у виробництво. Створено нове енергоефективне теплове устаткування нового покоління.
Вважаю що представлена Національною металургійною академією робота заслуговує на присудження Державній премії України в області науки і техніки в 2011 р., а її автори – звання лауреатів.
Подустов Михайло Олексійович, проф., д.т.н НТУ "ХПИ".
т. сл. (057)707-66-87

ЗВОРЫКИН Константин Олегович

Актуальность работы "Эффективные тепловые процессы и агрегаты для металлургического производства" связана, прежде всего, с позиционированием рассматриваемой отрасли в экономике современной Украины. По сути это основная экспортно-ориентированная и, пожалуй, единственная наукоемкая отрасль, которая фактически обеспечивает экономическую стабильность украинской экономики. Авторы работы достигли выдающихся результатов в области металлургической теплотехники, благодаря чему непосредственно и существенно улучшились технико-экономические показатели металлургических машин, снизилась экологическая нагрузка от металлургического производства, а значит, был получен реальный эффект. И не только в Украине. Естественно, эти достижения базируются на результатах многолетних теоретических исследований, испытаний, внедрений в производство, результаты авторы опубликовали в книгах, статьях, ими получены авторские свидетельства, патенты.
Несомненно, что результаты работы "Эффективные тепловые процессы и агрегаты для металлургического производства" существенно повлияли и теперь влияют на развитие современного отечественного и мирового металлургических комплексов. Считаю, что работа обосновано выдвинута Национальной металлургической академией Украины на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 года и полагаю, что за разработку и внедрение новой техники и технологий, отвечающих новейшим мировым достижениям, авторам следует присудить искомую Премию.
Доцент кафедры сварочного производства Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», к.т.н., доц. Константин Олегович Зворыкин.
тел. (044) 4068240
Constantine-Ol@yandex.ru

БІЛЕКА Борис Дмитрович

Металургійна теплотехніка є досить консервативною галуззю знань і техніки. Разом з тим, використання досягнень сучасної фундаментальної науки та суміжних прикладних галузей знань дозволило в передових країнах світу в короткий період суттєво підняти рівень наукового забезпечення створення нових теплових агрегатів-печей металургійного та супутніх виробництв.
Відповідний підхід є відмінною рисою роботи «Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва» колективу науковців Національної металургійної академії, Інституту газу, УДНТЦ «Енергосталь», а також інженерів комбінату «Азовсталь», висунутою на здобуття Державної премії України 2011 р. Наприклад, завдяки використанню раніш не знаних в плавильному виробництві методів зануреного спалювання, були створені перші в світі плавильні агрегати, де горіння палива відбувається безпосередньо в шихті замість факельного процесу над ванною. Інший приклад – використання аеродинамічного ефекту Команда при створенні розімкнутих факелів і печей непрямого радіаційного нагріву на цій основі. Такі знакові розробки дозволили українській науці та техніці зайняти у кінці 20-го сторіччя передові позиції у металургійній теплотехніці та на ринку теплових агрегатів в металургії. Ми підтримуємо роботу «Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва», висунуту на здобуття Державної премії України 2011 р., і бажаємо авторському колективу достойної її оцінки.

БІЛЕКА Борис Дмитрович, доктор технічних наук, зав. лабораторією Інституту технічної теплофізики НАНУ, лауреат Державної премії України,
тел. (044) 456 63 65
e-mail: admin@ittf.kiev.ua

РАЗМАХНІН Олександр Дмитрович

Робота «Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва», висунута на здобуття Державної премії України 2011р., підсумовує наукові успіхи української школи металургійної теплотехніки за десятиріччя її існування та технологічні досягнення. Відмінною рисою її було і є поєднання розробки теоретичних засад теплових процесів та агрегатів зі створенням металургійних печей різного призначення нових, в т.ч. до цього невідомих у світі за принципом конструкцій. Оскільки Україна була значною складовою металургійного комплексу колишнього Радянського Союзу, українські фахівці з металургійної теплотехніки: вчені та інженери – завжди займали передові позиції у своїй галузі науки та виробництва.
Вважаю, що колектив науковців та інженерів-авторів роботи, складається з провідних вчених та авторитетних технологів. Сама робота включає найбільш знані українські розробки з теорії та конструкцій металургійних печей, а також супутнього теплотехнічного обладнання. Робота має бути відзначена Державною премією України.

РАЗМАХНІН Олександр Дмитрович, кандидат технічних наук, директор ТОВ НВП «ЕНТОП», м. Дніпропетровськ, Тел./факс:(056)374-55-17,E-mail:entop2011@i.ua

Гість Іванов Олексій Борисович

Металургія є однією з найбільш енергоємних галузей промисловості України, а також утворює негативний вплив на навколишнє середовище. Левова доля енергоспоживання і шкідливих викидів у цій галузі припадає на теплові технологічні процеси і устаткування. Тому результати, отримані авторами роботи «Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва», поданої Національною металургійною академією на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, слід вважати значним внеском у розвиток науки і техніки, який сприяє вирішенню одного із найбільш пріоритетних завдань науково-технічного прогресу . Суттєвим є те, що робота впроваджена у виробництво. Створено нове енергоефективне теплове устаткування нового покоління. Застосування результатів роботи сприяє економічному прогресу держави і забезпеченню її енергетичної незалежності.
Вважаю, що робота «Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Інституту електроенергетики
ДВНЗ «Національний гірничий університет,
професор О.Б. Іванов

Тел.: (0562) 47-36-06
E-mail: ivanov@nmu.org.ua

Капустин Алексей Евгеньевич

Работа “Эффективные тепловые процессы и агрегаты для металлургического производства” авторов Азаров С.И, Губинский В.И., Губинский М.В., Касимов А.М., Максимук А.Б., Пиоро Л.С., Сорока Б.С., Третьяков А.Б., Цкитишвили Э.О. направлена на существенное улучшение экологической ситуации промышленных регионов, а особенно регионов, в которых сконцентрировано металлургическое производство полного цикла. В данной работе показано, что совершенствование работы металлургических печей и тепловых процессов в целом обеспечивают существенное уменьшение выбросов в окружающую среду и к уменьшению образующихся твердых отходов. Особенно высокий вклад в защиту окружающей среды вносят разработанные технологии процессов сжигания топлива; нагрева и термической обработки металла.
Также авторы доказали проведенными опытными и промышленными испытаниями разработанных технологий и оборудования для утилизации особо опасных загрязнителей. Ими было показано, что при сжигании гамма-гексахлорциклогексана в высокотемпературной зоне обжиговой металлургической печи при температуре свыше 1600 градусов наразрушенных остатков не обнаружено, а диоксиновые и фурановые соединения также отсутствуют.
Считаю, что данная работа вполне заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Председатель Совета Экологической безопасности г. Мариуполя, докт. хим. наук, проф. Капустин А.Е.

Гість Решетов И.К.

Работа, "Эффективные тепловые процессы и агрегаты для металлургического производст-
ва",представленная на конкурс, охватывает широкий круг научно-технических проблем и конструкторских разработок в области совер-
шенствования тепло-технологических процес-
сов и внедрения новых конструкций металлур-
гических печей.
На наш взгляд заслуживают очень высокой оценки разработанные и внедренные в промыш-
ленность тепловые агрегаты с отоплением плоскопламенными горелками, с периодическим изменением направления факела в камере и др. В работе технологические и экологичес-
кие проблемы решаются комплексно, в масштабах Украины и ряда др. государств. Все мероприятия способствуют повышению энергоэффективности теплотехнологических агрегатов. На основе разработок авторов работы созданы новые направления в метал-
лургической теплотехнике.
Считаем, что представленная работа имеет общегосударственную ценность и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 г.
Решетов Иван Константинович, д.г.м.н., проф. ХНУ им. Каразина, т.сл (057)707-54-59

Білим Павло Анатолійович

Представлена робота має мету забезпечення розвитку металургійного комплексу України, скорочення техногенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у навколишнє середовище, підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної металургійної продукції, розробці та впровадженню комплексу енергоефективних теплотехнологічних процесів та агрегатів.
Актуальність теми не викликає сумнівів. Результаті роботи пройшли промислову перевірку та впроваджені у виробництво в Україні та за кордоном. Серед переваг роботи – комплексний підхід до вирішення проблем, який поєднує фундаментальні та прикладні дослідження й охоплює не лише власне металургію, але й суміжні галузі виробництва. Робота спрямована на підвищення енергоефективності,зменшення шкідливого техногенного впливу на навколишнє середовище й заощадження невідновних природних ресурсів, має дійсно загальнодержавне значення. Вважаю що автори даної роботи заслуговують присудження Державної премії України у галузі науки і техніки в 2011 р.

Білим Павло Анатолійович, к.хім.н. доцент кафедри пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій факультету пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України т.707-34-60

Євгенія Варивода

Головною метою представленої роботи є зниження об'ємів вжитку енергетичних ресурсів, що е важливим чинником зниження міри забруднення природного довкілля за рахунок економії газоподібного палива і скорочення викиду парникових газів. Вельми актуальні розробки авторів в області знешкодження особливо небезпечних стійких органічних забрудників (СОЗ) в металургійних печах, що дозволяє виконати зобов'язання України по Стокгольмській Конвенції про СОЗ Науково-практична значущість результатів досліджень полягає в їх впровадженні на ряді крупних підприємств України, Росії, Угорщини, США.
Вважаю що представлена Національною металургійною академією робота заслуговує на присудження Державній премії України в області науки і техніки в 2011 р., а її автори – звання лауреатів

Євгенія Варивода к. геогр.н.
Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Національний університет цивільного захисту України
e.varyvoda@gmail.com 707-34-57

Стовпченко Анна Петровна

Актуальность работы "Эффективные тепловые процессы и агрегаты для металлургического производства" и ее значимость для Украины безусловна: во-первых, потому, что металлургия является основным источником валютных поступлений в стану, а во-вторых, конкурентоспособность металлопродукции напрямую зависит от эффективности работы оборудования и применяемых процессов.
Авторы представленного проекта на соискание государственной премии являются признанными специалистами в области оптимизации и интенсификации теплообменных процессов в тепловых агрегатах и многие их работы по теории теплотехники и созданию металлургических печей уже признаны классическими.
Более того, их работы востребованы на производстве и предлагаемые ими технические решения внедрены на большинстве металлургических предприятий Украины и за рубежом.
Важным аспектом этой работы является и предложенные авторами возможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и продуктов сгорания в окружающую среду.
Считаю, что представленная на конкурс работа "Эффективные тепловые процессы и агрегаты для металлургического производства" имеет государственную значимость и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Ведущий научный сотрудник
Института электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины
д.т.н., проф.
Стовпченко А.П.
служ. тел. 287 52 18

Маслов Владимир Александрович

Работа, представленная на конкурс пол названием «Эффективные тепловые процессы и агрегаты для металлургического производства» затрагивает широкий спектр разработок и внедрения современных металлургических печей и теплотехнологических процессов, происходящих в этих агрегатах.
На наш взгляд заслуживают высокой оценки, разработанные и внедренные в промышленность тепловые агрегаты с периодическим изменением направления факела в камере, отоплением плоскопламенными горелками и др. Выгодно отличает эту работу ее комплексность и масштабность. Все мероприятия способствуют повышению энергоэффективности теплотехнологических агрегатов. Особенно важно, что наряду с интенсификацией теплообменных процессов в тепловых агрегатах авторы уделили большое внимание снижению вредных выбросов в атмосферу, то есть экологическим вопросам. На сегодняшний день это весьма и весьма актуально.
Следует отметить, что на основе разработок авторов работы были созданы целые направления по металлургической теплотехнике.
Считаем, что представленная на конкурс работа, является завершенной научной работой, имеющей государственную ценность и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

г. Мариуполь, ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»
Заведующий кафедрой «Теплофизики и теплоэнергетики металлургического производства», профессор, доктор технических наук,
Маслов В.А.
cл. тел. (0629)44-64-53
e-mail: maslov_v_a@pstu.edu

Габринец Владимир Алексеевич

Представленная на конкурс работа «Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва» имеет важное значение для науки и практики современной Украины сразу по нескольким причинам.
Во первых, она объединяет две важнейших проблемы, характерных для металлургической промышленности-это энергосбережение и экология.Авторы в своей работе предлагают комплексное эффективное решение этих проблем.
Во-вторых, эти две важнейшие проблемы решаются именно для реалий Украины,для которой горно-металлургический комплекс являтся основной бюджетообразующей отраслью. Учет спецефических особенностей Украины делают эту работу особенно ценной.
Считаю, что данная работа вполне заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Заведующий кафедры теплотехники Днепропетровского Национального унивеситета железнодорожного транспорта д.т.н.,проф. Габринец В.А.

Крайнюк Елена Владимировна

Робота "Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва", яка спрямована на забезпечення сталого розвитку металургійного комплексу України має велику наукову і практичну цінність. Актуальність теми підсилюється станом металургійного комплексу, який характеризується великими техногенними об,емамі відходив, викидами забруднюючих речовин і парникових газів у довкілля, високою собівартістю металургійної продукції та енергоємністю виробництва.
У роботі висвітлено найважливіші аспекти розвитку металургійного виробництва. Особливу увагу привертають розробки щодо підвищення енергоекологічної ефективності та якості металургійної продукції. Результати впровадження цієї роботи на вітчизняних і зарубіжних металургійних виробництвах свідчать про те, що розроблені наукові основи створення металургійних печей і теплотехнологічних процесів забезпечують ефективне вирішення екологічних, економічних і соціальних проблем, яких дуже багато накопичилось в металургійному виробництві України.
Робота має важливе загальнодержавне значення, автори роботи заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
г.Харьков
доцент кафедры метрологии и безопасности жизнедеятельности Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Елена Владимировна Крайнюк

Кононов Юрий Александрович

В данной научной работе явно прослеживается результат сокращения техногенных выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в окружающую среду за счет снижения употребления энергетических ресурсов, повышения качества отечественной металлургической продукции, особенно в донбасском регионе. Это подчеркивает достижение главной цели и новизны в представленной работе. Так же необходимо отметить научно-практическую значимость результатов исследований и внедрение на конкретных предприятиях, указанных в работе, что вносит определенную лепту в решение социально-экономических проблем, особенно экологических. Учитывая вышеизложенное, считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

г. Луганск, ООО "Недра Луганщины",
президент, член-корреспондент Инженерной
академии Украины и Международной академии наук
экологии и безопастности жизнедеятельности,
депутат Алмазнянского городского совета
Кононов Юрий Александрович (0642)33-55-59
e-mail: NedraLugansk@i.ua

Кононов Юрий Александрович

В данной научной работе явно прослеживается результатсокращения техногенных выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в окружающую среду за счет снижения употребления энергетических ресурсов, повышения качества отечественной металлургической продукции, особенно в донбасском регионе. Это подчеркивает достижение главной цели и новизны в представленной работе. Так же необходимо отметить научно-практическую значимость результатов исследований и внедрение на конкретных предприятиях, указанных в работе, что вносит определенную лепту в решение социально-экономических проблем, особенно экологических.

г. Луганск, ООО "Недра Луганщины",
президент, член-корреспондент Инженерной
академии Украины и Международной академии наук
экологии и безопастности жизнедеятельности,
депутат Алмазнянского городского совета
Кононов Юрий Александрович (0642)33-55-59

Гість

Металлургическая промышленность Украины имеет низкий уровень самообеспечения энергетическими ресурсами при реальной долгосрочной перспективе увеличения цен на энергоносители. Поэтому повышение конкурентоспособности украинской металлургии возможно только при условии развития и использования ресурсо- и энергосберегающих технологий, созданных на базе научных основ теплотехнических процессов. Представленная на конкурс работа, несомненно, является развитием и обобщением полученных авторами теоретических основ металлургической теплотехники и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Декан энергетического факультета, заведующий кафедрой теплоэнергетики Днепродзержинского государственного технического университета, д.т.н, профессор Павленко А.М.

pavlenko@dstu.dp.ua

Гість Щербань Микола Гаврилович

Авторами вперше розроблені ефективні технологічні заходи для металургійного виробництва, які дозволяють мінімізу-
вати шкідливий вплив на організм людини та довкілля. Осо-
бливе значення для охорони довкілля та здоров’я населен-
ня мають розробки термічних технологій знищення особливо небезпечних стійких органічних забруднювачів (СОЗ)- неко-
ндиційних пестицидів на території України і наповнювачів промислових трансформаторів і конденсаторів - поліхлоро-
ваних біфенілів у пальниках випалювальних печей, що доз-
воляє виконати зобов'язання України стосовно вимог Стокгольмської Конвенції про СОЗ. Крім того, розроблені технічні умови щодо підвищення енергоекологічної ефектив-
ності використання органічного палива мають світову нови-
зну і ряд інших. Представлена робота «Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва» авторського колективу у складі Азарова С.І., Губінського В.Й., Губінського М.В., Касімова О.М., Максимука О.Б., Піоро Л.С., Сороки Б.С., Третьякова О.Б., Цкітішвілі Е.О. є завершеною науково-технічною працею державної значущості і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки й техніки 2011 р.

Помпроректора з наукової роботи
Харківського національного
медичного університету,
д.мед.н., професор, акад.УЕАН
М.Г. Щербань (057) 705-07-09

Гість

Коваленко Олексій Михайлович
Робота "Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва", яка спрямована на забезпечення сталого розвитку металургійного комплексу України, без сумніву, має велику наукову і практичну цінність. Актуальність теми підсилюється самим станом металургійного комплексу, який характеризується великими техногенними викидами забруднюючих речовин і парникових газів у довкілля, досить високою енергоємністю виробництва та високою собівартістю металургійної продукції.
Робота цікава з точки зору особливостей надання матеріалу. У ній висвітлено найважливіші і найболючіші аспекти функціонування та розвитку металургійного виробництва. Особливу увагу привертають розробки щодо підвищення енергоекологічної ефективності та якості металургійної продукції. Результати впровадження цієї роботи на вітчизняних і зарубіжних металургійних виробництвах свідчать про те, що розроблені наукові основи створення металургійних печей і теплотехнологічних процесів забезпечують ефективне вирішення екологічних, економічних і соціальних проблем, яких дуже багато накопичилось в металургійному виробництві України.
Робота має важливе загальнодержавне значення, автори роботи заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
м.Харків, Харківський інститут екології і соціального захисту.
Ректор Коваленко Олексій Михайлович
Тел.сл. (0572)52-40-19
e-mail: eko_soc@list.ru

Гість

Колесник Василь Васильович
Долучаючись до обговорення роботи «Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва», вконану відомими фахівцями (Азаровим С.І, Губинським В.Й., Губинським М.В., Касімовим О.М., Максимуком О.Б., Піоро Л.С., Сорокою Б.С., Третьяковим О.Б., Цкітішвілі Е.О. ) які представляють колективи Національної металургійної академії України, Інституту газу НАН України, Українського державного науково-технічного центру «Енергосталь», та ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»,хочу зробити наголос на меті роботи - забезпечення розвитку металургійного комплексу України, скорочення техногенних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у навколишнє середовище, підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної металургійної продукції завдяки розробці та впровадженню комплексу енергоефективних теплотехнологічних процесів та агрегатів. Актуальність теми не викликає сумнівів, оскільки масштаби та темпи росту викидів забруднюючих речовин на підприємствах чорної та кольорової металургії дозволяють говорити про стан екологічної катастрофи. Тому обговорення цієї роботи надає можливість привернути увагу до виконаних авторами розробок, які здебільшого вже пройшли промислову перевірку та впроваджені у виробництво в Україні та за кордоном. Серед переваг цієї роботи – комплексний підхід до вирішення проблеми, який поєднує фундаментальні та прикладні дослідження й охоплює не лише власне металургію, але й суміжні галузі виробництва.. Робота спрямована на підвищення енергоефективності,зменшення шкідливого техногенного впливу на навколишнє середовище й заощадження невідновних природних ресурсів тому її слід визнати такою, що має дійсно загальнодержавне значення. Відзначення її Державною премією приверне додаткову увагу громадськості до проблем ресурсозбереження і сприятиме ще більш широкому впровадженню її результатів у виробництво. Безумовно, автори роботи заслуговують присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
НТУУ "КПІ", кафедра "Автоматизація теплоенергетичних процесів",
Колесник Василь Васильович
доцент, канд. техн. наук
Тел.сл. (044) 406 80 86
e-mail: kolesnyk@ atep.ntu-kpi.kiev.ua

Гість

Григорьев А.А.
Работа, представленная на конкурс, несомненно, имеет огромную практическую ценность. Хотелось бы отметить мощную научную основу созданных эффективных инновационных технологий и оборудования. Исследования проводились как на промышленном оборудовании, так и на моделях, выполнялись вычислительные эксперименты, применялись методы системного анализа. Работа жизненно важна для Украины и достойна присуждения Государственной премии.
Г. Киев, ООО «Центр системных исследований»
Директор А. А. Григорьев
т. 2389848
E-mail: agrigoriev@voliacable.com