Офіційний веб сайт

Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування

М35

Автори: Носко О.А., Богомол Ю.І., Аюпова Т.А., Сисоєв М.О.

Представлена Національною металургійною академією України (МОН України).

Кількість публікацій: 94 наукові праці , в т.ч. 1 монографія, 93 статті (у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS – 5), 4 патенти України.

Автори розвинули теорію евтектичного перетворення, розробили та впровадили інноваційні процеси цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних та функціональних матеріалів сучасного машинобудування.

Досліджено властивості сплавів евтектичного типу, зокрема, ливарних сплавів на основі алюмінію, керамічних матеріалів на основі монокристалічного гексабориду лантану та карбіду бору, які можуть бути істотно покращенні при правильному виборі технології мікролегування, литва, термічного оброблення в рідкому і твердому стані і визначенні оптимального складу сплаву, що вимагає поглибленого розуміння механізму цих процесів.

Встановлено закономірності впливу легуючих елементів та модифікаторів (В, Sn, Sc, Sr та комплексів B-Sn та B-Sn-Sc) і фізико-хімічних способів впливу у рідкому та твердому станах на структуру, фазовий склад та властивості сплавів евтектичного типу, а саме, сплавів на основі алюмінію та силумінів – типу АК7ч та АК18, керамічних сплавів на основі боридів – типу LaB6 – МеIVB2 та В4С – МеIVВ2.

Отримано відповідні кількісні залежності для прогнозування та управління структурою і властивостями дослідних сплавів.

Надіслати коментар

Коментарі

Опачко І.І., д.ф.н., професор

Праця авторів Носко О.А., Богомола Ю.І., Аюпової Т.А., Сисоева М.О. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» присвячена розвитку теорії евтектичного перетворення промислових сплавів, впливу легуючих елементів і модифікаторів та зовнішніх чинників на розплав, структуру, фазовий склад та властивості сплавів евтектичного типу, а саме, сплавів на основі алюмінію та силумінів і керамічних сплавів на основі боридів.
Дослідження є актуальним, оскільки керамічні матеріали, які також відносять до сплавів евтектичного типу, все частіше застосовують замість металевих для виготовлення деталей з підвищеною зносостійкістю, металорізального інструменту, а також конструкційних та функціональних елементів приладів електронної техніки. Автори пропонують використовувати кераміку на основі монокристалічного гексабориду лантану та карбіду бору в деталях вузлів електронно-оптичних систем, що дозволяє знизити робочі температури, зменшити енергетичні витрати, збільшити строк служби, покращити просторово-геометричні та накальні характеристики, збільшити виробничу потужність та якість обробки в технологічних процесах. Недоліком при цьому є висока крихкість та достатньо низька міцність таких матеріалів, особливо порівняно з традиційними матеріалами на основі тугоплавких металів.
Беззаперечно, ґрунтовною і детально проробленою є новизна роботи у даному напрямку, яка описується 14-ма пунктами. Позитивним є те, що роботу автори виконували у межах багатьох Державних науково-технічних тем, що дозволило підійти до проблеми комплексно і всеохоплююче.
Слід відзначити, що робота практично втілена у 4 актах дослідно-промислового опробування, 4 патентах, авторами опубліковано більше 40 наукових статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, проведено понад 20 апробацій на науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Отже, вважаємо, що автори Носко О.А., Богомол Ю.І., Аюпова Т.А., Сисоєв М.О. та їх робота на тему «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Зав. кафедри електронних систем ДВНЗ «Ужгородський національний університет», д.ф.н., професор, академік АІН України, заслужений працівник освіти І.І.Опачко

Доцент кафедри ТМ ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ю.Ю.Скиба

Жигуц Ю.Ю.

Підвищення якості та надійності деталей і конструкцій безпосередньо пов'язане з підвищенням властивостей конструкційних матеріалів, у тому числі сплавів евтектичного типу, зокрема, ливарних сплавів на основі алюмінію, керамічних матеріалів, що вимагає синтезу нових і удосконалення стандартних сплавів, використання оптимальної технології виробництва. Властивості сплавів можуть бути істотно покращені при правильному виборі технології мікролегування, литва, термічного оброблення в рідкому і твердому стані і визначенні оптимального складу сплаву, що вимагає поглибленого розуміння механізму цих процесів. Саме тому, робота авторів Носко О.А., Богомола Ю.І., Аюпової Т.А., Сисоева М.О. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» є надзвичайно актуальною на сучасному етапі розвитку промисловості та економіки України.
Слід зазначити, що авторами обґрунтовано принципово нову технологію формування композиційних покриттів поліфункціонального призначення на металах та сплавах, яка включає процеси попередньої електрофізичної очистки поверхні порошків від домішок, нанесення порошків на металеву основу та спікання у вакуумі, що відбувається в умовах великого температурного градієнту та безперервного швидкісного електронно-променевого нагрівання шляхом просочування більш легкоплавкої складової пористого каркасу із частинок порошку тугоплавкої сполуки, вторинного очищення частинок тугоплавкої сполуки від домішок і спрямованого ущільнення покриття до безпористого стану.
Одним з основних досягнень авторів роботи є розробка фізико-хімічних основ процесу одержання та формування структури армованих композиційних матеріалів підвищеної чистоти та покриттів на основі боромістких тугоплавких сполук. Встановлено взаємозв’язок між природою дибориду, кінетичними параметрами процесу спрямованої кристалізації і структурно-геометричними характеристиками фазових складових евтектичних структур.
Синтезовано нові боридні матеріали з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними характеристиками, що можуть використовуватися в багатьох галузях науки і техніки.
Сукупність отриманих результатів свідчить про велике наукове значення та практичну корисність роботи «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування», що підтверджується чисельними актами дослідно-промислового опробування, патентами, науковими статтями у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, апробаціями на науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях. Автори роботи Носко О.А., Богомол Ю.І., Аюпова Т.А., Сисоєв М.О. заслуговують на присудження їм премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

Зав. кафедри технології машинобудування ДВНЗ «Ужгородський національний університет», к.т.н., доцент, академік АІН України, член експертної комісії ДАК України з напрямку «Механіка і транспорт», дійсний член зовнішньої академії наук Угорщини Ю.Ю.Жигуц

Заст. декана інженерно-технічного факультету Я.П.Легета

Олександр Щерецький

Представлена робота авторів Носко О.А., Богомола Ю.І., Аюпової Т.А., Сисоєва М.О., що присвячена розробленню ефективних інноваційних технологій цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування, є, безумовно, актуальною.
Наукова новизна представленої роботи полягає у встановленні закономірностей впливу легуючих елементів та модифікаторів (В, Sn, Sc, Sr та комплексів B-Sn та B-Sn-Sc) та фізико-хімічних способів впливу у рідкому та твердому станах на структуру, фазовий склад та властивості сплавів евтектичного типу, а саме, сплавів на основі алюмінію та силумінів – типу АК7ч та АК18, та керамічних сплавів на основі боридів – типу LaB6 – МеIVB2 та В4С – МеIVВ2 та отриманні відповідних кількісних залежностей з метою прогнозування та управління структурою і властивостями дослідних сплавів.
Отримані в роботі відповідні кількісні залежності дозволяють з великою долею вірогідності прогнозувати та управляти структурою і властивостями дослідних сплавів евтектичного типу.
З огляду на актуальність та доцільність даного напряму роботи та новизну отриманих результатів, я вважаю, що автори Носко О.А., Богомол Ю.І., Аюпова Т.А., Сисоєв М.О. та їх робота на тему «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування», беззаперечно заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Щерецький Олександр Анатолійович,
д.т.н., пров.наук.спів. Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАНУ

Henryk Dyja

Металлургический и машиностроительный комплексы Украины сталкиваются с проблемами качества и конкурентоспособности готовой продукции на внутреннем, европейском, американском и азиатском рынках современных конструкционных и функциональных материалов. Своевременное и эффективное их решение имеет огромное хначение для Украины. Работа авторов Носко О.А., Богомола Ю.И., Аюповой Т.А., Сысоева М.А. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» направлена именно на повышение конкурентоспособности готовых изделий из сплавов эвтектического типа, например, поршней двигателей внутреннего сгорания, и керамических материалов, например, износостойких деталей, металлообрабатывающего инструмента, элементов приборов электронной техники. Считаю, что работа Носко О.А., Богомола Ю.И., Аюповой Т.А., Сысоева М.А. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» является своевременной, актуальной и практически значимой, и заслуживает присуждения коллективу авторов премии Президента Украины для молодых ученых.
Проф. Хенрык Дыя, Декан Факультета Инженерии Процессов, Материалов и Прикладной Физики Ченстоховского Политехнического Университета, Зав. Каф. ОМД,
Польша

Гість Іліє Мамузич

Покращення технологічних, механічних та електрофізичних властивостей сплавів евтектичного типу значно розширюватиме їх практичне використання та зменшуватиме витратність технологічного процесу виготовлення з них готових виробів. З огляду на це, вирішена в роботі Носко О.А., Богомола Ю.І., Аюпової Т.А., Сисоєва М.О. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» науково-практична задача, безперечно, актуальна. Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, одержаних авторами, знаходяться у відповідності з результатами відомих досліджень у цій галузі, а їх достовірність базується на фундаментальних положеннях теорії сплавів, що підтверджено копітким експериментальним матеріалом, одержаним з використанням сучасних методів досліджень. Відтворюваність одержаних у роботі узагальнень і рекомендацій підтверджується промисловою апробацією та результатами здійсненого моделювання. Безумовно, робота «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» заслуговує найвищої оцінки, а її автори – присудження премії Президента України для молодих вчених.
Хорватське металургійне товариство,
Професор Іліє Мамузич.
University of Zagreb Faculty of Metallurgy, Zagreb, Croatia

Вейнов А.М.

Научная работа Носко О.А., Богомола Ю.И., Аюповой Т.А., Сысоева М.А. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» направлена на научный поиск нових эффективных направлений повышения механических свойств сплавов эвтектического типа.
Основным научным и практическим результатом работы, по моему мнению, является то, что авторы впервые глубоко изучили механизм комплексного физико-химического воздействия модифицирующих добавок стронция и скандия на структуру, фазовый состав доэвтектического силумина АК7ч и комплекса бор-олово на структуру, фазовый состав заэвтектического поршневого силумина АК18 с дополнительным воздействием на эти процессы гидроциркуляционной и водородной обработки их расплавов. Одним из важнейших результатом работы является разработка физических основ управления структурой, свойствами электропроводности, механической прочности путем выбора типа диборида и необходимых кинетических параметров процесса направленной кристаллизации.
Целесообразность таких комплексных воздействий на формирование структуры до- и заэвтектических силуминов, а также композитов на основе диборида лантана подтверждается достигнутым в работе существенным повышением как физико-механических, так и эксплуатационных свойств полученных изделий.
Считаю, научный уровень выполненной Носко О.А., Богомолом Ю.И., Аюповой Т.А., Сысоевым М.А. работы «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» высоким, полученные результаты и практические рекомендации достоверными и весомыми. Авторы Носко О.А., Богомол Ю.И., Аюпова Т.А., Сысоев М.А. заслуживают присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.
Д.т.н., начальник ЛВ и ЭО ЗАО "НКМЗ" А.М. Вейнов.

Мітяєв Олександр Анатолійович

ВІДЗИВ
на наукову роботу Носко О.А, Богомола Ю.І., Аюпової Т.А., Сисоєва М.О. "Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування".
Встановлення закономірностей структуроутворення у промислових сплавах евтектичного типу, підвищення їх електрофізичних, міцносних, а, головне, пластичних властивостей з метою розширення галузей їх застосування є актуальним та має попит.
Авторами роботи проведені теоретичні та практичні дослідження та одержані достовірні та відтворювані результати про вплив мікролегування комплексом стронцій-скандій до евтектичного силуміну АК7ч, комплексом бор-олово заевтектичного силуміну АК18. На основі дослідження будови діаграм стану квазібінарних систем B4C-TiB2,B4C-ZrB2, B4C-HfB2 і уточнення параметрів їх евтектик розроблені трьохфазні спрямовано армовані композити LaB6-B4C-ZrB2 та показано, що вони представляють собою матрицю із карбіду бору армовану диборидом цирконію з включеннями емісійно-активної фази гексабориду лантану. Робота справляє добре враження, а теоретичні та експериментальні результати, які наведено у роботі, є новими та представляють значний інтерес для фахівців-матеріалознавців.
Виходячи з вищесказаного, можу зробити висновок про велике наукове та практичне значення виконаної Носко О.А, Богомолом Ю.І., Аюповою Т.А., Сисоєвим М.О. наукової праці, та рекомендувати їх до представлення на Премію Президента України для молодих вчених.
Професор кафедри "Технологія металів" Запорізького національного технічного університету, докт. техн. наук О.А. Мітяєв

Волчок Іван Петрович

Наукова робота авторів Носко О.А., Богомола Ю.І., Аюпової Т.А., Сисоєва М.О. "Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування" є актуальною тому, що вона спрямована на пошук нових ефективних напрямків подальшого підвищення механічних та електрофізичних властивостей сплавів евтектичного типу, а саме, конструкційних та поршневих силумінів та керамічних матеріалів на основі гексабориду лантану та карбіду бору. За рахунок теоретичних досліджень міжатомної взаємодії та глибокого розуміння процесу структуроутворення авторами отримані нові матеріали, а саме: 1)модифікований доевтектичний силумін типу АК7ч, що деформується; 2)модифікований заевтектичний силумін типу АК18 з низьким коефіцієнтом лінійного розширення та покращеним комплексом механічних властивостей; 3)трьохфазні спрямовано армовані композити типу LaB6-B4C-ZrB2 з підвищеним електрофізичними та механічними властивостями. Відмічені досягнення авторів роботи є значним кроком для науки та промисловості сучасної та майбутньої України. Тому вважаю, що робота "Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування" заслуговє високої оцінки, а її автори Носко О.А., Богомол Ю.І., Аюпова Т.А., Сисоєв М.О. - присудження премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри технології металів
Запорожський національний технічний університет, заслужений діяч науки і техніки України, д-р техн. наук, професор Волчок Іван Петрович.

Анатолій Санін

Роботa Носко О.А., Богомола Ю.І., Аюпової Т.А., Сисоєва М.О. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування», присвячена актуальним проблемам розробки сплавів евтектичного типу з малим коефіцієнтом лінійного розширення та підвищеними механічними властивостямии (сплави системи Al-18Si); деформуємого сплаву на основі відомого ливарного силуміну (АК7ч) шляхом його мікролегування стронцієм та скандієм, а також активного впливу на розплав і термичної обробки в твердому стані та інших.
Дуже цікавими є розробки трифазових спрямовано-армованих композитів LaB6-В4С-ZrВ2. Застосування таких матеріалів дозволяє вирішити проблему з’єднання емітера, токопідводу та нагрівача, що є важливим як при виготовленні електронних гармат з негострофокусними пучками, так і для мікродвигунів космічних апаратів, при цьому щільність струму емісії відповідає такій для чистого гексабориду лантану.
Слід відзначити розробку безпечної технології утилізації пірофорного порошку цирконію з використанням процесів формування пасивної суміши пресуванням на гидравлічному пресі та на нутч-фільтрі, що дозволило підвищити температуру початку інтенсивного горіння до 165 оС.
Адекватність і значимість результатов підтверджуються використанням комплексу сучасних методі досліджень структури, фазового складу, механічних властивостей матеріалів, великою кількістю проведених експериментів. Основні наукові та прикладні результати, які отримані авторами, широко відображені у публікаціях в провідних виданнях, і захищені патентами.
Безперечно, можна зробити висновок, що представлена робота молодих вчених Національної металургійної академії України і Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Носко О.А., Богомола Ю.І., Аюпової Т.А., Сисоєва М.О. має велике наукове значення та практичну цінність і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2010 року.
Професор кафедри технології виробництва Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, д.т.н. Санін Анатолій Федорович

Кирилл Григорьевич Воробьёв

Работа авторов Носко О.А., Богомола Ю.И., Аюповой Т.А., Сысоева М.А. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» посвящена поиску путей повышения физико-механических свойств сплавов эвтектического типа, а именно, до- и заэвтектических силуминов и керамики на основе монокристаллического гексаборида лантана и карбида бора за счет целенаправленного управления структурой посредством модифицирования и применения методов внешнего воздействия в жидком и твердом состоянии. Впервые созданы физические основы управления структурой, фазовым составом и свойствами электропроводности, механической прочности и пластичности путем выбора модификаторов для силуминов и типа диборида и необходимых кинетических параметров процесса направленной кристаллизации. Синтезированы новые боридные материалы и модифицированные до- и заэвтектических силумины с повышенными физико-механическими и эксплуатационными характеристиками, которые могут быть использованы во многих отраслях науки и техники. Считаю, что эта работа заслуживает самих высоких оценок и поощрения.

Научный сотрудник аерокосмического центра Германии (DLR), Кирилл Григорьевич Воробьёв.

Drozdov Andrey

Работа Носко О.А., Богомола Ю.И., Аюповой Т.А., Сысоева М.А. посвящена исследованию влияния комплексного физико-химического воздействия на структуру, фазовый состав и свойства промышленных сплавов эвтектического типа, а именно до- и заэвтектических силуминов, а также керамических материалов на основе монокристаллического гексаборида лантана и карбида бора.
Полученные в работе «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» данные имеют, несомненно, большое научное и практическое значение, т.к.:
1. Впервые экспериментально установлены закономерности влияния технологических параметров гидроциркуляционной и водородной обработки доэвтектического силумина АК7ч, содержащего стронций и скандий, и заэвтектического силумина АК18, содержащего комплекс бор-олово, на структуру, фазовый состав и механические свойства материала.
2. Впервые определены особенности структуры и фазового состава литейного доэвтектического алюминиевого сплава типа АК7ч, которые обеспечивают его прокатку со степенью суммарной логарифмической («истинной») деформации до 1,19.
3. Впервые разработаны трехфазные направленно-армированные композиты LaB6-В4С-ZrВ2, представляющие собой матрицу В4С армированную ZrВ2 с включениями эмиссионно-активной фазы LaB6, что позволило исключить операцию объединения нагревателя с эмиттером и токоподводом, особенно для электронных пушек с неострофокусными пучками и обеспечить плотность тока эмиссии не хуже у чистого гексаборида лантана.
4. Впервые разработана безопасная технология утилизации пирофорного порошка циркония с использованием процессов формирования пассивной смеси прессованием подсушенной смеси на гидравлическом прессе и на нутч-фильтре, что позволило повысить температуру начала интенсивного горения до 165 оС.
С моей точки зрения, по актуальности выбранного направления исследований, значительностью решенной проблемы, объему полученных результатов, их достоверности работа авторов Носко О.А., Богомола Ю.И., Аюповой Т.А., Сысоева М.А. «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.
Заместитель заведующего лаборатории конструкционных сталей и сплавов ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, к.т.н. Дроздов Андрей Александрович.

Гайдачук О.В.

Отримання модифікованих та армованих сплавів евтектичного типу дозволяє розширити можливості їхнього застосування в промисловості. Одним з найбільш ефективних напрямків рішення проблеми гарантованого підвищення якості виливків при одночасному зниженні матеріальних й енергетичних витрат на їхнє виготовлення є використання зовнішніх впливів на рідкий й твердіючий метал на всіх етапах формування структури й властивостей литих виробів. Технологічна схема отримання евтектичного сплаву характеризується багатостадійністю технологічних процесів, що в значній мірі зумовлює необхідність всебічного дослідження операцій на кожній стадії, починаючи з приготування шихти для розплаву, та закінчуючи виготовленням поршнів внутрішнього згоряння малої та середньої потужності для потреб сільського господарства, спроможних конкурувати на міжнародних ринках машинобудування. Одним з основних досягнень авторів роботи є розроблення основ технології одержання нових надтвердих високоміцних квазів’язких керамічних матеріалів на основі карбіду бору, що складаються з монокристалічної матриці з В4C, армованої дискретними регулярно розташованими волокнами диборидів Ті, Zr і Hf. Принципова новизна та промислова корисність науково-технічних розробок захищена патентами України. Вважаю за доцільне відзначити, що робота «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» є актуальною та своєчасною, а її автори заслуговують на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.
Проректор з наукової роботи Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», д.т.н., професор Гайдачук Олександр Віталійович

Панченко Олександр Іванович

Особливої уваги, на мій погляд, у роботі Носко О.А., Богомола Ю.І.,Аюпової Т.А.,Сисоєва М.О. "Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалов сучасного машинобудування" заслуговують результати дослідження впливу елементів-модифікаторів на міжатомну взаємодію в сплавах евтектичного типу і обгрунтуванні на цій основі особливостей формування їх структури та властивостей. Авторами роботи вироблений загальний підхід до процесу модифікування або мікролегування ливарних багатокомпонентних сплавів на основі алюмінію та керамічних матеріалів. Ці дослідження вдало збігаються з оригінальними експериментальними досліжденнями впливу на структуру та властивості технологічних параметрів фізико-хімічного впливу в рідкому та твердому станах, що,у результаті, дозволило авторам істотно підвищити рівень механічних та електрофізичних властивостей досліджених сплавів. Комплекс цих результатів свідчить про безсумнівну наукову та практичну цінність матеріалів проведеного авторами дослідження. Тому вважаю, що вони заслуговують на заохочення та присудження премії Президента України для молодих вчених.
Заступник Голови Правління - технічний директор,
Голова науково-технічної Ради ВАТ "Дніпроспецсталь"
Панченко Олександр Іванович

Троянский Александр Анатольевич

Одной из причин ограниченного использования сплавов эвтектического типа является грубодифференцированная структура, высокая хрупкость и достаточно низкая прочность. Поэтому, исследования, направленные на повышение механических свойств сплавов эвтектического типа, как силуминов, так и керамических материалов на основе монокристаллического гексаборида лантана и карбида бора представляются весьма актуальными. Авторы работы «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» весьма успешно решают эту проблему введением в широко известные базовые материалы комплексов модификаторов и армирования боридных материалов волокнами диборидов переходных металлов путем направленной кристаллизации эвтектических сплавов квазибинарных систем. В результате целенаправленное управление структурой и свойствами промышленных эвтектических сплавов позволяет их эффективно использовать для изготовления износостойких деталей, металлообрабатывающего инструмента, а также электроннолучевых и газоразрядных устройств электронной техники. Считаю, что авторы работы справились с постановленными перед ними задачами и заслуживают присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Первый проректор Донецкого национального технического университета,
д.т.н., профессор,
Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники

Троянский Александр Анатольевич

Богун Лідія Ігорівна

Авторами роботи «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» вироблений загальний підхід до процесу модифікування ливарних багатокомпонентних сплавів на основі алюмінію та керамічних матеріалів. Цілеспрямоване керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів дозволяє ефективно використовувати їх для виготовлення зносостійких деталей, металообробного інструменту, а також в електронно-променевих та газорозрядних пристроях електронної техніки, які застосовуються в металургії для плавлення та зварювання, розмірної та термічної обробки металів, сплавів, тугоплавких і хімічно активних сполук, в приладобудуванні при виготовленні гострофокусних рентгенівських трубок, електронних мікроскопів, аналізаторів, приладів моніторингу навколишнього середовища, системах відображення інформації. Обґрунтовано та проведено експериментальне дослідження процесу пасивації вибухонебезпечного порошку цирконію. Усі перераховані галузі використання досліджених сплавів є стратегічно важливими для України. Участь молодих вчених у виконанні роботи на протязі ряду років свідчить про їх професіоналізм та кваліфікацію. Їх робота заслуговує високої оцінки та заохочення.
Старший викладач кафедри "Інженерного матеріалознавства та прикладної фізики" Національного університету "Львівська політехніка", к.т.н., Богун Лідія Ігорівна

д.т.н., профессор Должанский А.М.

Прежде всего, хочу отметить высокий уровень представленной работы «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» авторов Носко О.А., Богомола Ю.И., Аюповой Т.А., Сысоева М.А. Большой отличительной особенностью данной работы является комплексный подход к выбору эффективных модификаторов и методов физико-химического воздействия для сплавов эвтектического типа. Печатные труды авторов широко известны мировой общественности. Проделана огромная методическая и экспериментальная работа. Четыре патента, полученные по результатам представленной работы свидетельствуют о большой практической ценности исследования. Считаю, что авторы работы «Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування» заслуживают присуждения им премии Президента Украины для молодых ученых.
Заведующий кафедрой качества, стандартизации и сертификации НМетАУ д.т.н., профессор Должанский А.М.