Офіційний веб сайт

Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи

р7

Представлено Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

 

Автори: Гачкевич О.Р., д.ф.-м.н., Попович В.С., д.т.н., Терлецький Р.Ф., д.ф.-м.н., Ясінський А.В., д.ф.-м.н., Харченко В.В., чл.-к., Чирков О.Ю., д.т.н., Махненко О.В., д.т.н., Лобода В.В., д.ф.-м.н.

 

Створено нові моделі механіки зв'язаних полів та відповідні їм ефективні методики розрахунку, дослідження і оптимізації механічних, теплових, дифузійних, електромагнітних та радіаційних полів у структурно-неоднорідних конструктивних та функціональних елементах, зокрема багатокомпонентних і шаруватих.

Авторами отримано пріоритетні результати з комплексного врахування особливостей взаємодії розглядуваних зв'язаних полів у матеріальному континуумі, пружно-пластичного характеру деформування, нелінійності електричних, магнітних, теплових і механічних властивостей та термочутливості матеріалів, специфіки наявних силових, теплових, електромагнітних і радіаційних навантажень, в тому числі високоінтенсивних.

Отримано низку фундаментальних закономірностей термомеханічної поведінки елементів (як з матеріалів низької електропровідності чи п’єзоелектричних, так і електропровідних феромагнітних і неферомагнітних) за електромагнітного опромінення різного частотного діапазону та інтенсивних комплексних силового та теплового навантажень. Запропоновано нові підходи, які розширили та узагальнили класи математичних моделей і методів механіки зв'язаних полів та механіки деформівного твердого тіла за комплексних зовнішніх навантажень, які включають високотемпературний нагрів, електромагнітне та радіаційне опромінення.

Результати роботи використано для опрацювання методик прогнозування й оптимізації параметрів напружено-деформованого стану відповідальних елементів енергетичного обладнання, зокрема, атомних реакторів, барабанів котлів високого тиску, парогенераторів та теплообмінників, оптимізації за різними критеріями технологій обробок з використанням силових, теплових і електромагнітних факторів дії та створення теоретичних основ таких обробок, а також розробки прогресивних технологій зварювання, в тому числі термічного правлення зварних тонкостінних конструкцій.

 

Кількість публікацій: 12 монографій, національний нормативний документ, довідниковий посібник, 154 статті (120 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 761 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 14, та 2051 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 19. Отримано 4 деклараційні  патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 12 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

 

 

Громадське обговорення роботи відбулося 28 вересня 2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України за адресою: м. Київ, вул. Нестерова, 3.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Евгениуш Чапля

Цикл работ предлагает ряд новых математических моделей, описывающих специфику влияния тепловых и электромагнитных полей на механическое поведение тел с усложненной структурой. При их построении использованы современные подходы механики сплошной среды, базирующиеся на континуальных представлениях и методах неравновесной термодинамики, а также эффективно учтены физические аспекты взаимодействий в упомянутых телах. В качестве примера приведу вариант теории механотермодиффузии многокомпонентных твердых тел (твердых растворов) низкой электропроводимости с компонентами различной способности к поляризации при воздействии квазиустановившегося электромагнитного излучения радио- и светового частотных диапазонов. Он основан на континуальной модели твердой смеси доминантной компоненты (каркаса) и примесей, статистическом описании взаимодействия электромагнитного излучения с многокомпонентным телом, а также учитывает неоднородность энергетического состояния компонент в физически малых элементах тела. При этом тепловые колебания каркаса моделируются квазичастицами – фононами. Энергия, получаемая каркасом от примеси, определяется через известные параметры внешнего электромагнитного излучения (которое в случае светового диапазона описывается квазичастицами – фотонами) и поляризационные или поглощательные характеристики компонент.
Физическая адекватность моделей, а также разработка эффективных методик решения задач математической физики, сформулированных в рамках этих моделей, позволили решить ряд важных научно-технических проблем, в частности, расчета на прочность и долговечность энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций; разработки новых технологий сварки и обработки материалов с использованием электромагнитных полей.
Работы авторов широко представлены в известных в научном мире изданиях. Поэтому я поддерживаю присуждение циклу научных работ Государственной премии Украины в области науки и техники 2017 года.

Prof. dr. hab. Eugeniusz Czapla
Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego
Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Стеблянко

ВІДГУК
на цикл наукових праць «Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи» авторського колективу у складі О.Р. Гачкевича, В.С. Поповича, Р.Ф. Терлецького, А.В. Ясінського, В.В. Харченка, О.Ю. Чиркова, О.В. Махненка, В.В. Лободи, поданого на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік
Дослідження на міцність та довговічність елементів конструкцій із структурно-неоднорідних матеріалів, що зазнають комплексної дії силових, теплових, електромагнітних та інших фізичних полів повинні передбачати побудову відповідних математичних моделей, що враховують особливості взаємодії цих полів, і розробку ефективних методів розв’язування отриманих рівнянь, що описують ці моделі.
Розв’язанню цієї актуальної проблеми і стосується рецензований цикл наукових праць, який створений авторським колективом вчених провідних наукових установ Львова, Києва та Дніпропетровська.
Авторським колективом отримані важливі фундаментальні результатів, що містять нові моделі опису взаємодії силових, теплових, електричних та магнітних полів у багатокомпонентних термочутливих елементах конструкцій, а також розроблені нові ефективні числово-аналітичні та числові методи розв’язування складних задач механіки деформівного твердого тіла. До найважливіших фундаментальних результатів відносяться: побудова моделі термомеханіки багатокомпонентних деформівних твердих тіл низької електропровідності за електромагнітного опромінення, а також шаруватих тіл зі складовими різної прозорості за теплового випромінювання; запропонований варіант теорії неізотермічної електро-магніто-термо-пружно-пластичності термочутливих електропровідних тіл; математичні моделі та методи визначення, дослідження і оптимізації температурних полів і напружень у термочутливих пружнопластичних елементах конструкцій, зокрема, за неповної інформації про їх теплове навантаження; побудовані моделі та методи розрахунку напружено-деформованого стану кусково-однорідних тіл з міжфазними тріщинами; математичні моделі та методи визначення напружено-деформованого стану конструкцій при зварюванні, термообробці та експлуатаційному навантаженні, зокрема, радіаційному опромінюванні; розроблені ефективні методи розрахункового аналізу розподілу та поведінки напружень і деформацій у відповідальних елементах сучасного діючого енергетичного обладнання.
Результати розглядуваного циклу наукових праць опубліковані у відомих міжнародних наукових журналах. До циклу праць, зокрема, входить більше 180 публікацій, серед них 12 монографій, 150 наукових статей, 11 патентів України, національний нормативний документ, свідоцтво про інтелектуальну власність, довідниковий посібник.
Отримані авторами теоретичні результати використанні для розрахунку на міцність та довговічність відповідальних елементів і вузлів сучасного діючого енергетичного обладнання теплових та атомних електростанцій України з урахуванням деградації матеріалу, експлуатаційних пошкоджень та ремонтних втручань.
Вважаю, що згаданий вище авторський колектив за проведений цикл наукових досліджень, отримані вагомі теоретичні та прикладні результати в галузі механіки деформівного твердого тіла заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач кафедри вищої математики
Дніпровського державного
технічного університету МОН України,
д. ф.-м.н., професор П.О. Стеблянко

Аветисян А.А., Казарян К.Б.

Выдвинутый на соискание Госпремии Украины цикл работ, созданный коллективом авторов, представляющим научные школы, известные в Украине и за ее пределами, вносит несомненно значительный вклад в развитие современной механики связанных полей – важного раздела механики сплошной среды. Он содержит, в частности, соответствующие новые математические модели, учитывающие сложное строение тела, а также механическое поведение различных элементов и узлов ответственного энергетического, машиностроительного и др. оборудования под воздействием полей разной физической природы (силовых, тепловых, электромагнитных).
Основные идеи цикла широко представлены в известной мировой научной периодике.
Практическое значение предложенных моделей для инженерии подтверждено их использованием при решении ряда важных для Украины проблем расчета на прочность и долговечность ответственных элементов и узлов современного действующего энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций; разработки новых технологий сварки, в частности термической послесварочной правки сварных тонкостенных конструкций; технологий обработки материалов с использованием электромагнитных полей.
Считаю, что авторский коллектив цикла за полученные весомые теоретические и прикладные результаты в области механики деформируемого твердого тела заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 год.

Заведующий отделом динамики
деформируемых сред и связанных полей
Института механики НАН Армении,
чл.-корр. НАН Украины, д.ф.-м.н.,
проф. А.А.Аветисян

Главный научный сотрудник отдела динамики
деформируемых сред и связанных полей
Института механики НАН Армении,
д.ф.-м.н., проф. К.Б.Казарян

Сулим Георгій Теодорович

Хочу з великою приємністю відзначити, що висунутий на здобуття Державної премії України цикл наукових праць «Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи» спрямований на вирішення математично складних та високоактуальних теоретичних і прикладних наукових питань, які стосуються вивчення напружено-деформованого стану матеріалів в цілому та реальних елементів конструкцій і приладів з ускладненою формою, структурою та фізико-механічними властивостями, що можуть перебувати за дії комплексних навантажень, спричинених незалежними чи взаємодіючими силовими, температурними, дифузійними та електромагнітними чинниками.
Ця проблема успішно вирішена об’єднанням зусиль вчених різних провідних академічних і університетських установ з Києва, Львова та Дніпра на основі низки розроблених ними нових математичних моделей та оригінальних методів розв’язування сформульованих некласичних задач математичної фізики. Праці авторів, наукових груп і шкіл, які вдало й органічно об’єднані в рецензований цикл, взаємно доповнюють одна одну, формуючи цілісне дослідження. Дуже важливо, що результати досліджень вже знайшли широке практичне застосування у запропонованих авторами методик прогнозування й оптимізації параметрів напружено-деформованого стану конкретних елементів енергетичного обладнання теплових та атомних електростанцій, оптимізації за різними критеріями технологій обробки з використанням силових, теплових і електромагнітних зовнішніх чинників та створенні теоретичних основ такої обробки; опрацюванні прогресивних технологій зварювання, в тому числі термічного правлення зварних тонкостінних конструкцій. Вони підтвердженні низкою патентів та впровадженні у виробництво зі значним економічним ефектом.
Ці результати становлять значний інтерес також як основа спецкурсів з сучасної механіки суцільного середовища, технічної механіки та методів оптимізації для студентів та аспірантів ВНЗ, які спеціалізуються у прикладній математиці, матеріалознавстві та інженерії.
Оскільки наукові зацікавлення й професійна діяльність Рецензента великою мірою покривається із тематикою згаданого циклу праць і у зв’язку із чим переважаюча більшість із них була ним докладно вивчена, то немає сумнівів, що цикл наукових праць «Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи» є вагомим внеском в розвиток сучасної механіки взаємозв’язаних полів та технічної механіки, а колектив авторів цілком заслуговує присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач кафедри механіки,
заслужений працівник освіти України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор фіз.-мат. наук,
професор Сулим Г.Т.

Баженов Віктор Андрійович

Цикл наукових праць колективу вчених установ Національної академії наук України зі Львова і Києва – Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача, Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка, Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона та Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України присвячений розвитку теорії та розробці нових моделей та сучасних методів розв’язання прикладних задач механіки зв’язаних полів різної фізичної природи для моделювання процесів формування та перерозподілу полів напружень і деформацій в неоднорідних тілах складної конструктивної форми, а також дослідженню закономірностей термомеханічної поведінки матеріалу конструкцій, що знаходяться під впливом електромагнітного опромінення та термомеханічних навантажень.
Представлені в роботі результати теоретичних досліджень одержані із застосуванням сучасного математичного апарату і свідчать про високий рівень проведення математичних викладок, оригінальність та обґрунтованість отриманих результатів. Результати прикладних досліджень свідчать про актуальність аналізу впливу полів різної фізичної природи на механічну поведінку матеріалу конструкцій для обґрунтування міцності та залишкового ресурсу відповідальних вузлів та елементів енергетичного та машинобудівного обладнання, включаючи корпуса атомних реакторів і парогенераторів АЕС, що підтверджено впровадженнями на підприємствах України.
В роботі побудовано варіанти теорії механотермодифузії багатокомпонентних твердих тіл з компонентами різної здатності до поляризації, одержано ряд нових розв’язків стосовно якісного та кількісного опису спряжених механічних, електричних, теплових й магнітних полів у тілах з міжфазними дефектами. Розроблено методи розрахунку кінетики теплових полів, напружень і деформацій в кусково-однорідних середовищах з використанням моделі термочутливого тіла; запропоновано варіант теорії неізотермічної магніто-пружно-пластичності для термочутливих електропровідних тіл. Створено ефективний апарат чисельних досліджень з використанням запропонованих змішаних схем методу скінчених елементів підвищеної точності визначення напружень, які отримали вагоме впровадження на практиці в розрахунках з обґрунтування міцності елементів обладнання енергоблоків АЕС України. Виконано прикладні дослідження з математичного моделювання кінетики розподілу напружень і деформацій в елементах конструкцій при моделюванні експлуатаційних та аварійних режимів навантаження, технологічних операцій зварювання і термообробки.
Вважаю, що авторський колектив зробив значний внесок у формування сучасних уявлень про цілісний комплекс наукових методів математичного моделювання, визначення та дослідження напружено-деформованого стану структурно неоднорідних тіл, зумовленого дією полів різної фізичної природи за їх взаємозв’язку та взаємовпливу і заслуговує присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Доктор технічних наук, професор,Академік НАПН України,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державних премій України в галузях науки і техніки та освіти,
завідувач кафедри будівельної механіки
Київського національного університету будівництва і архітектури В.А.Баженов

Шваб'юк Василь Іванович

Особливості та ефекти взаємодії полів різної фізичної природи широко використовуються в сучасних технологіях виготовлення і обробки елементів конструкцій. Через це для сучасної інженерії важливою є побудова засобів прогнозування функціональних і міцнісних параметрів таких елементів, їх довговічності і надійності з врахуванням особливостей механічної поведінки, пов’язаних з силовими, тепловими, електромагнітними і дифузійними навантаженнями, а також можливою структурною неоднорідністю. Поданий на здобуття Державної премії цикл наукових праць, що розширює та узагальнює класи математичних моделей і методів механіки зв’язаних полів та механіки деформівного твердого тіла стосовно багатокомпонентних, шаруватих та кусково-однорідних тіл за комплексних зовнішніх навантажень є актуальним дослідженням як з наукової так і практичної точок зору.

Дослідження, виконані в цьому напрямку колективом вчених провідних установ НАН України зі Львова і Києва та Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України стосувалися окремих аспектів цієї важливої комплексної проблеми, пов’язаних з електромагнітотермопружністю та технологічною термомеханікою, а саме з розробкою :
- теорії механотермодифузії багатокомпонентних твердих тіл низької елек¬тропровідності з компонентами різної здатності до поляризації з урахуванням специфіки опису поширення в тілі квазіусталених високочастотного та надви¬сокочастотного ЕМП;
- моделей термомеханіки багатокомпонентних та шаруватих твердих тіл за дії електромагнітного випромінювання інфрачервоного та видимого спектру;
- математичних моделей електротермопружності кусково-однорідних, п’єзоелектричних та п’єзоелектромагнітних тіл з міжфазними тріщинами;
- теорії термомеханіки електропровідних тіл за дії комплексних навантажень з урахуванням теромочутливості властивостей матеріалу, пружно-пластичного характеру деформування та нелінійних залежностей індукцій електричного й магнітного полів від відповідних напруженостей та температури;
- теорії термомеханіки однорідних, кусково-однорідних, неоднорідних термочутливих тіл, зокрема методів дослідження напружено-деформованого стану за неповної інформації про теплове навантаження; методів розв’язання нового класу задач оптимального за швидкодією керування нагріванням термочутливих тіл канонічної форми за врахування пружнопластичного характеру деформування та обмежень різної природи;
- загальної теорії змішаних схем МСЕ для розв’язання крайових задач термомеханіки неоднорідних середовищ, зокрема, нелінійних задач, що описують неізотермічні процеси пружнопластичного деформування за криволінійними траєкторіями малої кривини;
- математичної моделі процесу термічного правлення зварних тонко листових конструкцій.

Отримані в циклі праць наукові результати є важливими для машинобудування та енергетики, що підтверджено низкою патентів і впроваджень. Враховуючи новизну отриманих результатів, високий науковий рівень проведних досліджень, їх практичну цінність, вважаю, що авторський колектив заслуговує присудження йому Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Професор кафедри технічної механіки
Луцького національного технічного
університету МОН України,
д т. н., професор
В.І. Шваб'юк

Ніколаєв Олексій Георгійович

У циклі наукових праць “Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи” отримано низку нових фундаментальних результатів, що мають важливе значення для розвитку пріоритетних наукових напрямів. В той же час на їх основі виконано важливі прикладні дослідження, результати яких впроваджені на підприємствах енергетичної промисловості України, що дозволило досягти значної економії матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів. Вважаю, що автори висунутої роботи Гачкевич О.Р., Попович В.С., Терлецкий Р.Ф., Ясінський А.В., Харченко В.В., Чирков А.Ю., Махненко О.В., Лобода В.В. заслуговують присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

О.Г. Ніколаєв, лауреат Державної премії України, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри вищої математики та системного аналізу Національного аерокосмічного університу ім. М Є. Жуковського МОН України, д.ф.-м.н., професор

Кубик Ян

Результаты научных исследований коллектива ученых, номинированного на Государственную премию Украины, касаются определения напряженно-деформированного состояния тел из структурно-неоднородных материалов, вызванного силовыми, тепловыми и электромагнитными нагружениями. Они получены на протяжении последних 20 лет и опубликованы в 12 монографиях, а также в известных международных журналах, что свидетельствует об их высоком научном уровне.
Полученные теоретические результаты имеют важные инженерные приложения, особенно в энергетике, и могут служить основой для разработки новых технологий обработки материалов с использованием электромагнитных полей.
Я поддерживаю присуждение циклу научных работ Госпремии Украины в области науки и техники 2017 года.

Prof. dr hab.inż. Jan Kubik
wice-przewodniczący Komisji inżynierii budowlanej
Odziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach
Profesor nadzwyczajny
Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Fizyki Materiałów
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole

Нагирны Тарас

В цикле работ представлены результаты многолетних исследований, затрагивающие многие аспекты механики взаимосвязанных полей. Возникновение этого направления в механике деформированного твердого тела стимулировано использованием электромагнитных полей различного частотного диапазона (вплоть до световых) в современных менее энергоемких технологиях обработки изделий различной электропроводности и способности к намагничиванию и поляризации; использованием эффектов взаимовлияния электрических, магнитных и механических полей в технических устройствах; условиями функционирования энергетического оборудования, в частности в атомной энергетике, а также развитием новых технологий электросварки. Не конкретизируя, хочу отметить, что предложенные новые математические модели взаимодействия полей различной физической природы в структурно-неоднородных телах, методики решения соответствующих задач математической физики и оптимизации, сформулированных на их основе, нашли отображение в ряде монографий и многочисленных публикациях в известных в научном мире изданиях. Несомненно также значение результатов для инженерной практики. Поэтому поддерживаю присуждение циклу Государственной премии в области науки и техники.

Prof. dr hab. Taras Nahirny,
Kierownik Zakładu Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych
Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydziału Mechanicznego
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Prof. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra

Добрянський Іван Михайлович

Застосування електромагнітних полів різного частотного діапазону в сучасних енергозберігаючих і екологічних технологіях обробки елементів конструкцій і приладів з різних електромагнітних матеріалів; використання ефектів взаємовпливу електричних, магнітних і механічних полів в технічних пристроях; умови функціонування енергетичного обладнання, зокрема атомних електростанцій; нові технології електрозварювання, зокрема використовувані при створенні будівельних конструкцій, стимулювали розвиток нового напряму в механіці деформівного твердого тіла – механіки взаємозв’язаних полів, що вивчає взаємодію полів різної фізичної природи (силових, теплових, електромагнітних, дифузійних). Результати багаторічних досліджень, що стосуються різних аспектів в цьому напрямі, представлені в циклі праць групи вчених з Києва, Львова та Дніпра, поданої на здобуття Державної премії. Не перечислюючи, хочу відзначити, що розроблені нові математичні моделі взаємодії розглянутих полів та відповідні ефективні методики розв’язування задач математичної фізики і оптимізації, які сформульовані в рамках цих моделей, пройшли всебічну апробацію, про що свідчать низка монографій, численні публікації в провідних світових та вітчизняних виданнях. Практичну спрямованість досліджень циклу підтверджено рядом патентів, нормативним документом та актами про використання результатів.
Враховуючи подальшу перспективу розвитку таких досліджень, зокрема в будівельній галузі, підтримую присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік авторам даного циклу.

Завідувач кафедри будівельних конструкцій Львівського національного аграрного університету, академік академії будівництва України, доктор технічних наук, професор І.М. Добрянський

Ванкевич Петро Іванович

Представлений на здобуття Державної премії цикл відображає досягнення авторського колективу вчених провідних наукових установ Києва, Львова та Дніпра і їх фундаментальний внесок у розвиток світової механіки деформівного твердого тіла. Об’єднуючим є те, що праці всіх авторів пов’язані з розробкою математичних моделей механіки зв’язаних полів. Вони дозволяють дослідити взаємодію механічних, теплових, дифузійних та електромагнітних процесів у однорідних та неоднорідних твердих тілах, зокрема закономірності термомеханічної поведінки елементів (як з матеріалів низької електропровідності чи п’єзоелектричних, п’єзомагнітних так і електропровідних феромагнітних і неферомагнітних) за електромагнітного опромінення різного частотного діапазону та інтенсивних комплексних силового та теплового навантажень. Моделі враховують такі важливі фактори як пружно-пластичний характер деформування, нелінійність електричних, магнітних, теплових і механічних властивостей та термочутливості матеріалів, специфіки наявних силових, теплових, електромагнітних і радіаційних навантажень, в тому числі високоінтенсивних. Важливим є практичне застосування отриманих результатів для опрацювання методик прогнозування й оптимізації параметрів напружено-деформованого стану відповідальних елементів енергетичного обладнання, зокрема, атомних реакторів, барабанів котлів високого тиску, парогенераторів та теплообмінників, оптимізації за різними критеріями технологій обробок з використанням силових, теплових і електромагнітних факторів дії та створення теоретичних основ таких обробок, а також розробки прогресивних технологій зварювання, в тому числі термічного правлення зварних тонкостінних конструкцій. Отримані результати можуть бути використані і при удосконаленні сучасних артилерійських систем.
Вважаю, що авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Провідний науковий співробітник Наукового центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, доктор технічних наук, старший науковий співробітник П.І. Ванкевич

Амбарцумян С.А.

Исследования прочности и долговечности элементов конструкций из структурно-неоднородных материалов, находящихся под воздействием силовых, тепловых, электромагнитных и других физических полей, предусматривают построение соответствующих математических моделей, учитывающих особенности взаимодействия этих полей, и разработку эффективных методов решения ключевых уравнений построенных моделей.
Решению этой актуальной проблемы и посвящен цикл научных работ, созданный авторским коллективом ученых ведущих научных учреждений Львова, Киева и Днепра.
Авторским коллективом получены важные фундаментальные результаты, содержащие новые модели описания взаимодействия силовых, тепловых, электрических и магнитных полей в многокомпонентных термочувствительных элементах конструкций, а также разработаны новые эффективные численно-аналитические и численные методы решения сложных задач механики деформируемого твердого тела. К важнейшим фундаментальным результатам относятся: модели термомеханики многокомпонентных деформируемых твердых тел низкой электропроводности при электромагнитном облучении, а также слоистых тел с составляющими различной прозрачности при тепловом облучении; вариант теории неизотермической электромагнитотермоупругопластичности термочувствительных электропроводных тел; математические модели и методы определения, исследования и оптимизации температурных полей и напряжений в термочувствительных упругопластических элементах конструкций, в частности, при неполной информации об их тепловой нагрузке; математические модели и методы расчета напряженно-деформированного состояния кусочно-однородных тел с междуфазными трещинами; методы определения напряженно-деформированного состояния конструкций при сварке, термообработке и эксплуатационной нагрузке, в частности, радиационном облучении; методы расчетного анализа распределения напряжений и деформаций в ответственных элементах действующего энергетического оборудования.
Результаты рассматриваемого цикла научных работ опубликованы в известных международных научных журналах.
Полученные авторами теоретические результаты использованы для расчета на прочность и долговечность ответственных элементов и узлов современного действующего энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций Украины с учетом деградации материала, эксплуатационных повреждений и регламента ремонтных работ.
Считаем, что упомянутый выше авторский коллектив за проведенный цикл научных исследований, полученные весомые теоретические и прикладные результаты в области механики деформируемого твердого тела заслуживает присуждения ему Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017 год.

Академик Национальной Академии Наук Армении С.А. Амбарцумян

Поляков Микола Вікторович

Цикл наукових праць «Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи» стосується теоретичного аналізу та побудови ефективних методів розв’язування нових задач механіки зв’язаних полів різної фізичної природи, що виникають при дослідженнях на міцність та довговічність конструкційних елементів із структурно-неоднорідних матеріалів.
У вказаному циклі праць отримані вагомі результати по розробці нових моделей опису взаємодії теплових, силових, електричних та магнітних полів у багатокомпонентних термочутливих елементах конструкцій за врахування багатофакторних умов експлуатації. Авторами також розроблені нові високопродуктивні аналітичні, числово-аналітичні та числові методи розв’язування складних задач теорії пружності, електропружності, термопружності, термопружнопластичності та інших розділів механіки деформівного твердого тіла.
Представлені наукові результати одержали широке визнання у світі, що підтверджується високим рівнем їх публікацій у міжнародних наукових журналах. Заслуговує особливої уваги і те, що результати циклу знайшли прикладне використання при розрахунках та проектуванні атомних реакторів, барабанів котлів високого тиску, парогенераторів та теплообмінників, розробці прогресивних технологій зварювання та в інших галузях сучасної інженерії.
Враховуючи високий науковий рівень робіт циклу, їх важливе теоретичне та прикладне значення, вважаю, що авторський колектив у складі О.Р. Гачкевича, В.С. Поповича, Р.Ф. Терлецького, А.В. Ясінського, В.В. Харченка, О.Ю. Чиркова, О.В. Махненка та В.В. Лободи заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Поляков Микола Вікторович
Ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, доктор фізико-математичних наук, професор.

Сердега Б. К.

В одному із розділів циклу робіт, представлених Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (р7), викладено результати теоретичного дослідження напруженого стану, генерованого теплопереносом в тілах різної прозорості з врахуванням теплообміну випромінюванням. Беззаперечна актуальність цих робіт спричинена широким спектром практичних використань властивостей радіаційного теплообміну, мало не безмежний перелік яких охоплює простір від побутових до космічних потреб. Для характеризації ускладненого таким чином процесу теплообміну авторами сформульовано відповідні задачі та розроблено методики їх розв’язування. Так, перш за все, отримано квазістаціонарне узагальнююче рівняння переносу енергії випромінюванням у тілі вздовж напрямку його розповсюдження з затуханням згідно закону Бугера-Ламберта. У подальшому ці тепловиділення розглядаються як додаткові об’ємні джерела тепла в рівнянні теплопровідності, що описує температурний стан частково прозорого термочутливого тіла. В результаті проведених досліджень отримано просторові залежності температури та напружень в зразках певної форми та різної їх прозорості. Про наукову значимість теоретичних розрахунків свідчить, перш за все, факт їх збігання з експериментальними результатами. Отримані за допомогою новітньої методики модуляційної поляриметрії ці результати є плідними для практичного використання з точки зору кінетики та динаміки напружень. Наукова новизна та беззаперечна практична значимість одержаних результатів, викладених у згаданому циклі робіт, дають підстави для відзначення їх авторів Державною премією з науки і техніки у 2017 р.

Завідувач лабораторії модуляційно-поляризаційної спектрометрії Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України докт.фіз.-мат.наук, професор Сердега Б.К.

Д.Т.Н., Проф. Львов Г.І.

Львов Геннадій Іванович

У циклі наукових праць представлені результати теоретичних і прикладних досліджень в галузі розвитку математичних моделей механіки зв'язаних полів і методів розв'язання крайових задач математичної фізики, сформульованих із застосуванням розроблених моделей, що враховують особливості взаємодії полів різної фізичної природи на механічну поведінку структурно-неоднорідних тіл. Отримані в роботі результати розвивають математичні моделі і сучасні методи аналізу щодо впливу силових, теплових, електромагнітних і дифузій¬них полів на механічну поведінку конструкцій за умови їх комплексного навантаження, що створює методичну основу для обґрунтування міцності і залишкового ресурсу, розвитку технологій виготовлення та обробки елементів енергетичного і машинобудівного обладнання.
Важливим результатом роботи вважаю створення апарату розрахункових досліджень на основі запропонованої змішаної схеми методу скінченних елементів підвищеної точності визначення напружень і деформацій при розв’язанні крайових задач термомеханіки неоднорідних середовищ, який отримав вагоме впровадження в розрахунках з обґрунтування міцності елементів конструкцій АЕС України.
Результати роботи використані при вирішенні актуальних прикладних задач, пов'язаних з розрахунковим моделюванням кінетики напружено-деформованого стану і аналізом опору руйнуванню корпусів атомних реакторів, парогенераторів та теплообмінників, а також розробкою прогресивних технологій зварювання конструкцій.
Вважаю, що цикл наукових праць «Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи» містить нові наукові та прикладні результати, розвиває сучасну теорію та методи механіки деформованого твердого тіла, а колектив авторів у складі О.Р. Гачкевича, В.С.Поповича, Р.Ф.Терлецького, А.В.Ясінського, В.В.Харченка, О.Ю.Чиркова, О.В.Махненка, В.В.Лободи заслуговує присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
.

Доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри динаміки і міцності машин
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» Львов Г.І.

Бабенко Андрій Єлисейович

У представленому циклі наукових праць колективу вчених Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України та Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України розвинуто теорію та запропоновано сучасні методи розрахункового аналізу для розв’язування актуальних прикладних задач механіки зв’язаних полів різної фізичної природи. Пропоновані моделі і методи розрахунку дозволяють моделювати неізотермічні процеси формування і перерозподілу нерівномірних полів напружень і деформацій в неоднорідних тілах складної форми, а також дослідити особливості та закономірності термомеханічної поведінки матеріалу в елементах конструкцій, що знаходяться під впливом інтенсивних термомеханічних навантажень та електромагнітного опромінення різного частотного діапазону.
В роботі отримано низку фундаментальних результатів, зокрема розроблені ефективні варіанти теорії механотермодифузії багатокомпонентних твердих тіл з компонентами різної здатності до поляризації; одержано ряд нових розв’язків стосовно якісного та кількісного опису спряжених механічних, електричних, теплових й магнітних полів у кусково-однорідних тілах з міжфазними дефектами у формі тріщин. Більш того, побудовані аналітичні та обчислювальні методи математичного моделювання розподілу полів напружень і деформацій з використанням моделі термочутливого тіла; розроблений для чисельного моделювання варіант теорії магніто-пружно-пластичності для термочутливих електропровідних тіл. Розвинуто загальну теорію змішаних схем методу скінчених елементів підвищеної точності для розв’язання крайових задач термомеханіки неоднорідних середовищ, зокрема, нелінійних задач, що описують неізотермічні процеси пружно-пластичного деформування за криволінійними траєкторіями малої кривини; вдосконалені та опрацьовані математичні моделі і методи визначення напружень і деформацій при зварюванні, локальній термообробці, радіаційному опроміненні.
На основі розроблених математичних моделей і методів розрахунку виконані прикладні дослідження міцності, опору руйнуванню і залишкового ресурсу елементів енергетичного обладнання, включаючи корпуси атомних реакторів і парогенераторів АЕС; проведено розрахункове обґрунтування нових технологій термообробки елементів конструкцій і приладів. Результати досліджень авторів впроваджені на підприємствах України, що сприяло значній економії матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів. Внесок колективу авторів циклу становить 188 реферованих публікацій, в тому числі 12 монографій, 154 наукових статей, національний нормативний документ, довідковий посібник та інші досягнення. Новизну і конкурентоспроможність технічних рішень захищено 11 патентами.
Вважаю, що цикл наукових праць «Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи» містить цілий ряд нових наукових фундаментальних та прикладних результатів, суттєво розвиваючих сучасну теорію та методи механіки деформованого твердого тіла, а колектив авторів заслуговує присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач кафедри Динаміки і міцності машин та опору матеріалів
НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Доктор технічних наук, професор А.Є.Бабенко

Prof. Alexander L. Kalamkarov

Letter of Support

I became familiar with a large volume research work entitled “Stress state of nonhomogeneous structures caused by the action of fields of different physical nature” by the authors Hachkevych O.R., Popovych V.S., Terletskyi R.F., Yasinskyi A.V., Kharchenko V.V., Chirkov A.Y., Makhnenko O.V. and Loboda V.V. This research is published in 188 works in refereed editions, and include 12 monographs, 8 chapters of monographs and 120 papers in peer-reviewed International Journals.
From my point of view this research includes priority results from different branches of studies on the interaction of mechanical, thermal, magnetic and electric fields; their influence on the stress-strain state of homogeneous and composite structures including piezoelectrics and other smart materials.
It is important to emphasize that the results of this research are already applied in practice in calculation and optimization of the stress-strain state parameters in responsible elements of power equipment (including nuclear reactors); in development of new advanced technologies of welding, including thermal straightening of welded thin-walled structures.
My area of expertize belongs to Solid Mechanics, especially to the Mechanics of composite and smart materials and structures. Therefore, I can confirm that this research represents the original contribution concerning the establishment and development of methods of analysis and optimization of mechanical, thermal, diffusion, electromagnetic and radiation fields in structurally inhomogeneous functional elements, in particular, in multi-component and layered structural systems.
I support the nomination of the series “Stress state of nonhomogeneous structures caused by the action of fields of different physical nature” by Hachkevych O.R., Popovych V.S., Terletskyi R.F., Yasinskyi A.V., Kharchenko V.V., Chirkov A.Y., Makhnenko O.V. and Loboda V.V for the State Award of Ukraine in the field of a science and technology for the year 2017.

Professor ALEXANDER L. KALAMKAROV
Doctor of Sciences, PhD, P.Eng (Canada)
Fellow of the American (ASME) and Canadian (CSME) Societies of Mechanical Engineering, Fellow of the Japanese Society of Promotion of Science (JSPS),
Department of Mechanical Engineering
Dalhousie University, Canada
Tel.: +1-902-494-6072
Email: Alex.Kalamkarov@Dal.Ca

Шимановський Олександр Віталійович

Робота «Напружений стан неоднорідних тіл, обумовлений дією полів різної фізичної природи» авторів Гачкевича О.Р., Поповича В.С., Терлецького Р.Ф., Ясінського А.В., Харченка В.В., Чиркова О.Ю., Махненка О.В., Лободи В.В. присвячена створенню нових моделей механіки пов'язаних полів і ефективних методик їхнього розрахунку для дослідження і оптимізації механічних, теплових, дифузійних, електромагнітних і радіаційних полів в неоднорідних конструктивних і функціональних елементах, зокрема багатокомпонентних і шаруватих середовищах.
За значний час виконання цієї роботи авторами визначена низка фундаментальних закономірностей термомеханічної поведінки різноманітних елементів під дією електромагнітного опромінення у широкому частотному діапазоні й інтенсивному комплексному силовому і тепловому навантаженні.
Наголошую, що зазначене дозволило авторам запропонувати новітні методики прогнозування і оптимізації параметрів напружено-деформованого стану відповідальних елементів енергетичного устаткування, зокрема, атомних реакторів, барабанів котлів високого тиску, парогенераторів і теплообмінників, оптимізації за різними критеріями технологій обробок із використанням силових, теплових і електромагнітних чинників дії і створення теоретичних основ такої обробки, а також розробити прогресивні технології зварювання, у тому числі термічної правки зварних тонкостінних конструкцій.
Особливо відзначаю те, що вказані результати мають не тільки значне народногосподарське значення, а й дозволяють зробити значний внесок в охорону довкілля.
Зважаючи на вищевикладене вважаю, що цикл наукових праць «Напружений стан неоднорідних тіл, обумовлений дією полів різної фізичної природи» авторів Гачкевича О.Р., Поповича В.С., Терлецького Р.Ф., Ясінського А.В., Харченка В.В., Чиркова О.Ю., Махненка О.В., Лободи В.В. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

О.В. Шимановський,
Генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор
16 травня 2017 р.

Попов Всеволод Генадійович

Цикл наукових праць «Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи» містить нові методи розв'язання нових задач механіки зв'язаних полів різної фізичної природи і теоретичний аналіз міцності, працездатності структурно неоднорідних елементів, що знаходяться під дією цих полів. В цьому напрямку авторами низка фундаментальних результатів, які складаються з нових математичних моделей теплових, силових, електричних та магнітних полів у багатокомпонентних неоднорідних середовищах.Також розроблено нові числові і числово-аналітичні методи розв'язання нових складних задач механіки деформівного твердого тіла для неоднорідних термочутливих середовищ. На основі створених математичних методів і моделей здійснена низка практичних досліджень міцності, опору руйнуванню і працездатності сучасного енергетичного обладнання.
Вважаю, що цикл наукових праць «Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи» суттєво розвиває теорію і методи сучасної механіки деформівного твердого тіла , а колектив авторів у складі О.Р. Гачкевича, В.С. Поповича, Р.Ф. Терлецького, А.В. Ясінського, В.В. Харченка, О.Ю. Чиркова, О.В. Махненка, В.В. Лободи заслуговує присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Завідувач кафедрою вищої математики
Національного університету
"Одеська морська академія" MOH України
д. ф.-м. н., професор Попов В.Г

Гість

During recent several years, I was working as a Principal Investigator of the ONR Research Project dealing with theoretical and experimental studies of the influence of environmental conditions on physical and mechanical properties of new and composite materials. Along with my extensive review of the literature, I found and read different publications of the series “Stress state of nonhomogeneous structures caused by the action of fields of different physical nature” by Hachkevych O.R., Popovych V.S., Terletskyi R.F., Yasinskyi A.V., Kharchenko V.V., Chirkov A.Y., Makhnenko O.V., and Loboda V.V. As far as I know this series includes 12 monographs and more than 150 scientific papers, published during 1992- 2017 years, and contains high priority results in the areas of elasticity and plasticity of continuous structures and materials taking into account the influence of physical and geometrical nonlinearities, as well as electrical, magnetic, thermal and mechanical properties of materials on structural behaviors. The authors suggest innovative high quality analytical methodologies and experimental tools for analyses of the corresponding physical effects.
Overall, I can confirm that:
 The results described in the Series are of major theoretical and practical importance.
 These works present original contributions into scientific areas dealing with stress/strain
distributions in materials and structures operating under different environmental conditions,
physical and mechanical loads, and perturbations.
 The authors Hachkevych O.R., Popovych V.S., Terletskyi R.F., Yasinskyi A.V., Kharchenko V.V., Chirkov A.Y., Makhnenko O.V., and Loboda V.V. are known internationally in their research areas.
 The results are published in highly ranked international journals, such as International Journal ofSolids and Structures, International Journal of Heat and Mass Transfer, etc. Finally, I fully support nomination of the series "Stress state of nonhomogeneous structures caused by the action of fields of different physical nature” for the State Award of Ukraine in the field of a science and technology for 2017.
Sincerely yours,
Raouf A. Ibrahim
Professor, PE, ASME Fellow
Mechanical Engineering Department
Detroit, Michigan 48202, USA
Phone: 313 577 3885

Можаровский В.В.

В современной технике при проектировании инновационных механизмов, приборов и конструкций все более часто используются детали из прогрессивных структурно-неоднородных материалов, способных настраиваться на конкретные условия работы, при комплексном действии полей разной физической природы. У материалов такого типа особенное проявление имеют пьезоэлектрический, пироэлектрический и магнитоэлектрический эффекты (либо сразу несколько из них), что приводит к существенному перераспределению физико-механических полей и их концентрации. Как следствие, расчет на прочность соответствующих конструкционных элементов должен предусматривать построение соответствующих математических моделей и разработку эффективных, высокоточных аналитических либо аналитико-численных методов, учитывающих отмеченные эффекты.
Решению этой актуальной и чрезвычайно важной научно-технической проблемы, а именно – разработке методов математического моделирования, определения, исследования и оптимизации напряжено-деформированого состояния структурно-неоднородных тел, вызванного действием полей разной физической природы, посвящен цикл научных работ, представленный ведущими ученными известных научных учреждений Киева (Институт проблем прочности им.Г.С.Писаренко, Институт электросварки им.Е.О.Патона), Львова (Институт прикладных проблем механики и математики им. Я.С. Подстригача) и Днепропетровска (Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара МОН Украины).
Авторским коллективом получен целый ряд новых важных фундаментальных и прикладных результатов, существенно развивающих современную механику деформируемого твердого тела. Среди важнейших фундаментальных результатов необходимо выделить следующие:
– построены модели термомеханики многокомпонентных деформируемых твердых тел низкой электропроводности, подверженных электромагнитному облучению, а также слоистых тел и систем тел разной прозрачности составляющих, подверженных тепловому облучению;
– предложен вариант теории неизотермической электро-магнито-термоупруго-пластичности термочуствительных электропроводных тел;
– построены математические модели и разработаны методы определения, исследования и оптимизации температурных полей и напряжений в термочуствительных упруго-пластических элементах конструкций, в частности, при неполной информации об их тепловой нагрузке;
– построены математические модели и разработаны методы расчета напряженно-деформированого состояния кусочно-однородных тел с междуфазными трещинами в условиях действия механических, тепловых и электрических полей;
– построены математические модели и разработаны методы определения напряжений и деформаций конструкций при сварке, термообработке и эксплуатационной нагрузке, в частности, радиационном облучении;
– разработаны эффективные методы расчетного анализа распределения и поведения напряжений и деформаций в ответственных элементах современного действующего энергетического оборудования.
В рассматриваемый цикл научных работ входят болем 180 публикаций, среди которых 12 монографий, 150 научных статей, 11 патентов Украины, национальный нормативный документ, свидетельство об интеллектуальной собственности, справочное пособие. Теоретические результаты исследований опубликованы в высокорейтинговых ведущих международных научных журналах, что свидетельствует о широкой апробации полученных результатов.
Следует отметить также высокую степень использования и внедрения полученных теоретических результатов при решении важных для Украины прикладных проблем современной энергетики – расчета на прочность и долговечность ответственных элементов современного действующего энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций с учетом деградации материала, эксплуатационных повреждений и ремонтных вмешательств. Практическая значимость полученных результатов подтверждена патентами и актами о внедрении результатов, а также их использовании при разработке нормативного документа.
Принимая во внимание актуальность и практическую значимость проведенных исследований, новизну полученных результатов, а также степень их использования и внедрения, считаю, что авторский коллектив в составе А.Р. Гачкевича, В.С. Поповича, Р.Ф. Терлецкого, А.В. Ясинского, В.В. Харченко, А.Ю. Чиркова, О.В. Махненка и В.В. Лободы, за проведенный цикл научных исследований, заслуживает присуждения ему Государственной премии Украины в отрасли науки и техники за 2017 год.

Доктор тех. наук, профессор,
зав. научно-исследовательской
лабораторией «Математическое моделирование
сложных систем» Гомельского гос. университета
им. Ф. Скорины Республики Беларусь В.В. Можаровский

Мусій Роман Степанович

У циклі наукових праць колективу вчених установ Національної академії наук України зі Львова і Києва – Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона та Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України приведені результати багаторічних досліджень авторів з розробки методології математичного моделювання, вивчення та оптимізації механічних процесів у структурно-неоднорідних тілах (багатокомпонентних, шаруватих, кусково-однорідних) внаслідок комплексних навантажень різної фізичної природи (силових, теплових, електромагнітних, дифузійних). Їх актуальність зумовлена тим, що згадані навантаження часто використовують як чинники дії в сучасних технологіях цільової обробки конструкційних і функціональних елементів, а також вони можуть бути наявні за експлуатаційних умов, зокрема екстремальних (високі температури чи значні тиски).
Важливим є те, що дослідження механічної поведінки за електромагнітних впливів виконано як для типових електромагнітних матеріалів (електропровід¬них феромагнітних і неферомагнітних, низької електропровідності, п’єзоелектричних), так і з урахуванням специфіки наявних навантажень в різних частот¬них діапазонах (включаючи світловий за електромагнітного опромінення). Запропоновані математичні моделі враховують складні умови теплообміну із зовнішнім середовищем, непружний (пружно-пластичний) характер деформування та термочутливість матеріалів, що необхідно при екстремальних навантаженнях чи в сучасних технологіях.
Представлені в циклі результати досліджень є вагомими для різних галузей машинобудування та енергетики. Вони містять методики, які дозволяють прогнозувати й оптимізувати параметри напружено-деформованого стану конкретних елементів енергетичного обладнання електростанцій; оптимізувати за різними критеріями технології обробки елементів конструкцій з використанням силових, теплових і електромагнітних впливів; опрацювати нові технології зварювання, зокрема термічного правлення зварних тонкостінних конструкцій і т.п., а також є важливими для сучасної інженерної практики.
Фундаментальні та прикладні результати, що містяться в циклі, безсумнівно є значним внеском у розвиток таких актуальних напрямків сучасної механіки деформівного твердого тіла як механіка взаємозв’язаних полів та технологічна термомеханіка. Ці результати опубліковані у багатьох відомих міжнародних та вітчизняних виданнях, зокрема енциклопедичного характеру. Практична значимість отриманих результатів підтверджена також рядом патентів і впроваджень.
Враховуючи широкий спектр розглядуваних наукових проблем, високий рівень досліджень, новизну результатів та їх практичну цінність, вважаю, що авторський колектив у складі О.Р. Гачкевича, В.С. Поповича, Р.Ф. Терлецького, А.В. Ясінського, В.В. Харченка, О.Ю. Чиркова, О.В. Махненка, В.В. Лободи за проведений цикл наукових досліджень заслуговує на присудження йому Державної премії України у галузі науки і техніки за 2017 рік.

Професор кафеди вищої математики
Національного університету
“Львівська політехніка” МОН України,
д. ф.-м. н., професор Р.С. Мусій

Скальський Валентин Романович

Ефекти взаємодії полів різної фізичної природи широко використовуються у сучасних технологіях виготовлення і обробки елементів конструкцій. Потреби інженерії вимагають побудови засобів прогнозування поведінки функціональних і міцнісних параметрів таких елементів, їх довговічності і надійності, враховуючи особливості силового, теплового, електромагнітного і дифузійного навантажень, а також можливу структурну неоднорідність матеріалу. Через це поданий на здобуття Державної премії цикл наукових праць, що розширює та узагальнює класи математичних моделей і методів механіки зв’я¬заних полів стосовно багатокомпонентних, шаруватих та кусково-однорідних тіл за комплексних зовнішніх навантажень є актуальним дослідженням як з наукового, так і практичного погляду.
Дослідження, виконані в цьому напрямку колективом учених установ НАН України зі Львова і Києва та Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, стосуються саме цієї важливої комплексної проблеми. Отримано низку фундаментальних результатів, що мають важливе значення для розвитку відповідних наукових напрямів, а саме побудовано:
- теорію механотермодифузії багатокомпонентних твердих тіл низької елек¬тропровідності з компонентами різної здатності до поляризації з урахуванням специфіки електромагнітного опромінення різного частотного діапазону;
- математичні моделі електротермопружності кусково-однорідних, п’єзоелектричних та п’єзоелектромагнітних тіл з міжфазними тріщинами;
- теорії термомеханіки електропровідних тіл за дії комплексних навантажень з урахуванням теромочутливості характеристик матеріалу, пружно-пластичного деформування та нелінійних залежностей індукцій електричного й магнітного полів від відповідних напруженостей та температури;
- теорії термомеханіки однорідних, кусково-однорідних, неоднорідних термочутливих тіл, зокрема методів дослідження напружено-деформованого стану за неповної інформації про теплове навантаження;
- методи розв’язання нового класу задач оптимального за швидкодією керуван¬ня нагріванням термочутливих тіл за врахування їх пружно-пластичного деформування та обмежень різної природи;
- загальну теорію змішаних схем методу скінченних елементів для розв’язання крайових задач термомеханіки неоднорідних середовищ, зокрема, нелінійних задач, що описують неізотермічні процеси пружно-пластичного деформування за криволінійними траєкторіями малої кривини;
- математичної моделі процесу термічного правлення зварних тонко листових конструкцій.
Отримані в циклі результати є важливими для машинобудування та енергетики, інших галузей промисловості України, що підтверджено низкою патентів і впроваджень.
Ураховуючи новизну отриманих результатів, а також їх прикладну цінність, вважаю, що авторський колектив у складі О.Р. Гачкевича, В.С. Поповича, Р.Ф. Терлецького, А.В. Ясінського, В.В. Харченка, О.Ю. Чиркова, О.В. Махненка та В.В. Лободи заслуговує на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Заступник директора з наукової роботи
Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка
НАН України, член-кореспондент НАН України,
д. т. н., професор, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки,
Заслужений діяч науки і техніки України В.Р.Скальський

П.В.Ясній

Під час проектування, виготовлення та експлуатації елементів конструкцій із структурно-неоднорідних матеріалів, що зазнають комплексної дії силових, теплових, електромагнітних та інших фізичних полів, особлива увага приділяється адекватному опису напружено-деформованого стану, оскільки у таких матеріалах особливим чином можуть проявлятися п’єзоелектричні, магнітоелектричні та інші ефекти, які істотно впливають на рівень, розподіл і концентрацію напружень. Тому дослідження на міцність та довговічність конструкційних елементів із структурно-неоднорідних матеріалів повинні передбачати побудову відповідних математичних моделей, що враховують вказані особливості, і розробку ефективних методів розв’язування отриманих диференціальних чи інтегро-диференціальних рівнянь, що описують ці моделі.
Розв’язанню цієї актуальної проблеми, а саме – розробці методів математичного моделювання, визначення і оптимізації напружено-деформованого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи, і стосується рецензований цикл наукових праць, який створений авторським колективом вчених провідних наукових установ Львова, Києва та Дніпропетровська, а саме Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригала НАН України, Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України та Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України.
Авторським колективом отримана низка важливих фундаментальних результатів, що містять нові моделі опису взаємодії теплових, силових, електричних та магнітних полів у багатокомпонентних термочутливих елементах конструкцій за врахування багатофакторних умов експлуатації, а також розроблені нові високопродуктивні числово-аналітичні та числові методи розв’язування складних задач механіки деформівного твердого тіла. До найважливіших фундаментальних результатів відносяться: побудова моделі термомеханіки багатокомпонентних деформівних твердих тіл низької електропровідності за електромагнітного опромінення, а також шаруватих тіл та систем тіл зі складовими різної прозорості за теплового випромінювання; запропонований варіант теорії неізотермічної електро-магніто-термо-пружно-пластичності термочутливих електропровідних тіл; математичні моделі та методи визначення, дослідження і оптимізації температурних полів і напружень у термочутливих пружнопластичних елементах конструкцій, зокрема, за неповної інформації про їх теплове навантаження; побудовані моделі та методи розрахунку напружено-деформованого стану кусково-однорідних тіл з міжфазними тріщинами за дії механічних, теплових та електричних полів; математичні моделі та методи визначення напружено-деформованого стану конструкцій при зварюванні, термообробці та експлуатаційному навантаженні, зокрема, радіаційному опромінюванні; розроблені ефективні методи розрахункового аналізу розподілу та поведінки напружень і деформацій у відповідальних елементах сучасного діючого енергетичного обладнання.
Основні теоретичні результати розглядуваного циклу наукових праць опубліковані у високорейтингових міжнародних наукових журналах. Цикл праць включає 188 публікації, серед них 12 монографій, 150 наукових статей, 11 патентів України, національний нормативний документ, свідоцтво про інтелектуальну власність, довідниковий посібник.
Слід відзначити також, що отримані авторами теоретичні результати використанні для розрахунку на міцність та довговічність відповідальних елементів і вузлів сучасного діючого енергетичного обладнання теплових та атомних електростанцій України з урахуванням деградації матеріалу, експлуатаційних пошкоджень та ремонтних втручань. Практична значимість отриманих результатів підтверджена низкою патентів.
Вважаю, що авторський колектив у складі О.Р. Гачкевича, В.С. Поповича, Р.Ф. Терлецького, А.В. Ясінського, В.В. Харченка, О.Ю. Чиркова, О.В. Махненка та В.В. Лободи за проведений цикл наукових досліджень, отримані вагомі теоретичні та прикладні результати в галузі механіки деформівного твердого тіла заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Ректор ТНТУ імені Івана Пулюя МОН України,
доктор технічних наук, професор,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки П.В.Ясній

Yuriy Povstenko

The results of the scientific research team nominated for the State Award of Ukraine are well-known. During last twenty years the authors published 12 monographs, about 150 scientific papers, have obtained 11 patents. They studied the thermomechanical state of solids taking into account the influence of electro-magnetic field in different media, especially in inhomogeneous structures made from thermosensitive materials. The theoretical results obtained by the authors have various significant engineering applications including new technologies. I strongly support the nomination of the series “The stressed state of nonhomogeneous structures caused by the action of fields of different physical nature” by O.R. Hachkevych, V.S. Popovych, R.F. Terletskyy, A.V. Yasinskyy, V.V. Kharchenko, O.Y. Chirkov, O.V. Makhnenko, and V.V. Loboda for the State Award of Ukraine
in the Field of Science and Technology in 2017.
Yuriy Povstenko, Professor, dr hab. phys.-math. sci.
Jan Dlugosz University, Poland.

Гудрамович Вадим Сергійович

У поданому авторами циклі праць розвинуто теорію та побудовано ефективні методи розв’язування нових задач механіки зв’язаних полів різної фізичної природи, що діють на елементи конструкцій. Досліджено закономірності термомеханічної поведінки елементів за електромагнітного опромінення різного частотного діапазону та інтенсивних комплексних термомеханічних навантажень. Отримано низку фундаментальних результатів, що мають першочергове значення для розвитку відповідних наукових напрямів, зокрема розроблені ефективні варіанти теорії механотермодифузії багатокомпонентних твердих тіл (твердих розчинів) з компонентами різної здатності до поляризації, а також частково прозорих тіл за опромінення світлового діапазону; одержано низку нових розв’язків стосовно якісного та кількісного опису спряжених механічних, електричних, теп¬лових й магнітних полів у кусково-однорідних, зокрема п’єзоелектромагнітних тілах з міжфазними тріщинами; побудовано аналітичні та числові методики визначення полів температури, напружень і деформацій в однорідних та кусково-однорідних елементах конструкцій з використанням моделі термочутливого тіла; запропоновано новий варіант теорії неізотермічної магніто-пружно-пластичності для термочутливих електропровідних тіл; створено ефективний апарат чисельних досліджень з використанням змішаних схем методу скінчених елементів підвищеної точності; виконано роботи з математичного моделювання проблем визначення напружень і деформацій конструкцій при зварюванні, термообробці та експлуатаційному навантаженні. На основі отриманих теоретичних і експериментальних результатів проведено важливі прикладні дослідження, які стосуються оцінювання міцності та залишкового ресурсу, створення нових технологій термообробки елементів конструкцій і приладів. Результати досліджень авторів циклу впроваджені на підприємствах України, що сприяло значній економії матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів. Внесок авторів циклу складає більше 180 реферованих публікацій, серед яких 12 монографій, 120 наукових статей у провідних міжнародних журналах, 11 патентів України, довідниковий посібник, 4 енциклопедичних статті та інші здобутки. Вважаю, що за цикл наукових робіт “Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи” колектив авторів безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Член-кореспондент НАН України, док. тех. наук,
професор, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки В. С. Гудрамович

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.