Офіційний веб сайт

Екологічна стійкість та продуктивність імунних до парші сортів яблуні

м45

Автор: Гончарук Ю.Д., к.с.-г.н.

Представлена Інститутом садівництва Національної академії аграрних наук України.

Наведено результати досліджень адаптивності до біо- та абіотичних стресорів, а також потенціальної та господарської продуктивності 17 імунних до парші сортів яблуні, вирощуваних у різних регіонах. Визначено економічний ефект від виробництва їх плодів у незрошуваному насадженні на середньорослій підщепі. Сорти, що вивчалися, виявилися зимо-, морозо- та жаростійкими при середній стійкості до посухи. Сорти Голд Раш, Едера і Топаз визнано високо адаптивними за ритмом зміни функціональної активності тканин апікальних меристем пагонів-однорічних приростів протягом року. Досліджуваним сортам яблуні притаманна слаба та середня сприйнятливість до борошнистої роси, висока стійкість до плодової гнилі та дуже слаба уражуваність бурою плямистістю. У більшості (70,5%) імунних до парші сортів яблуні добре розвинена листкова пластинка. Вони високоспроможні до накопичення асимілянтів, 30-50% яких використовуються на формування господарського врожаю. Найвищу врожайність за роки досліджень сформували 9-11-річні насадження Едери, Флоріни, Амулета і Перлини Києва та 6-8-річні Афродіти, Вітоса, Орловського Полєсья і Топаза. Сорти Ревена і Голд Раш за якістю пилку та високою перехресною плодючістю визначено як універсальні запилювачі для зимових імунних до парші сортів яблуні. Для закладання нових інтенсивних насаджень в різних ґрунтово-кліматичних регіонах Лісостепу України за відсутності зрошування перспективними визнано екологічно стійкі сорти Топаз, Фрідом, Афродіта, Старт, Орловскоє Полєсьє, Вітос.

Кількість публікацій: 18, в т.ч. монографія, 14 статей, методична рекомендація, 2 тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

helpful site

42 to $20 99, and the total amount youâ ll must pay
to the electrician license need to understand and pass a state exam and have your apprenticeship completed.
Understanding the Payment TermsAs you're negotiating with your future electrician, make sure and ask for a written estimate before you hire any of the IBEW local
chapters. The license for an electrician before actually applying for the job.

Lisa

I am extremely impressed witfh your writing skills as well as with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keerp up
the nice quality writing, it is rare tto see a niche blog like his one these days.

Tressa

Saved as a favorite, I love ylur web site!

Манзій Віталій Володимирович

Розробка енергоощадних технологій з вирощуванням екологічно чистої продукції садівництва потребує, насамперед, зменшення пестицидного навантаження на одиницю площі плодового насадження. Одним із шляхів вирішення цього питання є закладання інтенсивних насаджень яблуні імунними до парші сортами. Виявлення і підбір таких сортів визначає актуальність тематики досліджень Гончарук Ю.Д.
Автором вперше визначено ступінь адаптивності нових імунних проти парші сортів яблуні до умов регіонів Лісостепу України; визначено сорти, плоди яких придатні для універсального використання; обґрунтована доцільність окремих імунних сортів як універсальних запилювачів. Все це визначає наукову новизну і практичне значення отриманих результатів. За рекомендаціями автора для виробничого випробування закладено насадження яблуні імунних сортів, а основні дані дослідження винесені на широкий загал у науковому товаристві.
Вважаю, що робота Гончарук Ю.Д. заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Манзій Віталій Володимирович, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва.

Самойленко Н.А.

Парша - одно из основных заболеваний яблони, приводящих к снижению качества плодов, зимостойкости растений. Активная борьба с грибковыми инфекциями в плодовых насаждениях яблони приводит к повышению себестоимости выращивания, ставит под сомнение получение экологически-безопасной продукции. Поэтому изучение и внедрение сортов яблони устойчивых к парше является актуальной проблемой. Представленная работа впечатляет масштабностью исследований: изучено большое количество современных иммунных сортов яблони, в различных зонах выращивания. Данная работа является современной и актуальной, а соискатель заслуживает присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых.
Самойленко Николай Александрович,доктор с.-г. наук, профессор кафедры "Плодоовощеводства и виноградарства" Николаевского национального аграрного университета.

Герасимчук Назар

Дана робота має глобальне значення для розвитку органічного садівництва в Україні, що має перспективне значення на ряду з сильним хімічним навантаженням на навколишнє середовище в АПК. Паралельно зі з цим знижується собівартість продукції, що є актуальним як для виробника, так і для кінцевого споживача. Робота Ю.Д. Гончарука має високу цінність для виробників, які орієнтуються на євростандарти, і заслуговує призначення Премії Президента України для молодих учених.
Герасимчук Н.В., садівник-практик.

к.с-х.н. Киселев Д.А.

Представленная работа является своевременной и актуальной в свете активного развития садоводства, а так же перехода на выращивание биологически чистой продукции и уменшении уровня химической нагрузки на окружающую среду. Кроме научной ценности указаная работа имеет прикладное значение - результаты исследований активно внедряются в промышленное садоводство. Считаю, что работа актуальная, а соискатель заслуживает присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых.
Лауреат Премии Президента Украины 2012г, кандидат сельскохозяйственных наук, директор ООО "Бест Агро Пивдень" Киселев Д.А.

Олександр

У світовому виробництві фруктів серед останніх вагомих тенденцій є зменшення негативного впливу агрохімікатів на навколишнє середовище та отримання екологічно безпечної продукції харчування. В зв’язку з цим, чимало відомих світових вчених з провідних установ серйозно працюють над питанням виведення та впровадження у виробництво сортів імунних до найпоширеніший видів збудників хвороб. Наявність таких сортів вагомою мірою дозволить зменшити пестицидне навантаження на довкілля та людський організм.
Робота Гончарук Ю.Д. вкрай важлива, оскільки їй немає аналогу в жодній провідній науковій установі України. Новизна роботи полягає у вивченні імунних до парші сортів яблуні у різних агро-кліматичних умовах України. Виконана наукова робота є дійсно актуальною, адже результати досліджень змушують серйозно задуматися над широким впровадженням досліджуваних сортів при закладанні інтенсивних промислових садів нового типу. Професіоналізм та науковий підхід, з якими автор віднеслася до вирішення поставлених завдань заслуговують на отримання нею Премії Президента України для молодих вчених.
Яворський О.М. практик в галузі плодівництва і розсадництва

Дубровна О. В.

Наукова робота Гончарук Ю.Д. присвячена важливому питанню підвищення екологічної безпеки продуктів, які споживає людина. Нею досліджено адаптивність великого набору актуальних для створення сучасних садів імунних до парші сортів яблуні. На основі рекомендацій, розроблених в результаті досліджень, впроваджено у виробниче випробування імунні сорти, придатні для інтенсивних насаджень. Робота виконана на високому науковому рівні, має практичну цінність, а її автор Гончарук Ю.Д. заслуговує присудження Премії Президента для молодих вчених.
Дубровна О. В., д.б.н.,ст.н.с. Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Олег Сердюк

С позиции читателей журнала «Овощи и фрукты» изучение Гончарук Ю.Д. экологической устойчивости и продуктивности иммунных к парше сортов яблони (культура занимает около 70% промышленных плодовых насаждений в нашей стране) имеет существенное научное и производственное значение. Исходя из большого прессинга на окружающую среду значительного количества средств защиты растений, применяемого в последнее время, культивирование иммунных сортов яблони является путём уменьшения их негативного воздействия, а также получения более ценной биологической продукции при меньшей себестоимости.
В процессе исследований наряду с другими показателями были изучены параметры зимо-, морозо- и жароустойчивости сортов. Принимая во внимание происходящие изменения климата, такие исследования отображают способность сортов произрастать и при этом плодоносить, т. е. проявлять экологическую пластичность.
Плоды большинства изученных сортов получили высокую дегустационную оценку, что указывает на их востребованность потребителями.
Учитывая вышеуказанные аргументы, считаю, что проведенные научные исследования Гончарук Ю.Д. являются своевременными и актуальными, а их автор заслуживает на присуждение премии Президента Украины молодым ученым.
Олег Сердюк, к. с.-х. н., главный редактор журнала «Овощи и фрукты»

Домбровська Анна

Дана робота має велике практичне значення для виробнитва та селекції культури яблуні в Україні. Адже виробництво органічної продукції все більше набирає обертів у нашій країна. В роботі представлені сорти з оптимальними якостями для продуктивного та економічно вигідного виробництва.
Гончарук Ю.Д. заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених.
Домбровська А.І.голова ФГ "Фруктовий сад АТ".

Худолій Людмила Валеріївна

Ознайомившись з рефератом роботи Ю.Д. Гончарук, хочу відзначити, що дослідження на тему «Екологічна стійкість та продуктивність імунних до парші сортів яблуні» є завершеною науковою працею, яка висвітлює гоdстрі питання сьогодення. Здобувачем було проведено комплексну порівняльну оцінку 17 імунних до парші сортів яблуні з 9 еколого- географічних груп по ряду ознак визначала їх біологічну і господарську цінність. Крім того, необхідно відзначити, що здобувач у своїх дослідженнях не обмежився лише порівняльним сортовивченням, а й виконав великий обсяг роботи з підбору запилювачів для імунних сортів з обліків їх еколого- географічної диференціації, що і було відображено в конкретних рекомендаціях виробництву для різних кліматичних умов Лісостепу України. В цілому, я вважаю, що наукова праця Ю.Д. Гончарук виконана на високому рівні і заслуговує на присудження її автору Премії Президента України для молодих вчених.
Худолій Людмила Валеріївна, науковий співробітник ННЦ "Інститут землеробства НААН"

Шевчук Наталія Василівна

Актуальність наукової роботи Ю.Д. Гончарук полягає у детальному і різноплановому вивченні перспективної групи сортів яблуні. Адже промислове вирощування органічної плодової продукції значно розширює можливості вітчизняного виробництва і сприяє її конкурентоспроможності на світовому ринку. Завдяки генетичній стійкості рослини досліджуваних сортів потребують значно меншої кількості хімічної обробки проти збудників хвороб упродовж вегетаційного періоду, що зумовлює зменшення пестицидного навантаження на навколишнє середовище, а це є надзвичайно актуальним питанням сучасності.
Робота Ю.Д. Гончарук є беззаперечно цінною для виробнитва та селекції культури яблуні в Україні, а її автор заслуговує присудження Премії Президента України для молодих учених.
Шевчук Наталія Василівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Костенко Світлана Миколаївна

Кандидатом була проведена комплексна порівняльна оцінка 17 імунних до парші сортів яблунь з 9 екологічно-географічних груп за рядом ознак, які визначають їх біологічну та господарську цінність. Слід відмітити, що дослідження не обмежувались тільки порівняльним сортовивченням, а й були спрямовані на роботу з підбору запилювачів, визначення сортового призначення плодів, що відображено в конкретних рекомендаціях виробництву для різних кліматичних умов Лісостепу України.
Беручи до уваги актуальність і новизну проведеної роботи, великий об'єм досліджень, економічну оцінку вирощування імунних до парші сортів яблунь, вважаю, що робота Гончарук Ю.Д. заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Костенко С.М., молодший науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії фітовірусології та біотехнології НУБіП України

Тарнавська Катерина Петрівна

У сучасному високоефективному садівництві досить актуальним є виробництво санітарно-безпечних і дешевих плодів та зменшення шкоди для навколишнього середовища. На шляху до вирішення цього питання значним кроком є закладання садів сортами імунними до парші. Затрати на фунгіциди в кмплексі з інтегрованою системою захисту при цьому знижуються на 60 - 70%. Досить цінним є детальне дослідження екологічної стійкості і продуктивності імунних до парші сортів яблуні. Адже запропоновані у широке виробниче впровадження сорти привернуть увагу не лише виробників, аматорів-садівників а й споживачів по всій Україні.
Дану роботу вважаю досить цінною а Ю.Д. Гончарук достойною для присудження Премії Президента України для молодих учених.
Тарнавська Катерина Петрівна, науковий співробітник Подільської дослідної станції ІС НААН.

Васеха Виталий Валерьевич

Работа Гончарук Ю.Д. посвященная изучению биологического потенциала иммунных к парше сортов яблони в различных почвенно-климатических условиях лесостепи Украины. В настоящее время создана целая серия новых сортов яблони, обладающих стабильной устойчивостью к патогену Venturia inaequalis ((Coock.) Wint.), однако целесообразность их возделывания в той или иной экологической зоне в значительной степени зависит от устойчивости генотипа к комплексу биотических и абиотических стрессоров характерных для определенных климатических условий. Соискателем была проведена комплексная сравнительная оценка 17 иммунных к парше сортов яблони с 9 эколого-географических групп по ряду признаков определяющих их биологическую и хозяйственную ценность: биологические особенности развития деревьев, жаро- и засухоустойчивость, зимостойкость, устойчивость к комплексу болезней (мучнистая роса, филлостикта, европейский рак), фотосинтетическая активность листового аппарата, урожайность, регулярность плодоношения, товарность, потребительские качества и лежкоспособность плодов. По всем обозначенным направлениям работы в результате проведенного автором анализа были выделены источники данных хозяйственно ценных признаков. Кроме того, необходимо отметить, что соискатель в своих исследованиях не ограничился только сравнительным сортоизучением, но и выполнил большой объем работы по подбору опылителей для иммунных сортов с учетов их эколого-географической дифференциации, что и было отражено в конкретных рекомендациях производству для различных климатических условий лесостепи Украины. Таким образом по объему и уровню проведения научных исследований Гончарук Ю.Д. достойна присуждения Премии президента Украины для молодых ученых.
Васеха Виталий Валерьевич, кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник отдела селекции плодовых культур РУП "Институт плодоводства", Республика Беларусь

Матвієць Оксана Миколаївна

У садівництві України яблуня є головною культурою. Але, на сьогоднішній день виробництво її плодів ще не забезпечує оптимальну норму споживання на одну людину. Старі сади вимагають оновлення свого сортименту. Для цього необхідно мати чітко визначені характеристики сучасних сортів: їх стійкість до високих та низьких температур, ураження хворобами, репродуктивні якості (як урожайність так і здатність до запилення), ефективність. Враховуючи глобальні зміни клімату, важливим чинником є здатність вивчених сортів до значної продуктивності за відсутності зрошення в умовах Лісостепу України. Це і є найголовнішими критеріями під час підбору сортименту для закладки саду в цьому регіоні.
Автор Гончарук Ю.Д. є висококваліфікованим науковцем та спеціалістом у своїй галуззі, а її робота заслуговує визнання та гідна присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Матвієць Оксана Миколаївна, науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації НААН.

Петренко Василь Вікторович

Питання зменшення пестицидного навантаження та отримання екологічно безпечної продукції рослинництва є одним з найбільш актуальних у сучасній аграрній науці та виробництві. Саме виведення, інтродукція, дослідження та комплексна переробка сортів сільськогосподарських рослин стійких до найпоширеніших хвороб та шкідників є перспективним напрямком досліджень для молодих вчених.
На мою думку Гончарук Ю.Д. заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених.
Петренко Василь Вікторович, канд.с.-г. наук, науковий співробітник Інституту продовольчих ресурсів НААН

Макарова Дар`я Георгіївна

На сьогодні яблуня є основною плодовою культурою України та третьою за виробництвом плодів у світі. Виробництво яблук у нашій державі через низку економічних факторів не задовольняє усіх потреб навіть внутрішнього ринку, хоча кліматичні та едафічні умови України дозволяють вирощувати помологічно цінні сорти яблуні та отримувати плоди високої товарної якості, придатні на експорт. Економічний ефект виробництва даної продукції насамперед здатні забезпечити імунні до основних грибних хвороб, високоадаптовані до певного регіогіону вирощування сорти яблуні, плоди яких характеризуються високими смаковими та технологічними якостями. Зазначимо, що від парші у світі гине до третини урожаю яблук щороку. Впровадження у виробництво імунних до цієї хвороби сортів здатне підвищити рентабельність виробництва плодів яблуні та покращити біологічну цінність продукції без додаткових капіталовкладень.
Робота Ю.Д.Гончарук вирішує усі перераховані вище завдання і є надзвичайно актуальною у світлі сучасних садівничих потреб нашої держави. Варто відзначити комплексність та тривалість досліджень, що надає чітке уявлення про рівень адаптивності та продуктивності дерев запропонованих у широке виробниче впровадження сортів яблуні. Робота Ю.Д. Гончарук є беззаперечно цінною для виробнитва та селекції культури яблуні в Україні, автор гідна присудження Премії Президента України для молодих учених.
Макарова Дар`я Георгіївна, к. с.-г. н., ст. наук. співробітник Інституту садівництва НААН України

Бавол А. В.

Из болезней яблони одним из наиболее опасных заболеваний для Украины является парша, вызываемая микроскопическим грибом. Если раньше сады страдали от нее только в отдельные годы, то сейчас почти ежегодно. В результате поражения паршой плодов и листьев резко снижаются урожайность яблони, товарные и потребительские качества продукции. Яблоки, особенно при раннем заражении, часто бывают уродливыми и растрескиваются. Больные плоды плохо хранятся, быстро увядают, легко заражаются грибами, вызывающими гнили. При сильном поражении листьев снижается ассимиляция, наблюдается преждевременный листопад, уменьшается прирост, ухудшается закладка цветковых почек, снижается зимостойкость растения. Поэтому ученые многих стран работают над созданием принципиально новых сортов культурных растений на генетической и иммунной основе. Что касается яблони, то в растение селекционным путем вводится главный ген иммунитета к парше от восточноазиатского дикого вида яблони флорибунда. Данная робота посвящена изучению адаптивности к био- и абиотическим стрессорам, а также потенциальной и хозяйственной продуктивности иммунных к парше сортов яблони, выращиваемых в разных регионах Лесостепи Украины. Наиболее ценным в данной роботе являются практические рекомендации которые способствуют получению экологически более безопасной продукции и снижению затрат на производство.
Бавол А. В. к.б.н. н.с. отдела генетической инженерии ИФРГ НАН Укриины.

Гість Толстолік Людмила Миколаївна

Робота Ю.Д. Гончарук присвячена вирішенню актуальної проблеми - виявленню екологічно стійких сортів, придатних для створення інтенсивних насаджень у богарних умовах. Автором виділено імунні до парші сорти, які поєднують високий рівень стійкості до несприятливих біо- та абіотичних факторів довкілля з високою урожайністю.Здобувачем вирішено таке важливе питання як виявлення універсальних запилювачів для імунних до парші сортів. Робота має практичний інтерес для виробників плодової продукції та посадкового матеріалу, оскільки дає рекомендації щодо сортового складу екологічних насаджень (Топаз, Фрідом, Афродіта, Старт, Орловскоє полєсьє, Вітос) з урахуванням запилювачів (Ревена, Голд Раш). Інформація, викладена у статті, викликає зацікавленість у селекціонерів. Сорти, що вивчались, представлені як носії комплексу цінних ознак і можуть бути використані як батьківські форми у селекції на адаптивність. Автор Ю.Д. Гончарук достойна присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Красуля Тетяна Іванівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції та сортовивчення Мелітопольської дослідної станції садівництва Інституту садівництва НААН

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.