Офіційний веб сайт

Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України

М35

 

Автор:  Тоцька О. Л., к.е.н.

 

Представлена Волинським національним університетом імені Лесі Українки.

 

У роботі побудовано імітаційну модель діяльності хлібопекарського підприємства. Розроблено багатокритеріальну оптимізаційну модель випуску продукції. Удосконалено метод прогнозування на основі середньорічного коефіцієнта росту для випуску продуктів харчування. Удосконалено підхід до побудови нечітких інтервалів виробництва продовольчої продукції.

Побудовано інтегральні показники. Згруповано області України за показниками загального виробництва продуктів харчування, випуску продовольчої продукції на одного жителя, виробництва продовольчих товарів на 1 км2 площі. Проведено кластеризацію основних продуктів харчування за обсягами випуску. Визначено приховані фактори впливу на виробництво продовольчої продукції.

Теоретичні і практичні результати дослідження доведено до конкретних пропозицій вдосконалення процесу планування та прогнозування випуску продукції на підприємстві “Волиньзовнішторгхліб”.

Використання розроблених автором моделей підприємствами харчової промисловості дасть можливість випускати оптимальну кількість товарів з урахуванням шести критеріїв оптимальності, збільшивши при цьому за місяць прибуток на 6,1–10,6 %, чистий дохід на 1,8–5,2 % у порівнянні з запланованими показниками, а також прогнозувати динаміку замовлень на продукцію, її виробництва, витрат, поповнення і рівня запасів основної сировини.

 

Кількість публікацій: 30,в т.ч. 2 монографії, 1 навчальний посібник, 14 статей, 13 тез доповідей.