Офіційний веб сайт

Еліта слобідської України

М23

 

Автор: Потапенко С. П., к.і.

 

Представлений Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

 

Автором всебічно досліджено становище козацької старшини Слобідської України в період ліквідації полково-сотенного устрою краю (1750–1760 роки).

 Виявлено і впершеу вітчизняній історіографії здійснено комплексний джерелознавчий аналіз найважливіших обліково-статистичних джерел з історії козацької старшини Слобідської України періоду ліквідації полково-сотенного устрою краю – «Щорічних списків» (1757–1764 рр.), «Іменних списків» (І, ІІ) (1765 р.), «Відомостей про старшинських дітей» (1765–1766 рр.) і «Відомостей про старшин та їхніх дітей» (1766–1767 рр.).

На основі даних списків та відомостей з’ясовано структуру, чисельність, персональний і соціальний склад старшинської верхівки Слобідської України в період ліквідації полково-сотенного устрою краю, досліджено біографії багатьох старшин та родинні зв’язки в старшинському середовищі.

Укладено найповніший на сьогодні перелік представників слобідського старшинського середовища щойно по ліквідації козацьких полків (1373 особи).

 

Кількість публікацій: 9  наукових  публікацій,в т.ч. 1  монографія,  6 статей, 5 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Іван Синяк, к.і.н.

Знайомий з багатьма роботами Світлани Потапенко, які стосуються історії Слобожанщини XVIII століття. В них авторка досліджує канцелярські установи Слобідської України цього періоду, дає характеристику окремим видам та різновидам джерел,подає цінну генеологічну інформацію про старшин і їхніх дітей та ін. Вінцем досліджень молодої дослідниці стала запропонована робота "Еліта Слобідської України", яка систематизує в собі увесь науковий доробок авторки. Це унікальне дослідження вбирає в себе широкий комплекс проблем з історії старшини Слобідської України в період ліквідації полково-сотенного устрою Слобожанщини. Робота побудована на широкому колі джерел, із застосування джерелознавчих методів, що дозволяє найбільш об'єктивно підійти до запропонованої проблеми. Вважаю, що дана робота Світлани Потапенко виконана на високому науковому рівні і заслуговує на всебічне схвалення.

Тарас Чухліб, д. і. н.

Слобідська Україна – це прикордонний регіон, де перехрещувалися і продовжують перехрещуватися різні географічні зони, релігії, культури, мови, а також військові традиції. Великою перевагою роботи Світлани Потапенко є те, що вона грунтується на широкому колі уперше введених до наукового обігу джерел. Завдяки цьому стало можливим усебічне дослідження становища слобідської старшинської верхівки у період ліквідації козацького устрою Слобожанщини. Слід відзначити скрупульозність дослідницької методики авторки, що дозволило реконструювати біографії багатьох козацьких старшин та їхні родоводи. Вважаю, що Світлана Потапенко заслуговує на присудження їй Премії Президента України для молодих учених.

Володимир Маслійчук, к.і.н

Робота Світлани Потапенко - одна із найцікавіших і найважливіших робіт з історії Слобідської України, що побачили світ останнім часом. Ретельно зібрані і прочитані джерела слугують не лише прикладом сумлінності науковця, але і служать великим дороговказом для наступних досліджень. Хотілося б зазначити прикладне значення роботи - вона служить великим довідником з історії сходу України, з масою біографічних даних, що висвітлюють минуле через біографічний спектр, життя окремої особи. Дана праця заслуговує на щонайпозитивніше схвалення.

Roman I. Shiyan, PhD (University of Alberta)

Історія краю - це, насамперед,історія людей, особисте та суспільне життя яких було безпосередньо пов'язане з даною місцевістю. Реконструкція історії козацької старшини Слобожанщини 1750-х–1760-х років, зроблена к.і.н. Світланою Потапенко, являє собою ретельно документоване та грунтовне дослідження соціальної групи, групи - не як аморфного загалу, а як сукупності конкретних особистостей, які виростали та мешкали пліч-о-пліч, робили службову кар'єру, підносилися соціальною драбиною, мали спільні погляди на певні процеси, пов'язані з їхнім станом, в тому числі процеси, сплановані та започатковані центральними установами Російської імперії. Цією працею С. Потапенко вдалося зробити набагато більше, ніж просто дослідити персональний, соціальний, етнічний склад слобожанської старшини та її реакцію на скасування козацького устрою. Їй вдалося відтворити та показати складну динаміку різноманітних процесів всередині козацької старшини Слобожанщини, себто той бік історії, який часто залишається непоміченим іншими досідниками.

Сергій Білівненко, к.і.н., голова ЗНТН (Запоріжжя)

Науковий проект, що реалізує Світлана Потапенко, належить до одних із кращих розробок у галузі дослідження історії України XVIII століття. Цикл наукових праць «Еліта Слобідської України» потрібно розглядати відразу у кількох площинах. Адже авторці вдалося провести широку архівну роботу, а потім за допомогою широкого спектру джерелознавчих методів детально виявити інформативні можливості унікального комплексу джерел з історії еліт Слобожанщини. Проте, Потапенко не лише провела масштабну археографічну та джерелознавчу роботу, а й змогла дослідити персональний, соціальний, етнічний склад, вік й освітній рівень старшин, родинні зв’язки, особливостей кар’єрного просування, свідомісні категорії представників старшинства Слобідської України XVIII ст. Дослідження вищезазначених особливостей дозволяє розширити наші знання у сфері формування та повсякдення елітарних прошарків козацтва України. Дана тематика, беззаперечно, повинна отримати продовження у вигляді розширення територіальних та часових меж дослідження.

Заяць Андрій, к.і.н., доцент ЛНУ

Публікація джерел, важлива для розуміння процесів кристалізації козацької еліти Слобідської України і видана на високому археографічному рівні. Додатковим плюсом є добротне поліграфічне виконання. Науковий світ чекає на подібного типу видання.

Володимир Мільчев, д.і.н., зав.каф джерелознавства ЗНУ

Цикл наукових праць Світлани Петрівни Потапенко, з яким я мав змогу ознайомитися не тільки за рефератом конкурсної роботи, але й за оригінальними публікаціями, являє собою помітне явище у царині не тільки вітчизняного козакознавства, але й значної кількості спеціальних історичних дисциплін - біографістики та просопографії, персонології, історичного джерелознавства та краєзнавства. Базуючись на представницькій джерельній базі, яка в свою чергу є результатом багаторічної роботи дослідниці з матеріалами вітчизняних архівосховищ, робота ця розкриває науковому загалу нові обрії знань стосовно походження, кола родинних звязків, життєвих стратегій та внутрішнього світу поколінь слобідської козацької старшини. Новаторські підходи в розкритті інформаційного потенціалу актуалізованих джерел самого різноманітного походження та видової належності дозволили створити по справжньому якісний науковий продукт, який не втратить своєї цінності ще довгі й довгі роки.

Валерій Томазов, к.і.н, зав. сектора генеалогії

Праця С. Потапенко, без сумніву, є новаторською та надзвичайно важливою для дослідження історії формування та фукціонування української еліти. Вона грунтується на архівних джерелах, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу. Цінність її для розвитку історії, демографії, генеалогії, соціології, статистика величезна. Враховуючи стан досліджень в галузі української генеалогії та історії еліт, які тільки набирають обертів, поява такої праці є надзвичайною подією, оскільки вона дає надзвичайний матеріал для подальших досліджень.

Віктор Брехуненко, д.і.ню, професор

Представлена на конкурс робота фундаментально досліджує дуже важливу наукову проблему. Історія еліти Слобідської України як невід"ємної складової українського простору
давно потребувала глибоко всебічного вивчення. І нарешті з"явилася робота, яка і створює необхідну базу, і проводить якісне дослідження персонального складу еліти Слобідської України напередодні ліквідації Російською імперії автономії Слобожанщини. Публікація С. Потапенко незнаних раніше обліково-статистичних джерел відкриває широкі перспективи для глибоких досліджень не тільки різних аспектів історії еліти, а й багатьох питань минулого Слобідської України. Натомість виконане авторкою дослідження родоводу та походження козацької старшини, руху кар"єр різних її представників, уявлень старшини про своє призначення, про Слобідську Україну та український світ загалом ставить цю наукову роботу на особливе місце в сучасній українській історіографії. Прискіпливість до джерельної бази та добра обізнаність з сучасним дослідницьким інструментарієм дозволила С. Поьапенко дійти важливих наукових висновків, які,без сумніву, ляжуть у підвалини подальших досліджень історії Слобідської України ХІХ - початку ХХ ст.