Офіційний веб сайт

Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі

р6

Представлено Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Автори: Пушкарьва К.К., Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., Зайченко М.М., Кагановський О.С., Плугін А.А., Тимошенко С.А., Шабанова Г.М.

Робота присвячена створенню теоретичних, експериментальних та мето¬до-логічних основ енергоресурсозберігаючих мінеральних в’яжучих речовин і кон-курентоспроможних композиційних будівельних матеріалів на їх основі.

Авторами розвинуто фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів та їх гідратації для отримання штучного каменю з напередзаданими властивостями, розвинуто положення колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки мінеральних в’яжучих речовин і композиційних матеріалів. На цій основі розроблено способи інтенсифікації твердіння мінеральних в’яжучих речовин і композиційних матеріалів на їх основі, методологію багатопараметричного проектування складів будівельних композиційних матеріалів з напередзаданими властивостями, техно¬логічні аспекти використання дисперсних речовин, у тому числі техногенного походження (золи, шлаки тощо), при отриманні будівельних композиційних матеріалів з покращеними експлуатаційними властивостями.

Створено конкурентоспроможні композиційні матеріали нового покоління на основі модифікованих мінеральних в’яжучих речовин: спеціальні цементи та бетони, у т.ч. жаро- та корозійностійкі, радіаційностійкі; сухі будівельні суміші широкого спектру призначення; розширену номенклатуру покрівельних виробів різних профілів; бетони і розчини з покращеними експлуатаційними властивостями, у т.ч. підвищеними водонепроникністю, тріщиностійкістю, електричним опором, електрокорозійною стійкістю. Розроблені енерго- та ресурсозберігаючі композиційні матеріали впроваджені у виробництво, при будівництві та експлуатації об’єктів, у т.ч. спеціального призначення.

Отриманий від впровадження результатів досліджнь економічний ефект перевищив 166 млн. грн.

Кількість публікацій: 27 монографій, 45 підручників і навчальних посібників, 2200 статей (55 у міжнародних журналах, що включені у наукометричну базу даних SCOPUS), Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 140 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи. За результатами досліджень захищено 4 докторських і 32 кандидатські дисертації.

 Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні науково-технічної ради Державного НДІ будівельних конструкцій  03 вересня 2014 року о 14.30  за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 5/2,  кім. 218. Матеріали обговорення знаходяться в Секретріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Лічнов С.І., Каганов В.О. (м. Львів, ТзОВ "МАГІК")

Представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки робота є яскравим прикладом створення передумов реалізації фундаментальних наукових розробок у виробництво будівельних виробів на основі новітніх високоефективних ресурсозберігаючих технологій. Виробничо-будівельна фірма «Магік» у м. Львові в своїй повсякденній виробничій діяльності широко використовує результати наукових досліджень проведених колективом авторів даної роботи та вважаємо, що саме такий підхід до впровадження енергоощадних технологій на практиці дає потужний поштовх до нарощення існуючих обсягів виробництва та суттєвої розбудови українських промислових підприємств в галузі будівельної індустрії.
Вищезгадана розробка присвячена проблемам вивчення ефективних енергоресурсозберігаючих мінеральних в’яжучих речовин та композиційних будівельних матеріалів на їх основі становить значний практичний інтерес для реального сектора економіки країни та заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки України.
Генеральний директор ТзОВ «МАГІК» Лічнов Сергій Ігорович
Заступник генерального директора ТзОВ «МАГІК» з питань розвитку, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Каганов Вадим Оскарович (м. Львів)

Д.т.н., професор Кущенко В.М.

Робота має надзвичайно важливе науково-практичне та народногосподарське значення з точки зору забезпечення енерго- та ресурсозбереження при виготовленні широкої номенклатури будівельних матеріалів та виробів Зокрема, модифіковані будівельні суміші, розроблені авторами роботи, було застосовано в ході реконструкції підіймальної установки головного ствола ДК «Вугільна компанія «Краснолиманська», що забезпечило високу якість та скорочення термінів виконання будівельно-монтажних робіт.
Завідувач лабораторії «СНВЦ «Надшахтні споруди» д.т.н., проф. Кущенко В.М.

д.т.н., проф. Суворова И.Г.

Данная работа основана на глубоких теоретических исследованиях, которые базируются на фундаментальных положениях и закономерностях коллоидной химии, физико-химической механики дисперсных систем и материалов, что обеспечивает эффективность разработки составов композиционных материалов с заданными свойствами. Работа имеет важное практическое значение, которое подтверждается экономическим эффектом и внедрениями.
Представленный цикл исследований вносит значительный вклад в развитие строительного материаловедения, а авторы работы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Ведущий научный сотрудник отдела нетрадиционных энерготехнологий Института проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, д.т.н., проф. Суворова И.Г.

Вінниченко В.І.

Актуальність представленої на конкурс роботи не виявляє сумнівів, оскільки вона базується на фундаментальних наукових принципах підходу до створення будівельних материалів, які створені за ресурсо- та енергозберігаючими технологіями.
Значущість роботи підтверджується отриманям 140 авторських свідоцтв та патентів, результати роботи знайшли своє відображення в 27 монографіях, 45 підручниках і навчальних посібниках.
Вважаю, що робота заслуговує отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.
Д.т.н., проф. Харківського національного університету будівництва та архітектури Вінниченко Варвара Іванівна

ГістьЛевченко Д.В., к.т.н., доцент, директор ООО "Инжиниринг

Обеспечение безаварийной работы строительных объектов и сооружений является одним из приоритетных направлений развития Украинского государства (Постановление Кабинета Министров Украины от 05.05.97 № 409 "Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей"). Научная работа коллектива ученых посвящена разработке научных основ получения специальных бетонов для усиления, ремонта и защиты железобетонных строительных конструкций, в том числе эксплуатируемых в сложных условиях, в частности обводнения. Учитывая современное состояние зданий и сооружений, построенных с использованием железобетонных конструкций, работа является актуальной и имеет большое значение для народного хозяйства.

Жихарев И.В.

Представленная авторами работа является результатом многолетних комплексных исследований и фундаментальной аналитической обработкой результатов. Доказательством первого является широкое использование полученных материалов в производстве. Применение физико-химических методов, использование уравнений неравновесной термодинамики показывают высокий уровень фундаментальных знаний научного коллектива. Особенно хочется отметить оригинальную теорию влияния коронного разряда на характер взаимодействия дисперсных систем, формирование микроструктуры бетонов, расчет параметров максимального влияния электроактивационного воздействия.
Считаю, что представленная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Директор филиала ДонФТИ при Луганском национальном университете, к.ф.-.м.н., доц., ст.н.с. Жихарев И.В.

Заст. директора з наук. роботи ІПМаш НАНУ Кравченко О.В.

Авторами представлено висококваліфіковану роботу, що має велике практичне і наукове значення. Отримані наукові результати являють собою теоретичні положення, сукупність яких можна кваліфікувати як нове крупне досягнення в розвитку теорії розробки та виробництва нових енергоресурсозберігаючих мінеральних в’яжучих речовин і конкурентоспроможних композиційних будівельних матеріалів на їх основі. Масштабність впроваджень підтверджує практичне значення роботи. Роботу цілком підтримую, автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки и техніки.

Суханов В.Г.

В работе логично сочетаются главные направления , обеспечивающие ее высокий уровень и перспективность, необходимые для развития и совершенствования строительной отрасли Украины. Это - фундаментальность научных исследований и разработок и многоуровневая апробация и внедрение полученных результатов в производственных условиях. Не повторяя сути работы могу сделать однозначный выводо несомненно заслуженном присвоении Государственной премии Украины в области науки и техники известным ученым и специалистам - авторам работы. Заслуженный строитель Украины, директор научно-производственного центра "Экострой" Одесского отделения Инженерной академии Украины. Суханов В.Г.

Верхозина О.Н.

Результаты данной работы являются обоснованными и теоретически доказанными научными положениями, которые получены авторами в течение длительного периода. Актуальность работы подтверждается значительным количеством печатных работ, в том числе монографий и международных публикаций. Считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники. К.Х.Н. Верхозина О.Н.

Антоненко С.Л.

Работа авторов посвящена решению актуальной проблемы усовершенствования технологий производства строительных материалов и изделий, повышения их физико-механических и эксплуатационных характеристик, снижения себестоимости и энергоемкости производства. Большое внимание уделено решению вопросам утилизации техногенных отходов, в частности золы-уноса ТЭС, что для промышленных регионов Украины является важной народнохозяйственной задачей. Считаю, что работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Заместитель директора по капитальному строительству Структурной единицы ПАО "Донбассэнергоспецремонт" Антоненко С.Л.

Савин Л.С.

Работа посвящена решению актуальной научно-технической проблеме по синтезу новых материалов по энергосберегающей технологии.
Авторами предложены новые композиции, обеспечивающие снижение расхода энергии. Особую ценность представляет получение новых материалов с более высокими технико-экономическими показателями. Работа заслуживает присуждения государственной премии в области науки и техники за 2014г.
Профессор кафедры экологии и охраны окружающей среды Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, доктор технических наук, профессор Савин Л.С.

Блажко В.В.

На сьогоднішній день спостерігається інтенсивне зростання цін на енергоресурси , що призводить до подорожчання виробництва будівельних матеріалів. Тому актуальність роботи, спрямованої на економію ресурсів, а, отже, й коштів при виробництві будівельних матеріалів не викликає сумнівів. Практична значущість роботи підтверджена масштабними впровадженнями розроблених композиційних матеріалів і значним економічним ефектом. Обсяг представлених досліджень та отримані результати заслуговують високої оцінки, а автори - присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

кандидат технічних наук, доцент кафедри механізації будівельних процесів Харківського національного університету будівництва та архітектури Блажко В.В.

Гість Русу И.В.

Проблема утилизации техногенных отходов, используя их при производстве вяжущих веществ и материалов на их основе, является актуальной задачей и выходит далеко за пределами одного государства. Утилизация техногенных отходов при производстве различных строительных материалов позволяет в то же время решить проблему сохранения природного сырья для производства строительных материалов и экологическую проблему - воздействие техногенных отходов на окружающую среду.
Считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Заведующий кафедрой "Технология строительных материалов и изделий" Технического Университета Молдовы, д.т.н., проф. Русу И.В.

Бліхарський З.Я.,Саницький М.А.

Представлена робота узагальнює результати комплексу теоретичних і технологічних досліджень, направлених на розробку ефективних в’яжучих матеріалів, бетонів і розчинів та інших будівельних композитів, що характеризуються високими експлуатаційно-технічними характеристиками і техніко-економічною ефективністю. Автори даної роботи – відомі науковці і виробничники, розробки яких широко відомі як в Україні, так і за її межами. Вважаємо, що дана робота виконана на високому науково-методичному рівні, добре висвітлена в чисельних публікаціях, а авторський колектив заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Директор інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка» д.т.н.,проф. Бліхарський З.Я. Завідувач кафедри будівельного виробництва, д.т.н., проф. Саницький М.А.

Гість

Безусловно, работа «Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі» имеет высокую научно-практическую ценность. Коллективом выдающихся ученых сформулированы новые основные принципы построения искусственного камня с предварительно заданными свойствами с позиций коллоидной химии и физико-химической механики дисперсных систем. Кроме этого установлены закономерности интенсификации твердения минеральных вяжущих, что обуславливает конкурентоспособность на мировом рынке материалов на их основе.
Считаю, что авторы данной работы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014.
Доцент кафедры технологии строительного производства и строительных материалов ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, канд. техн. наук Баранова А.А.

Бєлікова Н.В.

Робота, що представлена на здобуття Державної премії,зацікавлює не тільки фундаментальними теоретичними викладками. Практична цінність досліджень - будівельні матеріали на основі відходів паливноенергетичного комплексу - дозволить заощадити енергоресурси та поліпшити ситуацію з навколишнім середовищем.Отримані результати закріплені свідоцтвами на винаходи та патентами України.
Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Зав.кафедри "Будівництво і експлуатація колії та споруд" ДонІЗТ УкрДАЗТ доц. к.т.н. Бєлікова Н.В.

Мамонтова С.Г.

Настоящая работа базируется на глубокой проработке теоретических основ экспериментального материаловедения, что позволило достичь высокой экономической эффективности внедрения новой энерго- и ресурсосберегающей технологии производства строительных материалов. Несомненным преимуществом данной разработки является вовлечение техногенных отходов в производство выпускаемой продукции. Считаю, что коллектив авторов достоин присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года. Научный сотрудник ИГХ СО РАН Мамонтова С.Г.

к.т.н., доц. Буцкая Л.Н.

Актуальность работы, основные положения которой представили авторы, сомнений не вызывает, т.к. разработка энергоресурсосберегающих технологий является актуальной задачей современности. Особое место среди таких технологий следует отвести строительным, как одним из самых массовых и в то же время специфичных. Фундаментальные научные исследования в области бетоноведения, нашедшие подтверждение и практическое применение в возведении реальных объектов, показавшие высокую экономическую эффективность, бесспорно заслуживает присуждения государственной премии Украины в 2014 году в области науки и техники.
Доцент кафедры физико-химической механики и технологии строительных материалов и изделий к.т.н., Буцкая Л.Н.

Федоркин С.И.

Актуальность представленной на конкурс работы заключается, прежде всего, в решении вопросов энерго- и ресурсосбережения в строительной индустрии, что на данном этапе для Украины является первостепенной задачей в экономике. Установление новых закономерностей гидратации, твердения и структурообразования композиционных вяжущих, материалов и изделий позволило обогатить строительное материаловедение новыми фундаментальными знаниями, а разработанные и внедреннные с значительным экономическим эффектом новые композиционные строительные материалы и изделия доказывают нужность, своевременность и практическую значимость работы. Считаю, что авторский коллектив заслуживает получения Государственной премии Украины в области науки и техники. Ректор, заведующий кафедрой технологии строительных конструкций и строительных материалов Национальной академии природоохранного и курортного строительства, д.т.н., профессор Федоркин С.И.

Андрющенко И.В.

Работа направлена на решение проблем энерго- и ресурсосбережения при производстве эффективных строительных материалов и изделий. Значительное внимание уделено использованию многотоннажных отходов промышленности. Все это отвечает современным требованиям развития отрасли строительной индустрии. Коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Директор ЧП "Ресурсосбережение" г. Донецк,
И.В. Андрющенко

Нестеров В.Г.

Тема роботи є безумовно актуальною для України, оскільки галузь будівельних матеріалів є однією з найбільш енергоємних. Вирішення проблем, які представлені в роботі, відкриває нові можливості ресурсозбереження та отримання ефективних матеріалів за низькоенергоємними технологіями. Вважаю за необхідне підтримати цю роботу; її авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Генеральний директор ПАТ»Комбінат Будіндустрія» Нестеров Валерій Григорович

Рудченко Д.Г.

Особенно актуальным для Украины является вопрос энергосбережения, поэтому научные разработки авторов имеют важное значение не только для строительства, но и для всех отраслей народного хозяйства, где используются материалы специального назначения.
Считаю, что авторы данной работы внесли значительный вклад в науку и практику строительства и заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Рудченко Дмитрий Геннадьевич, председатель правления ООО «Аэрок», г. Обухов.

Любомирський М.В.

Представлена робота, безсумнівно, заслуговує присудження її колективу авторів Державної премії України в галузі науки і техніки, оскільки, те наукове та науково-технічне надбання, яке виражено у відомих 27 монографіях та 2200 статтях, дало нові погляди на фізико-хімію деяких процесів клінкероутворення, гідратації, структуроутворення матеріалів на основі цементних композицій із застосуванням техногенної сировини. Отримані нові фундаментальні знання, що полягають у встановлені закономірностей процесів виготовлення, застосування й експлуатації розроблених в’яжучих речовин та систем, дозволяють прогнозувати як особливості поведінки, так і довговічність композиційних матеріалів на їх основі. Робота, безумовно, має величезне практичне значення, підтвердженням чого є наявність 140 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, а також 166-ти мільйонний економічний ефект, отриманий від впровадження розробок. Доктор технічних наук, проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь.

Печерский Г.С.

Разработанная технология позволяет в значительной мере увеличить экономическую эффективность переработки промышленных отходов вовлечением их в производство высококачественных строительных материалов. Принцип ресурсосбережения, лежащий в основе данной работы, является ярким показателем перспективности внедрения её результатов, т.к. полностью согласуется с мировой тенденцией рационального использования минерально-сырьевой базы. Считаю, что авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014г. Геолог первой категории БФ "Сосновгеология" Печерский Г.С.

д.т.н., проф. Свідерський В.А.Гість

Подана на здобуття Державної премії України колективна праця відомих українських вчених в галузі хімічної технології будівельних композитів заслуговує поваги наукової громадськостї.
Фундаментальність і глибина розробок підтверджена значним обсягом публікацій у фахових виданнях, розвитком наукової школи через підготовлених та успішно захищених дисертантів кандидатського і докторського рівнів.
Практична значимість розробок базується на високому рівні фундаментальних і прикладних досліджень, результати яких пройшли позитивну апробацію в дослідно-промислових і промислових умовах.
Результати розробок багаторазово апробовані на наукових і науково-технічних конференціях з міжнародною участю, позитивно оцінені науковою спільнотою і спеціалістами промисловості.
Викладане вище дає обєктивні підстави для присудження колективу авторів Державної премії України в області науки і техніки.

Деревянко В.М.

Разработка энерго- и ресурсосберегающих материалов и технологий является актуальной задачей в настоящее время. Кроме того, авторы решают проблему утилизации техногенных отходов, используя их при производстве вяжущих веществ и материалов на их основе. Считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Директор Института экологии и безопасности жизнедеятельности в строительстве "Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры", доктор технических наук, профессор Деревянко В.Н.

Онищенко А.М.

Наукова робота авторів є важливою і особливо актуальною для розв’язання проблем народного господарства України у створенні теоретичних, експериментальних та методологічних основ енергоресурсозберігаючих мінеральних в’яжучих речовин поліфункціонального та спеціального призначення і конкурентоспроможних композиційних будівельних матеріалів на їх основі. Такі дослідження дозволили авторам на основі встановлених закономірностей фізико-хімічних та колоїдно-хімічних властивостей від різних факторів створювати високоефективні композиційні будівельні матеріали і направлено регулювати їх властивості та підвищити міцність, водостійкість, водонепроникність, деформативність, корозійну стійкість, жаростійкість. Розроблена методологія багато параметричних складів будівельних композиційних матеріалів з напередзаданими властивостями. Особливістю розробки є її впровадження у виробництво, а економічний ефект перевищує 166 млн. грн.
Вважаємо, що наукова робота колективу авторів виконана на високому, професійному, теоретично-практичному рівні, а колектив авторів заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Кандитат технічних наук, докторант кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, НТУ Онищенко А. М. та асистент Чиженко Н.П.

Падій М.О.

Результати представленої роботи відомі не тільки в Україні, але й за кордоном. Вони мають практичне значення, оскільки знайшли впровадження не тільки в спеціальних галузях промисловості, але й у цивільному та промисловому будівництві. Висловлюю свою підтримку роботі, та вважаю, що вона заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Голова правління ПАТ "Броварський завод будівельних коснтрукцій" Микола Олексійович Падій

Беличеннко Е.А.

Работа направлена на разработку современных энерго- и ресурсосберегающих строительных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, что является актуальным. Научная новизна и практическая ценность работы подтверждена патентами, авторским свидетельством и монографиями. Считаю, что авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Кандидат технических наук, научный сотрудник кафедры ТДБМ ХНАДУ Беличенко Е.А.

Колесниченко С.В.

Работа имеет научную ценность. Практическая реализация - модифицированные минеральные вяжущие материалы с улучшенными свойствами, внедрение энерго- и ресурсосберегающих минеральных вяжущих и композитных материалов. Реальное внедрение в строительную индустрию при производстве цементов, бетонов, покрытий с улучшенными физико-механическими свойствами. Разработаны методики оценки технического состояния, прогнозирования ресурса строительных конструкций. Считаю, что работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники. К.т.н., доцент, зам. директора по науке Донбасского центра технологической безопасности ООО "Украинский институт стальных конструкций им. В.Н. Шимановского" Колесниченко С.В.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.