Офіційний веб сайт

Етнокультурна спадщина кримських татар в новітній історії України

м9

Представлено Науково-дослідним інститутом українознавства

Автор: Соболєва О.В., к.і.н.

В дослідженні дана історико-етнографічна характеристика кримськотатарської етнонаціональної спільноти, проведена типологія елементів традиційних звичаїв кримських татар на основі ґрунтовного порівняльного аналізу з іншими спорідненими чи культурно близькими традиціями; досліджено визначальні особливості народного декоративно-ужиткогово мистецтва та простежені шляхи його відродження на сучасному етапі; вивчено головні форми відтворення релігійного культу кримських татар в досліджуваний період.

Розглядається структура традиційного ритуалу (на базі весільного циклу), який складається із трьох головних частин – передвесільної, власне весільної та післявесільної. У роботі окреслюються локальні відмінності у обряді трьох субетнічних груп кримських татар – гірської, південнобережної та степової.

На основі наукового методу ретроспекції проаналізовано процеси трансформації народних традицій, які відбувалися в досліджуваний період, під впливом міграційних рухів другої половини ХХ ст. та сучасних етнокультурних процесів. З’ясовано, що процес репатріації та облаштування кримськотатарської спільноти на території Батьківщини супроводжувався конфронтацією між різними етнічними та релігійними ідентичностями.

В дослідженні розглянуто основні елементи уявлень кримських татар про етнічні землі в сучасному публічному дискурсі.

 

Кількість публікацій: 27, в т.ч. за тематикою роботи  монографія, 26 статей (2 – у зарубіжних виданнях).

Надіслати коментар

Коментарі

Світлана Маховська

Політичні події останніх кількох років і зростання суспільного запиту на осмислення історичної долі та культурного спадку кримських татар, який здавна є невід’ємною складовою національного надбання України, підкреслюють важливість дослідження кримськотатарської проблематики сьогодні. Тому появу у 2015 році книги О.Соболєвої, присвяченої весільній обрядовості кримськотатарського народу, можна вважати цілком виправданою та необхідною, адже публікація фахових наукових видань на кримознавчу тематику є актуальною не тільки з точки зору внутрішньодисциплінарного наукового дискурсу, але й у контексті принципової реакції науковців на важливі гуманітарні виклики часу.
На сучасному етапі проблема збереження традиційної обрядовості кримських татар, корінного народу України, є важливим елементом підтримання та репрезентації етнічної ідентичності в багатоетнічному середовищі, а також методом адаптації до нового етнокультурного середовища. Недаремно в післямові до своєї монографії О.Соболєва констатує, що після повернення кримських татар на історичну батьківщину, розпочався процес відродження культури та окремих народних традицій, що є дуже важливим для цього етносу явищем, адже, незважаючи на значну уніфікацію, втрату локальних особливостей та первісних мотивацій, етнічні традиції, зокрема й весільні, залишаються тим ґрунтом, на якому формується сукупність оригінальних етнічних ознак народу.
Кримські татари мають давню історію, тому їхня культура увібрала в себе найкращі надбання багатьох етнічних груп, народів, які проживали в Криму, та своїх етнічних сусідів. Саме тому вивчення її в широкій історичній ретроспективі є актуальним та концептуально обґрунтованим завданням, а науковий доробок талановитої молодої дослідниці О. Соболєвої – тим невичерпним джерелом знань з царини тюркології, яке заслуговує на високу оцінку.

Тіна Полек

Роботи Олени Соболєвої є непересічним явищем у сучасній українській етнології, адже на відміну від численних праць, присвячених різним аспектам доіндустріальної культури українців, авторка зосереджується на традиційній культурі кримських татар,темі надзвичайно актуальній з огляду на політичну ситуацію, проте, на жаль, знехтуваній і проігнорованій спеціалістами-етнологами.
Олена Соболєва на основі власноруч записаних численних інтерв'ю з кримськими татарами відтворює панораму їхнього життя у Криму у кінці ХІХ - І половині ХХ ст., трагічні сторінки, пов'язані із депортацією, а також виопуклює суперечності та труднощі акультурації кримських татар після повернення до України у 1990-х роках.
У час інформаційної війни, коли історична пам'ять стає засобом для політичних маніпуляцій, роботи авторки дозволяють нам краще зрозуміти витоки сучасних подій у Криму, а отже, адекватно на них реагувати. Саме тому Олена Соболєва заслуговує на відзнаку і підтримку подальших досліджень.

Гримич Марина, д.і.н., професор

Тема роботи Соболєвої Олени є абсолютно свіжою. На фоні сотень статей, дисертацій і книг, які виходять одна за одною, «мусолячи» один і той же набір тем, причому в одному і тому ж ключі і
за старою методикою, робота Соболєвої Олени, без перебільшень, є новаторською. Важливість
циклу праць визначається не лише тематикою, а й самим її змістом. Перед нами серйозне,
високопрофесійне дослідження етнічної культури кримських татар (охоплює традиційну обрядовість, релігійність, декоративне мистецтво, дослідження ідентичності), яке, незважаючи на молодість автора, значно переважає якістю десятки праць старших авторів.

Оксана Овсіюк

Робота О. Соболєвої помітна, насамперед, завдяки актуальності обраної теми, адже в сучасній українській етнології дослідження з тюркології представлені досить скромно. Значення роботи посилюється також тим, що у зв’язку із сучасним політичним становищем Криму увага до історії та культури його корінного населення за останні роки значно пожвавилася.
Олена Соболєва плідно працює в царині тюркології вже більше десяти років.
Логічним підсумком її багаторічних наукових розвідок стала монографія «Весілля кримських татар: традиційні форми та трансформації», що побачила світ у 2015 році. Вражає джерельна база дослідження, яку було створено та опрацьовано авторкою для підготовки видання. Вона складається з більш ніж 300 записів розмов з респондентами, абсолютна більшість з яких проведена дослідницею самостійно.
Важливість цього видання, а також низки наукових публікацій, присвячених різним аспектам історії та культури кримців, свідчить, що активна та талановита дослідниця О.Соболєва заслуговує на відзнаку, її подальша робота у цьому напрямку – на підтримку.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.