Офіційний веб сайт

Філософський модус загальної теорії управління

м73

Представлено Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова.

Автор: Бех Ю.В., д.філос.н

Роботу спрямовано на вирішення проблеми методологічного забезпечення становлення інформаційної та організаційної єдності світової спільноти та природи, її стану, темпу та цілісності.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо філософського забезпечення формування загальної теорії управління на основі певних засобів, а також порівняльного аналізу систем управління технічними, біологічними і соціальними системами. Запропоновано трирівневу структуру загальної теорії управління, обґрунтовано потребу використання в сучасній практиці управлінської діяльності ідеологію динамічної рівноваги, де проявляється певне співвідношення технократизму, екологізму і гуманізму.

результати досліджень впроваджено у навчальний процес Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Результати роботи мають науково практичне значення для державних службовців, політологів та інших спеціалістів, що займаються проектами розбудови державності й громадянського суспільства, особливо розробкою стратегії розвитку конкретної держави та міждержавних взаємостосунків й організацією масштабних взаємодій; управлінців, що займаються розробкою стратегії розвитку підприємства, аналізом й прогнозуванням його діяльності, в тому числі навчанням управлінського персоналу.

Кількість публікацій: 88, в т.ч. за тематикою роботи 7 монографій (3 – одноосібні), 25 статей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 60 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс =5.

Надіслати коментар

Коментарі

Тополь Ольга

Тематика дослідження «Філософський модус загальної теорії управління» Бех Ю.В., яка подана на конкурс, висвітлюється в 7 монографіях та 25 наукових статтях. Мета роботи, яка полягала в концептуалізації загальної теорії управління технічними, біологічними і соціальними системами та розробці інструменту практичного управління життєдіяльністю світової спільноти – досягнута. Філософський підхід дозволив здобувачеві систематизувати методологічні, світоглядні, ідеологічні та теоретичні засади щодо загальної теорії управління різними видами систем, встановити зв’язок між ними, виробити спільний інструментарій, довести цілісність світу та необхідність застосування ідеології динамічної рівноваги щодо управління об’єктів різного масштабу – від приватних фірм до глобальних міжнаціональних і наддержавних об’єднань. Зважаючи на перспективність наукової праці Бех Ю.В., підтримую дану роботу на здобуття Премії Президента України.
Д.філос.н., професор, проф. каф. організації соціально-психологічної допомоги населенню ЧНТУ Тополь О.В.

Дзвінчук Дмитро

Хочу підтримати комплексну багаторівневу наукову тему Бех Ю.В. «Філософський модус загальної теорії управління», яка має практичну спрямованість і носить новаторський характер. Досить цікавими є авторські підходи щодо гуманізації управління і людського життя, визначення конструктів самореалізації особистості, культурно-освітніх практик свідомого творчого управління, узгодження їх із традиціями й культурою українського народу. Розроблені автором механізми формування загальної теорії управління, трирівнева її структура, глибокий порівняльний аналіз систем управління технічними, біологічними і соціальними системами слугують філософським підґрунтям для розуміння багатьох суспільних проблем, зокрема управлінських, освітніх, культурних. Відтак, вважаю за необхідне підтримати науковий доробок Юлії Володимирівни Бех, який запропоновано на здобуття Премії Президента України.
Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ Д.І. Дзвінчук

Страшинська Лариса

В умовах трансформаційних перетворень та глобалізаційних викликів глибоке філософське осмислення управлінських процесів, здійснене в межах наукового доробку Бех Ю.В., заслуговує на увагу як з теоретичної, так і практичної точок зору. Досить цікавими є авторські підходи щодо розробки нових теорій глобального управління планетарним соціальним світом як цілісністю. Вважаємо, що Бех Ю.В. заслуговує на підтримку щодо подальших наукових розробок та досягнень на шляху інтегрованого управління світовою спільнотою та дослідження формування громадянського суспільства.
Обґрунтовані висновки та запропоновані рекомендації можуть бути використані в практичній діяльності фахівцями сфери державного управління, а також у навчальному процесі при підготовці фахівців вищих навчальних закладів економічного спрямування.
Страшинська Л.В. - доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій.

Страшинська Лариса

В умовах трансформаційних перетворень та глобалізаційних викликів глибоке філософське осмислення управлінських процесів, здійснене в межах наукового доробку Бех Ю.В., заслуговує на увагу як з теоретичної, так і практичної точок зору. Досить цікавими є авторські підходи щодо розробки нових теорій глобального управління планетарним соціальним світом як цілісністю. Вважаємо, що Бех Ю.В. заслуговує на підтримку щодо подальших наукових розробок та досягнень на шляху інтегрованого управління світовою спільнотою та дослідження формування громадянського суспільства.
Обґрунтовані висновки та запропоновані рекомендації можуть бути використані в практичній діяльності фахівцями сфери державного управління, а також у навчальному процесі при підготовці фахівців вищих навчальних закладів економічного спрямування.
Страшинська Л.В. - доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій.

Троїцька Тамара

Останнім часом чимало концептуалізацій, проектів пропонують утвердження керованого або самокерованого світу. Ці розробки насичені концептами і поняттями на кшталт «світове керівництво», «глобальне управління», «метасуспільство» тощо. Проте, дослідження й використання принципів і механізмів становлення нового світового порядку не можна уявити без розвідок філософського, ціннісно-смислового обґрунтування гуманізації управління і людського життя. Значний фундаментальний потенціал і конструктивні можливості для нових стратегій представляють наукові праці Бех Ю.В. Розгорнуті філософсько-методологічні засади управлінських смисложиттєвих платформ, визначення конструктів самореалізації особистості, культурно-освітніх практик свідомого творчого управління, узгодження їх із традиціями, ментальністю та особистісний досвід імплементації ідей у науково-освітній процес переконливо свідчать про високий рівень досягнень Бех Ю.В. Підтримую філософа, який перетворює утопічні задуми на реальні дії та на антиентропійну активність людини.
Доктор філософських наук, професор Троїцька Т.С.

Степаненко Ірина

Представлений цикл наукових праць Бех Юлії Володимирівни «Філософський модус загальної теорії управління», на мою думку, заслуговує на підтримку як з огляду на практичну актуальність і теоретичну значущість такого роду досліджень, так і з огляду на вагомість отриманого наукового доробку. В умовах формування нового типу планетарного розвитку, що зокрема характеризується ускладненням системних взаємозв’язків і підсиленням значення раціональної складової, заснованої на принципі глобальної відповідальності, зростає теоретична і практична потреба у розробці нових теорій глобального управління планетарним соціальним світом як цілісністю. Бех Ю.В. у своїх наукових працях розробляє авторський підхід щодо загальної теорії управління технічними, біологічними і соціальними системами, спрямовуючи дослідницькі зусилля на філософське обґрунтування їх спільного знаменника – наукового концепту «управління». Наукові праці Бех Ю.В. можуть бути цікавими не тільки філософам, але й широкому колу науковців, що досліджують проблеми загальної і спеціальних теорій управління, а також практичним представникам сфери державного управління, які вирішують складні питання підвищення темпів і якості нашого суспільного розвитку. Бех Ю.В. зарекомендувала себе як творчий і продуктивний науковець, а також успішний ініціатор і організатор різних наукових заходів, зокрема і міжнародних наукових конференцій. Вона здатна налагоджувати плідну наукову комунікацію, що також є важливим чинником розвитку вітчизняної філософської науки. Знаю Бех Ю.В. з моменту захисту її докторської дисератції у спецілізованій вченій раді Інституту вищої освіти, членом якої я була. Вже під час свого успішного захисту Юлія Володимирівна викликала значний інтерес в усіх присутніх своїми орігінальними ідеями і вмінням їх переконливо обгрунтовувати і репрезентувати.
завідувач відділом інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти НПУ ім М.П. Драгноманова, доктор філософських наук, професор Степаненко Ірина Володимирівна.

Зайцев М. О.

Підтримую науковий доробок Бех Ю. В., яка своїми працями відкриває нові горизонти соціально філософського осягнення дійсності. Дослідження Бех Ю. В. є однією з перших, на вітчизняняних філософських теренах, спроб філософського осягнення загальної теорії управління.
Результати наукових досліджень молодого науковця знаходять своє втілення не лише в теоретичній сфері, але й в практиці підготовки керівних кадрів взагалі і практичній роботі вищих навчальних закладів Україгни зокрема.
Підтримую науковий доробок Бех Ю.В., так як знайома з її науковими працями.
Доктор філософських наук, профессор М. О. Зайцев

Наталія Крохмаль

Хочу підтримати цикл праць, запропонованих Юлією Бех, викликаний нагальною потребою у формуванні філософського розуміння управлінських процесів, як на загальнотеоретичному рівні, так і з практичної точки зору. Узагальнення розуміння спільного і відмінного у різних типах управлінських процесів у цілісну концепцію теорії управління забезпечує можливість поглибленого і всебічного аналізу управлінського циклу будь якого соціального утворення (від держави до конкретної фірми). На теоретичному рівні запропоноване дослідження пропонує системний аналіз та алгоритм дослідження загальної теорії управління, а на практичному - допомагає сформувати конкретні практики управління. Хочу зазначити, що результати дослідження Юлії Бех впроваджені у навчальний процес на спеціальності "Менеджмент" Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова у навчальному курсі "Загальна теорія управління". Професор НПУ імені М.П.Драгоманова, к.філос.н., доцент Н. Крохмаль

Корнієнко Валерій

Розв’язаня проблеми пошуку цілісної концепції світоглядно-ідеологічних засад загальної теорії управління — є сміливим науковим, новаторським кроком і безумовною заслугою Юлії Бех. Її наукова робота є грунтовною, висновки веріфікованими, пропозиції — слушними. Важливе прикладне значення має представлена у дослідженні класифікація існуючих парадигм управління, що дають змогу навчати спеціалістів напрямку менеджмент користуватися ними у залежності від необхідності збереження чи створення певного стану соціальних систем. Виходячи із цього, підтримую ідтримати наукову роботу Юлії Володимирівни Бех, яку запропоновано на здобуття Премії Президента.

Ganna Didukh

The research by Yuliya Bekh is a comprehensive analysis of the philosophical foundations of management in theory and practice, including ontology, cognitive science, ethics and aesthetics, politics. There is perfect allocation of demand and supply side. The demand for such an analysis has been caused by the fact that each science at some point needs to reflect on itself. To “update” own methodology, approaches, main principles and ideas. The work by Y. Bekh (represents the supply reply) addresses the issues of applying philosophical scrutiny to management theory and practice. It defines and develops the philosophical field of management, going through philosophical reflections on management in theory and practice.
The general assumption is to consider management as the empirical science. That is reasonable; however, one important caveat needs to be kept in mind. Before going into practice there is a need of conceptualisation of the general management theory. Y. Bekh points out that current views of management theory stress the changing nature of the external environment and the need to understand and address these external forces for change. It has been successfully made by the author. During the 2009-2016 she has issued a series of scientific works to build up ideology, theoretical and strategical background of the contemporary management theory. She has classified the existing paradigms of management that had not been made before. It can be used for the purpose of education in the field of practical management issues. Such a series of works presented by Y. Bekh could have a transforming impact on both contemporary philosophy and management, as researchers, policy makers, managers, students throughout the world.
Ganna Didukh, PhD in the political science, a graduate student at the University of Milan.

Артур Джевіцкі

Юлія Володимирівна Бех у своєму циклі публікацій „Філософський модус загальної теорії управління” порушує дуже істотну і актуальну проблему – визначення можливості і доцільності застосування різного роду рішень у галузі управління природою, суспільством і людиною, особливо у контексті сучасних політичних, соціальних і економічних викликів. Авторка піддає аналізові складові сучасного суспільного життя, що розглядаються з різних рівнів дослідницької перцепції, визначаючи водночас головні тенденції та принципи, що керують цим явищем. Центральним пунктом дослідницької наррації є далекосяжні розмірковування щодо можливості створення єдиного, інтегрованого управління світовою спільнотою (рівні управління, інструменти управління). Цикл робіт має також істотне практичне значення. Теоретичні міркування та системні рішення, що у ньому містяться, можуть становити базу до подальшого практичного їх використання у різного роду процесах, котрі реалізуються у системі держави, як у інституційно-технічній, так і в соціальній площині. Висновки, зроблені Юлією Володимтрівною Бех, становлять своєрідний методологічний дороговказ для опрацювання нових рішень, зокрема, у царині формування громадянського суспільства, виборчих процесів, управління державною системою, особливо в умовах загальносвітових змін, прогресуючої глобалізації і однозначно діагностованої необхідності проведення українською державою глибоких реформ.
Беручи до уваги вищезазначене, повністю підтримую роботу пані професора Юлії Володимирівни Бех у процесі її кандидування на премію Президента.
Д-р Артур Джевіцкі, Інститут міжнародних досліджень Вроцлавського університету, Республіка Польща.

Кравченко Алла

Сучасні політичні, економічні, соціальні виклики потребують переосмислення та удосконалення загальних уявлень про систему управління в цілому та аналізу її новітніх проявів. Саме цієї мети досягає цикл наукових праць молодого науковця Бех Юлії Володимирівни на тему «Філософський модус загальної теорії управління» в якому подано авторський підхід щодо загальної теорії управління технічними, біологічними і соціальними системами. Практичне використання матеріалів циклу робіт «Філософський модус загальної теорії управління» буде доречним для розробки сучасних систем державного управління, удосконалення виробничого менеджменту, створення конкретних державних проектів, розбудови громадянського суспільства. З огляду на це варто підтримати роботу молодого науковця Бех Юлії Володимирівни.
Доктор філос. н., професор кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції НПУ імені М.П. Драгоманова Кравченко А.А.

Кудінов Ігор

Робота Юлії Володимирівни торкається найскладнішої та найцікавішої теми людства, а саме: сутності феномену управління, загальних тенденцій та принципів управління різними типами систем. Перевагою наукового дослідження є змога автора об'єднати доробки таких вчених, як П. Т де Шарден, М. Ціолковський, В. Вернадський, В. Налімов, В. Бех з існуючими інтерпретаціями феномену управління та дослідити основні форми його прояву на об'єктах різного масштабу – від приватних фірм до глобальних міжнаціональних і наддержавних об’єднань. Задля досягнення поставленої мети автором вперше здійснено порівняльний аналіз систем управління технічними, біологічними і соціальними системами та визначено ідеології управління зазначеними системами. Саме тому вважаю за необхідне підтримати молодого автора та її роботу.

Доцент кафедри соціології Запорізького національного університету, к.філос.н., доцент Кудінов І.О.

Коновалова Світлана ОлександрівнаГість

Як один із співзасновників інноваційної компанії можу стверджувати, що світ стоїть на порозі радикальних змін, які торкнуться всіх областей людської діяльності. Цикл наукових робіт Бех Юлії Володимирівни підтримую, тому що в них обгрунтовується теорія управління планетарним розвитком. Фіксуються правила та концепції управління, які сформувалися на основі узагальнення досвіду попередніх періодів. Ці знання можуть бути корисними, щоб адекватно реагувати на нові виклики сучасної реальності.
Юлії Володимирівні щиро бажаю успіхів та перемоги!
Коновалова Світлана Олександрівна, керівник проекту в компанії «Technology Improves the World Ltd», кандидат економічних наук, доцент

Найчук Антон

Сучасний глобальний світ вибудовує непередбачувані зв'язки соціокультурних систем, що потребує ґрунтовного осмислення. Саме проблемі пошуку цілісної концепції світоглядно-ідеологічних засад загальної теорії управління слугує наукове дослідження Бех Ю.В., яке передбачає інтегрування трьох ідеологій технократизму, екогуманізму і гуманізму на основі ідеї ідеології динамічної рівноваги. По суті, концепція запропонована молодим науковцем носить новаторський характер, побудована на фундаментальній науковій базі, має вагоме праксеологічне значення. Відтак вважаю за необхідне підтримати науковий доробок Юлії Володимирівни Бех, який запропоновано на здобуття Премії Президента. Завідувач кафедри філософських дисциплін Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, к.ф.н., доцент Найчук А.

Анатолій І. Слєпцов

Ми бачимо мудрі серйозні дослідження і книги, та перспективних людину, яка заслуговує високого нагородження. Доктор технічних наук, професор НПУ Драгоманова А. Слєпцов

Микола Туленков

Вважаю за необхідне підтримати оригінальну наукову працю молодого вченого Юлії Бех "Філософський модус загальгої теорії управління", в якій подано евристичну авторську концепцію розвитку загальної теорії управління в сучасних умовах глобальних змін і суспільних трансформацій.Без перебільшення зазначу, що автору вперше у вітчизняній науці вдалося не тільки здійснити системну реконструкцію теоретичних засад науки управління, але й обгрунтувати власний світоглядно-синергетичний підхід, який за своїми евристичними, концептуальними і методологічними можливостями дає змогу визначати специфіку, місце і роль організаційної взаємодії в управлінні соціальними, біологічними і технічними системами, виявляти принципи формування та механізми відтворення даної взаємодії в системах управління різних типів і рівнів, а також виробляти систему показників і критеріїв оцінювання ефективності організаційної взаємодії суб'єктів і об'єктів управління різних ієрархічних рівнів незалежно від сфери. масштабу і виду управлінської діяльності. Зрештою дана праця може слугувати надійним падгрунтям для реформування вітчизняної системи управління, яка виявила свою неспроможність і потребує радикальної трансформації у контексті євроінтеграційних прагнень України.
Туленков Микола Васильович, професор кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор соціологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Олена Постол

Прагненя молодого науковця Бех Юлії Володимирівни беззаперечно заслуговують на підтримку з боку як всієї наукової спільноти, так і всіх небайдужих до тих викликів, з якими зтикається суспільство вже не одне десятиліття. Цикл робіт на тему «Філософський модус загальної теорії управління» є авторським баченням загальної теорії управління технічними, біологічними і соціальними системами, тобто, глобального управління планетарним соціальним світом як цілісністю. Інноваційний підхід, запропонований здобувачкою Премії, має безумовні перспективи, адже ефективним вирішеня проблем, які постають у процесі управліня складними соціальноми системами і мають тенденцію до подлальшого ускладнення у глобалізованому світі, може бути тільки к комплексному їх вирішенні. "Філософський модус" складає ту методологічну основу, яка дозволяє сформувати ідеологічну матрицю організаційної взаємодії у становленні планетарного соціального організму, що гостро потребує глобального управління. Теоретичний і практичний потенціал запропонованої концепції сприятиме становленню організаційної та інформаційної єдності світової спільноти, її цілісності.
З побажаннями перемоги, д.політ.н, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної академії О.Є.Постол.

Грива Ольга Анатольевна

Робота молодого вченого Бех Юлії Володимирівни - доктора філософських наук, доцента, професора Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «ФІЛОСОФСЬКИЙ МОДУС ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ», що запропонована на здобуття Премії Президента, заслуговує підтримки та подальшого розвитку. Представлений на здобуття премії цикл наукових праць не має аналогів ні в Україні ні за кордоном. У представленому циклі праць безсумнівно присутня наукова новизна, яка полягає у концептуальному вирішенні гострої потреби сучасності - у філософському обґрунтуванні глобалізації управління планетарним розвитком.
Грива Ольга Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології та религіознавства КФУ імені В.І.Вернадського

Ігор Бистряков

Дійсно, представлений на конкурс цикл праць доктора філософських наук Ю.В. Бех під загальною назвою «Філософський модус загальної теорії управління» заслуговує на підтримку, враховуючи декілька позиції. По-перше, це врахування процесу загального ускладнення суспільних відносин у світі, який потребує свого особливого осмислення, що є безпосереднім завданням філософії. По-друге, передбачається оновлення модального базису теорії управління щодо обґрунтування вибору ефективних рішень. По-третє, пропонується перехід на онтологічну платформу врахування здебільш «суб’єкт – суб’єктного» характеру відносин у гармонізації взаємодії людини та природи, які опосередковуються відповідним технологічним укладом. По-четверте, підкреслюється необхідність врахування національної специфіки як самого семантичного поля, так й переваг гносеологічного порядку, що відповідним чином організує свідомість та загальну когнітивну культуру управлінця. Слід також відмітити, що конкурсант сміливо підходить до вирішення проблемних питань та розкриває перспективу забезпечення реальних зрушень у напрямі формування оновленої системи управління в Україні.
Зав. відділом комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ"Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
Доктор економічних наук, професор І.К. Бистряков

Семярнік С.З.

Навуковыя працы маладога дасследчыка Бех Ю.В. закранаюць глыбока актуальныя праблемы развіцця сучаснага соцыума. У іх адлюстроўваюцца пытанні ўзаемаадносін прыроды, чалавека і грамадства. Працы Ю.В. Бех з'яўляюцца прыкладам творчы-наватарскага падыходу да аналіза даследуемых праблем. Безумоўна, Ю.В. Бех заслугоўвае прысуджэння прэміі прэзідэнта Украіны для маладых навукоўцаў.

Кандыдат філасофскіх навук, дацэнт каф. філасофіі ГрДУ ім. Я. Купалы С.З. Семярнік,
Рэспубліка Беларусь.

Свириденко Денис

Висловлюю слова підтримки молодому науковцю. Робота Юлії Володимрівни відрізняється грунтовністю, виваженністю висновків та пропозицій і, що не менш важливо, резонує із соціальним запитом на отримані результати. Погодимось, що процеси управління в усіх сферах сучасного суспільства мають пройти експертизу в межах філософії аби набути більш впорядкований та ефективний характер. З переліку публікацій видно, що ідеї дослідника пройшли апробацію у фахових виданнях, є цитованими, отже, цікавими для сучасних дослідників з філософських аспектів теорії управління.
Заст. декана факультету магістратури, аспірантури і докторантури НПУ імені М.П.Драгоманова, д.філос.н., доц. Свириденко Д.Б.

Романовський Олександр

Юлія Володимірівна Бех зробила значний внесок у дослідження надзвичайно актуальної проблеми "Філософський модус загальної теорії управління". Підтримую наукові напрацювання Ю.В. Бех і бажаю їй подальших успіхів у сфері формування ідеології динамічної рівноваги у глобальному процесі сталого розвитку. З повагою,
Олександр Романовський, ректор Українсько-американського гуманітарного інституту "Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні", доктор економічних наук, доктор педагогічних наук, професор.

Марья Нестерова

Підтримую важливість та актуальність наукових розробок в напрямку філософського осмислення теорій управління. Постнекласичний етап розвитку менеджмента як науки саме передбачає інтегративний, цілісний підхід до управління складними системами різного рівня, зокрема людиномірних. Осмислення холістичних принципів менеджменту важливе як для когнітивної ефективності самих управлінців, так і для розробки інноваційних підходів в управлінні, що актуалізується сучасним станом соціо-економічного середовища.
Зав. лабораторією соціальних вимірів когнітивістики Науково-дослідного центру когнітивістики, к. філос. н., сертифікований консультант з управління (СМС), здобувач ступеню д.філос. н. філософського факультету КНУТШ. М.О.Нестерова

Свінцов Олександр

Надзвичайно актуальна проблема, яка вирішена Бех Юлією Володимирівною, тому висловлюю щиру підтримку. Із повагою завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, д. екон. наук, проф. Свінцов О.М.

Додонов Роман

Подана проф. Ю.В. Бех до участі у конкурсі робота є узагальненням її монографічних досліджень, статей та інших публікацій, присвячених концептуалізації загальної теорії управління технічними, біологічними і соціальними системами. Найважливішими, на мій погляд, досягненнями конкурсантки є обґрунтування механізму філософського забезпечення загальної теорії управління на основі цілісного світосприйняття, ідеології динамічної рівноваги в управлінській діяльності, концепції планетарного соціального організму, категоріального апарату філософії управління, концепції загального семантичного поля, загального алгоритму прийняття управлінських рішень, що розробляються авторкою та мають значний еврістичний потенціал. З огляду на перспективи втілення результатів дослідження в практику підготовки управлінського корпусу України варто підтримати дану роботу.
Зав. кафедри філософії Донецького національного університету, д. філос. н., проф. Додонов Р.О.

Свінцов Олександр

Надзвичайно актуальна проблема, яка вирішена Бех Юлією Володимирівною, тому висловлюю щиру підтримку. Із повагою завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка д. екон. наук, проф. Свінцов О.М.

Микола Михайліченко

Підтримую наукове дослідження Юлії Бех, яке спрямоване на осмислення проблем сучасного громадянського суспільства з позиції соціальної флософії та філософії освіти. Розроблені автором механізми формування загальної теорії управління, трирівнева її структура, глибокий порівняльний аналіз систем управління технічними, біологічними і соціальними системами слугують філософським підгрунтям для розуміння суспільних проблем, зокрема проблеми державного-громадського управління освітою. Важливість також посилюється практичною необхідністю фахового (фахівцями різних галузей) системного аналізу різних складових сучасної соціального життя.
Підтримую наукові напрацювання Ю.В. Бех, знайомий з її публікаціями, маю досвід спільного розроблення наукових проектів, результати яких використовуються у практиці підготовки керівників навчальних закладів та освітніх менеджерів.
Кандидат пед.наук, доцент М.В. Михайліченко, НУБіП України

Воронкова Валентина

Хочу підтримати важливу наукову тему молодого науковця Бех Ю.В."Філософський модус загальної теорії управління", яка має практичну спрямованість і може бути упроваджена на всіх рівнях управління,яке потребує свого реформування і досягнення суб'єкт-суб'єктного вирішення проблем. Роботи Бех Ю.В. корисуються великою популярністю серед наукової спільноти України, в них вирішується важливе наукове завдання дял України - оптимізувати систему управління, яка була б ефективною, результативною, зі двохоронніми зв'яками, виходила на електронне врядування, сприяла управлінню соціальними системами та подальшого розвитку феноменологіїуправління. ВІд теорії директивного керівництва слід переходити до партисіпативного управління, що сприяє цивілізаційному руху вперед. Наукова робота Бех Ю.В. має важливе праксеологічне значення не тільки для науковців, але й й для державних службовців, тому що парадигма, розроблена Ю.В.Бех у філософії управління соціальними системам, має важливе цивілізаційне значення, що потребує об'єднанню всієї міжнародної спільноти в умовах інформаційної єдності людства. Підтримую науковий доробок Бех Ю.В., так як знайома з її науковими працями, які використовуються в практичній роботі у ВНЗ України.
Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної академії - В.Г.Воронкова

Лепський Максим

Підтримую напрям та наукову перспективу Ю.В. Бех, що запропонована на здобуття Премії Президента. Зараз вкрай необхідним є філософське осмислення загальної теорії управління, пошук українського модусу відповіді на глобальні виклики сучасності. Значущим, на мою думку, є спроба визначити динамічну рівновагу у створенні системи «Організованого суспільства» (концепт В.П. Андрущенка), яка відмовляється від тоталітарної усталеності на бік сталого розвитку. Це є першим кроком у формуванні ідеології динамічної рівноваги у глобальному процесі сталого розвитку, як теоретично обґрунтованої практичної свідомості. Як на мене, ця філософська перспектива має евристичну потенцію для подальших досліджень українського державотворення.
Декан факультету соціології та управління Запорізького національного університету, д.філос.н, проф. Лепський М.А.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.