Офіційний веб сайт

Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств

м3

Представлено Львівською комерційною академією

Автор: Тучковська І.І., к.е.н.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему процесу формування альтернативних конкурентних стратегій торговельних підприємств та їх оцінювання рівня конкурентоспроможності.

Розроблено наукові засади та методологію обгрунтування і розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій до формування конкурентних стратегій торговельних підприємств.

Розроблено  пропозиції щодо процесу формування конкурентних стратегій торговельних підприємств і впроваджено та практичні рекомендації на основі встановлених особливостей діяльності торговельних підприємств системи споживчої кооперації Львівської області.

Економічний ефект від впровадження: покращено процес  реалізації обраних конкурентних стратегій торговельними підприємствами, виходячи з параметрів, що задаються цілями діяльності та розвитку вищих організаційних рівнів і дозволяють забезпечити їхню ефективну діяльність.

Кількість публікацій: 53, в т.ч. за темою роботи 2 монографії, 41 стаття.

Надіслати коментар

Коментарі

Белей Олександр Ігорович

Наукове дослідження Тучковської І.І. заслуговує особливої уваги у звязку з ростом уваги до торгівлі, як до окремої галузі економіки, без якої є неможливим розвиток всієї економіки.
Актуальними є питання моделювання та алгоритмізації процесів формування конкурентних стратегій торговельних підприємств, що сприяє не тільки формалізації, але й підвищенню контролю за виконанням торговельних процесів по факту і плану.
Доцент кафедри Економічної кібернетики Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи", к.е.н., доцент.

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна

Привертає увагу проведений претендентом економетричний аналіз, результатами якого є прогнозні значення конкурентоспроможності досліджуваних торговельних підприємств на майбутній період. Це дає можливість відобразити послідовність досягнення стратегічних цілей господарськр-фінансової діяльності торговельних підприємств та встановити вплив на тактику конкурентної поведінки зовнішніх і внутрішніх чинників по зазначених підсистемах.

Гість

Наукове дослідження Тучковської І. І. висвітлює актуальну потребу у формуванні методичних підходів до оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства, яке працює в сучасних умовах конкуренції, глобалізації та фінансових криз.
Автор у своїй науковій роботі враховує специфіку діяльності торгівельного підприємства.
Заслуговують на увагу розроблені автором алгоритми формування та реалізації альтернативних конкурентних стратегій, які б відрізнялися динамічністю та здатністю до адаптації в коротких проміжках часу.
Магістр економіки, Харух А.В.

Осовська Галина Володимирівна

Аналіз альтернативних конкурентних стратегій у діяльності торговельних підприємств та визначення конкретних шляхів і заходів щодо підвищення рівня їх конкурентоспроможності є актуальним, що представляє науковий і практичний інтерес, оскільки автором запропоновані принципово нові методологічні підходи до вирішення вказаної проблематики.
Кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Житомирський інститут МАУП.

Окландер Михайло Анатолійович, д.е.н., професор

Одним із найпомітніших результатів дослідження Тучковської Ірини Іванівни є графічна модель вибору конкурентних стратегій діяльності досліджуваних торговельних підприємств, яка дозволить передбачити майбутні результати обраних конкурентних стратегій і при необхідності швидко перейти до іншої альтернативної стратегії, що відповідала би змінам умов їхньої діяльності.

Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н, професор

Наукове дослідження Тучковської Ірини Іванівни є актуальним і сучасним, відрізняється концептуальною чіткістю та практичністю.
Методологія і методи запропонованого дослідження є системними та забезпечують ефективність організації процесу формування конкурентних ій торговельних підприємств.

Лагун Андрій Едуардович, к.т.н., доцент

В представленій роботі заслуговують на позитивну оцінку результати економіко-математичного моделювання, що підтверджують адекватність запропонованих економетричних моделей до рівня конкурентоспроможності торговельних підприємств. Автор обґрунтовано доводить послідовність досягнення стратегічних цілей господарсько-фінансової діяльності торговельних підприємств та визначає вплив на тактику конкурентної поведінки зовнішніх та внутрішніх чинників.

Артищук Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри ІС у мен

Дослідження претендента є актуальним й перспективним, як у науковому так і практичному аспекті. У представленій роботі розроблено алгоритм формування та реалізації альтернативних конкурентних стратегій, що базується на запропонованому методичному підході та моделі вибору конкурентних стратегій, який, виходячи з результатів аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища торговельного підприємства та врахування специфіки і особливостей ринку, на якому вони функціонують, дозволяє забезпечити їх життєздатність та розвиток за рахунок підвищення рівня конкурентоспроможності.

Вовчак Ольга Дмитрівна

Слід зазначити, що у дослідженні набула подальшого розвитку логіка позиціонування досліджуваних торговельних підприємств (ТП) за рівнем конкурентоспроможності шляхом виявлення слабких сторін ТП та опрацювання заходів, пов'язаних із реструктуризацією основних засобів ТП, підвищенням оборотності товарних запасів та продуктивності праці, врахуванням платоспроможного попиту сільського населення, покращенням організаційно-майнового стану та асортиментної політики, що у сукупності забезпечить відповідний рівень їх конкурентоспроможності.

Полотай Орест Іванович

Слід зазначити, що робота має практичне значення, оскільки автором розроблено інформаційну базу для вибору та реалізації конкурентних стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації, що включає комплекс інформаційних повідомлень, які стосуються внутрішнього середовища і характеризують господарську діяльність торговельних підприємств, а також відомості про чинники зовнішнього оточення. При цьому враховується система збереження і відновлення даних, а також, їх взаємне узгодження та можливість проведення порівнянь і зіставлення даних про результати торговельно-комерційних операцій.
Кандидат технічних наук, ст. викладач кафедри управління інформаційною безпекою Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.