Офіційний веб сайт

Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка

м25

Автор: Кузнєцова І. В., к.т.н.

Роботу присвячено вирішенню проблеми підвищення продуктивності стевії в ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу України та створенні методології її якості. Розроблено та вдосконалено елементи технології вирощування стевії, що сприяє збільшенню її продуктивності вдвічі. Вперше вивчено багаторічне вирощування стевії в ґрунтово-кліматичних умовах України та визначено, що кращі біометричні показники рослини мають в 4-5 рік вирощування. Обґрунтовано технологічний режим сушіння надземної частини стевії в конвективній сушарці в дві стадії за температур 100 і 60 °С.

Автором вивчено особливості зберігання листків сушених в приміщенні, оснащеному системою регульованого вентилювання залежно від погодних умов середовища. Створено методологію управління якістю стевії та розроблено методики з визначення крихкості, флавоноїдів та основних показників пористості листків сушених.

 З врахуванням виробничих умов удосконалено та відпрацьовано технологію виробництва концентрату з листків стевії, сушених із застосуванням екологічно чистим екстрагентом. Розроблено рецептуру майонезу "Стевія" з використанням у його виробництві концентрату, отриманого з листків стевії, що забезпечує отримання якісного продукту без цукру і консерванту. Результати досліджень випробувані у виробничих умовах (ТОВ "Неоксвіт" (Тернопільська область), державному підприємстві "Дослідне господарство "Сквирське"" (Київська область).

Впровадження розробок у практику дозволить підвищити рентабельність культури та виробляти харчові продукти спеціального призначення для покращення здоров'я нації.

Кількість публікацій: 67, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 36 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 29 тез доповідей, методична рекомендація. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 17 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами України. Отримано 9 патентів України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Олександр Лозовицький

Наукова робота д.с.-г.н. Кузнєцової І.В. висвітлює питання щодо підвищення вдвічі продуктивності стевії в ґрунтово-кліматичних умовах України та удосконаленню технології післязбирального обробляння і переробляння листків стевії на концентрат, стебел на виробництво пелет. Вперше обґрунтовано технологію комплексної переробки надземної частини. Автором запропоновано удосконалено систему управління якістю стевії на всіх етапах від вирощування до переробляння, розроблено три методики з визначення показників якості та методичні рекомендації щодо оцінки якості стевії як сировини для подальшого використання у харчовій промисловості. Ефективність проведених досліджень підтверджено протоколами випробовування, патентами України та практичним застосуванням.
Крім того, варто зазначити, що в даний час на ринок України надходить значна частина замінників цукру, саме тому використання натурального замінника цукру на основі стевії є важливим для харчової промисловості України. Тому дана наукова робота має важливе значення і має бути практично реалізована.
Автор наведеної наукової роботи заслуговує на відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Олександр Лозовицький, начальник Відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання, санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Мінагрополітики

Кос Т.С., к.т.н.

Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми для харчової промисловості: вивчено особливості зберігання листків сушених в приміщенні, оснащеному системою регульованого вентилювання залежно від погодніх умов середовища. Створено методологію управління якістю стевії та розроблено методики з визначення крихкості, флавоноїдів та основних показників пористості листків сушених. Робота має велике практичне значення: відпрацьовано технологію виробництва концентрату з листків стевії, який висушили використовуючи екологічно чистий екстрагент; розроблено рецептуру майонезу "Стевія" із використанням у його виробництві концентрату, отриманого з листків стевії.
Вважаю, що наукова робота Кузнєцової І.В. є актуальною для розвитку харчової галузі, а її автор заслуговує на приисудження премії Президента України для молодих вчених.

Копилова К.В., д.с.-г.н.

Наукова робота «Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка» представлена на здобуття премії Президента України для молодих вчених є актуальною для розвитку агропромислового комплексу України. Суть роботи полягає у встановленні методологічних особливостей формування продуктивності стевії за системним аналізом впливу факторів на ріст і розвиток рослин упродовж вегетації та в подальшому на ефективність їхнього зберігання і переробляння листків сушених.
Автором вперше було визначено потенціал продуктивності стевії та шляхи управління його реалізацією завдяки елементам технології вирощування для умов Лісостепу України. Встановлено особливості формування надземної маси, тривалість періоду вегетації, міжфазних періодів росту та розвитку, віку рослин стевії залежно від погодних умов регіону і елементів технології вирощування. Обґрунтовано ресурсоощадні та екологобезпечні заходи післязбирального обробляння стевії, що забезпечить максимальний вихід листків з високими технологічними та споживними властивостями. Визначено зміни властивостей стевії в системі «рослина – кінцева продукція. Проведено економічну та енергетичну оцінки ефективності технології вирощування, які досліджували, післязбирального обробляння та використання стевії.
Вважаю, що наукова робота д.с.-г.н. Кузнєцової І.В. є актуальною для розвитку агропромислового комплексу України та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Литовченко О.М,, д.т.н., професор,

Кузнєцовою І.В. запропоновано інноваційну технологію комплексної переробки стевії, що дозволяє отримати окрім натуральних замінників цукру фларозол, комплекс амінокислот, а також використати сушене стебло у виробництві пелетів. Це доводить перспективність даного напряму виробництва для України, ґрунтово-кліматичні умови якої дозволяють отримати 2 врожаї в рік. Важливими є напрацювання в частині отримання листків стевії сушених за органічною технологією вирощування стевії та застосування сучасного промислового способу сушіння.
Враховуючи наукову і практичну цінність проведених автором досліджень "від лану до столу" вважаю, що результати відповідають рівню кращих світових стандартів та заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених 2017 року.

Свистунова І.В., к.с.-г.н.

Наукова новизна представленої на здобуття премії Президента України наукової роботи д.с.-г.н. Кузнєцової І.В. полягає у встановленні методологічних особливостей формування продуктивності стевії за системним аналізом впливу факторів на ріст і розвиток рослин упродовж вегетації та в подальшому, на ефективність зберігання і переробляння листків сушених. Зокрема, обґрунтовано норми органічних добрив для формування оптимальної площі живлення та віку рослин, що сприяє максимальній реалізації біологічного потенціалу культури. Запропоновано проводити ідентифікацію країни-походження листків сушених за накопиченням речовин дитерпенових глікозидів і флавоноїдів та обґрунтовано вплив елементів технології вирощування на формування складу листків стевії.
Автором визначено взаємозв’язок між особливостями зберігання листків сушених залежно від елементів технологій вирощування і післязбирального обробляння, що зумовлюється регульованим вентилюванням приміщення та видом пакувального матеріалу. Встановлено технологічну оцінку листків сушених та досліджено вплив вмісту домішок у них на особливості екстрагування речовин дитерпенових глікозидів.
На основі проведених досліджень оптимізовано елементи технологій вирощування і післязбирального обробляння стевії та запропоновано методологію управляння якістю від вирощування до переробляння. Основні результати досліджень викладено в 76 наукових працях, серед яких монографія та 12 патентів України. Основні елементи технологій випробувано на ТОВ «Неоксвіт» (Тернопільська область) та Державному підприємстві «Дослідне господарство «Сквирське»» (Київська область).
Вважаю, що наукова робота д.с.-г.н. Кузнєцової І.В. є актуальною для розвитку сільськогосподарської галузі, а її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

О.І. Костенко, к.с.-г.н., с.н.с., ННЦ І-т землеробства НААН

Актуальність наукової роботи д.с.-г.н. Кузнєцової І.В. полягає у розробленні та вдосконаленні елементів технології вирощування стевії в умовах Лісостепу. Визначено, оптимальну густоту висаджування рослин за схемою 45×16 см на фоні внесення органічного добрива в нормі N60P61,2K62,4 кг/га, що сприяє збільшенню її продуктивності вдвічі. Запропоновано здійснювати сушіння надземної частини стевії в конвективній сушарці в дві стадії за температур 100 і 60 °С, швидкості руху повітря 2,0-2,5 м/с упродовж 78 хв. Вивчено особливості зберігання листків сушених цілих або подрібнених фасованих у картонні коробки чи в паперові пакети в приміщенні оснащеному системою регульованого вентилювання.
Визначені автором закономірності формування продуктивності стевії стали основою для методичних і технологічних розробок, що спрямовані на її комплексне переробляння. зокрема, автором запропоновано техніко-економічне обґрунтування комплексного переробляння надземної частини стевії. Основні результати досліджень захищені 12 патентами України (три з яких на винахід) та нормативно-технічною документацією на створену продукцію.
Вважаю, що наукова робота д.с.-г.н. Кузнєцової І.В. є актуальною для України, а її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Присяжнюк О.І., к.с.-г.н., с.н.с.

Актуальність наукової роботи д.с.-г.н. Кузнєцової І.В. полягає у розробленні та вдосконаленні елементів технології вирощування стевії в умовах Лісостепу. Визначено, оптимальну густоту висаджування рослин за схемою 45×16 см на фоні внесення органічного добрива в нормі N60P61,2K62,4 кг/га, що сприяє збільшенню її продуктивності вдвічі. Запропоновано здійснювати сушіння надземної частини стевії в конвективній сушарці в дві стадії за температур 100 і 60 °С, швидкості руху повітря 2,0–2,5 м/с упродовж 78 хв. Вивчено особливості зберігання листків сушених цілих або подрібнених фасованих у картонні коробки чи в паперові пакети в приміщенні оснащеному системою регульованого вентилювання.
Визначені автором закономірності формування продуктивності стевії стали основою для методичних і технологічних розробок, що спрямовані на її комплексне переробляння. зокрема, автором запропоновано техніко-економічне обґрунтування комплексного переробляння надземної частини стевії. Основні результати досліджень захищені 12 патентами України (три з яких на винахід) та нормативно-технічною документацією на створену продукцію.
Вважаю, що наукова робота д.с.-г.н. Кузнєцової І.В. є актуальною для України, а її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Бондарь В.І., к.с.-.г.н

Наукова новизна представленої на здобуття премії Президента України наукової роботи д.с.-г.н. Кузнєцовою І.В. полягає у встановленні методологічних особливостей формування продуктивності стевії за системним аналізом впливу факторів на ріст і розвиток рослин упродовж вегетації та в подальшому на ефективність зберігання і переробляння листків сушених. Зокрема, обґрунтовано норми органічних добрив для формування оптимальної площі живлення та віку рослин, що сприяє максимальній реалізації біологічного потенціалу культури. Запропоновано проводити ідентифікацію країни-походження листків сушених за накопиченням речовин дитерпенових глікозидів і флавоноїдів та обґрунтовано вплив елементів технології вирощування на формування складу листків стевії.
Автором визначено взаємозв’язок між особливостями зберігання листків сушених залежно від елементів технологій вирощування і післязбирального обробляння, що зумовлюється регульованим вентилюванням приміщення та видом пакувального матеріалу. Встановлено технологічну оцінку листків сушених та досліджено вплив вмісту домішок у них на особливості екстрагування речовин дитерпенових глікозидів.
На основі проведених досліджень оптимізовано елементи технологій вирощування і післязбирального обробляння стевії та запропоновано методологію управляння якістю від вирощування до переробляння. Основні результати досліджень викладено в 76 наукових працях, серед яких монографія та 12 патентів України. Основні елементи технологій випробувано на ТОВ «Неоксвіт» (Тернопільська область) та Державному підприємстві «Дослідне господарство «Сквирське»» (Київська область).
Вважаю, що наукова робота д.с.-г.н. Кузнєцової І.В. є актуальною для розвитку сільськогосподарської галузі, а її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Наталя Новицька

Новицька Н.В., к.с.-г.н., доцент каф. рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України

У розвитку агарного сектору України набувають значення малопоширені культури, які в ґрунтово-кліматичних умовах нашої країни мають високу адаптивну здатність та продуктивність. Однією з таких культур є стевія, яка за оптимізації елементів технології вирощування може давати два-три врожаї в рік. Разом з тим, змінюючи ґрунтово-кліматичні умови кожна культура виявляє певні особливості фізико-хімічного складу, що забезпечує їй високу адаптивну здатність. д.с.-.г.н. Кузнєцовою І.В. вивчено динаміку накопичення РДГ і флавоноїдів у підзонах достатнього і нестійкого зволоження України. За оптимізації елементів технології вирощування визначено адаптивну здатність стевії в умовах Лісостепу та запропоновано використовувати органічне добриво. Впровадження розроблених заходів дозволяє підвищити продуктивність стевії вдвічі, що підтверджує перспективність розвитку даного напряму в Україні.
Вивчення особливостей складу надземної частини стевії стали основою методології управління якістю та розроблено три методики з встановлення показників якості листків стевії сушених. Крім того, автором удосконалено елементи технології виробництва концентрату із застосуванням очищеного водного екстрагенту. Розроблено та погоджено нормативно-технічну документацію. Основні результати досліджень захищені патентами України та випробувані на підприємствах України.
Вважаю, що наукова робота Кузнєцової І.В. є актуальною для розвитку агропромислового комплексу, а її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Ковбаса В.М.

Ковбаса В.М., д.т.н.,проф., завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

З кожним роком у світі збільшується кількість людей хворих на цукровий діабет, тому зростає необхідність у профілактиці і лікуванні цієї хвороби. Представлена наукова рбота є суттєвим кроком у цьому напрямку і передбачає замкнутий цикл від проблеми підвищення продуктивності стевії до створеня методології оцінки її якості, розробки нових харчових продуктів спеціального призначення.
Зважаючи на актуальність, інноваційність, теоретичні і практичні результати вважаю, що робота Кузнєцової І.В. заслуговує на особливо високу оцінку - присудження премії Президента України для молодих вчених.

Головко М.П., д.т.н., проф. ХДУХТ

Щорічно набуває значення використання натуральнихінгрідієнтів у виробництві харчових продуктів, особливо для дитячого харчування та спеціального призначеннґ. Одним із перспективних напрямів є використання натурального замінника цукру отриманого з листків стевії (концентрат або дитерпенові глікозиди різного ступеня очищення). В цьому напрямі набуває актуальності рорбота присвячена отриманню високоякісних листкі встевії для їхньої подальшої переробки на концентрат. Автором розроблено методологію управління якістю та запропоновано три методики з встановлення показників якості листків стевії сушених.Удосконалено елементи технології виробництва концентрату із застосуванням очищеного водного екстрагенту. Вивчено можливість використання отриманого концентрату у виробництві напівкалорійного майонезу та горілки зі стевією. На запропоновану прордукцію розроблено та погоджено нормативно-технісну документацію.Основні результати досліджень захищені патентами України та випробувані на підприємствах України.
Вважаю,що наукова робота Кузнєцової І.В. є актуальною для розвитку харчової галузі, а її автор заслуговує на приисудження премії Президента України для молодих вчених.

Грабовська О.В., д.т.н., професор

Представлена наукова робота на здобуття премії Президента України для молодих вчених являє науковий і практичний інтерес для розвитку агропромислового потенціалу України. Зокрема, в роботі висвітлено основи виробництва органічної продукції з підвищенням продуктивності стевії в ґрунтово-кліматичних умовах України вдвічі та представлено технологічні умови післязбиральної обробки, які забезпечують виробництво конкурентоспроможної продукції. Цікавими є дослідження з виробництва концентрату з листків стевії сушених за удосконаленою автором екологобезпечною технологією. Необхідно відмітити завершеність досліджень, що полягають у вивченні елементів технологій «від лану до столу» і розробленні та випробуванні харчових продуктів з концентратом стевії, а саме низькокалорийного майонезу та горілки зі стевією.
Розробки захищені патентами України, з яких три на винахід. Основні результати досліджень апробовано в промислових умовах сільськогосподарських підприємств та спиртового заводу.
Враховуючи неконтрольоване використання штучних інтенсивних підсолоджувачів при виготовленні харчових продуктів в Україні, їх вкрай негативний вплив на здоров’я людини, вважаю, що представлена наукова робота, присвячена культивуванню, вирощуванню, переробленню і використанню стевії є надзвичайно актуальною, а її автор, Кузнєцова І.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Дмитренко Н.М., к.с.-г.н., ст. н.с.

В Україні не зважаючи на актуальність напряму розвитку натуральних замінників цукру, переробка листків стевії сушених не розвивався. Автором представлено дослідження із елементів технології органічного вирощування стевії та післязбиральної обробки. Особливу увагу приділено особливостям фізико-хімічного складу листків стевії залежно від ґрунтово-кліматичних умов її вирощування. Проведені теоретичні і експериментальні дослідження тали основою для розробки трьох методик з встановлення основних показників якості. Кузнєцовою І.В. вивчено технологічні особливості отримання листків стевії різного дисперсійного складу та визначено технологічну характеристику.
Позитивним у науковій роботі є комплексність досліджень "від лану до столу" та розробці нормативно-технічної документації на готову продукцію. В цілому вважаю, що наукова робота д.с.-г.н. Кузнєцової І.В. є актуальною і заслуговує на отримання щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Кравченко В.А., академік НААН, професор, доктор с.г. наук

Нині в умовах підвищення рівня стресових ситуацій у людей особлива увага приділяється здоров'ю нації в кожній країні, що в свою чергу сприяє розвитку використання в харчуванні малопоширених овочевих культур. До таких культур відноситься стевія, яка відома як натуральний замінник цукру. Аналіз виробничих потужностей у світі показує зростання зацікавлення до продуктів переробки листків стевії сушених та їх застосування у виробництві харчових продуктів, що забезпечує зниження калорійності продуктів удвічі.
Враховуючи, що стевія є малопоширеною культурою в Україні, то практично напрям удосконалення елементів технологій вирощування і переробки не розвивався. Тому в сучасних умовах зростання світового прогресу з вирощування і переробки листків стевії наукова робота молодого вченого Кузнєцової І.В. є актуальною. Зокрема, Кузнєцовою І.В. вивчено екологічну адаптацію стевії сорту Берегиня вітчизняної селекції за приживлюваністю рослин у ґрунтово-кліматичних умов Лісостепу України та удосконалено елементи технології вирощування з отриманням органічної продукції. Позитивним є завершеність наукових досліджень до виробництва концентрату та запропонованого автором техніко-економічного обґрунтування комплексної переробки надземної її частини. Робота захищена патентами України, а основні результати досліджень викладені у 76 наукових працях.
Подана на конкурс наукова робота є інноваційною, має теоретичне та практичне значення і заслуговує на отримання щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Гуторов А.О., к.е.н., с.н.с., докторант

Висока народно-господарська значущість стевії обумовлює актуальність і дочасність проблеми її вирощування та переробки в Україні. За умов раціональної організації технологічних процесів стевія може стати однією з нішевих культур, що забезпечить конкурентну продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках природних цукрозамінників.
Зважаючи на дані, що містить реферат роботи, автором розроблено проведено грунтовне дослідження технології вирощування і переробки стевії, розміщення виробництва в природно-кліматичних зонах України, обгрунтовано технологічні режими сушіння тощо, що має як наукове, так і практичне значення. Основні результати доведено автором до рівня розробок, на які отримано 9 патентів України на корисну модель.
Зважаючи на актуальність теми дослідження, наукове і прикладне значення одержаних результатів вважаю, що конкурсна робота "Формування основних показників якості стевії (Stevia rebaudiana Bеtrtoni) та її комплексна переробка", виконана д.с.-г.н. Кузнєцовою І.В. відповідає встановленим Комітетом вимогам та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Маринін А.І., к.т.н., с.н.с.

Нині в умовах розвитку харчових технологій особливо важливим є використання натуральних інгредієнтів у їх виробництві. Таким ефективним інгредієнтом є натуральні замінники цукру, отримані з листків стевії сушених. д.с.-г.н. Кузнєцовою І.В. розроблена сучасна екологічно безпечна технологія виробництва концентрату із листків стевії сушених із застосуванням під час екстрагування підготовленої очищеної води, що дозволяє отримати продукт із гарними смаковими якостями. Дана технологія відпрацьована у виробничих умовах ТОВ "Апікосметик" (м. Київ), який і є виробником концентратів з листків стевії.
Позитивним є вивчення автором технологічних особливостей як формування якісних показників листків стевії так і їхньої переробки, що дозволяє удосконалити систему управління якістю на всіх стадіях виробництва та створити основу для організації спеціалізованої лабораторії в Україні з контролю якості натуральних цукрозамінників та їхнього вмісту у харчових продуктах.
Вивчення умов використання концентрату у виробництві майонезу та горілки показує перспективність розвитку даного напряму в Україні та створення нових харчових продуктів низької калорійності. На всі розроблені автором продукти затверджено і погоджено нормативно-технічну документацію (Технічні умови, Технологічні інструкції, рецептуру та технічний опис).
Представлена д.с.-г.н. Кузнєцовою І.В. наукова робота є актуальною для харчової галузі і заслуговує позитивної оцінки, а її автор - отримання премії Президента України для молодих вчених.

Осипова Л.А., д.т.н., проф.

Возделывание относительно новых для Украины культур, к числу которых относится стевия, позволяет расширить ассортимент продуктов для лечебного и диетического питания. В то же время возникает необходимость разработки элементов технологии возделывания таких культур, а также усовершенствования технологий их переработки.
Кузнецовой И.В. удалось повысить эффективность технологии возделывания стевии, что дает возможность получить два урожая в агроклиматических условиях Украины.
В отношении технологий переработки стевии исследования автора были сосредоточены на разработке энергосберегающего способа высушивания листьев стевии, технологии получения концентрата из листьев, а также разработке пишевых продуктов с использованием стевии.
Инновационный характер разработки, ее теоретическое значение, практические результаты и экономическая эффективность позволяют сделать вывод о том, что работа Кузнецовой И.В. достойна премии Президента Украины.
Осипова Л.А., д.т.н., проф., зав. кафедрой технологии вина и энологии Одесской национальной академии пищевых технологий

Александров Е.Г., к.б.н.

Стевия является перспективной культурой для лечебно-профилактического питания и решения вопросов, связанных с рациональным употреблением углеводов. Однако ряд биологических и технологических ас-пектов возделывания этого растения в связи с его тропическим происхождени-ем остается неизученным.
Автором разработки представлены результаты теоретических и экспери-ментальных исследований по повышению эффективности элементов техноло-гии возделывания стевии, которые обеспечат получение двух урожаев в агрок-лиматических условиях Украины. Разработан энергосберегающий способ вы-сушивания листьев стевии.
Разработана технология, аппаратурно-технологическая схема и норма-тивно-техническая документация по получению концентрата из листьев.
Считаю, что работа Кузнецовой И.В. имеет теоретическое и практиче-ское значение и заслуживает получения премии Президента Украины.
Е.Г. Александров, к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории гене-тики устойчивости растений Института генетики, физиологии и защиты расте-ний АН Молдовы

Гість Демидов І. М. д.т.н.,проф.

Робота «Формування основних показників якості стевії та її комплексна пе-реробка», яка пред-ставлена к.т.н. Кузнєцовою І.В. є комплексною науково-технологічною роботою з великим іннова-ційним потенціалом, в якій поєдна-но здобутки автора як в галузі сільськогосподарських наук, так і в галузі те-хнічних наук. Автору вдалося суттєво вдосконалити як технологію вирощу-вання стевії (Stevia rebaudiana B.), за принципом органічного вирощування культури в умовах лісостепу України, так і технологію її переробки, з вико-ристанням енергозберегаючого конвективного сушіння надземної частини рослини, також технологією одержання харчових продуктів з використан-ням концентрату з сушених листів стевії. Результати роботи дозволять підвищити експортий потенціал харчової промисловості України, перш за все в країни Західної Европи. На мою думку наукова робота Кузнєцо-вої І.В заслуговує на отримання щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Мулюкіна Н.А., д.с.-г.н.

Дослідження культури стевії знаходиться на перехресті актуальних проблем України та ряду країн світу. Це загальнодержавна проблема продовольчої безпеки України та виробництва конкурентоспроможної продукції, біологічна повноцінність харчування людини відповідно до фізіологічних вимог організму в умовах погіршення стану довкілля.
Робота Кузнєцової І.В. відрізняється комплексністю та поєднує розвиток теоретичних засад реалізації біопотенціалу стевії сорту Берегиня, із розробленням елементів технологій вирощування культури, первинного обробляння і подальшого використання. Автором вдосконалено систему управління якістю стевії у частині наскрізного технологічного контролю показників якості в системі «рослина – кінцева продукція».
Закономірності формування продуктивності стевії стали основою для методичних і технологічних розробок автора, що спрямовані на її комплексне переробляння. Зокрема,розроблено, випробувано та впроваджено у виробництво технологію вирощування стевії на органічній основі; технологію післязбирального обробляння стевії: удосконалено технологію виробництва концентрату з листків сушених. Технологічні розробки захищені рядом патентів України, що підтверджує їх конкурентоспроможність та забезпечують високу економічну ефективність виробництва сушеного листя стевії і концентрату з них.
Подана на конкурс робота є дійсно інноваційною, має теоретичне та практичне значення і заслуговує на отримання щорічної премії Президента України для молодих вчених.
Мулюкіна Н.А., д.с.-г.н., Заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН

Хареба В.В., академік НААН, д.с.-г.н., проф.

У грунтово-кліматичних умовах України стевію зазвичай вирощують за технологією з використанням мінеральних добрив та отримання одного врожаю листя в рік. Удосконалення елементів технології вирощування Кузнєцовою І.В. дозволяє підвищити її продуктивність вдвічі в грунтово-кліматичних умовах Лісостепу з використанням органічного добрива. Особливу увагу автором приділено вивченню технологічних особливостей сушіння надземної частини. Необхідно відмітити тісну співпрацю в проведенні дослідженнь з конвективного сушіння надземної частини стевії спільно з вченими Інституту технічної теплофізики НАН України, що дозволило створити ефективний спосіб її сушіння в промислових умовах.
Автором вивчено особливості формування показників якості листків стевії та запропоновано технологію їх комплексної переробки. Отриманий концентрат з листків стевії за удосконаленою автором технологією випробувано у виробництві майонезу напівкалорийного та горілки.
Вважаю, що представлена д.с.-г.н. Кузнєцовою І.В. наукова робота є актуальною і заслуговує позитивної оцінки, а її автор - отримання премії Президента України для молодих вчених.

Гетьман М.В., к.с.-г.н., НААН

Стевія (Stevia rebaudiana B.) - багаторічна трав'яниста рослина родини Айстрових. Завдяки своєму хімічному складу та технологічності рослина може бути альтернативою синтетичним підсолоджувачам, а також є безпечним замінником цукру, рекомендована при порушеннях обміну речовин. Харчові та оздоровчі аспекти Stevia rebaudiana B. вивчаються у багатьох дослідницьких центрах світу. Дослідження полягають у виявленні і збільшенні поживних властивостей компонентного складу не тільки листків, а і всієї рослини в цілому, що сприятливо впливає на поліпшення здоров'я людей.
Концепція здобувача Кузнєцової І.В. «Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка» полягає у науковому забезпеченні зберігання листя стевії, в основі якої покладено теоретичні положення і результати лабораторно-польових досліджень, а саме: вплив елементів технології післязбиральної обробки на якість листя та їх здатність до зберігання. Визначено, що від технології вирощування, впливу абіотичних і біотичних чинників залежить перебігу процесів під час зберігання листків, що впливає на їх показники якості.
Робота характеризується важливим практичним значенням для розвитку агропромислового комплексу нашої Держави, а її автор заслуговує на відзначення на високому рівні.

Папченко В.Ю., к.т.н., с.н.с.

Щорічно в світі зростає виробництво і переробляння листків сушених стевії завдяки їх низькокалорійній та екологопротекторній здатності. Незважаючи на значні досягнення у світі щодо розвитку технологій виробництва натуральних замінників цукру з листків сушених, комплексного використання стевії до цього часу не існувало. Для вирішення цієї проблеми автором науково обґрунтовано технологічні особливості вирощування, післязбирального обробляння, створення методології управління якістю та комплексної переробки стевії. Отже наукова робота «Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка», що представлена к.т.н. Кузнєцовою І.В. характеризується важливим прикладним значенням для розвитку агропромислового комплексу України, а її автор заслуговує на відзначення його роботи на високому рівні.

Учений секретар УкрНДІОЖ НААН, к.т.н. Матвєєва Т.В.

Стевія відома у світі, як рослина, сушені листки якої виявляють екологопротекторні властивості, а тому їх використовують як натуральні замінники цукру. Однак в Україні стевія залишається маловивченою рослиною, хоча з початку 90-х років ХХ століття багато українських науковців займалися вивченням технологій вирощування, переробляння та зберігання стевії в різних регіонах нашої країни. Сьогодні в Україні відсутні промислові плантації стевії та досконалі технології її вирощування, сушіння та зберігання, які б могли би забезпечувати високу продуктивність і виробництво продукції, а тому проведення досліджень, направлених на розробку енергозберігаючих, а тому і конкурентоспроможних технологій вирощування, переробки та зберігання стевії є актуальним для агропромислового комплексу України. Вважаю, що робота «Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка», яка представлена к.т.н. Кузннєцовою І.В., заслуговує позитивної оцінки, а її автор - отримання щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.