Офіційний веб сайт

Формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону

м40

Предствлено Київським національним  університетом іиені Тараса Шевченко

 Автор: Мельник Л.В., к.г.н.

Розроблено методичні положення та систему методів суспільно-географічного дослідження регіонального продовольчого ринку, з’ясовані загальні особливості його територіальної організації. У розрізі виділених осередків агробізнесової діяльності із зонами їх впливу здійснено оцінку розвитку продовольчого ринку Хмельницької області, визначено прогнозний фонд споживання основних видів продовольчих продуктів та внесено рекомендації щодо поліпшення управління, моніторингу, визначено пріоритетні заходи розвитку регіонального ринку продовольства у Хмельницькій області.

Запропоновані напрямки оптимального природокористування. Результати дослідження можуть бути використано відповідними комітетами та відділами Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрації Президента України, управліннями та відділами обласних та районних державних адміністрацій для підвищення ефективності регулювання та управління агробізнесовою діяльністю регіону, розробки та реалізації заходів, спрямованих на її розвиток.

 

Кількість публікацій: 39, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 2 навчальних посібника, 2 методичні рекомендації, 18 статей (1 – у зарубіжному виданні), 15 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Сухий П.О.

Питання формування продовольчого комплексу - як складної економіко-регульованої системи, яка складається із процесів виробництва продовольчої продукції, продовольчого ринку та пов'язаних з ними економічних механізмів є важливою складовою створення системи гарантованої продовольчої безпеки країни.Саме на часі є обгрунтування шляхів удосконалення функціонально-територіальної структури та організації продовольчого ринку на різних ієрархічних рівнях та дослідження антроногенного впливу на довкілля пов'язаного з агровиробничою діяльністю населення, що і визначає актуальність наукової роботи. Питанням теорії формування продовольчого ринку, його ринкових трансформацій, проблем та перспектив розвитку присвячено низку наукових статей, монографій та навчальних посібників, що є важливим внеском в розвиток теорії, методології та практики суспільно-географічної науки.
Саме тому, вважаю, що Мельник Л.В. заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, д.геогр.н., професор П.О. Сухий.

Слащук А. М.

Враховуючи сучасну цікаву ситуацію на ринку продовольства в світі та Україні зокрема, можна очікувати більшого загострення питання продовольчої безпеки, яка за сучасних тенденцій може перерости в продовольчу кризу. Тому проведене дослідження особливостей удосконалення територіальної організації продовольчого ринку Хмельницької області має теоретичне і практичне значення для України загалом.
Враховуючи актуальність дослідження та результати, що відображені у комплексі праць Мельник Л. В., автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.

Доцент кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Ющенко Юрій Сергійович

Аграрний сектор економіки України є стратегічно важливим для розвитку держави та суспільства. Фактично він є унікальним в Європі та у світі. Водночас він є надзвичайно важливою складовою взаємодії суспільства і природи нашої країни. У роботі Мельник Л.В., на прикладі регіонального ринку продовольства у Хмельницькій області, ґрунтовно розглянуто методологічні та методичні питання суспільно-географічного дослідження процесів розвитку продовольчого комплексу і запропоновано підходи до його оптимізації із врахуванням вимог природно-техногенної безпеки регіону. Результати досліджень опубліковані у багатьох наукових працях і пройшли потужну апробацію. З огляду на актуальність і практичну значущість наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, д.геогр.н., професор Ю.С.Ющенко

Заблотовська Наталія Василівна

В сучасних умовах розвитку господарства особливо актуальними є дослідження ефективного функціонування регіонального продовольчого ринку. Не менш важливим чинником є саме суспільно-географічні дослідження функціонування у даному контексті сільськогосподарського виробництва, у поєднанні із забезпеченням природно-техногенної безпеки в регіоні. Вирішення цих наукових завдань на прикладі типового регіону має вагоме практичне значення. Враховуючи актуальність дослідження та результати, що відображені у комплексі праць Л. В. Мельник, автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Доцент кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича Н.В.Заблотовська

Семенюк Л.Л.

Важливою ланкою господарства України є продовольчий комплекс, ефективність розвитку якого визначає рівень продовольчої безпеки. Він функціонує в тісному зв"язку з природою і в значній мірі впливає на довкілля. Тому суспільно-географічне дослідження формування продовольчого комплексу регіону є актуальним. Запропонований цикл робіт направлений на вирішення важливого завдоння - підвищення ефективності розвитку продовольчого комплексу і раціонального природокористування. Автор розробок заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Семенюк Л.Л., к.г.н.,доц. кафедри Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Поручинський Володимир Іванович

Забезпечення населення продовольством завжди вважалось пріоритетним завданням розвитку будь-якої держави. Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси засвідчують, що будь-який ринок, у тім числі продовольчий, характеризується нестабільністю та непередбачуваністю умов зростання і розвитку продовольчого комплексу. Саме тому надзвичайно актуальним є дослідження соціально-економічного розвитку продовольчого комплексу. Значної уваги заслуговують запропоновані та обґрунтовані основні методичні положення методи дослідження продовольчого ринку на регіональному рівні.
За цикл наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Доцент кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Поручинський В.І.

Костащук Іван Іванович

Сьогодні, коли Україна перебуває на стадії розбудови господарського комплексу, досить важливим є питання вивчення продовольчого комплексу та прородно-техногенної, соціальної, економічної безпеки регіонів України. Виконані наукові дослідження є рзультатом тривалого наукового пошуку, і мають високе практичне значення для Уряду України та органів місцевого самоврядування. Вони можуть використовуватися при розробці різних програм як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях.
За цикл наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Докторант кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, к.геогр.н., доцент Костащук Іван Іванович

Лажнік В. Й.

Сучасний соціально-економічний розвиток України потребує вдосконалення просторових складників продовольчого комплексу з дотриманням вимог техногенно-екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів,тому важливої актуальності набувають суспільно-географічні дослідження особливостей сільськогосподарського виробництва в умовах ринкової економіки. Проведене Л. В. Мельник дослідження особливостей формування продовольчого комплексу і забезпечення природно-техногенної безпеки на прикладі Хмельницької області з використанням нових методичних підходів має важливе практичне значення і є вагомим внеском у розвиток суспільно-географічної науки. Зважаючи на те, що результати циклу досліджень спрямовані на поглиблення теоретико-практичних основ суспільної географії, Л. В. Мельник заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Професор кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат географічних наук В. Й. Лажнік.

Джаман Василь Олексійович

Продовольчий комплекс, його структура та зв'язки відіграє важливу роль у стратегії збалансованого розвитку України та її регіонів. Це потребує розробки нових підходів і методик в економічних і суспільно-географічних дослідженнях формування продовольчого комплексу і забезпечення природно-техногенної безпеки.
Л.В.Мельник у своїх працях розробила методичні положення і систему методів дослідження продовольчого ринку на регіональному рівні, визначила пріоритети розвитку регіонального продовольчого ринку. Такі дослідження є вагомим внеском у розвиток суспільної географії і мають практичне значення.
За цикл наукових праць Мельник Л.В. заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Завідувач кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, д.геогр.н., проф. Джаман В.О.

Іван Ковальчук

У серії наукових праць к.геогр.н. Л.В.Мельник висвітлені актуальні питання формування і розвитку та пропозиції з удосконалення функціонування регіональних складових продовольчого комплексу України з урахуванням стратегії збалансованого еколого-економічного розвиту держави, дотримання вимог техногенно-екологічної безпеки та раціонального природокористування. Авторці вдалося успішно поєднати ці складові продовольчої і техногенно-екологічної безпеки (на прикладі продовольчого комплексу Хмельницької області) і сформувати оптимальну модель його розвитку. Ці факти дозволяють висловити думку, що Л.В.Мельник заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік за цикл її наукових праць.
Заступник декана з наукової роботи факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри геодезії та картографії, заслужений діяч науки і техніки України Ковальчук І.П.

Зважаючи на це, вважаю, що цикл наукових праць Л.В.Мельник заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих учених за 2017 рік.

Круль Володимир

Важливість суспільно-географічних досліджень щодо розвитку сільськогосподарського виробництва, загалом і продовольчого комплексу, зокрема, є вкрай необхідною доконаністю. Остання випливає ще й із того, що самодостатність держави полягає у забезпеченні її продовольчої незалежності, яка є інтегральною сумою продовольчих потужностей її адміністративно-територіальних складових. У цьому контексті видається важливим виявлення особливостей формування територіальної та функціальної структури продовольчого комплексу Хмельницької області як однієї зі складових економічного організму держави. Рівнобіжно із цим, що важливо, автор пропонує алгоритм аналізу екологічної безпеки регіону, що досліджується.
Вважаємо, що наукові здобутки автора, в т. ч. і дана праця заслуговують на присудження Державної премії Президента України для молодих учених за 2017 рік.
Завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного універстету ім. Ю.Федьковича, д.геогр.н., проф. В.Круль

Дудник І.М.

Для забезчення динамічного та збалансованого розвитку агробізнесу, продовольчої безпеки України загалом необхідно спиратись на результати його наукового геопросторового аналізу. Здійснені Мельник Л.В.глибокі дослідження агробізнесу та розроблені пропозиції, щодо реалізації аграрної політики окремо взятої області можуть бути успішно застосовані і для України загалом. Таке дослідження є суттєвим внеском у розвиток економічної географії та економіки України.За цикл наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Професор Національного авіаційного університету, д.геогр. н. Дудник І.М.

Єрко І.В.

Розроблені автром методичні положення та методи суспільно-географічного дослідження регіонального продовольчого ринку заслуговують значної уваги. Аналіз та оцінка продовольчого ринку Хмельницької області поглиблюють теоретико-методичні основи економічної географії. Запропоновані результати дослідження дадуть поштовх для активного розвитку економіки регіону.
За цикл наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік
Доцент кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - Єрко І.В.

Джаман М.О.

Економіка нашої країни потребує науково обґрунтованого перезавантаження.Особливо це стосується аграрного сектору, який "годує" населення країни і заробляє кошти на зовнішньому ринку. Вирішення проблеми природно-техногенної безпеки країни через підвищення ефективності формування продовольчого комплексу є дуже актуальним, а запропоновані Мельник Л.В. методи суспільно-географічних досліджень продовольчого ринку мають практичне значення. Зважаючи на це, вважаю, що цикл наукових праць автора заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих учених за 2017 рік.
Зав.кафедри менеджменту ПРАТ "Центрально-Європейський університет", д.е.н. Джаман М.О.

Машіка Г.В.

Суспільно-географічні дослідженя відіграють вагому роль в формуванні продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону.Запропоновані автором напрями мають прикладне срямування в умовах сучасного природокористування, дослідження ролі продовольчого ринку для територіальної організації регіону формують механізми природно-техногенної безпеки регіону.Результати спрямовані на поглиблення теоритико-прикладних основ соціально-економічної географії .За дане дослідження автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017рік.
Завідувач кафедри туризму і рекреації Мукачівського державного університету,к.геогр.н.,доц.,Машіка Г.В.

Мольчак Я,О,

Підвищення ефективності формування продовольчого комплексу для забезпечення продовольчої бази України в умовах ринкових відносин є одним із важливих напрямків реалізації аграрної політики України. Тому, розглядаєма наукова робота є досить актуальною, так як розкриває механізм формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки як держави, так і Хмельницької області.
Заи цикл наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Професор кафедри екології Луцького національного технічного університету,Заслужений діяч науки і техніки України, д.геогр.н., проф.Мольчак Я.О.

Колотуха О.В.

Робота присвячена актуальній темі. В ній розкриті регіональні особливості агропромислового комплексоутворення в тісному зв"язку з природокористуванням. Обгрунтовані концептуальні засади перспективного розвитку продовольчого комплексу Хмельницької області.
За цикл наукових праць Мельник Л.В. заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Завідувач кафедри географії та геоекології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка, д.г.н.,проф. Колотуха А.В.

Олійник Я.Б.

Одним із показників конкурентноздатності регіонів України є виробництво продовольчих товарів, яке в значній мірі визначає продовольчу безпеку. Тому проведене дослідження є актуальним. Заслуговує уваги вивчення природно-техногенної безпеки області і обгрунтування напрямків раціонального природокористування. Наукові розробки автора мають теоретичне і практичне значення. Ряд рекомендацій впроваджені в навчальний процес і використовуються в практичній діяльності.
Вважаю, що за цикл наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
К.г.н. Крайовий О.Д.

Вітенко І.М.

Автором успішно розроблені теоретико-методичні засади розвитку та обґрунтувано шляхи удосконалення територіальної організації продовольчого ринку Хмельницької області. Виконані дослідження мають теоретичне і практичне значення. Вагомими здобутками автора є запропоновані конкретні практичні напрями оптимального природокористування.
Здобутки автора та його наукові праці заслуговують присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, к.г.н. Вітенко І.М.

Юлия

Достойный труд. Актуально.

Bobrovytskyi Anatolii

The mentioned research is very interesting from point of view spatial organization of food production facilities within region of Ukraine. Research is reflecting different types of food production facilities as key activity of the Khmelnitsky Region. Research includes environmental, social, economic and demographic impacts on the regional development and dependence of regional development on the development of food complex of the region as basic reason for the development other areas of industrial activity, development of different types of infrastructure and, finally, rural development of the region.
This research is worth to be awarded by State Presidential Prize for Young Scientists in 2017.

Researcher, Candidate of Sciences (Economic and Social Geography)

Завгородня Т.К.

Стан розвитку суспільства вимагає нових підходів до раціонального використання природних ресурсів та ефективного забезпечення населення продуктами харчування, а переробну галузь промисловості сировиною, тому розроблені автором методичні положення та система методів суспільно-географічних досліджень продовольчого ринку на регіональному рівні має значний науковий інтерес та важливе практичне значення.Формування продовльчого комплексу, що пов'язано з продовольчою безпекою є надзвичайно важливою і актуальною проблемою України у продовж другого десятиріччя ХХІ ст. Розроблені Мельник Л.В. пропозиції, щодо реалізації аграрної політики окремо взятої області можуть бути успішно застосовані і для України загалом. Таке дослідження здійснено вперше, заслуговує на увагу інших науковців для продовження подібних робіт в інших регіонах. Це суттєвий внесок у розвиток економічної географії та економіки України.Результати дослідження поглиблюють теоретичні основи суспільно-географічного вивчення продовольчого комплексу та містять практичні рекомендації щодо вдосконалення територіальної організації цього комплексу і раціонального природокористування у Хмельницькій області.

За цикл наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.

Шоробура І.М.

«Розумне зростання», новий для України термін, який сьогодні означає провідну тенденцію до розвитку міст, муніципалітетів та регіонів у Європейському Союзі і увібрав в себе найновіші підходи до зростання, що базуються на розумній спеціалізації, розумному просторовому плануванні та ощадливому використанні ресурсів. Важливим складовим ефективного розвитку і стабільного функціонування сучасного суспільства є формування продовольчого ринку. У розрізі виділених осередків агробізнесової діяльності із зонами їх впливу авторами здійснено оцінку розвитку продовольчого ринку Хмельницької області, визначено прогнозний фонд споживання основних видів продовольчих продуктів та внесено рекомендації поліпшення управління, моніторингу, визначено пріоритетні заходи розвитку регіонального ринку продовольства у Хмельницькій області. Актуальність даної проблеми є беззаперечною.
За цикл наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Заслужений діяч науки і техніки, д.п.н.,проф Шоробура І.М.

Степаненко А.В.

В циклі наукових праць розкриті процеси агропромислового комплексоутворення регіону в тісному зв"язку з природно-техногенною безпекою. Окреслені перспективні напрямки вдосконалення територіальної організації продовольчого комплексу і стратегії раціонального природокористування. Виконані дослідження мають теоретичне і практичне значення. Ряд висновків впроваджені в практику господарської діяльності. За поданий цикл наукових праць Мельник Л.В. заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Завідувач відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", д.г.н.,проф. Степаненко А.В.

Юрій Барський

Актуальність регіонального зрізу забезпечення природно-техногенної безпеки в контексті формування продовольчого комплексу зумовлене, з одного боку, необхідністю задоволення продовольчого попиту населення в якісному харчуванні, незалежно від місцезнаходження, з іншого - суспільно-географічними особливостями регіонального продовольчого ринку.Автором запропоновано стратегічні пріорітети реалізація яких, запобігатиме техногенним і природним викликам, та дозволить забезпечити регіональний сталий розвиток.
Автор здійснив апробацію наукових досліджень та заслуговує на здобуття Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Завдувач кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, д.е.н., професор Барський Ю.М.

Лісовський С.А.

В Конституції України (Стаття 14.) проголошено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. В структурі земельних ресурсів країни найціннішими є сільськогосподарські угіддя, які, за умови їх раціонального використання, є головним ресурсом переходу України до моделі сталого (збалансованого) розвитку. Україна володіє значними природними передумовами розвитку продовольчого комплексу. Це є особливо актуальним в умовах загострення ситуації на світових продовольчих ринках. В контексті цього реалізація потенціалу виробництва продовольства в Україні при одночасному забезпеченні належного рівня природно-техногенної безпеки в Україні та її регіонах, збереженні належного якісного стану земель сільськогосподарського використання є актуальним завданням.
Це зумовлює актуальність розробок Мельник Л.В.. Результати робіт мають важливе теоретичне і практичне значення, а їх авторка цілком заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Заступник директора Інституту географії НАН України з наукової роботи, д.г.н. С.А. Лісовський

Воровка Володимир Петрович

Одним з важливих складових ефективного розвитку і стабільного функціонування сучасного суспільства є формування продовольчого ринку України. Суспільно-географічне дослідження його територіальної організації і регіональних особливостей дає можливість подальшого планування і впровадження ефективної аграрної політики.
Оцінка розвитку продовольчого ринку на прикладі модельного регіону Хмельницької області дає можливість порівняти його з іншими регіонами України, виявити переваги та недоліки. Запропоновані автором напрями екологізації та оптимізації природокористування в адміністративних межах Хмельницької області доцільно і необхідно поширювати на інші регіони України.
За цикл наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Директор приватного підприємства "Центр екологічного управління", к.геогр.н., доцент Воровка В.П.

Шевчук Сергій Миколайович

Серед передумов, з якими Україна розпочала, в кінці минулого століття, процес утвердження Незалежності, важливе значення та роль належить її безпеці, у тому числі й продовольчій. В сучасних умовах розвитку елементів модернізації провідне місце належить саме продовольчому потенціалу регіонів України, зокрема в контексті його територіальної організації. Тому, досить актуальними є наукові студії, присвячені суспільно-географічному аналізу розвитку й трансформації продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіонів України.
Результати досліджень означеної проблеми у роботах Мельник Л.В. заслуговують присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.

Проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка, голова Постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти та науки к.геогр.н., доцент Шевчук С.М.

Заячук Мирослав Дмитрович

Формування ринку продовольства є головним стратегічним завданням аграрного сектору національного господарства, тому державна аграрна політика повинна здійснюватись шляхом реалізації реформ, передбачати вирішення багатьох проблем агробізнесової діяльності та наповнення ємностей ринку з всебічним врахуванням регіональних особливостей.Вагомими здобутками автора є розробка та обгрунтування шляхів удосконалення територіальної організації продовольчого ринку на регіональному рівні, що здійснено на основі виділення та аналізу її елементів ( пунктів, міжрайонних центрів та вузла агробізнесової діяльності). Дослідження функціональної структури регіонального продовольчого ринку дозволило розробити систему заходів із вдосконалення функціонально-територіальної структури агробізнесового середовища регіону та засад ефективного менеджменту.
З огляду на актуальність і практичну значущість наукових праць автор заслуговує присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.
Доцент кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, д.геогр.н., доц. Заячук М.Д.

Калько Андрій Дмитрович

Одним з основних завдань забезпечення національної безпеки України є створення системи моніторингу і перманентної оцінки потенційних природно-техногенних загроз, що є ключовим і пріоритетним напрямком досліджень географічної науки на сучасному етапі. Одним із основних напрямків дослідження і надзвичайно актуальним, враховуючи нестабільність із раціональним використанням продовольчих ресурсів у світі, має стати визначення ефективності формування раціональної територіальної організації продовольчих комплексів України. Зважаючи на це, можна вважати, що цикл наукових праць Мельник Л.В. цілком заслуговує на присудження Державної премії Президента України для молодих вчених за 2017 рік.

В.о. декана природничо-географічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, завідувач кафедри географії і туризму, д.геогр.н., професор Калько А.Д.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.