Офіційний веб сайт

Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів

М68

 

Автори: Шраменко Н.Ю,  к.т.н., Наумов В. С., к.т.н.

 

Представлена  Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом

 

Авторами  розроблені та науково обґрунтовані ресурсозберігаючі технологічні схеми роботи вантажних комплексів, концепція вибору раціональних параметрів функціонування виробничо-транспортних систем  та принципи системного моделювання технологічних процесів, що протікають в транспортних системах.

Розвинуто комплексні підходи стосовно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача та оцінки ризиків учасників транспортного процесу при виборі параметрів логістичного ланцюга доставки вантажів.

Практична значимість проведених наукових досліджень підтверджується їх ефективним використанням на виробничих та транспортних підприємствах України (Донецька залізниця, Південна залізниця, ТОВ РМЦ «Холодсервіс», ТОВ «Машсервіс-ЕКО», ТОВ «НВП Металокомплект», ТОВ «Хітмастерс-ХАЕР», ВАТ «Светофор» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Камаз-Транссервис» м. Рівне, ПП «Галаган» м. Херсон, ПП «Фурсенко» м. Харків, ПП «Скорік» м. Харків).

Запропоновані ресурсозберігаючі технології доставки вантажів дозволили отримати суттєвий економічний ефект.

 

Кількість публікацій:    116 наукових публікацій,в т.ч. 2 монографії,1 підручник, 3 навчальні посібники,  85  статей,  25  тез доповідей. 

Надіслати коментар

Коментарі

Головінов Геннадій Георгійович

Розробки авторів дуже актуальними та корисними в сучасних мінливих умовах транспортного ринку, особливо з розвитком міжнародних відносин. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження в області розробки ресурсозберігаючих технологій процесу доставки вантажів мають важливе наукове значення. Заслуговують уваги розроблені моделі вибору раціональних параметрів функціонування пунктів пропуску через митний кордон з урахуванням особливостей митного оформлення та технологічних показників транспортного процесу.
Вважаю, що представлена робота є науковим дослідженням, у якому вирішені відповідні наукові задачі, та має практичну цінність, тому її авторів доцільно рекомендувати на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Головінов Г. Г., завідуючий кафедрою “Транспортні системи та технології” Академії митної служби України, доктор технічних наук, професор

Дворніков В.І.

В останні роки для більшості ринків сировини та готової продукції характерні високий рівень конкуренції серед виробників та зростаючі вимоги споживачів як до якості самої продукції, так і до якості доставки. Це привело до необхідності перегляду підходів до організації систем доставки вантажів. Представлені моделі, що дозволяють обирати раціональні стратегії поведінки окремих суб’єктів на ринку транспортних послуг, розроблені для різних видів перевезень, що надає цілісність розробкам авторів і дозволяє здійснювати комплексне управління параметрами систем доставки вантажів з урахуванням ресурсозбереження.
Вважаю, що представлена робота є науковим дослідженням, у якому вирішені відповідні наукові задачі, та має практичну цінність, тому її авторів доцільно рекомендувати на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Дворніков В.І., професор кафедри гірничозаводського транспорту і логістики Донецького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор

Ефименко Юрий Иванович

Данное научное направление очень своевременно и актуально в современных условиях транспортного рынка, когда существенно возрастает роль технологического планирования и организации работы во всех подразделениях транспортного комплекса, при этом особое внимание необходимо уделять ресурсосбережению и сокращению общих затрат. Разработанные принципы системного моделирования технологических процессов, которые протекают в транспортных системах, и предложенная математическая формализация технологических процессов при доставке грузов в условиях неопределенности и риска, безусловно, имеют научную ценность.
В целом, разработки содержат как научную новизну, так и практическую значимость и представляют интерес как для ученых, так и для специалистов транспортной отрасли. Авторов представленной научной работы – Шраменко Н.Ю. и Наумова В.С. считаю целесообразным рекомендовать к присуждению премии Президента Украины для молодых ученых.

Ефименко Ю.И., заведующий кафедрой «Железнодорожные станции и узлы» Петербургского государственного Университета путей сообщения, д-р техн. наук, профессор

Процик Олександр Петрович

Я був учасником обговорення цієї роботи в нашому колективі, де надано позитивну оцінку отриманим результатам та науковій роботі в цілому. Наукова робота охоплює основні проблемні задачі, що потребують вирішення для ефективної роботи підприємств на сучасних транспортних ринках. Розроблені теоретичні засади дозволяють формалізувати логістичні процеси, запропоновані моделі надають можливість отримати конкретні технологічні рішення, що значно підвищують ефективність взаємодії суб’єктів транспортного ринку. Запропоновані ресурсозберігаючі технології доставки вантажів надають можливість отримувати суттєвий економічний ефект, про що свідчать акти впровадження.
Вважаю, що автори наукової роботи – талановиті молоді науковці. Висловлюю сподівання, що вони стануть лауреатами конкурсу на здобуття премії Президента України.

Процик О.П., к.т.н., доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю Національного транспортного університету, e-mail: propsa@ukr.net

Баєшу Олександр Сергійович

Мені знайомі розробки авторів з практичної точки зору. На нашому підприємстві застосовується методичне забезпечення щодо вибору раціональних транспортно-технологічних схем доставки дрібнопартіонних вантажів при випадковому попиті на транспортні послуги та вибору стратегії обслуговування вантажовласників на ринку транспортних послуг. Використання зазначених розробок дозволяє приймати управлінські рішення при оперативному плануванні роботи підприємства в умовах ресурсозбереження.
Цей напрямок наукових досліджень, безумовно, потребує подальшого розвитку. Сподіваємось на продовження авторами розробок при вирішенні актуальних проблем транспортної галузі та бажаємо їм перемоги у конкурсі.

Баєшу О.С., директор транспортно-експедиційного підприємства, м. Скадовськ,
e-mail:aleksandr_baeshu@mail.ru

Губенко Володимир Костянтинович

При розробці моделей авторами використані сучасні математичні методи, які враховують випадковість транспортних процесів та враховують ймовірні фактори. Розроблені авторами моделі окремих технологічних процесів при доставці вантажів з застосуванням логістичних принципів та ринкових вимог спрямовані на вибір раціональних параметрів, визначення оптимальної кількості ресурсів та вибір оптимальних стратегій суб’єктів транспортного ринку. Результати, отримані в роботі, мають важливе наукове та практичне значення для покращення роботи виробничих та транспортних підприємств України.
Вважаю, що авторів наукової роботи доцільно рекомендувати до присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Губенко В.К., завідувач кафедри технології міжнародних перевезень і логістики Приазовського державного технічного університету, директор Навчально-наукового інституту механіки і транспорту, доктор технічних наук, професор, академік ПТ АН України

Мироненко Віктор Кімович

Не виникає сумніву в актуальності представленої наукової роботи. Авторами запропонована математична формалізація технологічних процесів при доставці вантажів в умовах ресурсозбереження з урахуванням невизначеності та ризику. Набули подальшого розвитку загальна методологія та моделі функціонування середніх систем та концепція застосування автоматизованих систем як інструмента вирішення системних та часткових задач транспортного ринку.
Вважаю, що авторів представленої наукової роботи слід рекомендувати до присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Мироненко В.К., проректор з наукової роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту, академік Транспортної академії України, почесний працівник транспорту України, д-р техн. наук, проф.

Богомолов Віктор Олександрович

Автори представленої наукової роботи неодноразово доповідали її результати на науково-практичних конференціях та отримали позитивну оцінку серед колег.
Запропоновані в роботі економіко-математичні моделі розроблені для різних видів перевезень, що надає цілісність розробкам авторів і дозволяє здійснювати комплексне управління параметрами систем доставки вантажів з урахуванням ресурсозбереження. Проведені експериментальні дослідження дали змогу надати практичні рекомендації для вирішення актуальних проблем спільного функціонування транспортних систем і основного виробництва на різних етапах.
В цілому, робота має наукову та практичну цінність, а її автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Богомолов В.О., заступник ректора з наукової роботи Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, д-р. техн. наук, професор, +38-057-700-38-63

Нечаєв Григорій Іванович

Для забезпечення ефективної роботи транспортних та виробничих підприємств необхідні нові підходи, які втілюють в практику досягнення сучасної науки та дозволяють скоротити використання ресурсів. Саме тому робота представляє науковий інтерес.
Результати роботи неодноразово доповідались авторами на науково-практичних конференціях в СНУ ім. В. Даля та схвалені провідними фахівцями та науковцями.
Можна відзначити, що наукова праця є вагомим внеском в сучасну теорію логістики та має практичну цінність, а її авторів доцільно рекомендувати на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Нечаєв Г.І., завідувач кафедри «Транспортні системи» Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, д-р. техн. наук, професор, телефон каф.(0642)500736

Лисенко Олександр Дмитрович

Проведені авторами наукові дослідження спрямовані на сучасні та актуальні на цей час питання оптимального використання ресурсів та ефективної експлуатації оснащення виробничо-транспортних систем. На ТОВ «Машсервіс-ЕКО» впроваджено результати наукових досліджень, які полягають в практичному застосуванні методичного та програмного забезпечення щодо пошуку оптимальних технологічних параметрів функціонування виробничо-транспортного комплексу в умовах ресурсозбереження. В результаті впровадження зазначених заходів витрати підприємства скоротились, що обумовило отримання економічного ефекту.
Сподіваємось на продовження авторами розробок в даному напрямку та бажаємо їм перемоги у конкурсі!

Лисенко О.Д., директор ТОВ «Машсервіс-ЕКО»», e-mail:mashservis-eko@mail.ru

Бабушкін Геннадій Федорович

Робота розглядалась на кафедрі транспортних технологій Запорізького національного технічного університету. Запропоновані авторами підходи та моделі щодо формування раціональних технологій доставки вантажів в умовах ресурсозбереження мають фундаментальне значення та в результаті обговорення схвалені колективом кафедри. Слід відзначити важливе практичне значення представленої роботи, що підтверджено актами впровадження на виробничих та провідних державних транспортних підприємствах України.
Висловлюємо свою підтримку цієї роботи та вважаємо, що її автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Бабушкін Г. Ф., д-р. техн. наук, завідувач кафедри транспортних технологій Запорізького національного технічного університету, тел. (061) 764-40-25.
Кузькін О.Ф., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій ЗНТУ, докторант.

Лижніков Євгеній Сергійович

Хочу підкреслити практичну значимість проведених досліджень. На ТОВ «НВП«Металокомплект»» впроваджено методичне та програмне забезпечення, що призначене для прийняття рішення при виборі технології доставки вантажу за умовою ресурсозбереження, а саме: вибір маршруту перевезення; розміру оптимальної партії відправки; параметрів рухомого складу і вантажно-розвантажувального обладнання; технологічних параметрів та раціональної кількості ресурсів (матеріальних, трудових, виробничих) на окремих етапах технології. В результаті впровадження розробок на ТОВ «НВП«Металокомплект»» отримано економічний ефект.
Вважаю, що робота представляє не тільки науковий, але й практичний інтерес та заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Лижніков Є.С., директор ТОВ «НВП«Металокомплект»»,
e-mail: metalkomplekt@yandex.ru

Альошинський Євген Семенович

Мені відомі розробки авторів, які я позитивно оцінюю. На особливу увагу заслуговують розроблені моделі для прийняття управлінських рішень щодо вибору ресурсів транспортного ринку з урахуванням умов невизначеності та ризику, які мають важливе наукове значення. Обраний напрям досліджень є на цей час (в умовах ресурсозбереження) актуальним, а тому потребує і подальшої плідної праці. В цілому, розробки авторів мають суттєве значення в ринкових умовах. Вважаю, що наукова робота та її автори заслуговують на присудження премії.

Альошинський Є.С.
д-р. техн. наук,
завідувач кафедри «Транспортні системи та логістика»
Української державної академії залізничного транспорту,
+38-067-417-47-21

Гуртовий Юрій Юрійович

На Південній залізниці активно застосовується методичне забезпечення та рекомендації щодо вибору оптимальних параметрів функціонування виробничо-транспортного ланцюга при доставці масових вантажів залізничним транспортом. В результаті впровадження на Південній залізниці заходів щодо організації відправницьких маршрутів та рекомендацій щодо формування конкурентоспроможних тарифів підвищується якість транспортного обслуговування клієнтури з урахуванням вимог за вартістю та термінами доставки вантажів. Отже, розробки авторів мають суттєве значення в ринкових умовах. Висловлюю сподівання на вашу перемогу!

Гуртовий Ю. Ю., старший дорожній диспетчер служби перевезень Південної залізниці,
+38-097-292-15-34

Magdalena M. Stuss

Completed work makes a significant contribution to the solution of scientific problems of resource-saving technologies in the transport sector.
In a theoretical study the authors developed resource-saving technologies of cargo complexes, developed the concept of selection of rational parameters of the production and transport systems, proposed the fields of application of criteria that justify the type of measurement to solve a specific problem, proposed the mathematical formalization of the processes of goods delivery under uncertainty and risk. As a result of experimental studies the autors obtained optimum parameters intended for solving of a wide range of tasks of suppliers or customers for the independent choice of delivery options in the conditions of resource saving at certain stages of technological process. Results of the studies allowed to form perspective directions for further research in the field.
I believe that the authors of presented scientific work should be recommended to award of the prize of the President of Ukraine for young scientists.

dr Magdalena M. Stuss, adjunkt, Jagellonian University

Жуковицький І.В., Бобровський В.І.

Представлена наукова праця, безумовно, є актуальною, оскільки сучасні процеси на транспорті характеризуються стрімким розвитком та відбуваються в умовах зростаючого рівня конкурентної боротьби на ринку транспортних послуг. Для забезпечення ефективної роботи транспортних підприємств необхідні нові підходи, які втілюють в практику досягнення сучасної науки та дозволяють знизити шкідливий вплив транспорту на навколишнє середовище.
Робота характеризується новизною, так, вперше запропоновані критерії по формуванню диференційованих залізничних вантажних тарифів з урахуванням особливостей окремих поїздо-дільниць і показників використання рухомого складу, набули подальшого розвитку комплексні підходи відносно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача.
Вважаємо, що наукова праця є вагомим внеском в сучасну теорію логістики та має практичну цінність, тому авторів – Наумова В.С. та Шраменко Н.Ю. доцільно рекомендувати на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри «Електронні обчислювальні машини»
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
ім. академіка В. Лазаряна, д-р техн. наук, проф. Жуковицький І.В.

Завідувач кафедри «Станції та вузли»
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
ім. академіка В. Лазаряна, д-р техн. наук, проф. Бобровський В.І.

Давідіч Ю.О.

Актуальність проблематики, якій присвячений цикл наукових праць підтверджується необхідністю створення конкурентних технологій обслуговування вантажовласників на сучасних ринках транспортних послуг. Для підвищення ефективності роботи перевізників та експедиторів необхідні нові підходи, які втілюють в практику досягнення сучасної науки по транспорт та дозволяють знизити шкідливий вплив транспорту на навколишнє середовище.
Роботи авторів характеризуються науковою новизною, зокрема, вперше оптимальні стратегії учасників ринку транспортних послуг оцінюються на підставі моделі, що дозволяє врахувати характер їх взаємовідносин, набули подальшого розвитку комплексні підходи відносно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача, набули розвитку підходи щодо використання апарату теорії ігор для визначення стратегій суб’єктів ринку транспортних послуг.
Практична значимість проведених наукових досліджень підтверджується їх ефективним використанням на виробничих та транспортних підприємствах. Матеріали роботи неодноразово доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також на конференціях викладацького складу університету, де були схвалені.
Таким чином, можна зробити висновок, що представлена наукова праця має теоретичну та практичну цінність, а її авторів – Шраменко Н.Ю. та Наумова В.С. доцільно рекомендувати на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Професор кафедри транспортних систем і логістики
Харківської національної академії міського господарства,
проф., д-р техн. наук Давідіч Ю.О.

Lukasz M. Musialski

Delivery of goods in international traffic is characterized by a large number of random factors that determine the efficiency of logistics systems. In this regard, it is necessary to develop science-based delivery technologies.
In the research work "Creating resource-efficient delivery technologies based on the logistics principles" of dr Vitalii Naumov and dr Natalia Shramenko the dependences of the performance of the forwarding service process on the parameters of demand are obtained, the mathematical formalization of processes in the delivery of goods in conditions of uncertainty and risk is proposed. Also the overall methodology and operating model of medium-sized systems, the concept of using automated systems as a tool for solving problems of the transport market, the approach to the study of the effectiveness of the use of trucks based on ecological performance of the transport process have acquired the further development. These results are particularly interesting for the development of a theoretical framework of increasing the efficiency of delivery of goods in international traffic.
The proposed technological solutions are characterized by a practical significance, so they are particularly interesting for the consulting business, focused on solving problems in logistics.
We consider it advisable to recommend dr Vitalii Naumov and dr Natalia Shramenko for Award of the President of Ukraine for Young Scientists.

Lukasz M. Musialski
Vice President of Logisys sp. z o.o., Cracow, Poland
+ 48 694 427 598
+ 48 (12) 633 12 88
e-mail: lukasz.musialski@logisys.pl