Офіційний веб сайт

Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур

р18

Представлено Інститутом електронної фізики НАН України.

 

Автори: Ажнюк Ю.М., д.ф.-м.н., Гомоннай О.В., д.ф.-м.н., Джаган В.М., к.ф.-м.н., Кучмій С.Я., чл.-к., Носич О.Й., д.ф.-м.н., Строюк О.Л., д.х.н., Тарасов Г.Г., д.ф.-м.н., Юхимчук В.О., д.ф.-м.н.

 

Метою роботи є розв’язання фундаментальних і прикладних проблем фотоніки напівпровідникових і діелектричних наноструктур, зокрема, з’ясування механізму самоіндукованого формування напівпровідникових наноструктур; встановлення механізмів взаємодії між квантовими об’єктами; моделювання та дослідження характеристик гібридних як за складом, так і за характером квантового обмеження наногетероструктур; вивчення динаміки міжфазного переносу носіїв заряду та характеру перебігу вторинних фотохімічних та фотокаталітичних процесів; вивчення впливів зовнішніх факторів на різні типи наноструктур.

Авторами знайдено і вивчено явище гігантської інтердифузії при самоіндукованому епітаксійному формуванні квантових точок (КТ) і хімічному колоїдному синтезі. Показано, що воно стимульоване великими градієнтами пружних полів на межі розділу КТ з підкладкою або оболонкою. Вивчене явище принципово впливає на фізичні властивості КТ. Теоретично та експериментально встановлено особливості ефекту тунелювання електронних збуджень у гібридних наногетероструктурах, сформованих ансамблями різних типів нанооб’єктів – квантових ям, квантових дротів, квантових кілець і КТ. З’ясовано особливості електронних і фононних станів для композитів «діелектрична матриця + ансамбль КТ типу А2В6» та вплив на їх властивості зовнішніх факторів, зокрема опромінення.

Авторами створено основи нового міждисциплінарного напрямку – напівпровідникового нанофотокаталізу та розвинуто технологію формування нанооб’єктів методами колоїдної хімії, що дозволяє забезпечити використання колоїдних КТ для потреб медицини, сонячної енергетики, фотокаталітичного синтезу тощо.

Авторами вперше побудовано моделі й алгоритми для вивчення розсіювання та поглинання терагерцевих хвиль одиничними мікро- та нанострічками та мікродисками з графену.

Пріоритетними в світі є розвинуті в роботі електродинамічні моделі мікро- та нанолазерів, у тому числі з відкритими резонаторами.

 

Кількість публікацій: 9 монографій, 289 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6054 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 45. Отримано 5 патентів України на винахід, 3 деклараційні патенти на винахід, 3 патенти Росії. За даною тематикою захищено 5 докторських та 19 кандидатських дисертації.

 

 

Громадське обговорення роботи відбулося 21 вересня 2017 року о 14.30 на розширеному засіданні Вченої ради Інституту фізики НАН України за адресою: м. Київ, пр. Науки, 46.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Prof. Christoph Lienau

Dear members of the Committee,

it is my great pleasure and honor to strongly support the nomination of Professor Georgiy G. Tarasov and his colleagues for the 2017 State Award of Ukraine in Science and Technique for their publications on “Photonics of semiconductor and dielectric nanostructures”.

I personally know Georgiy very well from a collaboration on the physics and charge transport in coupled quantum well - quantum dot nanostructures. Together with my friends and colleagues Dr. Yuriy Mazur and Professor Greg Salamo from the University of Arkansas, USA, we managed to experimentally study electron transport phenomena in coupled nanostructures in the weak and strong coupling regime. Georgiy helped us enormously in understanding those data and our joint work resulted in a series of eight papers in high-Level journals including Physical Review B, Applied Physics Letters and Nanoscale.

This work covers only a very small fraction of the enormous productivity of the Tarasov team. The research team has an excellent track record of top quality publications examining microscopic mechanisms of photochemical and photocatalytic processes in nanostructures - topics of extraordinarily high current interest.

The teams has developed new theoretical models for the analysis of fundamental properties of semiconductor nanostructures which have led to numerous proposals for new applications in the fields catalysis, semiconductor nanoscience and laser physics.
 
I firmly believe that the outstanding work of the Tarasov Group truly deserves being awarded the 2017 State of Ukraine and I strongly and without any hesitation support this application.

Please feel free to contact me if you need any further Information.

Christoph Lienau
Full Professor in Experimental Physics
Dean of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences
University of Oldenburg, Germany

Сергій Підченко, Алла Таранчук

Фотоніка – нова область науки і техніки, яка займається вивченням фундаментальних і прикладних аспектів оптичних явищ, а також їх застосуванням при розробці та створенні сучасних оптичних, електрооптичних і оптоелектронних пристроїв різного призначення. Тому цикл наукових праць Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В., Джагана В.М., Кучмія С.Я., Носича О.Й., Строюка О.Л., Тарасова Г.Г., Юхимчука В.О. «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур», який містить значний фундаментальний внесок у фізику напівпровідникових наноструктур та має суттєве прикладне значення є беззаперечно важливим досягненням вітчизняної науки. Це підтверджується великою кількістю публікацій у високорейтингових міжнародних та вітчизняних фахових виданнях та сумарним индексом Хірша h=45.
Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує: сформульовані авторами основні положення нового міждисциплінарного напрямку – напівпровідникового нанофотокаталізу; запропонований ряд нових практично важливих фотокаталітичних систем – фотополімеризаційноздатних композицій, систем для одержання молекулярного водню, нових фотоелектрохімічних напівпровідникових сонячних комірок; узагальнення даних про фотокаталітичну дію наноструктурованих напівпровідників та виявлення спільність низки фундаментальних засад нанофотокаталізу та фотокаталізу мікрокристалічними напівпровідниками.
Вважаємо, що даний цикл робіт, присвячений розв’язанню фундаментальних і прикладних проблем синтезу різного типу напівпровідникових та діелектричних наноструктур та створення систем на їх основі розв’язує важливі науково-технічні проблеми загальнодержавного значення, а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Підченко Сергій Костянтинович, д.т.н, професор кафедри телекомунікацій і комп’ютерно-інтегрованих технологій;
Таранчук Алла Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри телекомунікацій і комп’ютерно-інтегрованих технологій;
Хмельницький національний університет.

Дробахін О.О.

Цикл робіт присвячений актуальній проблемі. Про актуальність досліджень та їхню високу наукову якість яскраво свідчить те, що за останній рік кількість цитувань статей, які включені в список циклу робіт, збільшилося на 1736, відповідно колективний індекс Хірша згідно з базою даних Google Scholar Citations зріc з h=39 до h=45. Отримані результати всебічно розв’язують проблему. За останній рік у цикл робіт додано 67 статей та 3 патенти. Цей факт підтверджує, що існує потужний потенціал для подальшого розвитку досліджень цим колективом.
Я особисто знайомий з результатами по створенню електродинамічних моделей мікро- та нанолазерів, у тому числі з відкритими резонаторами. Вперше побудовано моделі та алгоритми для вивчення розсіяння та поглинання хвиль терагерцевого діапазону одиничними мікро- та нанострічками та мікродисками з графену, а також скінченними та нескінченними ґратами з них. Якість цих робіт безумовно відповідає рівню Державної премії України в галузі науки і техніки.
Вважаю, що представлений цикл робіт Ю.М. Ажнюка, О.В. Гомонная, В.М. Джагана, С.Я. Кучмія, О.Й. Носича, О.Л. Строюка, Г.Г. Тарасова та В.О. Юхимчука «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» в цілому заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.
Завідувач кафедри прикладної і комп’ютерної радіофізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, д.ф.-м.н., професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки О.О.Дробахін

Faik Bogdanov

The authors of the work "Photonics of semiconductor and dielectric nanostructures" (Azhnyuk Yu.N., Gomonnai AV, Dzhagan VN, Kuchmiy S.Ya., Nosich AI, Stroyuk AL, Tarasov G. G, Yukhimchuk VA) are well known in scientific community due to their important scientific contribution in various areas of modern electrodynamics, optics, chemistry, quantum physics. Particularly interesting is their multidisciplinary contribution to the study of nanostructures - the youngest, dynamic and practically important field of applied knowledge, to the development of which the authors of this work made efforts to a great extent. In particular, the authors for the first time constructed the models and algorithms for studying the scattering and absorption of terahertz waves on nanotapes. As far as I know, the authors of this work have a lot of publications in high-ranking international and domestic journals, including 2 monographs, 7 chapters in collective monographs and hundreds of papers in scientific journals, which have many references, regularly present reports at international conferences. Therefore, I would like to support this work for nomination to the State prize of Ukraine in 2017.

Doctor of Phys.-Math. Sciences, prof. GUI (Tbilisi, Georgia),
Senior research fellow. Company EMCoS Ltd. (Tbilisi, Georgia)
IEEE (Ukraine Section) Senior Member (M'97-SM'16)

Євген Одаренко

Даний цикл робіт відноситься до одного з найбільш пріоритетних напрямків розвитку сучасної науки і техніки — фундаментального дослідження фізичних властивостей напівпровідникових та діелектричних наноструктур та їх застосування в новітніх функціональних пристроях. Звертають на себе увагу масштабність та послідовність проведених досліджень, що охоплюють широке коло питань від дослідження фундаментальних фізичних властивостей наноструктур до технології їх синтезу та застосування в реальних пристроях. Вагомі результати теоретичних та експериментальних досліджень авторів свідчать про високий науковий рівень циклу робіт, що не поступається, а в деяких аспектах перевершує рівень провідних світових наукових центрів, що працюють в галузі нанофотоніки. Це підтверджується широким міжнародним визнанням робіт авторів, які опубліковані у високорейтингових виданнях і мають велику кількість посилань на них.
Вважаю, що представлений цикл робіт Ю.М. Ажнюка, О.В. Гомонная, В.М. Джагана, С.Я. Кучмія, О.Й. Носича, О.Л. Строюка, Г.Г. Тарасова та В.О. Юхимчука «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.

доктор фіз.-мат. наук,
професор кафедри Фотоніки та лазерної інженерії
Харківського національного університету радіоелектроніки
Одаренко Є.М.

Фелікс Яновський

Цілком підтримую роботу "Фотоніка напівпровідникових та діелектричних структур", виконану знаним авторським колективом і представлену на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017. Фактично ця робота узагальнила багаторічні теоретичні та експериментальні дослідження авторів і створила важливий і перспективний науковий напрям - фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур. Розроблені унікальні методи синтезу напівпровідникових наноматеріалів і наногетероструктур є дуже важливими для розвитку сучасних технологій і компонентів зокрема для наноелектроніки.
Актуальність і міжнародне визнання результатів, що об’єднані в подану роботу, підтверджується великою кількістю публікацій у міжнародних виданнях з високим імпакт-фактором і безліччю посилань на них, сотнями публікацій авторів, що включені в наукометричну базу Scopus та цифрову бібліотеку IEEE Xplore. Суттєво, що високий теоретичний рівень роботи та експериментальна перевірка результатів підтверджені впровадженням їх у технологічні розробки і освітній процес, включаючи ефективну підготовку кадрів найвищої кваліфікації на світовому рівні.
Вважаю, що представлений цикл досліджень і розробок заслуговує найвищої оцінки, а його автори Ажнюк Ю. Н., Гомоннай А. В., Джаган В. Н., Кучмій С. Я., Носич О. Й, Строюк А. Л., Тарасов Г. Г., Юхимчук В. А. - присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри електроніки Національного авіаційного університету,
Голова Української секції IEEE,
доктор технічних наук, професор,
IEEE Fellow,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Ф. Й. Яновський

Наталія Сахненко

Роботи циклу «Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур» опубліковані у провідних рейтингових міжнародних виданнях та широко цитуються. Результати авторів Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В., Джагана В.М., Кучмія С.Я., Носича О.Й., Строюка О.Л., Тарасова Г.Г., Юхимчука В.О. мають важливий вплив на розвиток сучасної фізики нанорозмірних структур. Вважаю, що ці досягнення мають бути відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

д.ф.-м.н. Сахненко Н.К.
Sr. Engineer of Samsung R&D Institute, Ukraine

Andrey S. Andrenko

It is my pleasure to support the nomination of the proposed works “Photonics of Semiconductor and Dielectric Nanostructures” for the State Prize of Ukraine in Science and Technology. The above-mentioned research team has achieved an impressive contribution to the interdisciplinary studies of nanostructures and rapidly developing nanotechnology enabling the design and development of novel nano-scale devices. This Ukrainian team has a very impressive track record in the research areas of photonics of semiconductor and dielectric nanostructures as evidenced by their numerous top quality publications reaching such a high impact factor. In my professional experience, I know that their research results are frequently cited and actively used by the leading international authorities working in a broad areas of nanostructures and nanotechnologies. In particular, I am following with great interest the research works by Prof. A.I. Nosich and his group for the development of analytical regularization in computational photonics, theoretical and numerical studies of the scattering of EM waves by dielectric micro- and nanoresonators and the related grating structures, and nanolasers modeling for THz applications. I'm absolutely sure that the nominated collection of works truly deserves the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Prof. Andrey S. Andrenko
Principal Investigator
SYSU-CMU Shunde International Joint Research Institute
Shunde,Guangdong Province, China

Михайло Андрыйчук

Відгук
на цикл наукових праць
“Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур”

Цикл наукових праць є яскравим втіленням застосування фундаментальних теоретичних наукових результатів у розробку і впровадження передових технологічних процесів фотоніки напівпровідникових і діелектричних наноструктур. Низка запропонованих ідей та шляхів їх технологічного застосування не мають аналогів в Україні, а частина з них випереджають за техніко-економічними показниками зарубіжні аналоги.
Робота є логічним завершенням багаторічних теоретичних і експериментальних досліджень і розробок які становлять вагомий внесок у розв'язання широкого кола фундаментальних і прикладних проблем синтезу напівпровідникових та діелектричних наноструктур різного типу, вивчення їхніх характеристик, дослідження зовнішніх впливів на їхні параметри, їх аналізу та створення систем збудження, підсилення та видобування випромінювання з наноструктур, моделювання та оптимізації фізичних процесів на різних етапах.
Актуальність поданої роботи, її міжнародний науковий авторитет підтверджується також публікаціями у провідних міжнародних наукових виданнях, про що свідчить загальний Impact Factor цих публікацій. Автори роботи мають високий авторитет серед міжнародної наукової спільноти, їхні наукові публікації займають передові позиції у таких Міжнародних наукових базах даних Scopus, Google Scholar, Research Gate та ін. Середній h-індекс авторів циклу праць становить 18.1, що є надзвичайно високим показником не тільки для українських науковців, але й для вчених світової спільноти. Без сумніву, поданий цикл робіт заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д. т. н., ст. н. сп., завідувач відділу
числових методів математичної фізики
Інституту прикладних проблем механіки і математики
ім. Я. С. Підстригача НАН України,
голова Західноукраїнського об’єднаного осередку ІЕЕЕ,
IEEE Senior Member
Андрійчук М. І.

Sergiy Kharkivskiy

Nanostructures and nanotechnology are very important parts of modern science and technology since they have a great potential for the development of novel devices and systems with new properties and applications. The authors of the presented work “Photonics of Semiconductor and and Dielectric Nanostructures” have made significant contributions in the understanding of the physical processes in these nanostructures and their applications now and in the future. I know them though their excellent publications, international reputation and recognition. In particular, I am familiar very well with research performed by Prof. A.I. Nosich. His excellent theoretical and applied research including analytical regularization in computational photonic, theoretical and numerical investigations into scattering of electromagnetic waves by dielectric micro- and nanoresonators and their gratings, and nanolasers such as two-dimensional kite-shaped ones have resulted in impressive publications in prestige international journals with the high citation number. Many researchers over a world know these publications and used them in their works according to their citations and my knowledge and experience. In general, the Ukrainian team has an excellent track record of top quality publications in the areas of photonics of semiconductor and dielectric nanostructures. Its publications meet the highest international standards and have high evaluation and recognition by the international scientists and researchers. It is my pleasure and honour to support the nomination of this team for the 2017 State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Associate Professor Sergiy Kharkivskiy (Sergey Kharkovsky)
Fellow of the IEEE, PhD, D.Sc.
School of Computing, Engineering and Mathematics (SCEM)
Western Sydney University, Penrith, Australia

Проф.Сминтина В.А.

Відзив на
Цикл наукових праць
«Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур»
представлений
Інститутом електронної фізики

Розв’язання фундаментальних і прикладних проблем фотоніки напівпровідникових і діелектричних наноструктур, зокрема, з’ясування механізму самоіндукованого формування напівпровідникових (А4 та А3В5) наноструктур; встановлення механізмів взаємодії між квантовими об’єктами в таких системах та їх вплив на процеси випромінювальної рекомбінації; моделювання та дослідження характеристик гібридних як за складом, так і за характером квантового обмеження наногетероструктур; вивчення динаміки міжфазного переносу носіїв заряду та характеру перебігу вторинних фотохімічних та фотокаталітичних процесів; встановлення особливостей впливів зовнішніх факторів (зокрема, радіації) на різні типи наноструктур; побудова теоретичних моделей для аналізу фундаментальних властивостей двовимірних мікро- та нанолазерів довільної форми є сучасним надзвичайно актуальним завданням.

. Ключові результати цього циклу робіт отримано вперше в Україні, а в багатьох випадках – і в світі.
Побудовано нові математичні та електродинамічні моделі та чисельні алгоритми для аналізу фундаментальних властивостей двовимірних напівпровід¬никових мікролазерів довільної форми, лазерів на фотонних молекулах з активних дисків, а також нанолазерів з плазмонними резонаторами у вигляді нанониток та нанострічок із благородних металів, які розміщені в активних наношарах або мають активні зони іншої форми. Вперше, на основі лазерних задач на власні значення та інтегральних рівнянь, чисельно вивчено пороги самозбудження та частоти емісії цих лазерів.
Вперше, на основі методу парних інтегральних рівнянь досліджено ефект Парсела, тобто випромінювання елементарного диполя при наявності поблизу нього відкритого резонатора у вигляді тривимірного тонкого діелектричного диска. Побудовано моделі та алгоритми для чисельного вивчення розсіювання та поглинання електромагнітних хвиль оптичного діапазону скінченними та нескінченними ґратками з діелектричних та металевих нанониток.

Ця робота є логічним завершенням багаторічних експериментальних і теоретичних досліджень, які становлять значний внесок у розв’язання широкого кола фундаментальних і прикладних проблем цього напрямку науки: синтезу різного типу напівпровідникових та діелектричних наноструктур, вивчення їх характеристик, дослідження зовнішніх впливів на їх параметри, їх взаємодії, аналізу та створення систем збудження, локалізації, підсилення та виведення випромінювання з наноструктур, теоретичного моделювання та характеризації фізичних процесів на різних етапах.
Впевнений, що колектив авторів
Ю.М. Ажнюк О.В. Гомоннай
В.М. Джаган С.Я. Кучмій
О.Й. Носич О.Л. Строюк
Г.Г. Тарасов В.О. Юхимчук

виконав високоякісний цикл праць, який заслуговує Державної премії України з науки та техніки

Лауреат Державної премії з науки і техніки України, Заслужений діяч знауки і техніки України, професор, доктор фіз.-мат. наук. зав каф. експериментальної фізики Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Сминтина Валентин Андрійович

проф. Маслов В.О.

Представлений цикл наукових робіт належить до тематики вивчення властивостей наноструктурованих напівпровідникових та діелектричних матеріалів. Він охоплює широке коло питань фізики квантових ефектів, оптичних і фотоелектричних явищ, формування наноструктур на основі широкого спектру напівпровідникових матеріалів і нанокристалів, перетворення і взаємодії оптичного випромінювання. У ньому представлені новітні напрямки розвитку вітчизняних фотоелектронних технологій, пов'язані з реєстрацією надслабких оптичних сигналів в ультрафіолетовому, інфрачервоному, терагерцевому і видимому діапазонах спектру, радіофотонікі, розглянуті питання впровадження інноваційних технологій.
Вважаю, що цикл наукових праць Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В., Джагана В.М., Кучмія С.Я., Носича О.Й., Строюка О.Л., Тарасова Г.Г., Юхимчука В.О. «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» має бути відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри квантової радіофізики
Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна
В.О. Маслов

Prof. Giuseppe Baldacchini

Grottaferrata, June 6, 2017

I had the good chance to meet in 1990 prof. Georgiy Tarasov and many of his collaborators, and since then a fruitful collaboration started on point defects in solids, which lasted several years. After that, at the beginning of the present century, the facts of life separated our scientific careers but not our friendships, and I was well aware of his important contributions in nano- and opto-electronics.
The presented experimental and theoretical studies resolved many important problems in the
field of nanophotonics and nanooptics. The research team has an excellent track record of top quality publications on studies of mechanisms of photochemical and photocatalytic processes in
various types of nanostructures, and on building up new theoretical models for the analysis of fundamental properties of two-dimensional microlasers of arbitrary shape. Moreover, they have also made suggestions on several aspects in the fields of catalysis and laser physics.
For the previous reasons, I strongly support the nomination of this research group for the 2017 State Prize of Ukraine in Science and Technology,

Dr. Giuseppe Baldacchini
Via G. Quattrucci 246
00046 Grottaferrata, Roma, ITALY
Tel: +39-06-9410068, Cell: +39-333-6473768
E-mail: giuseppe.baldacchini@gmail.com

Formerly associated with and Director of Laser & Accelerators Division of:
ENEA - Frascati Research Center
Via Enrico Fermi 45 - P.O. Box 65
00044 Frascati, Roma, ITALY

Prof. Roberto Francini

I have a personal knowledge of many of the papers published by the authors in the areas of nano-photonics and nano-optics. They surely meet the highest international standards. The research team has an excellent track record of top quality publications on studies of the mechanism of photochemical and photocatalytic processes in various types of nanostructures, as well as on building up new theoretical models for the analysis of fundamental properties of two-dimensional micro-lasers of arbitrary shape. The research team has also produced important contributions in the field of catalysis and laser physics.

I therefore strongly support the nomination of this research group for the 2017 State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Prof. Roberto Francini
Department of Industrial Engineering
University of Rome 'Tor Vergata'
Via del Politecnico, 1 - 00133 Roma - Italy

Dr. Joerg Martin

Nanotechnology is often mentioned as one of the key-enabling technologies, because of the great potential for the development of mico- and nanosystems with new functionalities. But a basic prerequisite for this is the understanding of the physical processes in various nanostructures. Here the Ukrainian team is performing an outstanding work. I know the team from there publications, but also from cooperation. For several years with have a very fruitful cooperation with Dr. Volodymyr Dzhagan with respect to the application of quantum dots for sensor devices. His excellent results from the investigations of the optical and electronic properties of semiconductor nanocrystals in polymer matrices tremendously supported the optimization of the sensor performance. In general, with their numerous excellent publications in peer-reviewed journals, the nominated team has presented a very valuable and systematic scientific knowledge about expressions of size effects, e.g. optical, in semiconductor and other nano- and microstructures.
Therefore, I empathically recommend the nominated collection of works for the honorable State Prize of Ukraine.

Dr. Joerg Martin
Head of the Group Optical and Nanocomposite-Based Systems
Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems ENAS
Chemnitz, Germany

Дорошенко Андрій Олегович

Фізика і хімія нанорозмірних об’єктів є одним з сучасних міждисциплінарних напрямків розвитку природничих наук, який має широкий вплив на велику кількість споріднених наукових і прикладних дисциплін. Предметом даного циклу робіт є фотоніка нанорозмірних напівпровідникових частинок – уся сукупність первинних і вторинних процесів, що супроводжують їх взаємодію із світлом. Авторами також розглянуті процеси формування нанорозмірних структур, міжчастинкові взаємодії в них, міжфазний перерозподіл електричних зарядів, можливості впровадження розроблених наноструктур у фотокаталітичні процеси, тощо. Публікації авторів за спільною тематикою включають низку монографій, 289 статей у високо-рейтингових міжнародних фахових виданнях, 36 патентів. Велика кількість цитувань публікацій циклу (більше 6000) віддзеркалює значення проведених досліджень для світової науки.
Вважаю, що цикл робіт Ю.М. Ажнюка, О.В. Гомонная, В.М. Джагана, С.Я. Кучмія, О.Й. Носича, О.Л. Строюка, Г.Г. Тарасова та В.О. Юхимчука «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» заслуговує на призначення Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.
Дорошенко Андрій Олегович,
доктор хім. наук, професор,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна МОН України

Sergii Golovynskyi

Works of authors are devoted to interdisciplinary investigations in the field of semiconductor and dielectric nanostructures. Overall, the team of authors made important contributions, publishing well-recognized publications and inventions to the fields of nanostructures, nanophotonics and nanooptics. During work authors has shown himself to be a valuable international expert in many problems of physics, optics and material science. The works of the authors are well-known among scientists of those fields, and I am myself, working in the field of semiconductor nanostructures, very familiar with the papers of Prof. G.G. Tarasov and Prof. V.O. Yukhymchuk.
I can give my fullest support to awarding this research group for the 2017 State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Dr. Sergii Golovynskyi
College of Optoelectronic Engineering, Shenzhen University
Shenzhen 518060, P.R. China

Олександр Іщенко

Сьогодні для створення сучасних наноматеріалів, у тому числі, нанофотонних, необов‘язково синтезувати нові молекули різного хімічного складу, оскільки можна заданим чином їх зібрати у певні архітектурні ансамблі, яким будуть притаманні нові властивості. Варіюючи розмір і форму таких ансамблів можна направлено змінювати їх властивості. Однак для того, щоб це здійснити необхідно встановити закономірності, що зв‘язують геометричні параметри наноансамблів з природою внутрішньо- і міжмолекулярних взаємодій, які визначають властивості, у даному випадку - фотофізичні і фотохімічні. Саме такі закономірності були встановлені здобувачами. На мій погляд це є одним з головних досягнень роботи, оскільки відкриває шлях для цілеспрямованого синтезу наноструктур з заданими фотонними властивостями. Важливо, що вони вже мають експериментальне підтвердження. Слід також відзначити, що досягнення авторського колективу опубліковані не тільки в рейтингових виданнях, а й узагальнені у 9 монографіях, що робить їх доступними для широкого кола спеціалістів.
Вважаю, що представлена робота Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В., Джагана В.М., Кучмія С.Я., Носича О.Й., Строюка О.Л., Тарасова Г.Г., Юхимчука В.О. «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» (р18) заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.
Член-кореспондент НАН України О.О.Іщенко,
завідувач відділу кольору і будови органічних сполук Інституту органічної хімії НАН України

Prof. Eduard Zenkevich

The current state and perspectives in sciences is strongly linked to the development of novel complex materials as well as to the availability of sophisticated state-of-the-art experimental tools that enable the investigation and manipulation of the objects at various levels of organization including single nanoobjects and biological nanostructures. Recent advancements in nanotechnology permit to produce a variety of functional colloidal semiconductor quantum dots (QDs) and QD-based nanomaterials with unique optical and physico-chemical properties which are principally different from those of bulk materials of the same composition. Due to the high functionality of such self-assembled nanostructures apllications are readily envisaged or already realized in nanosensorics, bio-medical applications and photovoltaics.
The main investigations carried out by Ukrainian team just lie namely in this field of interdisciplinary science covering both fundamental physico-chemical research and various applications. Being engaged in a long fruitful scientific international cooperation with well-known foreign experts members of Ukrainian team have received a lot of pioneer results being published in scientific journals with the high citation number and impact factor which may be considered as a real background of the high international recognition of their work. From my side, within more than 10 years I had good productive contacts and cooperation with the most participants of this team. Thus, my estimation reflects not only the high level of their results and publications but also their high individual scientific abilities in a wide area of nanotechnologies.
Concluding, the scope of results in nanophotonics and nanooptics being obtained by well-known experts presents itself a great contribution of Ukrainian team to the fundamentals and applications in nanotechnology field. Without any doubts, I strongly support the nomination of this team for the 2017 State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Professor Eduard Zenkevich
Department of Information Technologies and Robototics
National Technical University of Belarus
Visiting Professor of the Institute of Physics
University of Technology Chemnitz
Accredited expert of Russian Corporation of Nanotechnologies “RUSNANO”

проф. Різак Василь Михайлович

Одержані в роботі нові результати ґрунтуються на розвиненій авторами технології створення нанооб’єктів методами колоїдної хімії. Завдяки високій продуктивності дозволяє забезпечити використання колоїдних квантових точок для потреб науки і техніки, зокрема, медицини, сонячної енергетики, фотокаталітичного синтезу тощо.
Зазначу, що пріоритетними в Україні та світі є розвинуті в роботі електродинамічні моделі мікро- та нанолазерів, у тому числі з відкритими резонаторами. Вперше побудовано моделі та алгоритми для вивчення розсіяння та поглинання терагерцевих хвиль одиничними мікро- та нанострічками та мікродисками з графену, а також скінченними та нескінченними ґратами з них.
Вважаю, що цикл наукових праць Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В., Джагана В.М., Кучмія С.Я., Носича О.Й., Строюка О.Л., Тарасова Г.Г., Юхимчука В.О. «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» має бути відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Доктор фіз.-мат. наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри твердотільної електроніки
та інформаційної безпеки В.М.Різак

Даценко Олександр Іванович

Напівпровідникові наноструктури останнім часом втілюються у виробництво світловипромінювальних приладів, детекторів світла, сонячних елементів тощо. Цикл наукових праць Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В., Джагана В.М., Кучмія С.Я., Носича О.Й., Строюка О.Л., Тарасова Г.Г., Юхимчука В.О. «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» містить як значний фундаментальний внесок у фізику напівпровідникових наноструктур, так і має суттєве прикладне значення. Самі за себе говорять і назви журналів, у яких публікуються автори, а також висока цитованість їхніх робіт. Вважаю, що цей значний науковий доробок має бути відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Кандидат фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник
фізичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
О.І.Даценко

Alexander Govorov

The team made important contributions to the fields of nanophotonics and nanooptics via many well-recognized publications and inventions. In particular, the team developed the understanding of photochemical and photocatalytic processes in various types of nanostructures and contributed to the theory of micro-lasers. Along with the fundamental studies, the authors made several proposals for practical applications in the technologically-important areas of catalysis and laser physics. To summarize, I strongly support the nomination of this research group for the 2017 State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Alexander O. Govorov
Distinguished Professor
Ohio University
Athens OH, USA

E.L. Ivchenko

The activity of authors in area of nanophotonics and nanooptics is world widely known. Their results meet the highest standards. The research team has an excellent track record of top quality publications on studies of mechanism of photochemical and photocatalytic processes in various types of nanoheterostructures, and building up new fundamental theoretical models of two-dimensional microlasers of arbitrary shape. A number of applied aspects in the fields of catalysis and laser physics have been suggested. I strongly support the nomination of this research group for the 2017 State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Luca Seravalli

Dear Selection Committee,
as a researcher active for almost 20 years in the field of nanostructures for photonic application, I strongly support the nomination of the proposed works for the State Prize of Ukraine in Science and Technology.
The work of the authors is well-known among the worldwide community of scientists and I am myself very familiar with the results achieved by them in the study of nanostructures and related materials.
In particular the research of Prof.GG Tarasov on the topic of epitaxial quantum dots and hybrid nanostructures has been absolutely fundamental in establishing such materials as cornerstones of the quantum technology revolution currently under way. The excellence of this research is confirmed by the publication of many high quality papers, many of them seminal for the advancement of nanophysics and nanotechnology.
Therefore, I believe that the applicants are truly deserving this National Award.

Dr. Luca Seravalli - IMEM-CNR Institute
Parco Area delle Scienze, 37/a - 43124 Parma

Сергій Федосов

Робота «Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур» авторів Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В., Джагана В.М., Кучмія С.Я., Носича О.Й., Строюка, О.Л., Тарасова Г.Г. та Юхимчука В.О.,присвячена розв’язанню фундаментальних і прикладних проблем фотоніки напівпровідникових і діелектричних наноструктур. У роботі з’ясовано механізм самоіндукованого формування напівпровідникових наноструктур, встановлено механізми взаємодії між квантовими об’єктами, досліджено характеристики гібридних як за складом, так і за характером квантового обмеження наногетероструктур; вивчено динаміку міжфазного переносу носіїв заряду та характер перебігу вторинних фотохімічних та фотокаталітичних процесів. Вважаю, що автори цієї роботи заслуговують на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Доктор фіз.-мат. наук,
професор, завідувач кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Федосов С. А.

Dr. Sandor Kokenyesi

It is my pleasure to recommend the presented work "Photonics of Semiconductor
and Dielectric Nanostructures" for the State Prize of Ukraine in Science and Technology. The proposed work relates a number of actual problems of materials science, it is important for basic science and applications, first of all in photonics.
It covers a wide series of publications in high-impact international journals regarding synthesis as well as experimental and theoretical studies of nanostructures of different topology with a strong potential for various applications in science and technology.The proposed work of my Ukrainian colleagues contributes much to the development of nanotechnologies.
The wide interest to their activity is confirmed by the high number of citations and numerous publications performed in collaboration with well-known research groups from abroad.I know few members of this team , they are well known and high-level scientists, as well as the whole team of authors. I strongly recommend this study for the award and look forward to the new interesting results of this research team in the future.

Dr. Sandor Kokenyesi,
Prof., Sci. Advisor
Institute of Physics, University of Debrecen,
Hungary

Mauro Casalboni

To Whom it may concern

I know personally prof. Tarassov since many years and we had the occasion to collaborate both in Italy (Rome University “Tor Vergata” and Berlin) and the contact with his group was always advantageous and pleasant.

I find that results presented by authors are impressive and open new perspectives in area of
nano-photonics and nano-optics science and application. The research team has an excellent
track record of top quality for international publications on studies of mechanism of photochemical and photocatalytic processes in various types of nanostructures. In particular I appreciated the group contribution in building up new theoretical models for the analysis of undamental properties of two-dimensional microlasers of arbitrary shape.
Moreover a number of applied aspects in the fields of catalysis and laser physics have been suggested.

All of this convince me to strongly support the nomination of this research group for the 2017 State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Mauro Casalboni
prof. of Solid State Physics at the
Materials Science Courses
and PhD in Industrial Engineering

Dept. of Industrial Engineering
University of Rome "Tor Veragata"
Via del Politecnico, 1
00155 Roma

casalboni@uniroma2.it

Морозовська Ганна

Цикл робіт «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур» авторів Ажнюка Ю.М., Гомонная О.В., Джагана В.М., Кучмія С.Я., Носича О.Й., Строюка, О.Л., Тарасова Г.Г. та Юхимчука В.О., присвячений розв’язанню фундаментальних та прикладних проблем фотоніки напівпровідникових і діелектричних наноструктур. У вищеназваному циклі робіт вперше з’ясовано механізми самоіндукованого формування напівпровідникових наноструктур; встановлено механізми взаємодії між квантовими об’єктами; досліджено і проаналізовано основні електрофізичні і електрооптичні характеристики гібридних (як за складом, так і за характером квантового обмеження) наногетероструктур; встановлено основні особливості динаміки міжфазного переносу носіїв заряду та вивчено характер перебігу вторинних фотохімічних та фотокаталітичних процесів; встановлено вплив зовнішніх факторів на характеристики таких наноструктур. Вважаю, що автори вищеназваного циклу робіт безумовно заслуговують на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Морозовська Г. М.,
доктор фіз.-мат. наук, ст. н. с.,
провідний науковий співробітник
відділу фізики магнітних явищ
Інституту фізики НАН України,

dr. Ramunas Nedzinskas

We are well acquainted with many results in area of photonics of semiconductor nanostructures presented by prof G. Tarasov and his group. In particular, the series of papers on hybrid quantum dot - quantum well nanostructures, which we thoroughly follow owing to very similar research interests.

The research team has an excellent track record of top quality publications on studies of mechanism of photochemical and photocatalytic processes in various types of nanostructures, and building up new theoretical models for the analysis of fundamental properties of two-dimensional microlasers of arbitrary shape. A number of applied aspects in the fields of catalysis and laser physics have been suggested.

Thereby, I strongly support the nomination of prof G. Tarasov and his research group for the 2017 State Prize of Ukraine in Science and Technology.

dr. Ramunas Nedzinskas
Optoelectronics dept., Center for Physical Sciences and Technology,
Vilnius, Lithuania

Jens W. Tomm

The scope of presented material on experimental and theoretical studies in field of nanophotonics and nanooptics give evidence of great contribution of authors to the fundamentals of this science and application.
The research team has an excellent track record of top quality publications on studies of mechanism of photochemical and photocatalytic processes in various types of nanostructures, and building up new theoretical models for the analysis of fundamental properties of two-dimensional microlasers of arbitrary shape. A number of applied aspects in the fields of catalysis and laser physics have been suggested.
I strongly support the nomination of this research group for the 2017 State Prize of Ukraine in Science and Technology.
Jens W. Tomm

Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie
Max-Born-Str. 2A
D-12489 Berlin
Tel: + 49 (0)30 6392 1453
Fax: + 49 (0)30 6392 1459
Email: tomm@mbi-berlin.de

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.