Офіційний веб сайт

Гігієнічна оцінка біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла

М30

 

Автори:Мінченко Д.О., к.м.н., Зінченко Т.О.

 

Представлено Національним медичним університетом  імені О.О.Богомольця .

 

Роботу присвячено  вивченню впливу наночасток срібла на організм. Вперше виявлено провідні шкідливі фактори при одержанні та застосуванні срібла.

Авторами проведено експериментальні дослідження з застосуванням гістологічного та електронно-мікроскопічного аналізів, які дозволили виявити структурні зміни респіраторного відділу легень піддослідних тварин, що носять як компенсаторну, так дистрофічно-деструктивну спрямованістьДосліджено структуру та ультраструктуру легеневої тканини внаслідок дії нанорозмірного срібла. Встановлено можливий механізм дії наночасток срібла на центральні ланцюги системи регуляції обміну речовин.

Змодельовано рівноважно просторові будови потрійних комплексів молекул ліпідної ділянки плазматичної мембрани і кластерів срібла, що продемонструвало можливість проходження наночасток срібла через плазматичну мембрану.

Обґрунтовано основні напрямки щодо профілактики можливих негативних впливів виробничих факторів при отриманні та застосуванні нанорозмірного срібла.

 

Кількість публікацій:    164 наукові публікації, в т.ч. 33  статті  (з них 8 у міжнародних журналах),  109 тез доповідей, 8  патентів. Загальний індекс  цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 42.

Надіслати коментар

Коментарі

Тарасюк Ольга Євгеніївна, к.мед.н., ст. наук. співроб.

Основними науковими досягненнями даної роботи є отримання наступних нових результатів: на основі комплексної гігієнічної оцінки виявлені шкідливі фактори, які впливають на здоров'я працюючих наночастинок срібла при різних технологіях одержання і застосування наносрібла; принципові нові наукові дані щодо токсичних властивостей наночастинок срібла; досліджені морфологічні особливості наносрібла; розроблено способи ідентифікації наносрібла у повітрі та прогнозування негативної дії нанометалічного срібла; обґрунтовані заходи з оптимізації умов праці працівників, зайнятих у виробництві наноматеріалів.Отримані результати мають не тільки непересічне наукове значення, але й дозволяють зробити важливі практичні рекомендації.

Тарасюк Ольга Євгеніївна, к.мед.н., ст. наук. співроб. лабораторії радіаційно-гігієнічних регламентів ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України"

Бардов Василь Гаврилович, членкор НАМН України, д.мед.н.

Протягом останніх років нові структури, явища і процеси інтенсивно вивчаються теоретично та спостерігаються експериментально в наномаштабах. Враховуючи досягнення в технологіях нановиробництвах, вивченні поведінки речовин в наномаштабах перестає бути лише темою фундаментальних досліджень, але набуває суто практичного значення. Ці новітні розробки забезпечують унікальні можливості не тільки для наукового і технологічного прогресу в області наночасток, наноструктурних матеріалів, нанопристроїв і наносистем, але й для глибокого розуміння біологічних процесів в наномаштабах.
Все це робить наукову роботу Зінченко Т.О. та Мінченка Д.О., безумовно, надзвичайно актуальною, оскільки основною метою проведеного дослідження було гігієнічна оцінка умов праці та виявлення пріоритетних гігієнічних факторів в процесі синтезу і застосування наночастинок срібла, а також дослідження морфологічних і токсикологічних властивостей наносрібла.

Святенюк Ирина, к.м.н.,Франкфуртский университет имени Гёте

На сегодня при помощи нанотехнологий произведен настоящий прорыв в различных областях производства. Все говорят лишь о перспективах наноиндустрии и лишь единицы задаются вопросами о безопасности этих новых открытий. Безусловно, работа Зинченко Т. и Минченка Д. актуальна, так как полученные результаты и обоснованные меры с оптимизации условий труда позволяют не только предсказать, но и предупредить профессиональные риски в этой сфере.

Ушакова Галина Олександрівна, д.б.н., професор

Отримані авторами результати дозволили спрогнозувати професійний ризик, що сприятиме підвищенню ефективності поточного санітарно-епідеміологічного нагляду та профілактичних заходів. За результатами проведених досліджень запропоновано обґрунтований комплекс заходів профілактики негативного впливу нового чинника на організм працівників в умовах виробництва наночасток та запропоновані шляхи оптимізації умов такої праці, що на сьогодня є дуже актуальним.

Пузій Валентина, лікар-гігієніст

На мою думку, дана робота має значне практичне значення для закладів санітарно-епідеміологічної служби. Адже на сьогодні штучні наночастки металів набувають широкого застосування в різних галузях виробництва, а умови праці робітників при виробництві та застосуванні наночасток, особливо наночасток металів та оксидів металів, залишаються не вивченими. До сьогодні не розроблені заходи з оптимізації умов праці працівників, зайнятих виробництвом нанометалів.

Шевцова А.І., д.мед.наук, професор

Завдяки результатам проведеної роботи Мінченко Д. та Зінченко Т. вдалося спрогнозувати професійні ризики, що спиятиме підвищенню ефективності поточного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Шевцова А.І., д.мед.наук, професор кафедри біохімії, Дніпропетровської медичної академії МОЗ України

Гринзовський Анатолій Михайлович, к.мед.н, доцент кафедри гі

Індустріальна революція на сучасному етапі характеризується інтенсивним впровадженням в провідні галузі промисловості та непромислової сфери нових технологій та матеріалів, і в першу чергу нанотехнологій та наноматеріалів. Постійно збільшується об'єм виробництва та розширюються сфери застосування синтетичних наночастинок металів. Особливо широкого застосування набуває наносрібло в промисловості, медицині завдяки своїм унікальним властивостям. При цьому існує загроза потрапляння наночастинок металів в робочу зону та довкілля.
Тому обґрунтування заходів профілактики щодо негативного впливу наносрібла на здоров'я працівників та довкілля на основі комплексних досліджень є актуальною науковою проблемою. Вирішенню гігієнічних та токсикологічних аспектів цієї проблеми присвячена наукова робота Зінченко Т.О. та Мінченка Д.О.

Карбовський Леонід, КНУ імені Тараса Шевченка, аспірант

Наукова робота присвячена надзвичайно актуальній проблемі, оскільки сьогодні дуже великого поширення набувають технології з застосуванням нанорозмірних частинок металів та їх солей. Водночас не до кінця зрозумілим залишається питання впливу наночасток на організм людини. Автори даної роботи дослідили та проаналізували вплив нанорозмірного срібла на клітинному, молекулярно-біологічному та біохімічному рівнях. Змодельовано та запропоновано модель надходження наночасток срібла в клітину. Проаналізовано гігієнічні умови праці операторів під час отримання наночасток срібла та запропоновано профілактичні заходи з метою зменшення ризиків на виробництві.

Широбоков Володимир Павлович

Авторами визначені конкретні задачі, що повністю відповідають меті наукової роботи. Для їх досягнення був виконаний значний обсяг гігієнічних, психофізіологічних, гістологічних та сучасних біохімічних і молекулярно-біологічних методів досліджень. Встановлено. що наночастки срібла за умов інтратрахеального попадання в організм суттєво впливають на функцію ключових регуляторних генів не лише у легенях, а і в інших органах, зокрема у головному мозку та сім’яниках. Зроблені авторами висновки є вірогідними та мотивованими.
Робота безумовно має як наукове так і практичне значення, оскільки розкриває молекулярні механізми впливу на організм наночасток срібла і ставить питання про їх біонебезпеку.

Широбоков Володимир Павлович,академік НАН України, член-корреспондент НАМН України, д.м.н., професори, завідувач кафедр мікробіології, вірусології та імунології НМУ імені О.О. Богомольця.

Паустовський Юрій Олександрович, к.мед.н, доцент

Унікальні фізико-хімічні властивості наночасток не виключають можливості шкідливого впливу їх на людей та довкілля. Разом з тим вплив наночасток на здоров'я людей та об'єкти довкілля при довготривалому спостережені до цього часу не вивчено.
Тому актуальність даної прикладної наукової роботи, присвяченої гігієнічній оцінці ризиків впливу наночастинок срібла в умовах виробництва і застосування, обґрунтуванню заходів профілактики, не викликає сумніву.

Чайковський Юрій Богданович

Не викликає сумнівів, що гігієнічні і токсикологічні дослідження повинні передувати широкому впровадженню нанотехнологій у виробництво.Актуальність вибраної тематики наукової роботи, її наукове та практичне значення полягає у вирішенні важливих завдань – гігієнічної оцінки умов праці, виявлені пріоритетних шкідливих факторів виробничого середовища при синтезі та застосуванні наночастинок срібла, вивчені механізмів і наслідків негативної дії наносрібла на організм. Вирішення цих завдань дозволяє попередити можливий негативний вплив наносрібла на організм працюючих та населення в цілому.

Чайковський Юрій Богданович,завідувач кафедри гістології та ембріології
НМУ імені О.О. Богомольця,членкор НАМН України, д.м.н., професор