Офіційний веб сайт

Генетична гетерогенність та оптимізація лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки в дітей

М28

 

Автор: Сокольник С.В., к.м.н.

 

Представлена Буковинським державним медичним університетом.

 

 

Роботу присвячено вивченню факторів формування виразкової хвороби у дітей та особливостей перебігу захворювання з розробкою комплексу клініко-генетичних критеріїв формування та методів лікування.

 Результати досліджень документують основні типи успадкування виразкової хвороби у дітей, типи сімейної обтяженості по виразковій хворобі та їх залежність від статі, відмінності частоти виразкової хвороби серед родичів здорових і хворих дітей, залежність локалізації виразки від віку дитини, особливості клініки, перебігу захворювання у дітей з різними типами спадкової обтяженості у родоводі.

Встановлено генетичну компоненту виразкової хвороби у дітей за моногенними ознаками спадкового поліморфізму, генами HLA-комплексу ІІ класу DQA1, визначені фактори ризику схильності та резистентності до розвитку виразкової хвороби. Запропонований алгоритм комплексного обстеження з визначенням прогностичних ризиків та констеляційна таблиця для бальної оцінки ризику розвитку захворювання. Обґрунтовано доцільність диференційованого комплексного підходу до лікування виразкової хвороби у дітей та доведено клінічну ефективність застосування мікрохвильової резонансної терапії та еглонілу на тлі традиційної противиразкової терапії.

Запропонований спосіб лікування дозволяє скоротити тривалість лікування (ліжко-дні), знижуючи економічні витрати на перебування дитини в стаціонарі.

 

Кількість публікацій:    30  наукових публікацій,в т.ч. 1 монографія, 1 підручник, 1 навчальний посібник, 12 статей, 19 тез доповідей, 4 патенти, 2 інформаційні листа,. 4 галузеві впровадження.

Надіслати коментар

Коментарі

Молдован Павло Михайлович

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки – одна з найважливіших проблем сучасної клінічної медицини. Незважаючи на успіхи впровадження в клінічну практику різних схем ерадикаційної терапії Helicobacter pylori, виразкова хвороба не залишає провідну групу захворювань травної системи. Останнім часом спостерігається зростання захворюваності на виразкову хворобу та збільшення кількості ускладнених форм. Робота Сокольник С.В. допомагає лікарю спрогнозувати можливий варіант перебігу захворювання та відповідно підібрати оптимальний варіант лікування. Необхідні для визначення ризиків дослідження доступні для хворого та можливі для виконання в любій лабораторії . Хочу теж підтримати кандидатуру Сокольник Сніжани Василівни, вважаю, що автор і робота заслуговують на отримання почесної премії Президента України для молодих вчених.

Зав.лабораторією,
Молдован П.М.
Німецько-українська лабораторія
ТОВ “Букінтермед”
тел.:(0372)-901035

N.R. Benito-Gonlagaz

I became acquainted with scientific work. It is very important and actual,because increasing the frequency of peptic ulcer disease in children, but we can not achieve complete remission. The author has shown from all sides of peptic ulcer and picked up the treatment, depending on the main reasons for its development, which significantly reduces the risk of relapse. Good luck!
(Я познакомился с научной работой. Она очень важная и актуальная, потому что частота растет язвенной болезни среди детей, а мы не можем добиться полной ремисии. Автор показал со всех сторон язвенную болезнь и подобрал лечение в зависимости от главной причины ee развития, что значительно снижает риск развития рецидива. Удачи.)
N.R. Benito-Gonlagaz, Department of Gastroenterology, Huesca, Spain, MD, PhD.

Зимагорова Ніна Олександрівна

Проведені Сокольник С.В. дослідження є актуальними та необхідними в роботі лікаря-педіатра та дитячого гастроентеролога, оскільки вони допомагають визначити ступінь впливу спадковості на розвиток виразкової хвороби, у випадку виникнення - передбачити тяжкість перебігу, можливість виникнення ускладнень і,саме головне, як для практикуючого гастроенетролога, правильно адекватно підібрати схему лікування з метою отримання стійкої ремісії, виключення з терапії зайвих медикаментозних засобів та скорочення ліжко-днів. Я беспосередньо знайома з ходом виконання роботи,отриманими результатами та ефективністю впроваджень: в своїй практиці ми широко використовуєм запропонований автором алгоритм діагностики, констеляційну таблицю, схеми лікування. Вважаю, що робота має не лише цікавий науковий вихід, а й велике практичне значення, а автор безумовно заслуговує на отримання Почесної премії Президента України.

Зимагорова Н.О., обласний позаштатний дитячий гастроентеролог ГУОЗ ОДА в Чернівецькій області, лікар вищої категорії.

Carma Miller

Submitted work defines a new approach to risk assessment of severe destructive lesions of gastric and duodenal mucosa in children. Today ulcer diseases are much "younger" and are passing progressively, effectiveness of drug treatment is low and therefore extremely important and necessary risk evaluation of pathology development method. Especially valuable in the work is its practical orientation. I note that the proposed algorithm for prediction and treatment has also a great economic effect. I believe that this work deserves to be honored by state prize.

Carma Miller, MD, PhD, Salt lake City, Utah< 84058 USA

Лебедев Александр Геннадьевич

Очень интересная работа. Мы также занимаемся этой проблемой, но у взрослых. Важность и необходимость данного направления, а именно, профилактической медицины, не нуждается в обсуждении. Генетическая гетерогенность предполагает необходимость индивидуального подхода к лечению фенотипических проявлений заболевания. Автор сделал первый шаг в этом направлении, он очень верный и успешный. Желаю продолжать эти научные разработки, как очень перспективные.
Лебедев Ф.Г., к.мед.н., Научный центр клинической и эспериментальной медицины СО РАН.

Майна Вейман

Проведені автором дослідження базуються на сучасних високоінформативних методах дослідження з використанням методів клінічної епідеміології, що дає можливість з високою ступінню вірогідності оцінити отримані результати. Робота виконана на засадах доказової медицини, має велике наукове та практичне значення, адже дає можливість застосовувати методи прогнозування в практиці сімейного лікаря.Висловлюю думку колективу відділу наукових досліджень Юта Валлей університету, штат Юта, США про високу оцінку даногої роботи, яка заслуговує присудження державної премії.

Chief of chair pediatrics and medical genetic, MD.,PhD.
Mina Wayman,UVU,456789 Orem, USA

гість

Будь-яку наукову роботу слід розглядати з точки зору як мінімум двох основних аспектів: наукова новизна, як теоретична складова роботи та практична значимість досліджень. У цьому плані дана наукова робота автора заявки виглядає дуже гармонійно і в ній повною мірою поєднуються як рішення теоретичних проблем сучасної гастроентерології, пов'язаних з вивченням генетичної основи виразкової хвороби, так і вельми значущі вже зараз отримані практичні результати диференційованого лікування цього глибоко інвалідизуючого захворювання.
К.мед.н., Прудієва Тетяна Вікторівна, ГОУВПО "Северный государственный медицинский университепт".

Гість

Поддерживаю заявку. Я хорошо знакома с этой работой, неоднократно слушала доклады по этой тематике на Всероссийских и международных конференциях. Результаы работы вызвали большой интерес среди научных работников и практических врачей. Полагаю, что данная работа заслуживает присуждения госпремии.
Карпова Е.Ю., к.мед.н., Рязанский государствненный медицинский университет им. И.П.Павлова

Dipl.-Biol. Inna Perkas

Das Problem, welches in der Arbeit erläutert wird, ist nicht nur sehr wichtig (da es sich um Kinder handelt), nicht nur sehr aktuell (da die Anzahl der Erkrankungen stetig steigt), sondern meiner Meinung nach auch sehr interessant und informativ aus wissenschaftlicher Sicht und es erweitert unsere Erkenntnisse über die Biologie des menschlichen Organismus. Die Ergebnisse der Untersuchungen haben einen realen praktischen Wert und sind von Bedeutung. Ich empfehle die Arbeit nicht nur ins Englische, sondern auch ins Deutsche zu übersetzen und an die Redaktion der Fachzeitschrift „Der Gastroenterologe“ einzuschicken.

Проблема, поднятая в данной работе не только очень важна (речь ведь идет о детях), не только очень актуальна (количество заболеваний постоянно возрастает), но и, по моему мнению, является интересной и информативной с научной точки зрения и расширяет наши знания о биологии человеческого организма. Результаты же исследований имеют реальную практическую ценность и значимость. Я рекомендую осуществить перевод работы не только на английский, но и на немецкий язык и отослать в редакцию профессионального журнала «Гастроэнтеролог».

Дальнейших успехов
И. Перкас

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Biol. Inna Perkas
Leiterin des Bereichs Virologie
und Internationaler Abteilung

Gemeinschaftslabor Dr. Thorausch &
Dr. Mydlak
Uhlandstr. 53
03050 Cottbus
BRD
Tel.: +49 355 5840220
Mobile: +4915119545456

Dr. Helena Wolter, Germany

Работа интересная, перспективная, современная, и самое главное, актуальная. Работая детским доктором, я часто сталкиваюсь со сложностью получения стойкого эффекта от лечения язвенной болезни, несмотря на то, что существует большое количество достаточно эффективных препаратов. У детей "ядро" развития заболевания обусловлено большим процентом отягощенной наследственности, уменее выделить основные генетические и экзогенные факторы, объеденить их в группы позволит виделить направление развития заболевания у конкретного ребенка и определиться с выбором терапии. Представленная работа дает возможность доктору легко определить степень риска развития заболевания, группу факторов, влияющих на развитие и течение язвенной болезни и, самое главное, подобрать правильное, эффективное направление лечения (схему) с включением необходимых медикаментов для достижения длительной стойкой ремиссии. Я желаю автору работы здоровья, успехов во всех начинаниях и обязательно получить заслуженую награду!!!

Сміян Олександр Іванович

Проблема виразкової хвороби в дітей на сьогодні є надзвичайно актуальною у зв’язку з неухильним ростом захворюваності, розвитку ускладнень, частоти рецидивування, резистентністю до стандартних схем лікування. Особливу увагу слід приділити саме генетичним факторам, оскільки їх роль є визначальною у формуванні захворювання та характері його перебігу. Автор в своїй роботі як раз не лише визначила основні маркери ймовірності розвитку патології в дітей, але й показала ступінь їх впливу на формування, частоту рецидивування та тяжкість перебігу захворювання. Запропоновані констеляційна таблиця та алгоритм діагностики можуть широко використовуватись в практичній охороні здоров’я. Схеми лікування логічно витікають з проведеного комплексу діагностичних досліджень, мають індивідуальний, диференційований підхід. Отже, робота має не лише наукове значення, а й величезний практичний вихід (для гастроентерологів, педіатрів, лікарів сімейної практики). Я вважаю, що робота є цікавою, перспективною, сучасною, а її автор заслуговує на отримання Почесної премії Президента України.
Зав.кафедри педіатрії ПО Сумського державного університету Сміян О.І.

Дудник Вероніка Михайлівна

Робота Сокольник С.В. актуальна, цікава та перспективна. Вперше автором виділені основні маркери розвитку виразкової хвороби та розроблений комплекс клініко-діагностичних критеріїв формування. На основі проведених досліджень автором запропоновано та обґрунтовано необхідність диференційного підходу до лікування захворювання з метою досягнення стійкої ремісії. Дослідження виконані на високому рівні. Доведена ефективність схем лікування, що має вагоме практичне значення. Представлена робота несе безсумнівну цінність, оскільки проведений комплекс досліджень дозволяє більш глибоко проникнути в питання розвитку виразкової хвороби в дитячому віці, її омолодження за останні роки та складність у досягненні стійкої ремісії. Вважаю роботу та її автора достойними отримання Державної премії Президента України та бажаю професійних успіхів.
Зав. кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова Дудник В.М.

Колотило Вероніка Іванівна

Наукова робота присвячена дуже актуальній проблемі, адже ми знаємо, що виразкова хвороба в дітей перебігає важко, тривало, лікуванню піддається погано. Тому вважаю, що проведене автором дослідження дуже своєчасне та необхідне, дає можливість зрозуміти, що необхідно враховувати всі фактори та проводити первинний скринінг на можливе захворювання.Як практичний лікар, вважаю, що робота має практичне спрямування.