Офіційний веб сайт

Гроші та кредит

п4

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

 

Автори: Савлук М.І., д.е.н., Мороз А.М., д.е.н., Лазепко І.М., к.е.н., Пуховкіна М.Ф., к.е.н., Шамова І.В., к.е.н., Заболотна Н.Г., к.е.н., Брегеда О.А., к.е.н.

 

Гроші та кредит: 6-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2011. - 589 с.

 

Загальний тираж підручників складає 36 445 примірників.

 

Підручник витримав шість перевидань (1992, 2001, 2002, 2006, 2008, 2011 рр.), кожне наступне видання було доопрацьовано з урахуванням наукових досягнень та тих стрімких змін, які відбувалися в економіці нашої країни. Загальний тираж шостого видання складає 2 645 примірників.

У підручнику дано системний виклад грошового ринку в єдності попиту та пропозиції грошей, сформульовано положення про збалансованість всіх складових ринку як закону грошового обороту і базову передумову стабільності грошей. Дана позитивна оцінка кон'юнктурної теорії грошей Тугана-Барановського як методологічної основи розвитку сучасної монетарної теорії. Розкриті механізм формування пропозиції грошей, розглянуті найбільш складні аспекти теорії кредиту і процента.

Основні проблеми теорії грошей і кредиту розглянуті у зв'язку з розвитком вітчизняної та світової практики їх використання. Логічно завершена структуризація змісту підручника, виклад кожного розділу розпочинається з визначення цілей і наслідків його вивчення і закінчується ґрунтовним переліком завдань для самоконтролю. Наданий широкий алфавітно-предметний покажчик.

Крім основного підручника відповідно до його змісту підготовлено навчально-методичні посібники та посібники для самостійного вивчення цієї дисципліни для студентів різних спеціальностей.

Підручник широко використовується в навчальному процесі Київського національного економічного університету та інших вузів економічного профілю та практиці банківської діяльності при розробці нормативно-правового забезпечення на мікро- і макрорівнях.

 

Громадське обговорення підручника відбулося 29 вересня 2017 року о 12.00 на засіданні Вченої ради Одеського національного економічного університету за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 8 .

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Кірєєва Катерина

Підручник «Гроші та кредит» за науковою редакцією М.І. Савлука є уособленням величезного наукового потенціалу, досвіду і практичних досягнень наукового керівника та колективу авторів, які зробили вагомий внесок в розвиток теорії та практики таких складних економічних явищ, як гроші та кредит, особливостей їх регулювання. Досвід розкритий у Підручнику є національним багатством, оскільки допомагає викладачам, студентам, практикам відшукати необхідні аргументи і приклади для висвітлення характеру функціонування грошей та кредиту, важливості їх регулювання. Наведені приклади розвитку грошової системи, інфляції та кредитних відносин та зроблені висновки в Підручнику «Гроші та кредит» суттєво допомагають викладачам підготувати якісні, інформативні лекції.
Викладач кафедри банківської справи КНТЕУ Кірєєва Катерина бажає висловити щиру подяку науковому колективу авторів Підручника «Гроші та Кредит» за випуск незамінного помічника викладача у підготовці лекцій, практичних занять, формулювання наукових статей та вважає що цей підручник заслуговує на присудження Державної премії України з науки і техніки 2017 р.

Любомир-Роман Камінський, голова САР

Підручник “ Гроші та кредит” за науковою редакцією М.І.Савлука - безперечно кращий підручник за 4 роки навчання у ДВНЗ "КНЕУ ім. В.П.Гетьмана". Більшість студентів притримується такої думки, оскільки авторам вдалось поєднати величезну кількість наукового матеріалу та простоту викладення, безумовно це єдиний підручник, у якому вдалося зацікавити читача, і не тільки проявити інтерес, а ще й обдумувати, аналізувати прочитане. Це безумовно книга, яка найпотужніше вплинула на формування моїх фахових знань, як студента 4-го курсу.
Я вважаю, підручник "Гроші та кредит" заслуговує на Державну премію з науки і техніки 2017 р.

Камінський Любомир-Роман, студент 4 курсу факультету фінансів "КНЕУ ім. В.П.Гетьмана", голова Студентської академічної ради факультету фінансів.

Алєксєєнко Вероніка

Ця книга стала настільною для багатьох поколінь та широкого кола читачів - студентів, викладачів, науковців і фахівців-практиків. У доступній формі ґрунтовно висвітлені закономірності грошово-кредитної сфери, розуміння яких є фунтаментом для подальшого глибинного макроекономічного аналізу. Цілковито підтримую думку, що автори підручника «Гроші та кредит», котрі невтомно працювали над його змістовним наповненням, заслуговують на визнання та гідні присудження Державної премії.

Буковинський С.А.

Підручник "Гроші та кредит" під наук.ред. М. І.Савлука підготовлений на високому науково-теоретичному та методологічному рівнях. Він є фундаментальним виданням,в якому основні проблеми теорії грошей та кредиту висвітлені у тісному зв'язку з розвитком вічизняної та світової практики їх викорстання. У ньому вперше в українській навчальній літературі досліджені складний механізм формування пропозиції грошей, внесок М. І. Тугана-Барановського в розвиток грошової теорії, роль грошей в ринковій економіці.
Підручник має ознаки наукового видання, в ньому ретельно досліджені найбільш дискусійні питання грошово-кредитної теорії, що дає можливість студентам, аспірантам, науковцям більш глибоко дослідити складні економічні процси та закономірності, які відбуваються в монетарній сфері.
Підручник "Гроші та кредит" під науковою редакцією М. І. Савлука відповідає кращим світовим зразкам навчальної літератури і тому заслуговує на присудження Державної премії України з науки і техніки 2017 р.
Буковинський С. А., к.е.н., доцент, заслужений економіст України, екс Голова Ради НБУ (01.04.2014 - 07.07.2016)

Власова Інна

У підручнику «Гроші та кредит» за науковою редакцією д.е.н., проф., М. І. Савлука системно подано методологію предмету, розкрито і досліджено основні поняття в їх взаємозв'язку і взаємозумовленості. Автори підручника вдало виокремили теми, що розкривають зміст процесів і явищ у грошово-кредитній сфері країни. Зрозумілість та доступність матеріалу для засвоєння складних питань формує у читача чітке бачення предмета дослідження. З огляду на вищевикладене, підручник «Гроші та кредит», що є фундаментальним виданням, заслуговує на Державну премію з науки і техніки 2017 р.
к.е.н., доцент афедри інвестиційної діяльності ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".

Юрій, випускник КНЕУ

Головна перевага цього підручника - він примушує читача думати. Це не лише фундаментальне зібрання інформації з усієї монетарної теорії і практики, а і багатовекторний компас наукових досліджень як для сучасних так і майбутніх науковців. Ідеї (інформація) що містяться у цьому високоякісному підручнику були покладені в основу незліченної кількості статей, книг і наукових розробок. Він не лише дає знання, а надихає на творчість.

Баріда Соломія

Підручник "Гроші та кредит" - це одна з небагатьох моїх університетських книг, яка вчить студента думати самостійно!!! Будучи студенткою КНЕУ, окрім бібліотечного екземпляру книги я купила ще один - для того щоб мати змогу працювати над матеріалом із олівцем та маркерами, вдумуючись в зміст кожного речення.
Опрацювавши книгу, зрозуміла базові логічні моделі функціонування грошей, кредиту, банківської справи, що безперечно дуже допомагає в аргументації висновків та прийнятті професійних рішень.
Це неймовірно глибока та високопрофесійна книга, яка впливає на якість життя.
Підручник "Гроші та кредит" в великій мірі вплинув на формування мого професійного світогляду та подальше рішення щодо навчання за кордоном на магістерській програмі, саме: - "Гроші та фінанси".
Висловлюю щиру вдячність колективу кафедри банківської справи КНЕУ, авторському колективу підручника та глибоку повагу професору М.І. Савлуку.

Без найменших сумнівів - підручник "Гроші та кредит" заслуговує на Державну премію з науки і техніки 2017 р.
Баріда Соломія, магістр, Гете університет (Goethe-Universität), Франкфурт-на-Майні,
Німеччина; Випускниця кафедри банківської справи КНЕУ імені Вадима Гетьмана 2015 рік.

Івасів Ігор

Підтримую присудження підручнику "Гроші та кредит" за редакцією проф. М.І.Савлука Державної премії. ХОроший підручник, який став плодом творчих зусиль цілої наукової школи.

Сергій Іванович

Випускник КНЕУ у 1998 році. Цей підручник служив джерелом знань не тільки при вивченні дисципліни "Гроші і кредит", але і інших дисциплін на 4 та 5 курсах, навчанні в аспірантурі та подальшій роботі в банківській сфері. Ця праця під редакцією М.І.Савлука більше ніж підручник, це фундаментальна наукова праця, яка глибоко розкриває усі сторони грошово-кредитної сфери. Вважаю, що підручник "Гроші і кредит" під редакцією М.І.Савлука заслуговує присудження Державної премії з науки і техніки 2017г.

Примостка О., д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджме

Підручник "Гроші та кредит" є колективною та багаторічною працею видатних науковцив. Видання гарно структуроване, зміст логічно побудованим. Викладений матеріал дозволяє досконало вивчити теоретичні підходи та практичне застосування понять та катерогій науки "Гроші та кредит". Видання заслуговує на присудження Державної премії.

Корнилюк Р.В.

Підручник "Гроші та кредит" за редакцією проф. М.І. Савлука - основоположна книга з теорії грошей, кредиту і банківництва для десятків тисяч фахівців економічного профілю, що навчались по ньому за часи незалежності України. Головними сильними рисами даної праці є:
- незмінна якість, що витримала випробовування часом;
- структурованість і повнота у подачі матеріалу;
- висока деталізація контенту, спрямована на формування економічного мислення у студентів й розуміння механізмів функціонування монетарної сфери економіки.

Підручник "Гроші та кредит" повністю заслуговує на Державну премію з науки і техніки 2017 р.

к.е.н., докторант, доцент кафедри банківської справи КНЕУ
Корнилюк Р.В.

Майорова Тетяна

«Гроші та кредит» за науковою редакцією д.е.н., проф., М. І. Савлука - це підручник розроблений із урахуванням сучасних методологічних підходів. Його теоретичний матеріал, ґрунтовні узагальнення, доцільні схеми та таблиці, доступність викладу, продуманість й оптимальність структури роблять «Гроші та кредит» концептуально цілісним, оригінальним й актуальним виданням. Ключовим завданнями рецензованого підручника є: надання методичної допомоги студентам під час підготовки до семінарських занять, полегшення їх самостійної роботи, сприяння кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, систематизація та закріплення знань, забезпечення адекватного розуміння нової термінології. Реалізувати поставлені завдання дала змогу чітка, продумана структура. Це підручник адаптований до сучасних вимог навчальної програми у системі вищої освіти і, безумовно, сприятиме глибшому оволодінню матеріалу та систематизації знань з теорії грошей і кредиту.
Підручник "Гроші і кредит" упродовж декількох десятиліть визнаний викладачами, студентами та практиками, тож прийшов час, щоб і держава гідно оцінила вклад авторського колективу під керівництвом д.е.н., професора М.І. Савлука у розвиток фінансової науки та підготовку високопрофесійних кадрів на ринку праці.
З великою повагою, студентка М. І. Савлука, М.Ф. Пуховкіної, І.В. Шамової, А.М. Мороза та інших - Майорова Т.В., д.е.н., професор, завідувач кафедрою інвестиційної діяльності ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана".

Нікітін Андрій

Вже у 1992 році перше видання зазначеного підручника показало молодій незалежній Україні якість наукової школи професора Савлука Михайла Івановича. Написано професійно, легко та зрозуміло для студентів. Мав честь викладати в КНЕУ (тоді ще КДЕУ) ще за першим виданням підручника і пам’ятаю задоволеність викладачів і студентів актуальністю матеріалу та дохідливістю його викладення. Багаторічні перевидання та долучення нових співавторів демонструє відкритість наукової школи М.І. Савлука до діалогу із молоддю та підтверджують високу якість підручника, що пронесена через роки. Не одне покоління вітчизняних банкірів більше двадцяти років успішно опановувало основи банківництва за допомогою цієї книги. Заслужена популярність підручника «Гроші та кредит» під редакцією М.І. Савлука — і за межами КНЕУ, як серед студентів, так і серед викладачів інших ВНЗ, що пізніше писали власні книжки із цього ж курсу, плідно користуючись ідеями його автора. Адже першим бути - водночас і важко, і відповідально.
Представлене видання безумовно заслуговує на Державну премію Україно з науки і техніки.
Випускник 1990 р., к.е.н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
А. В. Нікітін

Павло, випускник КНЕУ

Підготовлений авторським колективом під керівництвом Савлука М.І. підручник «Гроші та кредит» витримав 6 видань та одержав широке визнання у викладацьких та студентських колах економічних ВНЗ України, а також серед фахівців банківської системи України. Особливо варто відзначити логічну структуризацію змісту підручника, його зрозумілість та доступність до сприйняття, ґрунтовність дослідження таких економічник категорій як гроші, кредит, процент, грошовий та валютний ринки. Даний пiдручник є цiкавим та надзвичайно корисним не лише для студентів, асрірантів та викладачів, але й для фахiвцiв, якi працюють в фiнасново-кредитнiй сферi. Вважаю, що підручник «Гроші та кредит» заслуговує присудження Державної премії з науки та техніки 2017 р.

Випускник,фінансово-економiчного фаультету КНЕУ 1998 року.

Альона, випускниця КНЕУ

Даний пiдручник є цiкавим та надзвичайно корисним не лише для студентів вищих навчальних закладiв, але й для аспiрантiв та фахiвцiв, якi працюють в фiнасново-кредитнiй сферi. Матерiал підручника викладений таким чином, що стимулює читачiв глибше аналiзувати та дослiджувати проблемнi ситуацiї, якi виникають в монетарнiй сферi i на цiй основi розробляти, i формувати власнi рекомендацiї щодо вирiшення певних проблем.
Я раджу цей пiдручник для використання всiм, хто бажає досконально оволодiти сучасними монетарними iнструментами регулювання економiчними процесами.

Випускниця,кредитно-економiчного фаультету КНЕУ 2011 року.

Андрій Колотов, керівник ТОС-практики

Перехід до ринкової економіки, підвищення рівня свідомість суспільства і прагнення до розвитку та процвітання не може відбуватися без знання базових, фундаментальних основ економічної теорії, роботи банківської системи, монетарної теорії та інше. Підручник «Гроші та кредит» за науковою редакцією заслуженого діяча науки і техніки, д.е.н., проф., М.І. Савлука написаний на високому науково-теоретичному рівні і цілком відповідає сучасним вимогам до підручників, як для студентів економічних дисциплін, так і для використання і вивчення студентам будь-яких спеціальностей. Підручник "Гроші і кредит" заслуговує на Державну премію і визнання.

Юлія Плієва, генеральний директор Apple Consulting

Вважаю, що будь-який бізнесмен та підприємець потрібен мати знання в базових економічних дисциплінах, та просунуті знання - у спеціалізованих питаннях мікро- та макро-економічного характеру. Розуміння аспектів грошових відносин контрагентів, устрою кредитно-банківської системи різних моделей, та процесів формування грошей штрих є фундаментом для успішного функціонування будь-якої організації та навіть пересічної людини. Я особисто навчалась в КНЕУ, за цим підручником та у його авторів. Вважаю даний підручник важливим фундаментальним джерелом знань для студентів та досвідчених людей. Абсолютно впевнена у тому, що за змістом, стилем подання матеріалу та його цінністю, підручник "Гроші та кредит" гідний високої награди.

Ліда

Матеріали, що подані у даному підручнику, особисто мені, дали початкову базу для розуміння сутності банківської та грошової систем, що є дуже важливим для банківського працівника. У підручники все написано дуже чітко, у доступній та зрозумілій формах. Окрім цього неведено безліч таблиць та прикладів, для кращого розуміння матеріалу. Кожен читач має змогу не лише отримати корисну інформацію, а й перевірити засвоєння знань шляхом відповідей на запитання для самоконтролю, що подані в кінці кожного розділу.
Вислювлюю авторам свою вдачність і маю надію, що їх робота не залишиться поза увагою!

Костюк О.С.

Підручник "Гроші та кредит" (за наук. ред. М.І. Савлука) мені порекомендували для особистого користування та розширення економічного кругозору. У підручнику дуже чітко, конкретно розглянуті питання функціонування грошей та банків, інфляції, валютного регулювання, тому він може бути корисним не лише студентам-економістам, чи фахівцям фінансової галузі, але і усім тим, хто цікавиться сучасними змінами грошової системи, діяльністю банківської системи України.
Костюк О.С., к.б.н.

Сергій

Підручник "Гроші та кредит" за редакцією М. Савлука - одне з кращих вітчизняних економічних видань для студентів. Як колишній студент можу засвідчити, що він використовувався нами при вивченні не лише курсу "Гроші та кредит", а й ряду суміжних дисциплін. Хочу висловити глибоку вдячність авторському колективу за таке видання. Буду щиро радий, якщо вони отримають цю винагороду

Скрипинець Н.

Цей підручник є першим джерелом фінансових знань для судентів та залишається корисним практикуючим економістам та фінансистам. Хочу відзначити логічну структуру підручника, стиль викладення та зручність використання. Заслуговує поваги робота по його постійній актуалізації.
Без сумніву, авторський колектив підручника «Гроші та кредит» гідний отримати Державну премію з науки і техніки 2017 р.

Мірошніченко Лариса Дмитрівна

У своїй науковій і практичній роботі я неодноразово зверталась до підручника "Гроші та кредит" за науковою редакцією доктора економічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України професора Савлука М. І.
Цілковито підтримую висування авторського колективу підручника "Гроші та кредит" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.
к.е.н. Мірошніченко Лариса Дмитрівна

Олександр Кравчук

Підручник "Гроші та кредит" за редакцією д.е.н., професора М.І. Савлука для мене і для моїх колег студентів виявся одним з найкращих базових видань, який в доступній и вичерпній формі надав нам фундаментальні основи для формування необхідних мені у роботі знань. Логіка, зрозумілість, практичність викладання складного матеріалу дуже допомогли в освоєнні подальших прикладних курсів. Дякую!
Випускник КНЕУ.

Павло Ю.

Цей підручник написаний доступною і зрозумілою мовою. Думаю, що навіть не економіст зрозуміє її зміст. Економістам, що закінчили інститут, книга допоможе згадати те, що вже забулося. Рекомендую прочитати всім, хто цікавиться економікою, і особливо студентам економічних факультетів. Книга може служити посібником всім працівникам фінансової сфери.

Випускник 2017

Дякую авторам даного підручника.
Завдяки правильному поданню інформації опрацьовувати навчальний матеріал дуже легко та комфортно. На всі 100% впевнений що вдалим захистом диплома спеціаліста зобов'язаний сами цьому підручнику.

Юрій

Дуже добре , що цей підручник дуже вдало адаптував світову економічну теорію до наших реальних потреб та ситуацій. Це відрізняє його серед багатьох інших. те , що він витримав купу перевидань доводить , що його цінність не зникає с часом. Я вважаю , що колектив авторів зробив велику роботу и заслуговує на визнання .

Тамара Павлівна

Мені на роботі потрібні були додаткові знання за фахом "Фінанси та кредит". Порекомендували цей підручник. Дуже доступно та докладно донесена інформація в цій книзі, що допомогло мені підняти рівень компетентності в моїй сфері діяльності. Дякую авторам книги за цей підручник.

Кириллова Г.Ю.

Підручник “ Гроші та кредит” за науковою редакцією М.І.Савлука, навіть серед найкращих з підручників, виокремлюється своєю науковістю. Крім того слід додати, що не дивлячись на використання серйозного теоретико-методологічного підгрунтя, підручник написаний зрозумілою для сприняття мовою.
Підручник відіграє важливу роль у підготовці економічних кадрів відповідно до умов ринкової економіки, користується широкою популярністю не тільки серед студентів, але й серед викладачів економічних вузів та спеціальностей. Він також став у добрій нагоді багатьом науковцям та економістам-практикам, які цікавляться проблемами грошей, кредиту і банківської справи.
Враховуючи вищезазначене, підтримую підручник „Гроші та кредит» та його авторський колектив щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року

Кириллова Г.Ю. – викладач « Економічної теорії »

Молдованов М.І.

За змістом, глибиною та оригінальністю подачі матеріалу підручник „Гроші та кредит» за редакцією доктора економічних наук, професора М.І.Савлука є унікальним, новаторським фундаментальним виданням, що не має аналогів. Саме такі підручники потрібні сьогодні студентській молоді, науковцям та практикам. Безперечно, підручник „Гроші та кредит» та його авторський колектив заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.

Молдованов М.І. = Ректор Українсько-польського вищого навчального закладу “ Центрально-європейський університет”

Вера

Учебник очень хороший.Материал излагается интересно.В доступной форме обьясняются сложные положения науки.Заставляет задумыватся и мыслить.Он позволяет глубже понимать все прцессы,которые происходят в кредитно-денежной сфере.Таких бы учебников побольше,чтобы помочь студентам,как будущим специалистам,реализовать все возможности для создания действительно независимой,экономически развитой и процветающей Украины.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.