Офіційний веб сайт

Хірургічне лікування патології грудної аорти

р27

Представлено державною установою "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України".

 

Автори: Кравченко І.М., д.м.н., Попов В.В., д.м.н., Захарова В.П., д.м.н., Ємець І.М., д.м.н., Руденко Н.М., д.м.н., Фуркало С.М., д.м.н., Кравченко В.І., к.м.н., Романюк О.М., к.м.н.

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему хірургічного лікування набутої та вродженої патології грудної аорти у пацієнтів різного віку із застосуванням власних оригінальних технологій модифікацій операцій.

 Авторами проведено фундаментальні дослідження аневризмоутворення, визначені етіопатогенетичні фактори та їх зв’язок з морфологічними змінами в стінці аорти, виявлена генетична складова формування аневризм грудної аорти. Розроблені концептуально нові методики хірургії кореня аорти, що покращило виживання пацієнтів та їх клінічний стан, зменшило частоту реоперацій та розширило спектр показів до втручань.

Розроблено протокол обстеження серця плоду з використанням «сегментарного аналізу», що підвищило чутливість та специфічність фетальної ультразвукової діагностики критичних вроджених вад серця та оптимізувало перинатальну тактику ведення.

Вперше в світі розроблено і впроваджено інноваційний підхід до корекції критичних вроджених аномалій грудної аорти в перші години життя новонароджених в субадаптаційному періоді із застосуванням аутологічної пуповинної крові.

Вдосконалено сучасні альтернативні ендоваскулярні методики лікування вроджених та набутих вад грудної аорти, що сприяло покращенню безпосередніх і віддалених результатів втручань та підвищенню якості життя пацієнтів.

Світовий рівень досліджень підтверджено на міжнародних форумах в США, Європі, ПАР, Австралії, Аргентині, Канаді, Туреччині, Росії.

Економічний ефект від впровадження: зменшені витрати на хірургічне лікування хворих за рахунок зменшення терміну перебування у відділенні інтенсивної терапії на доопераційному етапі, застосування у 30-35% випадків кровозберігаючих технологій, зменшення затрат на витратні матеріали в периопераційному періоді, зменшення кількості невідкладних транспортувань  пацієнтів у критичному стані.

 

Кількість публікацій: 4 монографії, 106 статей (5 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 80 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекc = 6. . Отримано 3 патенти України на винахід, 2 деклараційні патенти на винахід. За даною тематикою захищено 2 докторських та 8 кандидатських дисертації.

 

    Громадське обговорення роботи відбулося 25 вересня 2017 року о 10.00 на розширеному засіданні Вченої ради Інституту загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України за адресою: м. Харків, в'їзд Балакірєва, 1.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Гістьтомашевский владимир.

ПРООПЕРИРОВАН ВИНСТМТУТЕ АМОСОВА 2 МАРТА 2016.ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ВОСХОДНОЙ АОРТЫ И АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА.ОПЕРАЦИЯ ШЛА БОЛЬШЕ 12 ЧАСОВ.СЕЙЧАС СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ.БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБА КРАВЧЕНКО ИВАНУ НИКОЛАЕВИЧУ И КРАВЧЕНКО ВИТАЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ. ВСЕМУ КОЛЕКТИВУ ИНСТИТУТА ЗА ПОДАРЁННУЮ МНЕ ЖЫЗНЬ-ЗА ИХ ЗОЛОТЫЕ РУКИ.

Галаган В.О. зав. СМГЦ НДСЛ "ОХМАТДИТ", д.мед.н., професор

Висловити свою думку мене спонукав один із попередніх коментарів. Колектив кардіохірургів із провідних Інститутів України досяг вражаючих результатів в хірургічному лікуванні патології грудної аорти, які отримали визнання серед фахівців у світі та достойно представлені на міжнародних форумах. Хірургічна робота включала сучасні методи дослідження етіопатогенезу даної патології, в тому числі використання генетичних (цитогенетичних, молекулярно-цитогенетичних – FISH, біохімічних) методів. Авторами використаний сучасний принцип мультидисциплінарного підходу у веденні пацієнтів із вродженими вадами серця. В мультидисциплінарну команду входив в т.ч. лікар-генетик СМГЦ НДСЛ "ОХМАТДИТ", який проводив консультування сім’ї пацієнта з наступним розрахунком генетичного ризику. Згідно розробленого алгоритму обстеження пацієнтів з ВВС була виділена в т.ч. група з конотрункальними вадами, яка потребувала обов’язкового обстеження генетика. В цю групу увійшли 49 пацієнтів з усіх областей України з повним переривом дуги аорти, у яких у 37% був виявлений синдром мікроделеції 22q11.2 (синдром Ді-Джорджі). Діагностика синдромальних генетичних форм вроджених вад серця і судин є необхідною складовою для прогнозування перебігу та розробки тактики ведення периопераційного періоду у цих пацієнтів. В роботі проведений аналіз на матеріалі госпітальної вибірки, що наводиться у роботах інших авторів David L.S. et al (Ann. Thorac. Surg. 2006; 82:1577-84), Shahriar A. at al (Cardiovas. J. 2011; 4(1): 102-104). Тому, я підтримую рекомендацію авторів роботи про необхідність супроводу пацієнтів з ВВС мультидисциплінарною командою фахівців протягом усього життя. Я вважаю, дискусія, яка розгорнулася, підтверджує актуальність, наукову новизну, фундаментальність проведених у роботі досліджень та їх велике науково-практичне значення.

Халимов А.Д.

Сердечно-сосудистый хирург, Национальный центр охраны материнства и детства, г. Бишкек, Кыргызстан.

В представленной работе отражен собственный опыт хирургического лечения патологии грудной аорты у пациентов различной возрастной категории, на основе которого разработаны и внедрены оригинальные методики диагностики и хирургического лечения, имеющие большое научное и практическое значение.

Особое место в работе занимает уникальная методика хирургического лечения пациентов в первые часы их жизни с использованием аутологичной пуповинной крови.

Результаты ближайших и отдаленных периодов хирургического лечения, а также качества жизни достойны для внедрения в повсеместную клиническую практику.

Представленная работа, несомненно, заслуживает присуждения Государственной премии.

Tania Protsenko, M.D., Ed.D.

Робота «Хірургічне лікування патології грудної аорти», що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік розглядає важливі питання розвитку наукових та клінічних досліджень пов’язаних з лікуванням та діагностикою набутих та вроджених патологій грудної аорти. Досвід та об’єм накопичених за роки роботи колективу авторів безумовно має велике практичне та наукове значення. Проте, після ознайомлення з текстом реферату роботи, вважаю за потрібне висловити зауваження стосовно порядку та способу інтерпретації, подання, обґрунтування й формулювання окремих висновків наведених в рефераті, які авторами роботи репрезентовано як результати вивчення індивідуальної генетичної складової у розвитку аневризми висхідної аорти.

1. Висновок 4 сформульований наступним чином, цитата:
«Доведена індивідуальна схильність до розвитку аневризми аорти. Наявність аденінової аллелі в гені еластину у хворих з аневризмою аорти і артеріальною гіпертензією супроводжується редукцією еластину і гіперплазією фібриллинів в еластичних мембранах стінки аорти (в 54,16% - при генотипі АА, 70,83% - при генотипі АG), при генотипі GG еластичні мембрани з редукованим еластичним компонентом зустрічались лише в 11,1% спостережень»
Передбачаю, що на думку авторів, за загальним змістом цей висновок має продемонструвати читачеві сучасний рівень досліджень та їх зорієнтованість на індивідуальний підхід до пацієнта, наукову спрямованість на вивчення фундаментальних генетичних аспектів розвитку захворювань аорти. Проте, формулювання висновку, на мою думку, має викликати відвертий подив у спеціалістів! По-перше, гени, як структурно-функціональні елементи геному фізично описуються як послідовність окремих нуклеотидів – гомологічних пар аденіну-тіміну та гуаніну-цитозину. Відповідно до фізичної та генетичної мап геному, кожному нуклеотиду кодуючого ланцюга ДНК окремого гену надається послідовний номер відповідно до позиції відносно структурних маркерів, цей номер використовується як «координата» розташування окремих функціональних «місць» в структурі гену. Тому фраза «..Наявність аденінової алелі в гені еластину …» без відповідного відсилу до позиції цього аденіну на фізичній мапі окремого гену, не дає розуміння, який конкретний клінічно значимий поліморфізм мається на увазі і який алельний стан він визначає, адже аденінів які можуть визначати аллельність конкретного гену, в послідовності цього гену може бути декілька тисяч!
І ось з цього місця, будь-який спеціаліст, знайомий з використанням молекулярно-генетичної номенклатури та відомостей про клінічну роль аллельності генів здивовано замислиться над таким формулюванням.
(Я думаю, що в залі знайдуться спеціалісти які підтримають це зауваження)

Далі по тексту висновку ми бачимо наведену статистику визначених генотипів «…в 54,16% - при генотипі АА, 70,83% - при генотипі АG), при генотипі GG еластичні мембрани з редукованим еластичним компонентом зустрічались лише в 11,1% спостережень». Значить все ж такі мають на увазі якийсь конкретний клінічно значимий поліморфізм. І далі спеціаліст обов’язково ознайомиться з текстом реферату. Дійсно, в абзаці тексту, що призваний описати результати цих генетичних досліджень, можна знайти відсил на конкретний однонуклеотидний поліморфізм (rs2071307), та навіть номер екзону гену еластину в якому він розташований.
Але у спеціалістів надалі можуть виникнути наступні питання:
Яким методом досліджували цей поліморфізм? Чи то був метедод полімеразної ланцюгової реакції чи секвенування? Як цей поліморфізм розповсюджений в світових популяціях? Чому саме цей конкретний поліморфізм привернув увагу авторів? Адже в базах даних описані і вченими досліджені декілька клінічно значимих варіантів гену ENL! Було б логічно, на мою думку, надати результати внутрішньо групового розподілу частот генотипів поліморфізму гену еластину в основній групі хворих і чи відповідав він теоретично очікуваному при рівновазі Харді-Вайнберга. Відсутність цієї інформації залишає багато питань щодо виконання і результатів цієї роботи.
Наші автори стверджують, що саме ці результати доводять і підтверджують індивідуальну генетичну схильність до розвитку аневризми висхідної аорти, ігноруючи те, що дуже часто прояви цієї хвороби пов’язані з мутаціями або поліморфізмами в інших генах, що кодують інші структурні білки та сигнальні білки (1, 2). І дуже часто прояви різних захворювань мають мультигенну основу! Тобто можуть бути пов’язанні з іншими клінічно значимими генетичними варіантами різних генів!
В тексті реферату ми не знаходимо порівняння отриманих результатів з результатами інших досліджень, статистичних даних щодо розповсюдження даного конкретного поліморфізму, - порівняння результатів з результатами інших публікацій могли би, на мою думку, покращити сприйняття результатів роботи авторів. Адже, наприклад, у США вже декілька років навіть існують програми з рутинного генетичного тестування пацієнтів з аневризмою грудної аорти (3) і результати цих досліджень вже опубліковані та знаходяться у відкритому доступі. Відповідь на ці питання і зауваження можна було вкласти в одне-два речення.
2. Далі до Висновку 5 «Синдромальні форми повного перериву дуги аорти (поєднання з мікродилецією 22 хромосоми – 22q11) зустрічаються у 37% немовлят». Знову, на мою думку, не коректне подання вже цитогенетичних результатів у висновку, адже знов лише з тексту стає зрозумілими, що відсоток 37% немовлят з переривом дуги аорти вирахуваний із загальної дослідної групи, хоча наявний спосіб подачі даного висновку, на мою думку, можна помилково інтерпретувати на всю когорту немовлят. В тексті реферату автори згадують пацієнтів з мікроделецією 22 хромосоми, проте цитогенетичний метод оцінки, який мабуть був використаний для детекції цієї хромосомної аберації і дозволяв веріфікувати синдром Ді-Джорджі у тексті не згаданий.
І знову, порівняння результатів з світовим досвідом відсутнє, що не дозволяє скласти враження про новизну і значимість отриманих результатів. Адже світовий досвід використання генетичних, молекулярно-біологічних та цитогенетичних маркерів та методів діагностики з метою подальшого використання для визначення стратегії лікування (в тому числі хірургічної) відображений у великій кількості профільних досліджень проведених протягом останніх 10-15 років. Я не буду їх наводити, але просте використання Інтернет-пошуку доводить поширеність вивчення проблематики розвитку аневризми грудного та черевного відділів аорти через призму генетичних та епігенетичних механізмів впливу на клінічну картину. Ще раз підкреслю, що порівняння світових результатів з власними було б підтвердженням актуальності вивчення проблематики та сучасності використаних підходів.

На мою думку, основна проблема роботи, яка призводить до виникнення подібних зауважень та нерозуміння полягає в тому, що шановний колектив авторів, які є визнаними спеціалістами в галузі кардіології та кардіохірургії, не приділив достатньої уваги результатам отриманим спеціалістами-генетиками чи молекулярними біологами. І певна неохайність у формулюванні висновків пов’язана, на мою думку, з бажанням просто «прикрасити бантиком» загальний об’єм клінічної роботи згадуванням використання сучасних методів діагностики. Складається враження про певну другорядність цих результатів, адже робота більш орієнтована на хірургічні та кардіологічні досягнення. Я не ставлю під сумнів достовірність отриманих генетичних результатів. Але спосіб подачі цих результатів, як мінімум у висновках, вимагав залучення спеціалістів з генетики які б могли допомогти коректно подати та обговорити результати, довести актуальність застосованої методології, її світовий рівень. Адже реферати робіт, що висуваються на Державні премії України в галузі науки і техніки читають спеціалісти різного профілю і некоректне подання та формулювання результатів у висновках щодо окремих частин роботи спотворюють загальне враження.

Літературні посилання

1. P. Pomianowski, J. A. Elefteriades / The genetics and genomics of thoracic aortic disease // Annals of cardiothoracic surgery. – 2013. – V.2(3) – P. 271-279
2. Metcalfe K. Elastin: mutational spectrum in supravalvular aortic stenosis / K. Metcalfe, A. K. Rucka, L. Smoot et al. // Europ. J. Hum. Genet.− 2000. –V.8 – P.955−963.
3. B. A. Ziganshin, Allison E. Bailey, C. Coons / Routine Genetic Testing for Thoracic Aortic Aneurysm and Dissection in a Clinical Setting // Ann Thorac Surg. – 2015. – V.100 – P.1604–1612

Захарова В.П., д.мед.н., зав.отделом патологии

От имени коллектива авторов
Уважаемая Tania Protsenko! Мы благодарны Вам за внимание к нашей работе.
К сожалению,формат реферата и очень большой объем представляемого материала не позволили нам более подробно осветить теоретическую часть работы. Воспользуюсь случаем и попытаюсь в какой-то мере восполнить этот пробел, отвечая на Ваши вопросы.
1. Генный полиморфизм мы изучали, используя метод ПЦР.
2. Выбор варианта полиморфизма был основан на результатах исследования Oliver Hanon и соавторов полиморфизма Ser422Gly в 16 экзоне гена эластина и связи его с растяжимостью сосудов эластического и мышечного типа (Hypertension, 2001;38;1185-1189). Авторами было показано, что у людей-носителей А аллели (АА, АG генотипы)растяжимость эластических (но не мышечных)артерий значительно снижалась после 50 лет. Генотип GG не ассоциировался с изменением растяжимости исследованных сосудов.
Нашей задачей было найти морфологические маркеры нарастания генетически обусловленной жесткости аортальной стенки и представить пато-морфогенез болезни, обусловленной указанными изменениями аорты.
Аорта-самый крупный эластический сосуд,и утрата его эластичности приводит к нарастанию гемодинамической травмы стенок из-за снижения эффекта систоло-диастолического моделирования диаметра просвета.Это является одним из факторов , обуславливающих формирование аневризмы. Кроме того, аорта с жесткими стенками не выполняет одной из главных своих функций - снижение систоло-диастолического градиента давления крови в ее просвете. Но для нормального метаболизма тканей в капиллярах должен быть ламинарный режим кровотока, потому основная нагрузка по обеспечению такого режима перемещается на сосуды мышечного типа (особенно - резистивные). В стенках последних в результате постоянного сокращения и расслабления гладко-мышечных клеток развивается гипертрофия медии и гиперплазия элементов интимы с сужением просвета сосудов. Поскольку этот процесс носит системный характер, в большом круге кровообращения повышается периферическое сопротивление, что приводит к развитию артериальной гипертензии,которая, как следует из наших данных, имеет достоверную связь с наличием А аллели в 16 экзоне гена эластина (Ser422Gly полиморфизм). Артериальная гипертензия, повышая давление на измененные стенки аорты, усугубляет процесс развития аневризмы аорты, замыкая патологический круг. Данная концепция, подтвержденная нашими данными была представлена на 24 европейском конгрессе патологов (Прага, 2011)и отмечена призом в числе трех лучших работ.
P.S. Хирурги, конечно, доминируют в хирургических институциях,но они же дают теоретикам пищу для размышлений и поисков, а также - операционный материал. Дай бог им и всем здоровья.

Кушнір Микола

Чудова наукова праця "Хірургічне лікування патології грудноі аорти" є результатом багаторічної науково- практичної роботи колективу відділення патології аорти Національного інституту серцево-судинної хірургії їм. М.М. Амосова АМН Украіни та співавторів, основана на Європейських стандардат з використанням сучасних технологій. Приємно, що колектив відділення відкритий до діалогу, завжди оперативно надає допомогу пацієнтам з патологією аорти . Низький уклін за Вашу роботу.
Ваш колега та пацієнт М. Кушнір.

Алла Завгородня

Колектив нашого кардіоцентру дуже багато років співпрацює з кардіохірургами Інституту серцево-судинної хірургії, зокрема, з відділенням хірургії аорти. Скільки за цей час врятовано життів, скільки надано допомоги! Ми пишаємося нашими кардіохірургами і вважаємо, що вони найкращі. Робота дуже актуальна, змістовна та потрібна лікарям-кардіологам для подальшого професійного вдосконалення. Дякуємо за ваш труд!

Шабільянов О.В..МОКЛ.Зав.кардіоцентру.

Патоморфологічні зміни стінки аорти призводять до утворення аневризми , фатального розриву аорти або розшарування її стінки. Рання діагностика, профілактика та своєчасне лікування судинних ускладнень у цих хворих є надзвичайно важливим і значно покращує якість життя і продовжує його тривалість .Саме ці проблеми якнайкраще висвітлені у даній роботі,що заслуговує на високу оцінку.

Олійник В. П .Миколаївська обл. лік. Кардіохірург

На сьогоднішній день проблема патології аорти набуває дедалі більшої актуальності тому,що при прогресуванні захворювання закінчуються трагічно.Дана робота дає відповідь на запитання про здатність сучасної кардіохірургії на належному рівні надавати допомогу таким хворим.

Дмитро Шевчук , паціент .

Ми - Українці і в ці нелегкі, для нашої країни ,часи нам є чим пишатися і насамперед це наш здобуток і наша гордість , світовий бренд нашої держави - Інститут Амосова ! Наполеглива праця колективу , впровадження новітніх технологій , розробка нових методів лікування , ставлять НДІ ім. М.М.Амосова в єдиний ряд з найрозвиненішими кардіохірургічними центрами світу . До недавнього часу , діагноз -гостре розшарування висхідної аорти ,в нашій країні був подібним до смертного вироку , поки за нього не взявся потужний коллектив спеціалістів амосівців .Впровадивши новий метод хірургічного лікування , коллектив сміливо вступив у двобій зі страшною хворобою і з честю вийшов з нього переможцем .Це не просто слова подяки , це визнання на практиці здобутків колективу кардіохірургів і персонально Кравченко І.М. і Кравченко В.І. , які 25 грудня 2016 року, після чотирнадцятигодинної операціі витягли мене з того світу і повернули до нормального , повноцінного життя !Бригада кардіохірургів зробила неможливе завдяки новій методі оперативного протезування аорти , тепер тисячі українців зможуть жити і не просто жити , а жити повноцінним життям ! Я вважаю що Державна премія - це закономірний результат плідної роботи колективу авторів , результатом якої є спасіння життів тисяч нашіх громадян , це дорогого коштує !

Марчукк О І кардіолог ВОДКЛ

Представлена робота" Хірургічне лікування патологіі грудноі аорти " має , як науковий так і практичний внесок у розвиток кардіохірургічноі допомоги дитячому та дорослому населенню Украіни. Безумовно, колектив авторів з самих провідних інститутів краіни заслуговує на Державну премію Украіни в галузі науки та техніки .

Гість Стеченко Л.О.,професор кафедри гістології НМУ

Науково-практичне дослідження "Хірургічне лікування патології грудної аорти" принесло неоціненний вклад не тільки у хірургічну науку, а й у морфологічну. Патолого-анатомічна частина роботи виконана на високому методичному рівні. З допомогою сучасних морфологічних методів проведено дослідження структурной організації аорти при аневризмі різного генезу, що дало можливість установити морфологічні критерії, які дозволяють оцінити проироду даного захворювання. Це дослідження допомогає клініцистам визначити тактику лікування хворих є своєчасним та заслуговує Державної премії України

Войнова С.Н.

15 августа мою маму, Припечко Екатерину 1951 г.р., привезли на скорой из Днепропетровска в «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова Национальной академии медицинских наук Украины». Диагноз – подострая расслаивающая аневризма грудной аорты. 16 августа проведена операция - супракоронарное протезирование восходящего отдела аорты с полудугой и ресуспензия аортального клапана. Операция прошла успешно. Но это сухие слова, которые не передают сути. А суть в том, что есть сегодня в нашем пока еще Богом хранимом отечестве такой институт. А в нем работают люди, которые каждый день творят чудо – дарят людям жизнь, используя весь свой опыт талант мастерство, вкладывая душу, возвращают нас к жизни, и не только больных, но и их родных и близких. Я была в отчаянии, везти маму в другой город с таким диагнозом было очень опасно. Но в Днепропетровске и вообще больше нигде в Украине таких операций не делают, и надежда была только на институт Н.Н. Амосова. Наш хирург - Кравченко Виталий Иванович. Я всегда буду благодарна ему за то, что он сделал для нашей семьи, за то, что делает ежедневно для сотен других людей, за то, что он есть, живет и работает в Украине. Отделению реанимации, врачам, сестрам, всему персоналу огромное спасибо за труд. Низкий поклон вам родные. Я уверена, что мои слова поддержат сотни людей, которым помогли в институте, и тысячи их родных и близких.

Людмила Капустей.-колега

немає сумніву

І. ГЕНШЛЕР, лікар-кардіохірург, місто Київ

Мені пощастило вперше ознайомитися з науковою роботою колективу авторів із Національного інституту імені М.М.Амосова на 27-му конгресі Світової організації кардіохірургів в Астані. Інноваційний підхід до хірургічного лікування патології грудної аорти, який продемонструвала група дослідників, знаменує собою, без перебільшення, революційні зміни в кардіохірургії. Високотехнологічні, концептуально нові методики хірургічного лікування кореню аорти, що представлені в цій роботі, відкривають можливості для рятування багатьох людських життів, повернення пацієнтам найціннішого дару – здоров’я. Напрямок, обраний групою українських вчених, є визнаним в усьому світі, і тому особливо важливо, що вітчизняна медична наука перебуває в тренді цього глобального процесу.

Prof. Paul R. Vogt, Klinik im Park, Zürich, EurAsia Heart

The authors made a great contribution to the field of aortic surgery. This work is a major milestone in development of aortic arch surgery in adults and children alike. The authors practically introduced these most advanced surgical and interventional methods for management of aortic arch in Ukraine.

Dr. Pierre Levis, Klinik im Park, Zürich

This is an important fundamental work. I commend the authors for their excellent results.
The development of both surgical and endovascular techniques is very valuable feature of this contribution.

Андрієвський Олександр Георгійович

Одеський Національний Медичний Університет професор Андрієвський О.Г.

Присвячена на державну премію робота Національного інституту серцево-судинної
хірургії ім. Амосова М.М. академії медичних наук України є завершеним
результатом багаторічної праці плеяди видатних українських серцево-судинних
хірургів, роботи яких представленні на багатьох міжнародних форумах.
Вважаю, що ця наукова праця заслуговує державної премії України.
Тел. (380) 0674845980

Андрієвська Світлана Олексіївна

Одеський Національний Медичний Університет професор, обласний кардіолог Андрієвська С.О.

Робота присвячена дуже цікавій та актуальній тематиці.
Ми маємо достатній клінічний досвід лікування даної складної патології. Українські фахівці знаходяться в перших рядах дослідників та розробників в лікуванні даної патології.
Вважаю, що представлена робота заслуговує державної премії України.
Тел. (380 48) 758-52-62

Данияр Аматов

Общеизвестно, что и врожденная, и приобретенная патология грудной аорты отличаются неблагоприятным исходом, низким качеством жизни. К примеру, по данным ВОЗ 37% больных с аневризмой аорты умирают в течении трех лет, после постановки диагноза пятилетняя выживаемость всего 46 % .
Данный подход к решению научно-технической проблемы хирургического лечения патологии грудной аорты, действительно является открытием, которое заслуживает широкого внимания. Работа коллектива авторов имеет как практическую, так и научную значимость для кардиохирургии. У кардиохирургов появился прорывной метод борьбы с высокой летальностью от данных патологий и возможность повысить выживаемость пациентов. А также немаловажным моментом является тот факт, что применение данного метода позволяет снизить экономические затраты на периоперационном и послеоперационном периодах лечения. Особое внимание на себя обращает внимания разработанный способ коррекции критических врожденных аномалий грудной аорты уже в первые часы с использованием аутологической пуповинной крови.
Убежден, что коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии.

Республика Кыргызстан, г.Бишкек, Национальный Центр Охраны Материнства и Детства
Детский кардиолог, асс. кафедры факультетской педиатрии Аматов Д.А.

Костянтин Вакуленко, Полтавський ОККД. гол лікар, к.м.н.

Робота групи вітчизняних авторів, що присвячена надважливій темі: жити чи не жити паціентам з тяжкою патологією грудного відділу аорти, є безумовним та блискучим досягненням української медичної та наукової галузі. Наукова праця, що увібрала в себе багаторічний досвід не одного покоління кардіохірургів, значно розширила можливості практичної медицини у підходах до лікування складних випадків враження аорти та вірогідно вплине на зниження показників летальності та повторних хірургічних втручань. На мою думку саме цей колектив авторів, що об'єднує відразу декілька провідних інститутів країни у галузі хірургії, заслуговує на те, щоб їх робота була удостоєна Державної премії України в галузі науки та техніки.

Куатбеков К.Н., Нуржанова Г.А., Байжигитов Н.Б.

Мы из Центра перинатологии и детской кардиохирургии, города Алматы. Мы длительное время совместно сотрудничаем с клиникой и авторами. Что касается темы «Хирургическое лечение патологии грудной аорты», Авторами были разработаны и внедрены в клиническую практику концептуально новые методы хирургического лечения патологии грудной аорты. В работе решена научно-техническая проблема хирургического лечения приобретенной и врожденной патологии грудной аорты у пациентов разного возраста с применением собственных оригинальных технологий модификаций операций. Мировой уровень исследований подтвержден на многих международных форумах. Мы успешно применяем данную методику и получаем эффективные результаты.
Команда авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины.

Республика Казахстан, г.Алматы. ГКП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"
Зав. отд. детской кардиохирургии КУатбеков К.Н.
Врач кардиолог Нуржанова Г.А.
Врач перфузиолог Байжигитов Н.Б.

Dr. William Novick

Professor of Surgery and International Child Health, University of Tennessee Health Sciences Center and Founder of the International Children’s Heart Foundation.

Concerning “ Surgical treatment of thoracic aortic pathology” submitted for the State prize of Ukraine in the sphere of science and technology
Presented a title “ Surgical treatment of thoracic aortic pathology” - an important contribution in the development of cardiac surgery in Ukraine.
The authors were developed and implemented in clinical practice conceptually new methods of surgical treatment of thoracic aortic pathology.
Authors have achieved very good results.
World level of the researches has been confirmed on many international forums.
The team of authors deserves to be awarded the State prize of Ukraine.

Микола Богдан, пацієнт м.Чернігів

Як ніхто інший май право сказати, що наукова робота « Хірургічне лікування патології грудної аорти», представлена колективом «Національного інституту
серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України» має важливе значення в лікуванні патології грудної аорти, сприятиме розвитку нашої медицини. В грудні 2012 року я був доставлений «швидкою допомогою» з м.Чернігова до інституту М.М.Амосова і прооперований. Діагноз: «Гостра розшаровуючи аневризма аорти». Була проведена термінова операція: «Супрокорональне протезування висхідної аорти і напівдуги з феністрацією хибного каналу». Дякуючи лікарям 8-ми годинна операція була проведена успішно. Під час реабілітації лікарями постійно надавалась необхідна допомога та консультації. Відповіді на усі мої запитання (їх було дуже багато) завжди можна було отримати у Кравченка І.М., не зважаючи на його зайнятість.
У грудні місяці ц.р. буде 5 років, як я був прооперований. Слова вдячності колективу лікарів «НІССХ ім.М.М.Амосова НАМН України», особливо Кравченко І.М., Кравченко В.І. за врятоване моє життя. Живу, працюю. 30 грудня мій другий день народження. Дана робота, на моє глибоке переконання та колектив фахівців безумовно заслуговують присвоєння Державної премії України в галузі науки та техніки.

Гість

Я работаю анестезиологом-реаниматологом в отделении кардиохирургии НЦХ им. М. Топчибашева в городе Баку. За последние 2 года у нас проведено большое количество операций с хорошими результатами у больных с патологией грудной аорты. Научно- техническая проблема хирургического лечения патологии грудной аорты является актуальной и требующей постоянного улучшения и совершенствования. На мой взгляд, столь важная работа коллектива достойна получения высокой государственной награды. С уважением, Гасанова Лала

Бондар Ніна

Я знаю про Національний Інститут серцево-судинної хірургії ї АМН України ім. М. М. Амосова не з чуток. Саме в цьому закладі в 2015 році я провела досить багато часу. Тут мені поставили діагноз - аневризма грудної аорти 6,5см. В інституті я познайомилася з чудовими кардіохірургами, знавцями своєї справи і просто чуйними людьми батьком і сином Кравченками. Це кардіохірурги від Бога. В березні 2015 року мені зробили операцію Бенталла (протезування аортального клапану та висхідної аорти) та шунтування. А потім поставили ще і кардіостимулятор.
Ще до своєї операції я знала, що операція потрібна і моєму сину. Я побачила, що в флюрографії сина, так само як і в моїй, стоїть запис, про збільшене серце. В Інституті ім. М. М. Амосова сину зробили ехо серця. Діагноз – аневризма синуса Вальсальви 6,2 см. В серпні 2015 року сину зробили операцію Дavid (протезування висхідної аорти судинним протезом із збереженням клапану).
За те, що ми з сином тепер живі і добре себе почуваємо ми в усьому завдячуємо Кравченку І.М., Кравченку В.І., Тарасенку Ю.М., Садовській І.А. та всьому колективу лікарів та медперсоналу відділення хірургічного лікування патології аорти Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова. Дякуємо їм за їх професіоналізм, золоті руки, та чуйне серце. На їх рахунку безліч врятованих життів. І зараз, коли пройшло 2 роки, ми з сином завжди можемо звернутись за порадою чи консультацією до цих кваліфікованих спеціалістів.
Найцінніше для людини це життя. Тому тема лікування та збереження людського життя є однією з найважливіших. Саме цим і займаються автори роботи «Хірургічне лікування патології грудної аорти». Честь і хвала їм за це. І звичайно, колектив авторів заслуговує на присвоєння Державної премії України в галузі науки та техніки.

Тарасюк Б.А. д.мед.н."Інститут ядерної мед. та промен.д-ки"

Авторами проведена важлива теоретична та практичну робота, що дозволило значно покращити результати лікування пацієнтів (дітей та дорослих) з патологією грудного відділу аорти. Варто зазначити, що запропонований протокол обстеження серця плоду, застосування «сегментарного аналізу» значно підвищило ефективність ультразвуковох діагностики критичних вроджених вад серця. Вперше у світовій практиці розроблено та впроваджено інноваційний підхід до корекції вроджених аномалій грудної аорти із застосуванням аутологічної пуповинної крові , що сприяло покращенню результатів оперативних втручань.
Вважаю, що колектив науковців: Кравченко І.М., Попов В.В., Захарова В.П., Ємець І.М.,Руденко Н.М.,Фуркало С.М., Кравченко В.І., Романюк О.М. заслуговують присвоєння Державної премії України в галузі науки та техніки.

Романенко А.М. Академик НАМН Украины Член-корр. НАН Укр

В Комитет по Госуд премиям

В свое время мне пришлось работать в клинике сердечно-сосудистой хирургии, руководимой Н.М. Амосовым. Поэтому я не понаслышке знаю, насколько серьезными являются заболевания, связанные с патологией аорты, и с какими рисками связаны операции на этом магистральном сосуде. Поэтому я нахожусь под впечатлением тех блестящих хирургических результатов, которых достиг коллектив авторов работы «Хірургічне лікування патології грудної аорти». Кроме того, я была приятно удивлена тем, что данное исследование не ограничилось сугубо практическим аспектом лечения патологии аорты, а обогатилось за счет изучения тонких механизмов патогенеза аневризм и расслоения аорты. В частности, были проведены генетические исследования полиморфизма гена эластина, в результате чего установлена роль наличия аденина в 16 экзоне данного гена в формировании аневризмы аорты, наряду с другими факторами. И я была свидетельницей того, как на 24 европейском конгрессе патологов эта работа была признана одной из пяти лучших. Поэтому я считаю, что коллектив авторов заслуживает присуждения
Государственной премии.

Гість

Я дуже захоплена цим проектом,і надіюсь на наші сучасні технології.

Відділ реанімації "Інститут карідіології ім.М.Д.Стражеска"

Відділення реанімації та інтенсивної терапії ДУ ННЦ"Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска" має плідну та довготривалу співпраці з медичними установами: НІССХ ім. М.М. Амосова АМН України, Центра дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України та НІХТ ім. О.О. Шалімова. Дякуючи впровадженню нових прогресивних методів лікуванні патології аорти було врятовано не один десяток життів пацієнтів з гострою патологією аорти. Представлена робота має як науковий, так і практичний внесок у розвиток кардіохірургічної допомоги. Колектив авторів заслуговує на присвоєння Державної премії України в галузі науки та техніки.
чл.кор. НАМН України, проф. Пархоменко О.М., д.м.н. Іркін О.І., к.м.н. Кушнір С.П., к.м.н. Лутай Я.М., к.м.н.Козловський В.І.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.