Офіційний веб сайт

Імовірнісна оцінка та обґрунтування залишкового ресурсу і міцності важливих елементів конструкцій

М11


Автори: Марущак П.О., Окіпний І.Б., Ясній О.П.


Представлена Тернопільським державним технічним університетом імені Івана Пулюя.


 
Вероятностная оценка и обоснование остаточного ресурса и прочности ответственных элементов конструкций


 Авторы: Марущак П.О., Окипный И.Б., Ясний О.П.


 


Probabilistic estimation and substantiate of remaining reliability and durability of important elements of constructions


Authors: Maruschak P., Okipny I., Yasniy O.


 


Кількість публікацій:88 наукових робіт (50 статей, в т.ч. 11 одноосібних, 38 тез доповідей (20 англомовних).


 


Авторами розроблено методологію оцінки імовірності руйнування елементів конструкцій на основі чисельного моделювання пружного рівноважного стану тіла з тріщиною із використанням двопараметричного критерію руйнування та врахуванням статистичних характеристик параметрів навантаження, механічних властивостей, геометрії конструкції та розміру тріщини.


Розроблено методики і експериментально досліджено вплив експлуатаційних факторів (частоти навантаження, температури), на деградацію мікроструктури і характеристики механічних властивостей матеріалів за умов втоми-повзучості.


Підвищено достовірність прогнозування довговічності та міцності елементів конструкцій з тріщинами за експлуатаційних навантажень, запропоновано метод підвищення їх міцності шляхом попереднього термомеханічного навантаження.


Результати досліджень впроваджено на провідних підприємствах промисловості України: АНТК ім. Антонова, МК "Азовсталь", Рівненській АЕС.