Офіційний веб сайт

Індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин

М59

Автор: Прохорова С.І.

Представлена Донецьким ботанічним садом НАН України.

Кількість публікацій: 33 наукові публікації, в т.ч. 1 монографія, 8 статей, 19 тез доповідей, 5 патентів України.

Загальний індекс цитування робіт претендент - 0,029.

Автором розроблено новий метод екологічної оцінки стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин, що є внеском в сучасний прикладний напрямок екології рослин – фітоіндикацію. Сутність та новизна методу полягає в тому, що для індикації стану техногенного середовища запропоновано використовувати не весь спектр мінливості рослин в антропогенно трансформованих екотопах, а лише окремі її відносні величини, модулі морфологічної мінливості, найбільш показові стосовно причинно-наслідкового прояву взаємозв’язку їх з техногенним середовищем. Запропоновано робочу схему використання модулів мінливості судинних рослин як біомаркерів для індикації стану техногенного середовища. Розроблено методику складання фітоекологічних схем-карт місцевості на прикладі м. Донецька та Донецької області.

З метою впровадження розробленого способу фітоіндикації стану техногенного середовища у систему екологічного моніторингу антропогенно забруднених територій запатентовано 2 способи оцінювання стану техногенно трансформованого середовища з використанням морфологічних маркерів синантропних видів рослин та спосіб фітоекологічного картування техногенно забруднених територій.

Запропонований спосіб дозволяє якісно та легко оцінити ступінь забрудненості середовища без використання складних дорогих пристроїв, розширити видовий асортимент фітоіндикаторів, які є повсюдно розповсюдженими не тільки на території Донецької області, але і в усьому світі, що робить спосіб універсальним для будь-яких антропогенно трансформованих територій, наочно оцінити різні рівні забруднення території.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

Научная работа С. И. Прохоровой выполнена в направлении поиска новых перспективных методов биоиндикации состояния окружающей среды. Эта проблема очень актуальна и ей посвящено множество научных работ во всем мире. Но представленная работа является оригинальной. Автором впервые детально изучено морфологическую изменчивость 6 синантропных видов растений, распространенных в техногенных экотопах на юго-востоке Украины, с точки зрения ее биоиндикационной информативности. Тщательно проведенный корреляционный анализ собранного автором в полевых условиях исходного материала позволили впервые выявить определенные экологические закономерности во взаимоотношениях растений со средой, что позволяет использовать эти растения, и даже отдельные их признаки (длина, ширина листа, высота растения и т. д.) в биоиндикационных целях. С. И. Прохоровой предложен модульный подход к использованию признаков морфологической изменчивости с целью биоиндикации. По материалам данной работы автором успешно защищена диссертация.
Автором данной научной работы сделан определенный вклад в разрешение теоретических проблем экологии растений в техногенно загрязненных регионах, кроме того, работа имеет большое практическое значение. Значительный объем собранного и проанализированного материала, современная методическая база при выполнении работы обеспечили обоснованность и достоверность выводов. Безусловно, считаю, что С. И. Прохорова заслуживает на присуждение ей премии Президента Украины для молодых ученых.

Зав. отделом природной флоры
Донецкого ботанического сада НАН Украины
Доктор биологических наук, В. М. Остапко

Машталер О. В.

На сучасному рівні екологічного стану довкілля в регіонах з величезним антропогенним навантаженням на природне середовище проблеми пошуку адекватних маркерів, що відображають реакцію рослинних організмів на забруднення, є, безумовно, актуальними та перспективними. Наукова робота С. І. Прохорової захоплює своєю компактністю, чіткістю завдань, програми та методики досліджень і конкретністю висновків. Автор провела комплексні дослідження біоекологічних особливостей 6 модельних видів рослин, що є одними з найбільш розповсюджених у порушених місцезростаннях не тільки Донецької області, але й усього світу. Тому результати з фітоіндикації, отримані Світланою Ігорівною на прикладі південного сходу України, виходять за регіональні межі, що багаторазово підвищує науково-практичну цінність даної роботи.
Сукупність отриманих автором роботи даних, їх новизна, глибина досліджень, об’єм, численні апробації результатів, які захищені пятьма патентами на корисні моделі та викладені у 33 наукових публікаціях, з яких 1 монографія та 8 статей, дозволяють зробити висновок, що С. І. Прохорова є сформованим спеціалістом в галузі фітоекології та заслуговує на отримання премії Президента для молодих учених.
Доцент кафедри ботаніки та екології
біологічного факультету Донецького
національного університету, к.б.н. О. В. Машталер

Е.В. Кочина, ассистент кафедры "ПЭ и ООС" ДонНТУ

Научные исследования Прохоровой С.И. посвящены интересному и перспективному направлению в области мониторинга состояния окружающей природной среды – индикации состояния техногенной среды на основании изменчивости морфологических признаков сосудистых растений. Результаты проведенных исследований подкупают значительным объёмом выборки и разнообразным спектром изученных экотопов. На основании анализа обширного фактического материала, его детальной статистической обработки автором впервые разработаны модули морфологической изменчивости сосудистых растений, которые могут с успехом использоваться в качестве маркеров для оценки состояния техногенно трансформированной среды. Особо следует отметить составленную Прохоровой С.И. 4-блочную схему, в которой модули представлены в понятном и удобном для использования виде.
Как известно, в настоящее время для оценки состояния отдельных компонентов окружающей природной среды (атмосферного воздуха, почвы, водных ресурсов) используются преимущественно нормативы, базирующиеся на санитарно-гигиенических ПДК, которые являются несовершенными, поскольку не учитывают целый ряд факторов (воздействие на растения и животных, влияния микроклимата и т.п.). Именно поэтому, развитие такого направления мониторинга как фитоиндикация является актуальным и будет способствовать разработке и внедрению в национальную систему нормирования антропогенной нагрузки на окружающую природную среду новых экологических нормативов вместо действующих санитарно-гигиенических.
Заслуживает уважения работоспособность и настойчивость в достижении поставленных целей: за непродолжительный период Прохоровой С.И. проделана большая работа, издан значительный объём публикаций, включая монографию и 5 патентов, защищена кандидатская диссертация. Учитывая выше изложенное, считаю, что С.И. Прохорова заслуживает присуждения стипендии Президента Украины для молодых учёных.

О.М. Шевчук

У сучасному мінливому антрпогенному середовищі пошук доступних технічно незатратних маркерів стану техногенного забруднення є дуже актуальним завданням. З огляду на це, запропоновані С.І Прохоровою метод фітоіндикації та маркери стану забруднення повнісю відповідають поставленим вимогам.Для індикації автором обрано таку ознаку як мінливість судинних рослин і експериментально обгрунтовано модулі морфологічнох мінливості, які є показовими для певного типу техногенного забруднення. Такий спосіб дозволяє швидко та якісно оцінити ступніь забруднення середовищами без використання складних технічних пристроїв та проведення тривалих лабораторних аналізів не тільки в Донбасі, а й у бідь-якій промисловій зоні країни. 2 способи оцінювання стану техногенно трансформованого середовища та спосіб фітоекологічного картування запатентовані. Важливе практичне значення має розроблена Прохоровою С.І. методика складання фітоекологічних схем-карт місцевості, яка апробована автором на території Донецької області та м. Донецьк.
Зважаючи на високий науковий рівень проведених досліджень з індикації стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин, суттєве теоретичне та практичне значення, вважаємо, що Прохорова С.І. заслуговує на присудження їй премії Президента для молодих учених.
зав. відділом мобілізації рослинних ресурсів
Донецького ботанічного саду НАН України, к.б.н., с.н.с.
О.М. Шевчук

А. К. Поляков

В последнее десятилетие большое внимание состоянию окружающей среды уделяют ученые разных специальностей и общественность. Это связано с развитием разных отраслей производства и отставанием внедрения в производство экологически чистых технологий и способов контроля за состоянием окружающей среды. Тем более, что способы контроля должны базироваться, в первую очередь, на использовании современных приборов и химических реактивов, которые для большинства структур на сегодня являются труднодоступными. Поэтому работы по поиску дешевых, доступных и точных методов оценивания качества среды являются очень актуальными. Данная научная работа посвящена разработке новых широкодоступных методов фитоиндикации. Работа Светланы Игоревны является, безусловно, актуальной и находится в русле решения важной проблемы оперативной диагностики уровня и характера загрязнения природной среды в техногенно трансформированных зонах промышленного юго-востока Украины. В качестве биомаркеров автор использовала 6 характерных видов сосудистых растений, распространенных в составе различных природных и антропогенно трансформированных растительных сообществах юго-востока Украины. При этом главным аргументом для своих выводов С. И. Прохорова выбрала не традиционные абсолютные статистические показатели, и их соотношение, как сопряженных элементов. На этом основании ею были обоснованы модули морфологической изменчивости, которые положены в основу впервые предложенной схемы индикации техногенной среды. Диагностика в таких категориях имеет научную и природоохранную перспективу и найдет свое место в системе эффективного оценивания современного состояния и траектории развития природных экосистем в условиях критических техногенных нагрузок.

Ведущий научный сотрудник
отдела дендрологии и цветоводства
д.б.н. А. К. Поляков

А. К. Поляков

В последнее десятилетие большое внимание состоянию окружающей среды уделяют ученые разных специальностей и общественность. Это связано с развитием разных отраслей производства и отставанием внедрения в производство экологически чистых технологий и способов контроля за состоянием окружающей среды. Тем более, что способы контроля должны базироваться, в первую очередь, на использовании современных приборов и химических реактивов, которые для большинства структур на сегодня являются труднодоступными. Поэтому работы по поиску дешевых, доступных и точных методов оценивания качества среды являются очень актуальными. Данная научная работа посвящена разработке новых широкодоступных методов фитоиндикации. Работа Светланы Игоревны является, безусловно, актуальной и находится в русле решения важной проблемы оперативной диагностики уровня и характера загрязнения природной среды в техногенно трансформированных зонах промышленного юго-востока Украины. В качестве биомаркеров автор использовала 6 характерных видов сосудистых растений, распространенных в составе различных природных и антропогенно трансформированных растительных сообществах юго-востока Украины. При этом главным аргументом для своих выводов С. И. Прохорова выбрала не традиционные абсолютные статистические показатели, и их соотношение, как сопряженных элементов. На этом основании ею были обоснованы модули морфологической изменчивости, которые положены в основу впервые предложенной схемы индикации техногенной среды. Диагностика в таких категориях имеет научную и природоохранную перспективу и найдет свое место в системе эффективного оценивания современного состояния и траектории развития природных экосистем в условиях критических техногенных нагрузок.

Ведущий научный сотрудник
отдела дендрологии и цветоводства
д.б.н. А. К. Поляков

Гість

Численні наукові праці Прохорової С.І. присвячені розробці способів високоякісної і надійної оцінки стану навколишнього середовища за допомогою рослин-біомаркерів. З цією метою автором вперше в Україні прийнято як найбільш інформативні параметри, що відображають загальну реакцію рослин на ступінь забруднення навколишнього середовища, не середні значення морфологічних ознак, і не терати, а статистичні характеристики відносної мінливості деяких, специфічних для виду, органів рослин. Досліджено біоекологічне особливості і мінливість морфологічних ознак модельних синантропних видів рослин, які дозволяють їм успішно поширюватись в техногенних екотопах, пристосовуючись до екологічних умов, що формуються на порушених промисловістю землях південного сходу України. При цьому автором встановлено прямий кореляційний зв’язок між відносною мінливістю морфологічних індикаторних ознак біомаркерів та фактичним техногенним забрудненням. Вперше складено екологічні схем-карти м. Донецька та Донецької області з використанням модулів морфологічної мінливості модельних видів-індикаторів. Виявлено індикаційно-діагностичну роль досліджених синантропних видів рослин та їх угруповань в техногенних екотопах. Вперше розроблено робочу схему використання модулів морфологічної мінливості синантропних видів рослин в якості біомаркерів для інтегрованої індикації стану техногенного середовища на південному сході України.
Наукова робота Прохорової С.І. виконана на високому науково-методичному рівні і відкриває нові можливості ефективної оцінки екологічного стану техногенно змінених територій України.
Зважаючи на високу наукову і практичну цінність роботи «Індикація стану техногенного середовища по мінливості судинних рослин», висловлюємо переконання, що її автор Прохорова Світлана Ігорівна заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Зверковський Василь Миколайович, докт. біол. наук, професор каф. геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
Дубіна Антоніна Олександрівна, канд. біол. наук, доц. каф. геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

Е. М. Харин

Работа С. И. Прохоровой «Индикация состояния техногенной среды по изменчивости сосудистых растений» посвящена мониторингу и оценке состояния окружающей среды, подверженной техногенному воздействию. Предложенный метод фитоиндикации импонирует прежде всего своей простотой, объективностью и дешевизной. Метод не требует применения технических средств и позволяет быстро оценить масштаб техногенных загрязнений на больших территориях. Кроме научной, предложенный нетрадиционный метод оценки степени загрязнения окружающей среды, имеет большую практическую ценность: визуальная оценка состояния окружающей среды и фитоэкологическое картографирование очень удобны при планировании экологических мероприятий и мониторинге эффективности этих мероприятий после их реализации.
Считаю, что молодой, перспективный ученый С. И. Прохорова достойна присуждения ей премии Президента Украины.

Главный специалист отдела новых проектов
управления по охране окружающей среды
дирекции по промышленной безопасности и экологии
ООО "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Е. М. Харин

Радионова О.И., инженер, выпускница ФЭХТ ДонНТУ

Я часто посещаю экологические сайты Донецка и других городов, но экологических карт встречаю мало (за исключением Москвы), и большинство из них не внушают особого доверия. В работе С.Прохоровой карты, по-моему, самые лучшие. Необходимо только их доработать, чтобы они покрывали всю территорию города и области.
Кроме того, насколько я поняла, ее метод может использовать любой желающий для построения экологических планов своего района, участка и т.д. Было бы хорошо, если бы С.Прохорова где-нибудь опубликовала свой способ на простом языке, понятном для широкой общественности.

В.К.Тохтарь, д.б.н., с.н.с.

Прохоровой Светланой Ивановной разработан новый метод экологической оценки состояния техногенной среды по характеру изменчивости морфологических признаков модельных видов растений, что является существенным вкладом в разработку современных критических технологий по фитоиндикации. Новизна метода состоит в том, что для анализа состояния техногенной среды используются лишь отдельные величины, модули, которые наиболее полно характеризуют взаимосвязи их с техногенной средой. Удачным воплощением научных изысканий С.И. Прохоровой является предложенная схема использования модулей морфологической изменчивости сосудистых растений как биомаркеров для индикации состояния техногенной среды. Существенным моментом внедрения в работе стала разработка методики составления фитоэкологических картосхем местности на юго-востоке Украины. Считаем, что работа актуальна, имеет высокую научную значимость и новизну, а ее автор - С.И.Прохорова достойна присуждения ей стипендии Президента Украины.

Директор Ботанического сада Национального исследовательского университета «Белгородский государственный университет», доктор биологических наук, профессор В.К.Тохтарь

Зам. директора по научной работе Ботанического сада Национального исследовательского университета «Белгородский государственный университет», доктор сельскохозяйственных наук. профессор, академик АНИРР В.Н.Сорокопудов

И. В. Агурова, к.б.н.

Работа производит хорошее впечатление, поскольку автором проделан большой объем работы и все исследования выполнены на настоящем биогеоценотическом уровне. Работа очень актуальна, можно говорить о том, что в фитоиндикации открываются новые возможности. Внедрение в практику предложенных Светланой Игоревной методов экологической оценки загрязнения именно с учетом фитоиндикационного подхода позволит получить наиболее полную, объективную и точную картину антропогенного загрязнения среды. Растения являются наиболее чувствительными, показательными и, что немаловажно в условиях современного кризиса, удобными и дешевыми объектами для проведения индикационных исследований. Причем наиболее перспективным оказывается оценивание экологического состояния экотопов не по специально выращенным растениям-индикаторам, а именно по дикорастущим (синантропным) растениям, которые непосредственно выросли и существуют в нарушенном месте. Использование впервые выделенных С. И. Прохоровой модулей морфологической изменчивости растений позволяет оценить состояние среды с учетом всех загрязнителей, а не только определенных элементов, как, например, при исследованиях накопления химических веществ в растениях. Это и доказано автором в данной научной работе. Думаю, что уровень самой работы, многогранность исследований, математический аппарат, который был использован, свидетельствует о том, что С. И. Прохорова – сформированный специалист и заслуживает присуждения ей премии Президента для молодых ученых.

А. И. Хархота, к.б.н., с.н.с.

Индикация состояния техногенной среды по изменчивости сосудистых растений является принципиально новой разработкой в экологическом мониторинге, поскольку существующие системы слежения за уровнем загрязнения окружающей среды, как правило, базируются на технических способах, вообще не принимая во внимание биоиндикационных подходов. Например, в настоящее время мониторинг атмосферного воздуха г. Донецка представляет собой процесс, который включает в себя непрерывный контроль содержания наиболее значимых загрязняющих веществ на территории города и оперативную обработку данных. Однако, выбрасываются сотни самых разнообразных веществ, они вступают во взаимодействие друг с другом. Есть синергизм, антагонизм, аддитивное действие. И, в конце концов, выброс может действовать совершенно иным образом в комплексе разнообразных загрязнителей. А вот когда мы судим о загрязнении и его влиянии на живой мир по каким-то фитоиндикационным признакам, это будет точно, потому что растения непрерывно улавливают загрязнители и очень чутко реагируют на изменение внешней среды. И очень важным является задание найти те признаки, которые наиболее четко будут отражать степень изменения окружающей среды. Вот поэтому я считаю, что работа Прохоровой С. И. очень актуальна. Автор нашла такие признаки, объединила их в модули и выделила четко, какие из них можно использовать и в каких условиях для того, чтобы определить степень техногенного влияния на окружающую природы. Очень важно, что она выделила не только абсолютные показатели, но и относительные. Относительный показатель часто является более стабильным, показательным и надежным. Благодаря такой огромной работе (160 геоботанических описаний, 93 техногенных экотопа, 33 опытных участка) ей удалось создать карты-схемы экологического состояния города Донецка и Донецкой области.
Я считаю, что эта работа является самостоятельным, законченным научным исследованием с применением методик, которые соответствуют поставленным задачам, а ее автор заслуживает присуждения ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых.

Сафонов Андрій Іванович, к.б.н.

Шановній Світлані Ігорівні притаманні риси справжнього дослідника-експериментатора: прагнення детально всебічно визначати процеси та мати змогу не тільки угледіти, а й довести доцільність певного блоку результатів та системи їх впровадження у науково-технічний процес.

Ще студенткою Світлана Ігорівна мала багато нагород у тому числі премію Президії НАН України за наукову роботу, у аспірантурі вчасно захистила дисертацію, стала мамою та ПРОДОВЖУЄ активно працювати у науковій сфері.

Розроблена тематика роботи дуже цікава та потребує підтримки, не має прямих запозичених аналогів, а матеріали, що висуваються на здобуття Премії, – є відбитком багаторічної кропіткої праці С.І. Прохорової.

Жуков Сергей Петрович, к.б.н.

Актуальность работы С. И. Прохоровой обусловлена динамичностью развития синантропной флоры и необходимостью комплексной оценки техногенной нагрузки на живые организмы с учетом возможных взаимодействий токсикантов, а не только по одномерным инструментальным показаниям. Особый интерес вызвали полученные в результате применения разработанных модулей морфоизменчивости Анизанты кровельной картосхемы, в какой-то степени похожие на данные из ТЕРКСОП области по суммарному загрязнению, но есть и отличия, в частности, по району между Донецком и Мариуполем, где находится много открытых разработок полезных ископаемых, и дан более высокий уровень оценки техногенной нагрузки этого района, что может отражать как изменения за прошедшие 20 лет, так и биологическое «преломление» оценки загрязненности. Проведенные исследования имеют научную новизну, теоретическое и практическое значение.

Глухов Александр Захарович, чл.-кор. НАН Украины

С. И. Прохоровой собран огромный интересный и информативный материал по теме научной работы «Индикация состояния техногенной среды по изменчивости сосудистых растений». Методы фенотипической индикации для оценивания состояния фитоценозов и ценопопуляций с использованием морфологических признаков растений, функция которых коррелирует с определенными факторами среды настолько, что они могут служить как определенные биомаркеры, и их можно использовать для оценивания состояния окружающей среды, на сегодня являются очень актуальными и экономически выгодными. Автор в своей работе проверяет возможность использования этого нетрадиционного подхода к решению проблемы мониторинга и контроля загрязнения среды промышленными выбросами. С. И. Прохоровой хорошо изучено состояние вопроса по литературным источникам и другим новейшим информационным базам, самостоятельно и настойчиво проведено детальное исследование распространения и экологических особенностей синантропных видов растений на территории юго-востока Украины.
Как научный руководитель Светланы Игоревны, могу сказать, что за период учебы в аспирантуре и работы в Донецком ботаническом саду НАН Украины, она зарекомендовала себя как заинтересованный человек, который стремится получить знания и, самое главное, реализовать их. Мне понравилось ее трудолюбие, настойчивость, добросовестность при проведении исследовательской работы и, самое главное, стремление усвоить все новое, что появляется на сегодняшний момент. Я считаю, что это – подготовленный специалист высокого уровня в области фитоиндикации.