Офіційний веб сайт

Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам

м18

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського

Автор: Костенко П.П., к.т.н., Славко О.Г., к.т.н.

Авторами створено інформаційні технології обробки мережевих даних в інфокомунікаційних системах, які спрямовані на підвищення техніко-економічної ефективності експлуатації інформаційних систем, побудованих на базі комп’ютерних мереж та реляційних баз даних, за рахунок зменшення впливу кіберзагроз на механізми функціонування систем передачі, обробки та зберігання даних.

Авторами розроблено методи параметричної ідентифікації математичних моделей процесів передачі даних на основі локальної моделі керованого процесу, оптимізації запитів до баз даних на основі дискретного алгоритму локальної моделі керованого процесу, перехоплення та блокування мережевих пакетів на основі технології Windows Filtering Platform.

Запропоновано нові підходи у параметричній ідентифікації математичних моделей процесів передачі мережних даних, керуванні перевантаженнями в буферних чергах мережних маршрутизаторів в задачах уникненні DoS- і DDoS-атак, зовнішньої оптимізації синтезу SQL-запитів за умов інформаційної невизначеності структури баз даних в задачах компенсації впливу кібератак на автоматизовані системи управління робочим місцем, ідентифікації вмісту мережевих пакетів на мережевому та транспортному рівнях моделі OSI в задачах захисту від Adware загроз.

 

Кількість публікацій: 50, в т.ч. за тематикою роботи навчальний посібник, 27 статей (11 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 49 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано патент України на корисну модель та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Дмитренко Роман Олександрович

Інформація на даний час розвитку суспільних відносин переходить з площини надання нових знань в площину матеріальну, площину економічних відносин та сприймається суспільством як одиниця виміру матеріальних благ. За таких умов інформація, як універсальна грошова одиниця, є предметом незаконного використання чи заволодіння. Питанням регулювання обміну інформацією в кіберпросторі займаються спеціальні відділи і департаменти правоохоронних органів.
На превеликий жаль, злочинців не зупиняє кримінальна відповідальність за скоєння протиправних дій в кіберпросторі – кіберзлочинів. Зловмисники постійно вдосконалюють технології заволодіння, пошкодження, незаконної зміни інформації.
В даній праці показано вирішення трьох задач:
1) розробка інформаційної технології (ІТ) уникнення перевантаження трафіку для запобігання DoS та DDos на основі механізмів QoS;
2) розробка інформаційної технології підвищення швидкості функціонування SQL-запитів для протидії кібератакам на інформаційні системи;
3) розробка інформаційної технології перехоплення та блокування трафіку на основі структурного та сигнатурного аналізу для блокування AdWare загроз.
Останній напрям взагалі є флагманським рішенням в забезпеченні кіберстійкості систем.
Вважаю, що дана наукова праця є актуальною, перспективною та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Дмитренко Роман Олександрович,
Керівник відділу системного адміністрування
ТОВ "Прософт"

Явтушенко Наталія Олексіївна

Розробка теоретико-методологічних основ інформаційної технології уникнення перевантаження трафіку для запобігання DoS та DDos основі механізмів QoS та впровадження відповідних інструментальних засобів, адаптація концепції ЛМКП до дискретних систем керування та розробка на її основі ІТ підвищення швидкості функціонування SQL-запитів для протидії кібератакам на інформаційні системи (ІС), а також розробка ІТ перехоплення та блокування трафіку на основі структурного та сигнатурного аналізу для блокування AdWare загроз є актуальними задачами, вирішення яких дозволить покращити рівень стійкості інформаційних систем до кіберзагроз за рахунок керування інформаційними потоками у реальному часі та підвищити показники швидкості обробки інформації в ІС, які використовують реляційні бази даних, в умовах параметричної невизначеності та нестаціонарності процесу передачі даних, що в свою чергу, покращить якість QoS.
Вважаю, що наукова праця має наукову новизну та практичну цінність і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Явтушенко Наталія Олексіївна, керівник відділу аналітики, звітних та систем керування ТОВ "Ріверсофт"

Сич Максим Володимирович

Стрімке збільшення навали кіберзагроз обумовлює необхідність удосконалення існуючих і розробки нових, більш потужних засобів захисту від кібер-атак на інформаційно-комунікаційні системи і мережі.
Наукова робота авторів к.т.н., доц. П.П. Костенка та к.т.н., доц. О. Г. Славко та є актуальною та спрямована підвищення ефективності комп’ютерних мереж передачі даних за рахунок інформаційних технологій обробки мережного трафіку та інформаційних потоків, зокрема для вирішення проблем, пов’язаних із боротьбою з кіберзлочинністю.
Зокрема, є надзвичайно важливим розробка методу перехоплення та блокування трафіку на мережевому та транспортному рівнях моделі OSI на основі структурного та сигнатурного аналізу для блокування Adware загроз, які спричиняють значні збитки і становлять реальну загрозу для інтернет-користувачів та інформаційних систем і мереж.
Вважаю, що робота "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" авторів Славко О.Г., Костенко П.П. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Сич Максим Володимирович, DevOps ТОВ "Тікетсофт"

Джага М.Б.

Сучасні інформаційні системи надають можливість створити сприятливе інформаційне середовище для контролю та підтримки ділової діяльності організації, аналізу і моніторингу технологічних процесів підприємств. Головними критеріями в оцінці інформаційних систем стали достовірність, своєчасність, повнота та корисність інформації для прийняття рішень. Динаміка зміни навколишнього світу виділяє швидкість отримання інформації, як найзначущіший показник.
Зростання інформаційних технологій в Україні, як і в усьому світі, зумовило не тільки швидкий розвиток і ефективне застосування інформаційних мереж в науковій, бізнесовій, підприємницькій діяльності та в повсякденному житті, а й зростання нових загроз. Інформаційно-комунікаційні технології впроваджуються і розвиваються набагато швидше, ніж законодавці та відповідні правоохоронні органи можуть реагувати на це зростання.
Отже, робота Костенко П.П. та Славко О.Г. у якій поставлено за мету забезпечення підвищення рівня функціонування комп’ютерних мереж передачі даних за рахунок інформаційних технологій контрою мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам.
Запропоновані в роботі моделі та методи віднайшли себе в програмних алгоритмах доведених до рівня інструментальних засобів. Ефективність останніх обґрунтовано теоретично і підтверджено практично, про що свідчать акти впровадження.
Вважаю, що наукова праця «Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам» авторів Славко О.Г. і Костенка П.П. є актуальною, має наукову новизну та практичну цінність, і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Джага Михайло Богданович, .net Back-End, DBA MSSQL розробник ТОВ "Пауерсофт"

Мельников Андрій Володимирович

В даній науковій роботі, що представлена на здобуття премії Президента України, авторами розглядаються актуальні задачі, вирішення яких дозволяє покращити рівень стійкості інформаційних систем до кіберзагроз за рахунок керування інформаційними потоками у реальному часі та підвищити показники швидкості обробки інформації, що в свою чергу, покращує якість QoS в реальних умовах функціонування комп’ютерних мереж.
В роботі розроблено інформаційну технологію забезпечення QoS на рівні TCP/IP-стеку із використанням параметричної ідентифікації на основі нової концепції локальної моделі керованого процесу передачі даних, що дозволяє підвищити ефективність керування передачею даних у комп’ютерних мережах для уникнення DoS- і DDoS-атак Розроблено програмне забезпечення, що реалізує перехоплення SQL–запитів з можливістю їх редагування та дозволяє адміністраторам інформаційних систем проводити заміну запитів без встановлення додаткових програмних модулів захисту від кібератак. Розроблено метод перехоплення та блокування пакетів мережевого та транспортного рівнів моделі OSI в задачі уникнення Adware загроз для підвищення ефективності та безпеки веб-серфінгу. Запропоновані і реалізовані у роботі методи розв'язання задач забезпечення належного рівня QoS, оптимізації SQL-запитів та блокування Adware-загроз виконані на достатньому науковому рівні, пройшли верифікацію на експериментальному рівні та підтверджені практичним застосуванням.

Вважаю, що дана наукова праця є актуальною, перспективною та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Мельников А.В. Директор ПП "Світ"

Бадіца Р.О.

Представлена робота розв’язує актуальну науково-практичну задачу компенсації впливу кібератак на автоматизовані системи управління робочим місцем, за рахунок зовнішньої оптимізації SQL-запитів за умов інформаційної невизначеності структури баз даних.
Застосування реляційних баз даних суттєво прискорює надання інформації користувачеві, проте в процесі функціонування інформаційних систем спостерігається поступове зменшення ефективності їх роботи, зокрема за рахунок збільшення часу обробки запитів користувачів. Це обумовлено як «старінням» логічної та фізичної структури реляційних баз даних, так і впливом кіберзлочинців. За рахунок атак на SQL-запити може бути порушено функціонування всієї інформаційної системи. SQL-ін’єкції навантажують СКБД, дозволяють отримати інформацію третім особам, порушують функціонування системи в цілому.
Вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" колективу авторів: Славко О.Г., Костенко П.П., що висунута на здобуття премії Президента України для молодих учених, є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених

Директор ТОВ "АССА ІНВЕСТ" Бадіца Р.О.

Костенко Павло Павлович

В роботі Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" колективу авторів: Славко О.Г., Костенко П.П., розглянуто актуальну проблему протидії кіберзлочинам, які спрямовані на порушення роботи комп’ютерних мереж і мережевих вузлів за рахунок розподілених атак, пошкодження функціонування інформаційних систем, впровадження шкідливих програмних засобів.
Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що розроблені алгоритми і програмне забезпечення для реалізації представлених інформаційних технологій дозволяють підвищити ефективність інформаційних систем, уникнути перевантажень при передаванні інформації, що особливо важливо в умовах кібератак, ефективно керувати чергами при здійсненні маршрутизації потоків. Результати роботи впроваджені та можуть бути рекомендовані до практичного використання при проектуванні інформаційних систем.
Підтримую дану роботу, вважаю, що вона заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Директор ПП "Руд Пром-Плюс" Костенко П.П.

Самсонов В.О.

Особливості розвитку сучасного інформаційного простору висувають нові вимоги до проектування та впровадження інформаційних систем (ІС) і мереж. При цьому постає проблема гарантування очікуваного рівня якості обслуговування (QoS) інформаційних потоків та мережних користувачів.
Забезпечення якості обслуговування в багатьох випадках залежить не лише від взаємодії впроваджених у мережах засобів і технологій QoS або розширення наявних мережних ресурсів, а й від ефективності керування інформаційними потоками даних. Проте реалізація керування мережними потоками ускладнюється параметричною невизначеністю та нестаціонарністю мережних інформаційних процесів та мережних середовищ, що обумовлюється багатьма чинниками.
В представленій роботі реалізовано інформаційні технології, які, спираючись на оригінальний метод параметричної ідентифікації для синтезу математичних моделей мережних процесів та оригінальний метод автоматичної зовнішньої оптимізації SQL–запитів, дозволяють покращити рівень QoS та стійкості ІС до зовнішніх атак за рахунок керування інформаційними потоками у реальному часі та підвищити показники швидкості обробки інформації в ІС, в умовах параметричної невизначеності та нестаціонарності процесів передачі даних.
Достовірність результатів досліджень забезпечується коректністю та строгістю постановки задачі та коректністю використаних математичних методів при доведенні основних наукових положень, а також позитивними результатами імітаційного моделювання і практичного використання.
Вважаю, що робота "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" колективу авторів: Славко О.Г., Костенко П.П., є актуальною та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Головний енергетик ТОВ "Кремікс" Самсонов В.О.

Скачков Дмитрий Андреевич

Проблема кибератак в современном мире критична. Современные информационные системы сегодня должны адаптироваться к текущим реалиям и бесперебойно решать задачи поставленные ИС. Важнейшим преимуществом работы является возможность контроля сетевого трафика в режиме реального времени. Скорость принятия решений - решающий фактор в вопросе качестве отражения атак. Работа имеет большую практическую и научную ценность. Считаю, что работа заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Скачков Д.А, генеральный директор ООО "Цифровые решения", г.Сургут.

Левченко Игорь Владимирович

Представленная работа решает наиболее острую проблему современности - предотвращение действий киберпреступников. Принимая во внимание неизбежный стремительный прогресс и перенос львиной доли бизнеса в цифровой мир - кибербезопасность становится очень острым вопросом для обеспечения нормального взаимодействия интернет-узлов. Так как площадкой для денежных операций все в большей мере становится интернет - растет потребность в высокой степени защиты сетей для обеспечения безопасного обмена трафиком между веб-узлами.

Работа прошла достаточную апробацию и показала свою актуальность и практическую ценность. Хочется выделить важный аспект направления работы, повышающий безопасность конечного пользователя без дополнительного собственного участия в этом (установка специального ПО, дополнительное обучение о тонкостях безопасности в интернете) благодаря методу предотвращения AdWare угроз в процессе интернет-серфинга на основе технологии WFP. Вижу большую перспективу во внедрении информационных технологий предотвращения перегрузок в следствии DDoS-атак, что есть как никогда острой проблемой на сегодняшний день. Особенно последнее важно в рамках проведения массовых мероприятий государственными учреждениями или большими корпорациями.

Актуальность и новизна представленной работы не вызывают сомнений. Уверенно считаю что данная работа заслуживает на присуждение премии Президента Украины для молодых ученых.

Левченко Игорь Владимирович
Fullstack Web Engineer, Freelancer.

Denis Piskunov

Представлена наукова робота "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЮ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ КІБЕРАТАКАМ" ставить перед собою мету підвищити рівень функціонування комп’ютерних мереж передачі даних за рахунок контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам. Дана робота є актуальною на сьогоднішій день через проблеми росту кіберпреступності та постійні вдосконалення засобів, які використовують кіберзлочинці. Наукова праця Костенка П. П. і Славко О. Г. надає нетривіальні рішення для протидії кібератакам:
a) на основі механізмів QoS пропонується розробити технологію для уникнення перевантаження трафіку в результаті DoS та DDos;
b) за допомогою структурного та сигнатурного аналізу пропонується перехоплення та блокування трафіку для блокування AdWare загроз;
c) підвищення швидкості функціонування SQL-запитів для протидії кібератакам.
Вважаю, що наукова праця Костенка П. П. і Славко О. Г. є актуальною та перспективною для подальшого розвитку, тому заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Denis Piskunov
Software Developer at Lamantine Software a.s.

Лисенко Антон

В сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та зростання їх ролі у нашому повсякденному житті: значно збільшується мережевий трафік та виникають нові загрози атак різних типів. Робота "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" є актуальною на сьогоднішній день, оскільки націлена на вирішення зазначенних проблем. Вважаю що наукова праця авторів Костенка П. П. і Славко О. Г. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Лисенко Антон
Software Developer, Ciklum

Світ Павло Аналолійович

Работа "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" є актуальною та флагманською в сучасних умовах розвитку кібер злочиннойті. Вважаю що наукова праця авторів Славко О. Г. і Костенка П. П. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Svit Pavlo,
PhD, Chief technical officer
LamaniSoft, France.

Ткаченко Сергей Александрович

Считаю, что работа "Информационные технологии контроля сетевого трафика в условиях противодействия кибератакам" авторов Славко Е. Г. (к.т.н., доц.) и Костенко П. П. (к.т.н., доц.) заслуживает на присуждение премии Президента Украины для молодых ученых, поскольку в ней рассматривается актуальная проблема защиты информационных систем от кибер-атак. Актуальность обуславливается ростом масштабности киберпреступности и постоянным усовершенствованием средств, которые используют кибепреступники. Научная работа авторов Елены Славко и Павла Костенко содержит в себе нетривиальные решения, которые направлены на повышение качества передачи данных в компьютерных сетях и информационных системах в условиях кибер-угроз.

Lead Software Engineer, EPAM Systems
Ткаченко Сергей Александрович.

Красовський Сергій Володимирович

Застосування реляційних баз даних суттєво прискорює надання інформації користувачеві, проте в процесі функціонування інформаційних систем спостерігається поступове зменшення ефективності їх роботи, зокрема за рахунок збільшення часу обробки запитів користувачів. Це обумовлено як «старінням» логічної та фізичної структури реляційних баз даних, так і впливом кіберзлочинців. За рахунок атак на SQL-запити може бути порушено функціонування всієї інформаційної системи. SQL-ін’єкції навантажують СКБД, дозволяють отримати інформацію третім особам, порушують функціонування системи в цілому.
Представлена робота розв’язує актуальну науково-практичну задачу компенсації впливу кібератак на автоматизовані системи управління робочим місцем, за рахунок зовнішньої оптимізації SQL-запитів за умов інформаційної невизначеності структури баз даних.
Вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" колективу авторів: Славко О.Г., Костенко П.П., що висунута на здобуття премії Президента України для молодих учених, є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Красовський Сергій Володимирович,
Chief technical officer, ONLINICO OÜ
onlini.co

Музика Іван Олегович

Представлена робота розв’язує актуальну науково-практичну задачу підвищення швидкості доступу до інформації в інфокомунікаційних системах, які використовують реляційні бази даних шляхом розробки й використання сучасних моделей, методів та інформаційної технології. Пошукувачі запропонували новий підхід автоматичної зовнішньої оптимізації SQL–запитів в умовах невизначеності фізичної та логічної структури бази даних. Застосування технології Windows Filtering Platform є беззаперечно сучасним та ефективним шляхом боротьби з Adware загрозами у порівнянні з існуючими аналогами. Зважаючи на практичну цінність на висвітлені наукові результати, вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" колективу авторів: Костенко П.П., Славко О.Г., що висунута на здобуття премії Президента України для молодих учених, є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри комп'ютерних систем та мереж ДВНЗ "Криворізький національний університет", к.т.н. Музика Іван Олегович.

Yaroslav Pojar

The scientific work is devoted to the problem of improving the control of data transfer in the computer networks in terms of the threat of various types attacks. In this paper, the methods and algorithms for mentioned problem solving are developed. These methods are based on automatic control systems and modern information technologies. The proposed approaches are promising and have a scientific value and novelty.
I want to support this work because I think that the scientific work "Informational technologies of network traffic control for cyber attacks counteraction" by authors Pavlo Kostenko and Olena Slavko is valuable and deserves to receive the award of the President of Ukraine for young scientists.

Yaroslav Pojar, M.S. in CIS
QA in GridinSoft LLC
trojan-killer.com

Grzegorz Kłapyta

Modern information systems are designed to create a favorable information environment of the organization. They are used for analysis and monitoring of business and technological processes. Database management system and databases have the key importance in information systems. Unfortunately it is the most vulnerable to the activities of cyber-attackers. The speed of the system depends on many factors such as hardware and network characteristics, number of workstations, etc. The work is dedicated to increase the speed of access to information in information systems. Information technologies, that are developed in this work, solve the problem of overloading as a result of commonly used attacks like DoS, DDoS, AdWare threats, SQL-injection.
I want to support this work because I think that the scientific work "Informational technologies of network traffic control for cyber attacks counteraction" by authors Pavlo Kostenko and Olena Slavko is valuable and deserves to receive the award of the President of Ukraine for young scientists.

Grzegorz Kłapyta PhD , Department of Mechatronics, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland

Дарієв Дмитро Юрійович

Сучасні тенденції кібер світу вимагають від користувачів всесвітньої мережі стрімкої адаптації до різноманітних мережевих атак на впливу шкідливого програмного забезпечення. Протидія кібератакам можлива лише при впровадженні сучасних, передових інформаційних технологій. Подібні технології та програмні рішення мають відповідати специфіці кібер-загроз на рівні логіки функціонування та використання апаратно-програмних можливостей комп’ютерних систем та мереж.
Вважаю, що подібним вимогам в повній мірі відповідають засади та механізми, що викладені в наукові праці "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" авторів Костенко Павла Павловича та Славко Олени Геннадіївни. Робота заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Дарієв Дмитро Юрійович,
вірусний аналітик,
ТОВ "Лоаріс"
loaris.com

Морванюк Віталій

В умовах глобальної інформатизації суспільства великою проблемою є захист інформаційних систем від впливу зловмисників.
Широка доступність інструментів проведення DDoS атак створює додаткові проблеми для хостингових компаній та провайдерів Інтернет. Запропоновані методи оптимізації трафіку за допомогою QoS TCP/IP надають додатковий інструмент захисту користувачів від Denial of Service атак, та підвищення uptime без використання додаткових серверних потужностей. Метод дозволяє ідентифікувати початок атаки на Web ресурси і прийняти міри по нейтралізації атакуючих.
Використання запропонованих рішень для надання послуг хостингу компанією IT-Patrol Inc. сумісно з рішенням від дата-центру OVH дозволило надавати клієнтам сервіс по формулі 24/7 та пріоритезувати трафік, що надається кінцевим клієнтам незважаючи на велику кількість DoS атак.

Морванюк Віталій, системний адміністратор,
IT-Patrol Inc. dh.it-patrol.com

Смірнова Юлія

В представленій роботі отримано низку фундаментальних результатів у галузі систем керування потоками даних. Розроблені авторами методи та програмні алгоритми параметричної ідентифікації математичних моделей процесів передачі даних на основі локальної моделі керованого процесу, оптимізації запитів до баз даних на основі дискретного алгоритму локальної моделі керованого процесу, перехоплення та блокування мережевих пакетів на основі технології Windows Filtering Platform.
Наукова праця містить пріоритетні результати щодо підвищення ефективності функціонування інформаційних систем та комп’ютерних мереж, що дозволяє знизити вплив кіберзагроз в умовах навантаженого використання зазначених середовищ передачі та обробки даних.
Вважаю, що представлена наукова праця є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Смірнова Юлія
QC Engineer,
SoftServe, Kyiv

Sergei Bezobrazov

Современные информационные системы предоставляют возможность создать благоприятную информационную среду для контроля и поддержания деловой деятельности организации, анализа и мониторинга технологических процессов предприятий. Главными критериями в оценке информационных систем стали достоверность, своевременность, полнота и полезность информации для принятия решений. Динамика изменения окружающего мира выделяет скорость получения информации, как наиболее значимый показатель.
Рост информационных технологий во всем мире, обусловил не только быстрое развитие и эффективное применение информационных сетей в научной и предпринимательской деятельности, но и развитие новых угроз. Информационно-коммуникационные технологии внедряются и развиваются гораздо быстрее, чем законодатели и соответствующие правоохранительные органы могут реагировать на этот рост.
Итак, работа Костенко П.П. и Славко Е.Г., в которой поставлена цель повышения скорости доступа к информации в информационных системах и компьютерных сетях в условиях кибератак является актуальной и общественно значимой.
Предложенные в работе модели и методы нашли себя в программных алгоритмах доведенных до уровня инструментальных средств. Эффективность последних обоснована теоретически и подтверждена практически, о чем свидетельствуют акты внедрения.
Считаю, что научная работа «Информационные технологии контроля сетевого трафика в условиях противодействия кибератакам» авторов Костенко П.П. и Славко Е.Г. является актуальной, имеет научную новизну и практическую ценность, и заслуживает присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Безобразов Сергей Валерьевич, к.т.н., доцент кафедры «Интеллектуальные информационные технологии», Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь.

Андрейко Віталій Іванович

Проблема безпеки інформації, що зберігається, обробляється і передається в комп'ютерних системах є однією з найбільш гострих на сьогоднішній день. Передові світові держави виділяють дану проблему як пріоритетну. Очевидно, що існуючі методи захисту інформації не забезпечують належний рівень захисту і суспільство потребує нових методів. Представлена ​​робота лежить в області захисту інформації, є актуальною і присвячена підвищенню швидкості доступу до інформації в інформаційних системах, шляхом розробки:
а) інформаційних технологій уникнення перевантажень внаслідок DDoS-атак;
б) мінімізації впливу протиправних дій в інформаційних системах;
в) уникнення AdWare загроз в процесі Інтернет-серфінгу на основі технології WFP.
Наукові публікації авторів в повному обсязі обґрунтовують і викладають наукові положення, висновки, пропозиції, а також результати розрахункових і експериментальних досліджень.

Андрейко Віталій Іванович – к.і.н., доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Максим Матюхiн

Поняття Quality of Sevice (QoS) тісно пов’язано з можливими загрозами для обчислювальних систем в мережевому середовищі, що спричинені хакерськими атаками і полягають у відмові в обслуговуванні легальних користувачів.
В даній науковій роботі, що представлена на здобуття премії Президента України, авторами розглядаються актуальні задачі, вирішення яких дозволяє покращити рівень стійкості інформаційних систем до кіберзагроз за рахунок керування інформаційними потоками у реальному часі та підвищити показники швидкості обробки інформації, що в свою чергу, покращує якість QoS в реальних умовах функціонування комп’ютерних мереж.
В роботі розроблено інформаційну технологію забезпечення QoS на рівні TCP/IP-стеку із використанням параметричної ідентифікації на основі нової концепції локальної моделі керованого процесу передачі даних, що дозволяє підвищити ефективність керування передачею даних у комп’ютерних мережах для уникнення DoS- і DDoS-атак.
Окрім цього, розроблено програмне забезпечення, що реалізує перехоплення SQL–запитів з можливістю їх редагування та дозволяє адміністраторам інформаційних систем проводити заміну запитів без встановлення додаткових програмних модулів захисту від кібератак.
До того ж, в роботі розроблено метод перехоплення та блокування пакетів мережевого та транспортного рівнів моделі OSI в задачі уникнення Adware загроз для підвищення ефективності та безпеки веб-серфінгу. Даний метод реалізовано у вигляді відповідного програмного забезпечення.
Запропоновані і реалізовані у роботі методи розв'язання задач забезпечення належного рівня QoS, оптимізації SQL-запитів та блокування Adware-загроз виконані на достатньому науковому рівні, пройшли верифікацію на експериментальному рівні та підтверджені практичним застосуванням.
Вважаю, що дана наукова праця є актуальною, перспективною та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Максим Матюхiн
PHP developer, Badoo

Д'яченко Iгор Вiталiйович

Наукова праця "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" присвячена розробці нових підходів до вирішення проблем боротьби із кіберзагрозам в комп’ютерних мережах.
Розроблені авторами метод визначення параметрів математичних моделей процесів передачі мережних даних, метод зовнішньої оптимізації запитів до баз даних, метод блокування AdWare загроз на основі структурного та сигнатурного аналізу мережевого трафіку є вагомим внеском в розв’язання задач протидії кібератакам на мережеві інформаційні системи. Запропоновані в роботі методи базуються на ґрунтовному математичному апараті та підтверджені експериментально. Наведені чисельні показники ефективності даних методів вказують на доцільність використання їх для практичних задач покращення якості обслуговування користувачів комп’ютерних мереж в умовах загроз мережних атак.
Вважаю, що цикл наукових праць "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" колективу авторів: Славко О.Г., к.т.н., Костенко П.П., к.т.н., є актуальною та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Розробник програмного забезпечення на мові программування Java та систем керування базами даних Oracle
у компанії Sytoss м. Харкова,
Д'яченко І.В.

Дубовой В.М.

Проблема протидії кіберзлочинам є надзвичайно актуальною в сьогоднішніх умовах розвитку суспільства. Одним із напрямків атак кіберзлочинців є вплив на роботу мережних вузлів, тому практичною проблемою є підвищення ефективності рівня функціонування комп’ютерних мереж передачі даних за рахунок інформаційних технологій уникнення перевантажень в умовах гетерогенності мережевого середовища.
У роботі Славко О.Г., Костенко П.П., що висунута на здобуття премії Президента України для молодих учених, розроблено новий підхід до вирішення зазначеної проблеми, що базується на використанні концепції локальної моделі керованого процесу для параметричної ідентифікації процесів передачі мережних даних в умовах невизначеності та нестаціонарності. Запропонована інформаційна технологія керування мережними перевантаженнями з використанням запропонованих в роботі методів дозволяє підвищити ефективність керування передачею даних у комп’ютерних мережах в задачах уникнення DoS- і DDoS-атак. Окрім цього, в роботі запропоновано удосконалений метод адаптивного відкидання пакетів в задачі уникнення перевантаженнями, що дозволяє підвищити швидкість передачі даних в каналі зв’язку в умовах виникнення перевантажень при забезпеченні якості обслуговування користувачів.
Робота пройшла хорошу апробацію на конференціях, її результати опубліковані у авторитетних періодичних виданнях.
Вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" колективу авторів: Славко О.Г., Костенко П.П., що висунута на здобуття премії Президента України для молодих учених, є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Зав. кафедри комп’ютерних систем управління
Вінницького національного технічного університету
Д.т.н., професор Дубовой В.М.

Javier Tellechea Gago

As part of cybercrime, DDOS-attacks on providers’ servers cause a great damage to information systems. Access to sites and web services is lost due to computer networks overload. The loss, caused by unavailability of Internet-services, significantly grows when it concern to information systems of data transferring, working in real time, such as control and telecommunication systems. Therefore the topic, that discussed in scientific work of Olena Slavko and Pavlo Kostenko "Informational technologies of data transferring for cybercrime fighting", which is presented to the contest of the award of the President of Ukraine for young scientists certainly is interesting through the practical orientation and possibility to use of developed methods and drivers for data transmission systems.

A number of important scientific and practical results is received in this work. These results have been supported experimentally and have a great value to the development of information technologies for cybercrime fighting.

I want to support this work because I think that the scientific work "Informational technologies of data transferring for cybercrime fighting" by authors Olena Slavko and Pavlo Kostenko is deserve to receive the award of the President of Ukraine for young scientists.

Spanish language and culture professor
Sichuan University
PhD Javier Tellechea Gago

Мамчур Дмитро Григорович

Масштаб кіберзлочинності сьогодні стає все більшим. Одним із напрямків кібер-атак є вплив на роботу вузлів в комп’ютерних мережах за рахунок організації DoS- і DDoS-атак, що призводить до порушення функціонування окремих мережних вузлів і всієї мережі взагалі, а також до повної недоступності мережних ресурсів і суттєвого зниження якості обслуговування користувачів та ін.
Протидія таким атакам є важливою практичною задачею. Одним із напрямків її вирішення є розробка і впровадження методів керування перевантаженнями при передачі мережних даних. Ця задача ускладнюється параметричною і структурною невизначеністю процесів передачі мережних даних і мережного середовища, особливо за умови їх гетерогенності.
В даній роботі авторами розроблені інформаційні технології, що дозволяють ідентифікувати процеси передачі мережних даних в умовах невизначеності процесів передачі даних і налаштовувати параметри алгоритмів керування мережними перевантаженнями. При цьому автори використовують новий підхід до вирішення проблеми параметричної ідентифікації мережного трафіку на основі концепції локальної моделі керованого процесу.
Запропонований в роботі підхід може бути використаний для розв’язання практичних задач керування мережними ресурсами і процесами передачі даних в умовах невизначеності та нестаціонарності мережного середовища, що є актуальним для забезпечення якості обслуговування користувачів в умовах кібер-загроз.
Вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" авторів Славко Олени Геннадіївни і Костенко Павла Павловича є актуальною, має наукову новизну та практичну цінність, а отже заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих систем,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
к.т.н., доц., Мамчур Дмитро Григорович

Гайдуков Денис Олександрович

Автори роботи розробили підходи до покращення керування інформаційними потоками у реальному часі в умовах параметричної невизначеності та нестаціонарності процесу передачі даних в задачах уникнення DoS- і DDoS-атак на основі механізмів QoS. Актуальність роботи не викликає сумнівів. Інноваційним беззаперечно є застосування локальної моделі керованого процесу для вирішення поставлених в роботі задач.
Зважаючи на всебічну апробацію роботи та практичне впровадження у виробничі процеси що представлена наукова праця є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Гайдуков Денис,
Python Software Engineer, Scalr Labs Ukraine

Гнатюк Сергій Лернідович

Безпечний, швидкий та коректний інформаційний обмін у кіберпросторі є нині життєво важливим для нормального функціонування і розвитку сучасних суспільств та економік. У більшості країн світу комп’ютерні телекомунікаційні мережі та інформаційні системи законодавчо визначені як об’єкти критичної інфраструктури, а дотримання кібернетичної безпеки стає пріоритетним напрямом діяльності урядів, наукових установ і спеціальних служб. Однією з найбільш важливих і складних проблем в цій галузі є гарантування безпечного зберігання, обробки та передачі даних. Традиційні, «доцифрові» юридичні норми та практики тут не спрацьовують, тому загальносвітовою проблемою є нині хронічне відставання нормативно-правового регулювання кіберпростору від його якісного (технології) та кількісного (продуктивність і поширеність інфраструктур) розвитку, дефіцит ефективних адміністративно-правових механізмів боротьби з кіберзлочинністю.
У таких умовах неабиякого значення набуває постійне вдосконалення систем захисту інформації в мережах і розробка відповідних ІКТ. Треба підкреслити, що особливо гостро подібних технологічних рішень потребує нині саме Україна, оскільки кіберпростір залишається одним з основних «фронтів» її боротьби з «гібридною» російською агресією. Цей факт робить наукову роботу "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" внеском у забезпечення національної безпеки нашої держави. Авторами запропоновано нові інформаційні технології обробки мережевих даних в інфокомунікаційних системах, які спрямовані на підвищення техніко-економічної ефективності їх експлуатації за рахунок зменшення впливу кіберзагроз на механізми функціонування систем передачі, обробки та зберігання даних.
Таким чином, тема наукової роботи П.П.Костенка і О.Г.Славко "Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам" є безумовно актуальною, сама робота має наукову, практичну та суспільну значущість і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.
С.Л.Гнатюк,
к.і.н., головний консультант відділу
інформаційної безпеки та
розвитку інформаційного суспільства
Національного інституту стратегічних досліджень
м. Київ

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.