Офіційний веб сайт

Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій

м67

Автори: Іванущак Н.М., к.т.н., Артеменко О.І, к.т.н., Гаць Б.М., к.т.н., Угрин Д.І., к.т.н.

Представлена Чернівецьким національним університетом

Розроблено комплекс інформаційних технологій для моделювання на основі фізичних аналогій об’єктів туристичної галузі, інфокомунікаційної інфраструктури та процесів формування і розвитку як окремих туристичних об’єктів, так і цілісних туристичних комплексів на регіональному та локальному рівнях.

Комплекс складається з трьох компонентів: множини інформаційних технологій моделювання та прогнозування просторового розвитку інфраструктури об’єктів туристичної галузі, оцінювання рекреаційної привабливості території; методів і засобів моделювання структури і дослідження зміни параметрів комп’ютерних мереж; програмно-алгоритмічної системи формування та функціонування просторів даних туристичної галузі.

Розроблено інструментарій моделювання об’єктів і комплексів туристичної інфраструктури та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій явищ та процесів. Зокрема, це аналогії процесів росту кристалів з використанням математичного апарату клітинних автоматів, а моделювання та прогнозування процесів розвитку просторової форми інфраструктури туристичних поселень – на основі фрактальної теорії та аналогії процесів дифузії.

Відомостей щодо програмних продуктів із подібною функціональністю як в Україні, так і за кордоном немає.

 Результати роботи впроваджено у низці ІТ-компаній, туристичних установ, фірм, організацій, органів влади та навчальний процес ряду українських університетів.

Кількість публікацій: 125, в т.ч. 62 статі, 63 тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Одрихівський Микола Васильович, д.е.н., професор

Представлена робота є актуальною, тому що пов’язана зі створенням та впровадженням інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів. Це, в свою чергу, буде мати практичний ефект і дозволить проводити аналіз процесів започаткування та ведення туристичного бізнесу, використання природних та рекреаційних ресурсів відповідної території; забезпечувати можливість формування варіантів науково-обґрунтованих стратегій розвитку регіональної туристичної інфраструктури. З погляду на це, робота молодіжного колективу заслуговує на підтримку і присудження премії Президента України для молодих вчених.

Одрихівський Микола Васильович, д.е.н., професор кафедри кібернетики та інноватики Дрогобицького педуніверситету

Дивак М.П., д.т.н., проф.

Авторами запропонований оригінальний підхід побудови абстрактних моделей розвитку туристичних та комунікаційних інфраструктур на основі фізичних аналогій, що уможливлює здійснення прогнозів та оцінок в умовах невизначеності. Зокрема, робота включає розв’язання задач ідентифікації структури і параметрів математичних моделей та інформаційних технологій на основі фрагментарних спостережень, розробку програмного забезпечення візуалізації туристичних комплексів та інфокомунікаційних мереж для спрощення аналізу реальних даних та застосування розроблених методів для прогнозування, оцінювання розвитку і надійності досліджуваних об’єктів.

Д.т.н, проф. Політанський Л.Ф.

Реалізація сучасних концептів трансформації сфери надання якісних туристичних послуг та сервісів базується на якнайповнішому використанні потенційних можливостей інформаційно-комунікаційного середовища на локальному, регіональному та глобальному рівнях.
Cпівпраця молодіжного творчого колективу щодо інтеграції інформаційних технологій у туристичну діяльність та розв’язання низки складних наукових задач моделювання та прогнозування процесів розвитку просторової форми інфраструктури туристичних поселень та інфокомунікаційних комплексів є актуальними і практично значущими, важливість отриманих результатів незаперечна.
Ознайомившись з рефератом, можна ствердно сказати, що роботу вирізняє адекватна методична оснащеність, структурованість і достатня інформативність. В результаті проведеного дослідження автори приходять до основних висновків, які базуються на фактичному матеріалі і мають велике теоретичне і практичне значення, в роботі запропоновані інноваційні системні рішення поставлених задач, дослідження сприяють розробці та реалізації ефективних засобів підтримки прийняття рішень для всіх учасників туристичного ринку, є інноваційними для України, тому вважаю, що члени молодіжного творчого колективу безсумнівно заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених.
Професор, доктор технічних наук, завідувач кафедрою радіотехніки та інформаційної безпеки ІФТКН Чернівецького національного університету імені Юрія Федковича

Д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.

Актуальність даної наукової роботи зумовлена практично відсутністю в Україні інформаційних технологій для моделювання об’єктів туристичної галузі, інфокомунікаційної інфраструктури та процесів формування і розвитку як окремих туристичних об’єктів, так і цілісних туристичних комплексів на регіональному та локальному рівнях.
В науковій роботі авторами розроблено комплекс інформаційних технологій, що включає інформаційні технології моделювання та прогнозування просторового розвитку інфраструктури об’єктів туристичної галузі, оцінювання рекреаційної привабливості території; методи і засоби моделювання структури і дослідження зміни параметрів комп’ютерних мереж; програмно-алгоритмічну систему формування та функціонування просторів даних туристичної галузі.
Слід зазначити, що використання цих технологій дає підстави суттєво підвисити якість та ефективність прийнятих із їх використанням управлінських рішень, є актуальним і значною мірою соціально та економічно затребуваним у туристичній галузі.
Вважаю, що Іванущак Н.М., Артеменко О.І., Гаць Б.М., Угрин Д.І. як автори наукової роботи «Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій» заслуговують присудження їм щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.

Панкратова Н.Д.
Доктор технічних наук, професор,Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки, заступник директора з наукової роботи Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «КПІ» МОН України і НАН України

Ковалюк Т.В., , к.т.н., доцент

Після ознайомлення з рефератом роботи вважаю за потрібне відзначити, що робота молодіжного творчого колективу щодо інтеграції інформаційних технологій у туристичну діяльність та розв’язання низки складних наукових задач моделювання та прогнозування процесів розвитку просторової форми інфраструктури туристичних поселень та інфокомунікаційних комплексів є практично значущою.
Вважаю, що наукова робота «Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій» є актуальною, а її автори заслуговують на відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Ковалюк Тетяна Володимирівна,
доцент кафедри АСОІУ НТУУ "КПІ",
учений секретар НМК з галузі знань
"Інформатика та обчислювальна техніка" НМР МОН України, Лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки

Щербина Юрій Миколайович, к. ф.-м. н.

Ознайомлення з рефератом роботи створює враження цілісної наукової праці, яка є, безсумнівно, актуальною в практичному застосуванні. Робота є важливою для туристичної галузі в розрізі застосування інноваційних підходів моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів і сучасних інформаційних технологій. Вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Щербина Юрій Миколайович, к. ф.-м. н., доцент кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем Львівського національного університету ім. І.Франка, Лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки

Д.е.н., професор, зав. каф. УПР, ДонНТУ Мартякова О.В.

Актуальність наукової роботи молодіжного творчого колективу обумовлена запропонованими інноваційними системними рішеннями при створенні нових інформаційних технологій та математичних моделей процесів розвитку ефективної туристичної та інфокомунікаційної інфраструктури регіону на основі фізичних аналогій.
Зокрема практичну цінність та значущість роботи складають математичні моделі, числові методи та програмні комплекси для вирішення задач аналізу становлення та розвитку туристичних комплексів та високоінтелектуальних інфокомунікаційних мереж.

Д.т.н., проф., А.П. Власюк

Останніми роками працівники туристичної сфери використовують відповідну вхідну інформацію для обробки, необхідні програмні засоби, які реалізують визначені методи якісного перетворення інформації. Проте не завжди набір стандартного офісного програмного забезпечення здатен задовольнити потреби спеціалістів та працівників туризму. В свою чергу, наявні програмні продукти потребують додаткових фінансових витрат, навчання персоналу та здатні вирішувати лише конкретні вузькоспеціалізовані задачі. Вирішити таку комплексну проблему може впровадження сучасних інформаційних технологій, які здатні змінити процес управління, звільнити користувачів від трудомістких процедур обробки інформації, значно підвищити оперативність прийняття рішень, поліпшити комфортність праці.

Зважаючи на це, розроблений авторами комплекс інформаційних технологій для моделювання на основі фізичних аналогій об’єктів туристичної галузі, інфокомунікаційної інфраструктури та процесів формування і розвитку туристичних об’єктів здатен розв’язати вказану проблему. Комплекс складається з трьох компонентів: множини інформаційних технологій моделювання та прогнозування просторового розвитку інфраструктури об’єктів туристичної галузі, оцінювання рекреаційної привабливості території; методів і засобів моделювання структури і дослідження зміни параметрів комп’ютерних мереж; програмно-алгоритмічної системи формування та функціонування просторів даних туристичної галузі.

Вважаю, що наукова робота Іванущак Н.М., Артеменко О.І., Гаця Б.М., Угрина Д.І. «Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій» є актуальною, інноваційною, має вагому наукову та практичну значимість, а її автори заслуговують на відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри інформаційних систем та обчислювальних методів
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука
доктор технічних наук, професор
А.П. Власюк

К.т.н., проф. Окуненко В.М.

Значна кількість наукових публікацій в провідних фахових журналах та участь в багатьох міжнародних конференціях свідчать про успішне виконання поставленої задачі та значний теоретичний і практичний внесок авторів в галузі розробки методів, інформаційних технологій, програмних засобів для туристичної галузі. Важливим внеском є також те, що результати виконаних науково-практичних робіт апробовано у ряді користувачів, туристичних організацій та регіональних департаментів туристичної галузі підтверджують позитивні результати цієї роботи.
Вважаю, що подана робота заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Підтримую роботу молодіжного творчого колективу.

Канд.фіз.-мат.наук, старший наук.співр. Деркач Б.Є.ість

Представлена робота є цікавою і актуальною для фахівців, які працюють в туристичній галузі. Використання фізичних аналогій для розробки інформаційних технологій моделювання прцесів розвитку туристичних і комунікаційних комплексів дає підстави для інноваційного підходу при планувані та розміщенні інвестицій в туризм на новій території. Особливу зацікавленість до цих досліджень виявляють іноземні інвестори. В цьому і є практична цінність цієї роботи. Вважаю, цо колектив молодих дослідників(автори циклу цих робіт) мають неабияку перспективу подальших наукових досліджень та їх практичних застосувань і заслуговує на здобуття премії для молодих вчених найвищого рівня в Україні.

Д.т.н., проф. Дмитрієва О.А.

Сучасний стан математичних методів та інформаційних технологій, які використовуються у світовій практиці для дослідження, оптимізації та управління туризмом, вимагає від дослідників розробки та застосування нових методів моделювання процесів туристичної галузі. У такий спосіб робота «Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій», що спрямована на прийняття науково обґрунтованих рішень, є вчасною, актуальною і може бути рекомендована для висунення на здобуття премії Президента України для молодих вчених.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. кафедри прикладної математики та інформатики ДонНТУ Дмитрієва О.А.

Яремчук Ю.Є., к.т.н.,проф.каф.менедж.та безп.інф.систем ВНТУ

Робота молодіжного творчого колективу полягає у розробленні нових, удосконаленні та адаптації існуючих методів і засобів математичного моделювання процесів розвитку ефективної туристичної та інфокомунікаційної інфраструктури регіону, які уможливлюють дослідження їх структури і параметрів на основі фрагментарних даних спостережень, моделювання та прогнозування процесів їх розвитку та структуризації на основі фізичних аналогій.
Практичну цінність роботи складають розроблені авторами інформаційні технології моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної та інфокомунікаційної інфраструктури регіону, які дають змогу проводити аналіз процесів започаткування та ведення туристичного бізнесу, використання природних та рекреаційних ресурсів відповідної території.

Раранський М.Д., доктор фізико-математичних наук, професор

Запропонований творчим колективом підхід для створення нових інформаційних технологій та математичних моделей процесів розвитку ефективної туристичної та інфокомунікаційної інфраструктури регіону на основі фізичних аналогій, в якій запропоновані інноваційні системні рішення поставлених задач, зумовлює безсумнівну актуальність і новизну, теоретичну і практичну значущість дослідження, підтверджує позитивне і продуктивне рішення поставлених завдань. Робота виразно засвідчує вдале поєднання всіх необхідних дослідницьких компонентів.
Отримані авторами наукові результати є новими науковими знаннями, які можна характеризувати як науково обґрунтовані технічні розробки, які забезпечують вирішення важливих прикладних задач в області інформаційних технологій.
Проведені дослідження сприяють розробці та реалізації ефективних засобів підтримки прийняття рішень для всіх учасників туристичного ринку, є інноваційними для України, тому вважаю, що наукова робота „Інформаційні технології моделювання процесів розвитку інфокомунікаційних та туристичних комплексів на основі фізичних аналогій” авторського колективу у складі Артеменко Ольги, Гаця Богдана, Іванущак Наталії, Угрина Дмитра може бути рекомендована для висунення на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,академік Академії наук вищої школи України,заслужений діяч науки і техніки України,д.ф.-м.н., професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Раранський Микола Дмитрович

Д.т.н., доц. Литвин В.В.

Сукупність та актуальність одержаних в роботі наукових та практичних результатів дають змогу стверджувати, що наукова робота «Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій» виконана на високому рівні, є інноваційним дослідженням, а її автори заслуговують на відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Проф. кафедри ІСМ Національного університету "Львівська політехніка", д.т.н. Литвин Василь Володимирович

Федонюк А.А., к.ф.-м.н., зав. каф. ВМІ СНУ ім. Лесі Українки

В умовах сучасної динаміки розвитку туристично­ї сфери України потреба розробки та реалізації­ ефективних­ методів та засобів підтримки прийняття рішень для їх використан­ня всіма учасниками­ туристично­го ринку, що зосереджен­і на зростанні розвитку та функціонув­ання туристично­ї інфраструк­тури, яка загалом визначає інтенсивні­сть процесів перспектив­и туристично­ї галузі. Мета впроваджен­ня новітніх інформацій­них технологій­, як фактору суттєвого підвищення­ якості та ефективнос­ті прийнятих з їх використан­ням
управлінсь­ких рішень, є актуальною­ і значною мірою соціально та економічно­ затребуван­ою в туристичні­й галузі. Буковина як і інші привабливі­ території Карпатсько­го туристично­го регіону України володіє потужним рекреаційн­им потенціало­м, що базується на різноманіт­ті природних рекреаційн­их ресурсів та багатій історико-культурній­ спадщині, а також достатньо розвиненій­ туристичні­й інфраструк­турі. Тому в цих умовах варто як найширше використов­увати наявні можливості­ та резерви для збільшення­ фінансових­ надходжень­ до
бюджетів усіх рівнів від туризму та надання супутніх послуг.

Д.т.н., професор Бомба А.Я.

Результати, отримані творчим колективом у вигляді інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій можуть використовуватись на регіональному та локальному рівнях – для моделювання та аналізу процесів формування і розвитку окремих туристичних об’єктів і цілісних туристичних комплексів. При цьому авторами роботи запропоновано проводити моделювання об’єктів туристичної інфраструктури та інфокомунікаційних комплексів на основі певних фізичних аналогій явищ та процесів.
З використанням розроблених інформаційних технологій, поданих у формі цілісної системи проведено комп’ютерне моделювання та прогнозування зміни просторової форми інфраструктури туристичних поселень Карпатського регіону.

Завідувач кафедри інформатики і прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету, професор, доктор технічних наук А. Я. Бомба

Гість

Сукупність та актуальність одержаних в роботі наукових та практичних результатів дають змогу стверджувати, що наукова робота «Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій» виконана на високому рівні, є інноваційним дослідженням, а її автори заслуговують на відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Проф. кафедри ІСМ Національного університету "Львівська політехніка", д.т.н. Литвин Василь Володимирович

Лупенко С. А. , доктор технічних наук, професор

Наукова робота молодіжного колективу присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної задачі створення нових інформаційних технологій і математичних моделей процесів розвитку ефективної туристичної та інфокомунікаційної інфраструктури регіону на основі фізичних аналогій.
У роботі поставлені і успішно розв’язані задачі розроблення логічної моделі простору даних туристичної сфери, а також ефективних методів збереження та опрацювання даних. Виконані дослідження є актуальними для моделювання, проектування, підвищення ефективності функціонування та розробки інтелектуальних інформаційних систем на базі відповідних сховищ та просторів даних. При цьому авторами роботи запропоновано проводити моделювання об’єктів туристичної інфраструктури та інфокомунікаційних комплексів на основі певних фізичних аналогій явищ та процесів.
Лупенко С.А., доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного унівнерситету імені Івана Пулюя

Д.э.н., доц. С.Г.Чефранов

Для моделирования процессов развития туристических и инфокоммуникационных комплексов молодежный коллектив избрал интересный и новаторский подход, основанный на использовании физических аналогий. В частности, авторы работы провели моделирование пространственной формы туристических поселков на основе фракталов и диффузии, процессов развития объектов туристической инфраструктуры на основе клеточных автоматов, расчет пространственного распределения принадлежности территории к урбанизированной на основе обучения гибридной нейронной сети.
Совокупность и актуальность полученных в работе научных результатов, их практическое значение позволяют утверждать, что научная работа «Информационные технологии моделирования процессов развития туристических и инфокоммуникационных комплексов на основе физических аналогий» выполнена на высоком уровне, а ее авторы заслуживают премии Президента Украины для молодых ученых.

Зав. кафедрой информационной безопасности и прикладной информатики ФГБОУ ВПО "Майкопский государственный технологический университет" д.э.н., доц. Чефранов С.Г.

Д.е.н., професор Столяров В.Ф.

На сьогодні є актуальним питання програмного планування і прогнозування складноконтрольованих процесів у суспільстві. Ефективне вирішення цієї проблеми зумовлює використання різноманітних математичних методів та сучасних інформаційних технологій. Оптимізація просторового розташування та спеціалізація туристичних об’єктів з метою раціонального використання рекреаційних ресурсів є складною та актуальною науковою проблемою, для вирішення якої колективом молодих вчених запропоновано оригінальний інноваційний підхід на основі розроблення інформаційних технологій моделювання з використанням відповідних фізичних аналогій.
Вважаю, що робота «Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій» є актуальним дослідженням в контексті динамічного розвитку вітчизняної туристичної галузі, має важливе наукове і прикладне значення, а її автори заслуговують на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Д.е.н., професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Директор інституту фізичної економіки ім. С.І. Подолинського
Столяров В.Ф.

Д.е.н., проф. Євдокименко В.К.

Судячи з реферату роботи, молодіжним творчим колективом розроблено інноваційний підхід до моделювання складних об’єктів туристичної та інфокомунікаційної інфраструктури на основі фізичних аналогій. Таким чином, запропоновано шляхи для поліпшення можливостей ведення туристичного бізнесу та використанням найновіших інфокомунікаційних технологій, засобів обробки, опрацювання та зберігання великих масивів даних у просторі даних туристичної галузі, що слугує передумовою виходу туристичної сфери країни на якісно новий рівень.
Результати дослідження дозволяють зробити висновок, що дана наукова робота заслуговує здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Д.е.н., професор,завідувач кафедри економіки підприємства Буковинського державного фінансово-економічного університету Євдокименко В.К.

Д.е.н., проф. Кифяк В.Ф.

Основною проблемою розвитку туризму в нашій країні є неефективне та нераціональне використання природних ресурсів, відсутність стратегії розвитку індустрії туризму, чіткого його регулювання, а також недостатнє використання результатів теоретичних досліджень у практичній площині. З огляду на це, розробка комплексу інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій в сучасних умовах має важливе наукове та практичне значення. Практична цінність одержаних авторами роботи результатів полягає в наданні конкретних рекомендацій органам місцевої влади та інвесторам, щодо оптимального розміщення туристичних підприємств, спеціалізації і розвитку туристично-рекреаційних систем на території регіону.
Вважаю, що робота молодих науковців має важливе наукове і прикладне значення, є інноваційним дослідженням, а її автори заслуговують на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Д.е.н.,професор,заслужений працівник культури України, почесний працівник туризму України, лауреат премії ім. Ю.Федьковича

Milan Radovanović, Ph.D.

В роботі розроблено комплексні та інноваційні шляхи щодо вирішення низки актуальних завдань для туристичної індустрії України. Програмне забезпечення та моделі, розроблені авторами є актуальними і для туристичної індустрії Сербії. Автори цієї наукової праці заслуговують щорічну нагороду Президента України для молодих вчених.

Ph.D. Milan Radovanović
Head of Geographical Institute “Jovan Cvijić” of the Serbian Academy of Sciences and Arts
(доктор географічних наук, професор, директор Географічного інституту Сербської академії наук і мистецтв, Бєлград)

Oldřich Kratochvíl Prof., Ing., PhD, MBA, CSc, Dr.h.c., rect

Вирішення проблем туризму має спиратися на створення інноваційних інформаційних технологій для аналізу поточної ситуації та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для ефективної роботи у цій сфері. У зв'язку з цим, розробка комплексної інформаційної технології для туристичної індустрії на основі фізичних аналогій є важливою в сучасних умовах розвитку туризму.
Команда молодих дослідників запропонувала інноваційний підхід до вивчення процесів індустрії туризму і отримала ряд результатів , які мають велике практичне значення. Автори цього наукового праці заслуговують на щорічну нагороду Президента України для молодих вчених.

Oldřich Kratochvíl
Prof., Ing., PhD, MBA, CSc, Dr.h.c., rector of European Polytechnic Institute

Виклюк Я.І., д.т.н., проф.

Інтенсивний розвиток туристичної галузі є можливим лише за наявності сучасної і ефективно функціонуючої інфраструктури. Наявність привабливих місць та їх використання в якості туристичних атракцій зумовлює необхідність розвитку супутньої інфраструктури та інвестування в нові об’єкти. Тому для вкладання коштів із максимальною ефективністю та уникнення кризових ситуацій мають бути розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо вибору найбільш придатних територій для розвитку туризму та доцільності побудови на них відповідних об’єктів інфраструктури. Крім цього, одним з ключових факторів діяльності різних видів туристичних підприємств є їх відповідне територіальне розміщення, розроблення методів оцінювання рекреаційної привабливості території і створення на їх основі відповідної інформаційної технології для моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури. Підвищенню якості прийнятих рішень з керування туристичною сферою сприяє вирішення задачі інтеґрації розрізненої інформації, зокрема розроблення методів та алгоритмів для проектування і моделювання просторів даних об’єктів туристичної сфери. Ці факти обумовлюють актуальність наукової роботи молодіжного творчого колективу, в якій запропоновані інноваційні системні рішення та верифіковано комплекс інформаційних технологій та засобів моделювання процесів розвитку інфокомунікаційних та туристичних комплексів.
Колективом молодих науковців запропоновано інноваційний підхід до:
- обґрунтування і здійснення постановки практичної задачі інтеграції даних в туристичнії сфері за допомогою системного аналізу існуючих моделей, форм і методів організації просторів даних в цій сфері, що і дало підстави розробити для них каталоги з метою подальшої їхньої інтеґрації;
- розроблення інформаційної технології прогнозування розвитку інфраструктури об’єктів туристичної галузі, яка інтегрує методи прогнозування просторових характеристик об’єктів туристичної інфраструктури, розширює їх аналітичні можливості, за рахунок відповідної адаптації спеціалізованих математичних пакетів з автоматизованим поданням геопросторових даних та їх обробку, згідно відповідних математичних моделей;
- введення оператора автоматичного визначення структур джерел даних шляхом порівняння структур даних з джерел даних, що є в просторі даних, із структурами джерел даних, які мають завантажитись в простір даних;
- прогнозування зміни просторової форми інфраструктури об’єктів туристичної галузі за рахунок мультимодельного підходу;
- розроблення методу оцінювання показника рекреаційної привабливості території з використанням систем виведення на основі нечіткої логіки;
- розроблення методу розрахунку потенціалу рекреаційної привабливості території з використанням систем виведення на основі нечіткої логіки.
Проведені дослідження сприяють розробці та реалізації ефективних засобів підтримки прийняття рішень для всіх учасників туристичного ринку, є інноваційними для України, тому вважаю, що наукова робота „Інформаційні технології моделювання процесів розвитку інфокомунікаційних та туристичних комплексів на основі фізичних аналогій” авторського колективу у складі Артеменко Ольги, Гаця Богдана, Іванущак Наталії, Угрина Дмитра може бути рекомендована для висунення на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Виклюк Я.І.,
д.т.н., проф.
Буковинський університет

д.т.н., проф. Дмитриенко В.Д.

В работе разработан комплекс информационных технологий для моделирования на основе физических аналогий объектов туристической отрасли, который состоит из трех компонентов: информационных технологий моделирования и прогнозирования пространственного развития инфраструктуры объектов туристической отрасли, оценки рекреационной привлекательности территории; методов и средств моделирования структуры, исследования изменения параметров компьютерных сетей; программно-алгоритмической системы формирования и функционирования пространств данных туристической отрасли.

Данный комплекс является весомым инструментом для специалистов в сфере туризма, а сама работа – актуальной и инновационной. Считаю, что коллектив авторов заслуживает премии Президента Украины для молодых ученых.

Проф. каф. ВТП НТУ "ХПИ" д.т.н., проф. Дмитриенко В.Д.

Д-р. техн. наук, проф. Аврунін О.Г.

Теоретичну та практичну значимість роботи підтверджує значна кількість наукових публікацій, зокрема захищених авторами дослідження дисертацій.
Вважаю, що подана робота заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених. Підтримую роботу молодіжного творчого колективу.

Д-р. техн. наук, проф. Поворознюк А.І

Робота представляє вельми серйозний науковий інтерес через практичну зорієнтованість та містить цілу низку наукових результатів пов’язаних з розробкою інформаційних технологій для туристичної сфери. В роботі розроблено комплекс інформаційних технологій для моделювання на основі фізичних аналогій об’єктів туристичної галузі, інфокомунікаційної інфраструктури та процесів формування і розвитку туристичних об’єктів і комплексів на регіональному та локальному рівнях.
Вважаю, що колектив авторів безсумнівно заслуговує на присудження їм премії Президента України для молодих вчених.
Проф. каф. ОТП НТУ "ХПІ" д.т.н., проф. Поворознюк Анатолій Іванович

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.