Офіційний веб сайт

Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю

м39

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського

Автор: Славко О.Г., к.т.н., Костенко П.П., к.т.н.

Створено інформаційні технології обробки мережевих даних в інфокомунікаційних системах, які спрямовані на підвищення техніко-економічної ефективності експлуатації інформаційних систем, побудованих на базі комп’ютерних мереж та реляційних баз даних, за рахунок зменшення впливу кіберзагроз на механізми функціонування систем передачі, обробки та зберігання даних. Отримано низку фундаментальних результатів у галузі систем керування потоками даних, а саме, розроблено методи параметричної ідентифікації математичних моделей процесів передачі даних на основі локальної моделі керованого процесу, оптимізації запитів до баз даних на основі дискретного алгоритму локальної моделі керованого процесу, перехоплення та блокування мережевих пакетів на основі технології WFP.

Запропоновано нові підходи у параметричній ідентифікації математичних моделей процесів передачі мережних даних, керуванні перевантаженнями в буферних чергах мережних маршрутизаторів в задачах уникненні DoS- і DDoS-атак, зовнішньої оптимізації синтезу SQL-запитів за умов інформаційної невизначеності структури баз даних в задачах компенсації впливу кібератак на автоматизовані системи управління робочим місцем, ідентифікації вмісту мережевих пакетів на мережевому та транспортному рівнях моделі OSI в задачах захисту від AdWare загроз. Здійснено постановку нових нетрадиційних задач аналізу впливу параметрів комп’ютерної мережі та інформаційних систем на результати функціонування процесів передачі даних з урахуванням наявності інформаційної та параметричної невизначеності.

Результати  роботи мають значення для діяльності організацій та підприємств, які використовують в процесах забезпечення інформаційного обміну даними сучасні комп’ютерні системи та мережі, для вирішення проблеми протидії кібератакам та їх наслідкам на інформаційні потоки.

Кількість публікацій: 50, в т.ч. за темою роботи 26 статей (10 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 авторськими свідоцтвами.

Надіслати коментар

Коментарі

Dr. Vyacheslav Shabliy

Actual problem of protection from cyber crimes is investigated in the scientific work "Informational technologies of data transferring for cyber crime fighting" by Olena Slavko (PhD) and Pavlo Kostenko (PhD). This work has new methods and methodologies for effectiveness increasing of computer networks functioning in case of cyber attacks.
The authors have developed information technologies for parametric identification of mathematical model of data transferring, and adjustment of network congestion control algorithms. Also, they have offered new method of external optimization of queries in case of uncertainty of logical and physical database structures in information systems.
I am confident that the authors (O. Slavko and P. Kostenko) of this scientific work deserve to receive the award of the President of Ukraine for young scientists.

Dr. Vyacheslav Shabliy
PhD in Mathematics
Math. Department Chair
WN Academy,
USA

Володимир Бичко

У процесі виконання даної роботи колективом авторів розв’язано ряд задач, що стосуються проблем протидії кіберзлочинам.
Зокрема в роботі вирішується задача забезпечення підвищення рівня функціонування комп’ютерних мереж в умовах мережевих розподілених атак на відмову в обслуговуванні за рахунок розробки інформаційної технологій керування мережними перевантаженнями, яка базуються на параметричній ідентифікації процесу передачі мережних даних в процесі побудови його локальної моделі, що є оригінальним підходом. Окрім цього на основі концепції локальної моделі керованого процесу вирішується задача пошкодження структури і вмісту пакетів даних комп’ютерних мереж в процесі скоєння кібератак.
Запропоновані в роботі підходи та розроблені інформаційні технології є адаптивними залежно від умов функціонування комп’ютерних мереж, що значно розширює область їх застосування.
Вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" колективу авторів: Славко О.Г., Костенко П.П. є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії Чернігівський Націотнальний Технологічний Університет
к.ф.-м.н. Бичко В. А.

Сергій Гнатюк

Безпечний, швидкий та коректний інформаційний обмін у кіберпросторі є нині життєво важливим для нормального функціонування і розвитку сучасних суспільств та економік. У більшості країн світу комп’ютерні телекомунікаційні мережі та інформаційні системи законодавчо визначені як об’єкти критичної інфраструктури, а дотримання кібернетичної безпеки стає пріоритетним напрямом діяльності урядів, наукових установ і спеціальних служб. Однією з найбільш важливих і складних проблем в цій галузі є гарантування безпечного зберігання, обробки та передачі даних. Традиційні, «доцифрові» юридичні норми та практики тут не спрацьовують, тому загальносвітовою проблемою є нині хронічне відставання нормативно-правового регулювання кіберпростору від його якісного (технології) та кількісного (продуктивність і поширеність інфраструктур) розвитку, дефіцит ефективних адміністративно-правових механізмів боротьби з кіберзлочинністю.
У таких умовах особливого значення набуває постійне вдосконалення систем захисту інформації в мережах і розробка відповідного ПЗ. Саме ця проблематика визначає зміст наукової роботи "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю". Авторами запропоновано й обґрунтовано новий підхід до забезпечення підвищення рівня функціонування комп’ютерних мереж передачі даних за рахунок інформаційних технологій обробки трафіку для боротьби з кіберзлочинністю.
Таким чином, тема наукової роботи О.Г.Славко і П.П.Костенка "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" є безумовно актуальною, сама робота має наукову, практичну та суспільну значущість і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.
С.Л.Гнатюк,
к.і.н., головний консультант відділу
інформаційної безпеки та
розвитку інформаційного суспільства
Національного інституту стратегічних досліджень
м. Київ

Сергей

Считаю, что работа "Информационные технологии передачи данных для борьбы с киберпреступностью" авторов Славко Е. Г. (к.т.н., доц.) и Костенко П. П. (к.т.н., доц.) заслуживает на присуждение премии Президента Украины для молодых ученых, поскольку в ней рассматривается актуальная проблема защиты информационных систем от кибер-атак. Актуальность обуславливается ростом масштабности киберпреступности и постоянным усовершенствованием средств, которые используют кибепреступники. Научная работа авторов Елены Славко и Павла Костенко содержит в себе нетривиальные решения, которые направлены на повышение качества передачи данных в компьютерных сетях и информационных системах в условиях кибер-угроз.
Lead Software Engineer, EPAM Systems
Ткаченко Сергей Александрович.

Андросюк Максим

Наукова робота "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" авторів: Славко О.Г. і Костенко П.П., присвячена вирішенню проблеми підвищення ефективності управління передачею даних в комп’ютерних мережах в умовах загрози виникнення атак різних типів. В даній роботі для вирішення зазначеної проблеми розробляються методи і алгоритми, що спираються на системи автоматичного управління та сучасні інформаційні технології, та є перспективними і мають наукову цінність і новизну.
Підтримую наукову працю "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" авторів Славко Олени і Костенка Павла, і вважаю, що вона заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Провідний фахівець кафедри інформаційно-управляючих систем,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
к.т.н., Андросюк М. С.

Андрейко Віталій Іванович

Сучасні інформаційні системи надають можливість створити сприятливе інформаційне середовище для контролю та підтримки ділової діяльності організації, аналізу і моніторингу технологічних процесів підприємств. Головними критеріями в оцінці інформаційних систем стали достовірність, своєчасність, повнота та корисність інформації для прийняття рішень. Динаміка зміни навколишнього світу виділяє швидкість отримання інформації, як найзначущіший показник.
Зростання інформаційних технологій в Україні, як і в усьому світі, зумовило не тільки швидкий розвиток і ефективне застосування інформаційних мереж в науковій, бізнесовій, підприємницькій діяльності та в повсякденному житті, а й зростання нових загроз. Анонімність глобальних інформаційних мереж, швидкість передачі інформації і простота їх використання – те, що є основними причинами технологічного буму і проникнення мережі Інтернет в усі сфери життя, - одночасно дозволяє використовувати всі ці переваги для вчинення протиправних діянь. Інформаційно-комунікаційні технології впроваджуються і розвиваються набагато швидше, ніж законодавці та відповідні правоохоронні органи можуть реагувати на це зростання.
Отже, робота Костенко П.П. та Славко О.Г. у якій поставлено за мету підвищення швидкості доступу до інформації в інформаційних системах та комп’ютерних мережах за умов кібератак є актуальною та суспільно значимою.
З моменту, коли мережа Інтернет стала доступна широкому колу користувачів і до часу, коли загроза кіберзлочинності в інформаційних мережах стала очевидною, пройшло достатньо часу, щоб розрив між розвитком цифрових технологій і розробкою механізмів їх регулювання, особливо у сфері боротьби з електронними посяганнями, створив правовий вакуум. Цей розрив не зменшується і до нині, обумовлюючи появу нових проблем захисту комп’ютерних мереж і їх користувачів від посягань, нових способів вчинення злочинів, а також їх зростання.
Запропоновані в роботі моделі та методи віднайшли себе в програмних алгоритмах доведених до рівня інструментальних засобів. Ефективність останніх обґрунтовано теоретично і підтверджено практично, про що свідчать акти впровадження.
Вважаю, що наукова праця «Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю» авторів Славко О.Г. і Костенка П.П. є актуальною, має наукову новизну та практичну цінність, і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Андрейко Віталій Іванович – к.і.н., доцент, в.о. завідувача кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Морванюк Віталій

В умовах глобальної інформатизації суспільства великою проблемою є захист інформаційних систем від впливу зловмисників.
Широка доступність інструментів проведення DDoS атак створює додаткові проблеми для хостингових компаній та провайдерів Інтернет. Запропоновані методи оптимізації трафіку за допомогою QoS TCP/IP надають додатковий інструмент захисту користувачів від Denial of Service атак, та підвищення uptime без використання додаткових серверних потужностей. Метод дозволяє ідентифікувати початок атаки на Web ресурси і прийняти міри по нейтралізації атакуючих.
Використання запропонованих рішень для надання послуг хостингу компанією IT-Patrol Inc. сумісно з рішенням від дата-центру OVH дозволило надавати клієнтам сервіс по формулі 24/7 та пріоритезувати трафік, що надається кінцевим клієнтам незважаючи на велику кількість DoS атак.
Морванюк Віталій,
системний адміністратор,
IT-Patrol Inc.
dh.it-patrol.com

Максим Матюхiн

Поняття Quality of Sevice (QoS) тісно пов’язано з можливими загрозами для обчислювальних систем в мережевому середовищі, що спричинені хакерськими атаками і полягають у відмові в обслуговуванні легальних користувачів.
В даній науковій роботі, що представлена на здобуття премії Президента України, авторами розглядаються актуальні задачі, вирішення яких дозволяє покращити рівень стійкості інформаційних систем до кіберзагроз за рахунок керування інформаційними потоками у реальному часі та підвищити показники швидкості обробки інформації, що в свою чергу, покращує якість QoS в реальних умовах функціонування комп’ютерних мереж.
В роботі розроблено інформаційну технологію забезпечення QoS на рівні TCP/IP-стеку із використанням параметричної ідентифікації на основі нової концепції локальної моделі керованого процесу передачі даних, що дозволяє підвищити ефективність керування передачею даних у комп’ютерних мережах для уникнення DoS- і DDoS-атак.
Окрім цього, розроблено програмне забезпечення, що реалізує перехоплення SQL–запитів з можливістю їх редагування та дозволяє адміністраторам інформаційних систем проводити заміну запитів без встановлення додаткових програмних модулів захисту від кібератак.
До того ж, в роботі розроблено метод перехоплення та блокування пакетів мережевого та транспортного рівнів моделі OSI в задачі уникнення Adware загроз для підвищення ефективності та безпеки веб-серфінгу. Даний метод реалізовано у вигляді відповідного програмного забезпечення.
Запропоновані і реалізовані у роботі методи розв'язання задач забезпечення належного рівня QoS, оптимізації SQL-запитів та блокування Adware-загроз виконані на достатньому науковому рівні, пройшли верифікацію на експериментальному рівні та підтверджені практичним застосуванням.
Вважаю, що дана наукова праця є актуальною, перспективною та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Максим Матюхiн
PHP developer, Badoo

Смірнова Юлія

В представленій роботі отримано низку фундаментальних результатів у галузі систем керування потоками даних. Розроблені авторами методи та програмні алгоритми параметричної ідентифікації математичних моделей процесів передачі даних на основі локальної моделі керованого процесу, оптимізації запитів до баз даних на основі дискретного алгоритму локальної моделі керованого процесу, перехоплення та блокування мережевих пакетів на основі технології Windows Filtering Platform.
Наукова праця містить пріоритетні результати щодо підвищення ефективності функціонування інформаційних систем та комп’ютерних мереж, що дозволяє знизити вплив кіберзагроз в умовах навантаженого використання зазначених середовищ передачі та обробки даних.
Вважаю, що представлена наукова праця є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Смірнова Юлія
QC Engineer,
SoftServe, Kyiv

Король Ігор Іванович

Поширення реалізації багатьох бізнес-процесів через web-інтерфейс (банківські операції, комерційні послуги і торгівля, навчання та ін.) призводить до зростання важливості такого поняття, як якість обслуговування (Quality of Servise). Особливо актуальною ця практична задача стає в умовах зростання ймовірності кібер-загроз, що призводять, зокрема, до заволодіння конфіденційною інформацією, відмов в обслуговуванні легальним користувачам, тощо. Однією з характеристик DoS і DDoS-атак є стрімке зростання інтенсивності потоку даних, що викликає перевантаження в мережних сегментах і вузлах.
В даній роботі авторами вирішуються питання керування потоками мережних даних в реальному часі в умовах перевантажень на основі інформаційних технологій, що використовують засоби QoS, що є перспективним напрямком і має вагоме практичне значення. До того ж, автори пропонують новий підхід до вирішення задач протидії кібер-атакам на інформаційні системи, що має наукову цінність.
Вважаю, що що наукова праця "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" колективу авторів: Славко О.Г., Костенко П.П., що висунута на здобуття премії Президента України для молодих учених, є перспективною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Король І.І.,
доктор фіз.-мат. наук,
проректор з науково-педагогічної роботи
Ужгородського національного університету

Д'яченко Ігор Віталійович

Наукова праця "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" присвячена розробці нових підходів до вирішення проблем протидії кіберзагрозам в комп’ютерних мережах.
Розроблені авторами метод визначення параметрів математичних моделей процесів передачі мережних даних, метод зовнішньої оптимізації запитів до баз даних, метод блокування AdWare загроз на основі структурного та сигнатурного аналізу мережевого трафіку є вагомим внеском в розв’язання задач протидії кібератакам на мережеві інформаційні системи. Запропоновані в роботі методи базуються на ґрунтовному математичному апараті та підтверджені експериментально. Наведені чисельні показники ефективності даних методів вказують на доцільність використання їх для практичних задач покращення якості обслуговування користувачів комп’ютерних мереж в умовах загроз мережних атак.
Вважаю, що цикл наукових праць "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" колективу авторів: Славко О.Г., к.т.н., Костенко П.П., к.т.н., є актуальною та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Розробник програмного забезпечення на мові программування Java та систем керування базами даних Oracle
у компанії Sytoss м. Харкова,
Д'яченко І.В.

Sergei Bezobrazov

Проблема безопасности информации, хранящейся, обрабатываемой и передаваемой в компьютерных системах является одной из наиболее острых на сегодняшний день. Многие передовые мировые государства выделяют данную проблему как приоритетную. Очевидно, что существующие методы защиты информации не обеспечивают должный уровень защиты и общество нуждается в новых методах. Представленная работа лежит в области защиты информации, является актуальной и посвящена повышению скорости доступа к информации в информационных системах, путем разработки:
а) информационных технологий избегания перегрузок вследствие DDoS-атак;
б) минимизации влияния противоправных действий в информационных системах;
в) избегания AdWare угроз в процессе Интернет-серфинга на основе технологии WFP.
Научные публикации авторов в полном объеме обосновывают и излагают научные положения, выводы, предложения, а также результаты расчетных и экспериментальных исследований.

Безобразов Сергей Валерьевич, к.т.н., доцент кафедры «Интеллектуальные информационные технологии», Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь.

Попенко Євген

Суттєве збільшення масштабності кіберзагроз обумовлює необхідність удосконалення існуючих і розробки нових, більш потужних засобів захисту від кібер-атак на інформаційно-комунікаційні системи і мережі.
Наукова робота авторів к.т.н., доц. Олени Славко та к.т.н., доц. Павла Костенка є актуальною та спрямована підвищення ефективності комп’ютерних мереж передачі даних за рахунок інформаційних технологій обробки мережного трафіку та інформаційних потоків, зокрема для вирішення проблем, пов’язаних із боротьбою з кіберзлочинністю.
Зокрема, є надзвичайно важливим розробка методу перехоплення та блокування трафіку на мережевому та транспортному рівнях моделі OSI на основі структурного та сигнатурного аналізу для блокування Adware загроз, які спричиняють значні збитки і становлять реальну загрозу для інтернет-користувачів та інформаційних систем і мереж.
Вважаю, що робота "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" авторів Славко О.Г., Костенко П.П. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Попенко Євген,
Fullstack Web Developer, PulsarFour

Grzegorz Kłapyta

Modern information systems are designed to create a favorable information environment of the organization. They are used for analysis and monitoring of business and technological processes. Database management system and databases have the key importance in information systems. Unfortunately it is the most vulnerable to the activities of cyber-attackers. The speed of the system depends on many factors such as hardware and network characteristics, number of workstations, etc. The work is dedicated to increase the speed of access to information in information systems. Information technologies, that are developed in this work, solve the problem of overloading as a result of commonly used attacks like DoS, DDoS, AdWare threats, SQL-injection.
I want to support this work because I think that the scientific work "Informational technologies of data transferring for cybercrime fighting" by authors Olena Slavko and Pavlo Kostenko is valuable and deserves to receive the award of the President of Ukraine for young scientists.

Grzegorz Kłapyta PhD , Department of Mechatronics, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland

Музика Іван

Представлена робота розв’язує актуальну науково-практичну задачу підвищення швидкості доступу до інформації в інфокомунікаційних системах, які використовують реляційні бази даних шляхом розробки й використання сучасних моделей, методів та інформаційної технології. Пошукувачі запропонували новий підхід автоматичної зовнішньої оптимізації SQL–запитів в умовах невизначеності фізичної та логічної структури бази даних. Застосування технології Windows Filtering Platform є беззаперечно сучасним та ефективним шляхом боротьби з Adware загрозами у порівнянні з існуючими аналогами. Зважаючи на практичну цінність на висвітлені наукові результати, вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" колективу авторів: Славко О.Г., Костенко П.П., що висунута на здобуття премії Президента України для молодих учених, є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри комп'ютерних систем та мереж ДВНЗ "Криворізький національний університет", к.т.н. Музика Іван Олегович.

Гайдуков Денис

Автори роботи розробили підходи до покращення керування інформаційними потоками у реальному часі в умовах параметричної невизначеності та нестаціонарності процесу передачі даних в задачах уникнення DoS- і DDoS-атак на основі механізмів QoS. Актуальність роботи не викликає сумнівів. Інноваційним беззаперечно є застосування локальної моделі керованого процесу для вирішення поставлених в роботі задач.
Зважаючи на всебічну апробацію роботи та практичне впровадження у виробничі процеси що представлена наукова праця є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Гайдуков Денис,
Python Software Engineer,
Synergy Way, Lviv

Javier Tellechea

As part of cybercrime, DDOS-attacks on providers’ servers cause a great damage to information systems. Access to sites and web services is lost due to computer networks overload. The loss, caused by unavailability of Internet-services, significantly grows when it concern to information systems of data transferring, working in real time, such as control and telecommunication systems. Therefore the topic, that discussed in scientific work of Olena Slavko and Pavlo Kostenko "Informational technologies of data transferring for cybercrime fighting", which is presented to the contest of the award of the President of Ukraine for young scientists certainly is interesting through the practical orientation and possibility to use of developed methods and drivers for data transmission systems.
A number of important scientific and practical results are received in this work. These results have been supported experimentally and have a great value to the development of information technologies for cybercrime fighting.
I want to support this work because I think that the scientific work "Informational technologies of data transferring for cybercrime fighting" by authors Olena Slavko and Pavlo Kostenko is deserve to receive the award of the President of Ukraine for young scientists.

Researcher,
Public University of Navarre
PhD, Javier Tellechea

Красовський Сергій

Застосування реляційних баз даних суттєво прискорює надання інформації користувачеві, проте в процесі функціонування інформаційних систем спостерігається поступове зменшення ефективності їх роботи, зокрема за рахунок збільшення часу обробки запитів користувачів. Це обумовлено як «старінням» логічної та фізичної структури реляційних баз даних, так і впливом кіберзлочинців. За рахунок атак на SQL-запити може бути порушено функціонування всієї інформаційної системи. SQL-ін’єкції навантажують СКБД, дозволяють отримати інформацію третім особам, порушують функціонування системи в цілому.
Представлена робота розв’язує актуальну науково-практичну задачу компенсації впливу кібератак на автоматизовані системи управління робочим місцем, за рахунок зовнішньої оптимізації SQL-запитів за умов інформаційної невизначеності структури баз даних.
Вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" колективу авторів: Славко О.Г., Костенко П.П., що висунута на здобуття премії Президента України для молодих учених, є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Красовський Сергій Володимирович, технічний директор Onlinico

Владислав Баглай

Стрімкий ріст активності кіберзлочинців вимагає від користувачів комп’ютерних систем швидкого реагування на різноманітні мережеві атаки та функціонування шкідливого програмного забезпечення. Вирішення задач протидії кібератакам вбачається виключно у впровадженні сучасних, передових інформаційних технологій, які б відповідали специфіці кібер-загроз, як на рівні логіки функціонування, так і на рівні використання апаратно-програмних можливостей комп’ютерних систем та мереж.
Вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" авторів Славко Олени Геннадіївни і Костенко Павла Павловича є актуальною, має наукову новизну та практичну цінність, а отже заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Баглай Владислав Ігорович, вірусний аналітик, «ГрідінСофт»

Гість

В сучасних умовах розвитку телекомунікаційних мереж забезпечення якості обслуговування (Quality of Service, QoS) при передачі даних в умовах ймовірності кібер-атак, зокрема віддалених DoS-атак, залежить від ефективного керування мережним трафіком, що в свою чергу, обумовлюється наявністю інформації про мережне середовище та параметри процесів передачі даних, яка в реальних умовах функціонування мереж недостатня. В роботі «Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю» розроблена інформаційна технологія забезпечення QoS в умовах недостатньої інформації про мережу, що є безумовно актуальним.
Наукова новизна отриманих у роботі результатів полягає у розробці методу параметричної ідентифікації математичних моделей процесів передачі даних в реальному часі на основі оригінального принципу керування: поєднанні етапу ідентифікації та етапу керування в умовах недостатньої інформації про керований процес передачі мережних даних.
Практична цінність роботи полягає, зокрема, у розробці інформаційної технології забезпечення QoS із використанням параметричної ідентифікації процесів передачі мережних даних в задачі уникнення перевантажень та відповідного програмного забезпечення, придатного для практичного застосування.
Вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" авторів Славко О. Г. і Костенка П. П. є актуальною, має наукову новизну та практичну цінність, і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Посада,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри інформатики і вищої математики, Кобильська Олена Борисівна

Мамчур Дмитро Григорович

Широке впровадження комп’ютерних технологій в усі сфери сучасного життя, поряд з простотою і легкістю доступу до глобальної мережі як персональних так і промислових пристроїв має не тільки позитивні наслідки, а й негативні, як от зростання масштабу кіберзлочинності. Одним із напрямків кібер-атак є вплив на роботу вузлів в комп’ютерних мережах за рахунок організації DoS- і DDoS-атак, що призводить до порушення функціонування окремих мережних вузлів і всієї мережі взагалі, а також до повної недоступності мережних ресурсів і суттєвого зниження якості обслуговування користувачів та ін.
Протидія таким атакам є важливою практичною задачею. Одним із напрямків її вирішення є розробка і впровадження методів керування перевантаженнями при передачі мережних даних. Ця задача ускладнюється параметричною і структурною невизначеністю процесів передачі мережних даних і мережного середовища, особливо за умови їх гетерогенності.
В даній роботі авторами розроблені інформаційні технології, що дозволяють ідентифікувати процеси передачі мережних даних в умовах невизначеності процесів їх передачі і налаштовувати параметри алгоритмів керування мережними перевантаженнями. При цьому автори використовують новий підхід до вирішення проблеми параметричної ідентифікації мережного трафіку на основі концепції локальної моделі керованого процесу.
Запропонований в роботі підхід може бути використаний для розв’язання практичних задач керування мережними ресурсами і процесами передачі даних в умовах невизначеності та нестаціонарності мережного середовища, що є актуальним для забезпечення якості обслуговування користувачів в умовах кібер-загроз.

Вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" авторів Славко Олени Геннадіївни і Костенко Павла Павловича є актуальною, має наукову новизну та практичну цінність, а отже заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

доцент каф. САУЕ
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
к.т.н., доц. Мамчур Д.Г.

Гість

Проблема протидії кіберзлочинам є надзвичайно актуальною в сьогоднішніх умовах розвитку суспільства. Одним із напрямків атак кіберзлочинців є вплив на роботу мережних вузлів, тому практичною проблемою є підвищення ефективності рівня функціонування комп’ютерних мереж передачі даних за рахунок інформаційних технологій уникнення перевантажень в умовах гетерогенності мережевого середовища.
У роботі Славко О.Г., Костенко П.П., що висунута на здобуття премії Президента України для молодих учених, розроблено новий підхід до вирішення зазначеної проблеми, що базується на використанні концепції локальної моделі керованого процесу для параметричної ідентифікації процесів передачі мережних даних в умовах невизначеності та нестаціонарності. Запропонована інформаційна технологія керування мережними перевантаженнями з використанням запропонованих в роботі методів дозволяє підвищити ефективність керування передачею даних у комп’ютерних мережах в задачах уникнення DoS- і DDoS-атак. Окрім цього, в роботі запропоновано удосконалений метод адаптивного відкидання пакетів в задачі уникнення перевантаженнями, що дозволяє підвищити швидкість передачі даних в каналі зв’язку в умовах виникнення перевантажень при забезпеченні якості обслуговування користувачів.
Робота пройшла хорошу апробацію на конференціях, її результати опубліковані у авторитетних періодичних виданнях.
Вважаю, що наукова праця "Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю" колективу авторів: Славко О.Г., Костенко П.П., що висунута на здобуття премії Президента України для молодих учених, є актуальною роботою та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Зав. кафедри комп’ютерних систем управління
Вінницького національного технічного університету
Д.т.н., професор Дубовой В.М.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.