Офіційний веб сайт

Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів

м65

Автори: Андрєєв О.В., к.т.н., Кондратьєв А.В., к.т.н., Щегель Г.О., к.т.н.

Представлена Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Розроблено наукові засади та методологію оптимізації за масою композитних тришарових конструкцій зі стільниковим заповнювачем в їх регулярних і нерегулярних зонах, коригування математичних моделей властивостей стільникових конструкцій з використанням експериментальних даних.

 Визначено закономірності деформування і руйнування сендвіч-панелей із текстильнозміцнених композитів у широкому діапазоні швидкостей удару.

 Розроблено експериментальний лабораторний комплекс, який дає можливість поглибленого вивчення фізико-механічних процесів, що мають місце при високошвидкісному ударному навантаженні композитних конструкцій.

 Вперше запропоновано концепцію оптимізації композитних конструкцій, що забезпечує реалізацію потенційних можливостей зниження їх маси при врахуванні всього спектра зовнішніх навантажень і технології виготовлення.

Запропоновано концепцію технологічного забезпечення виробництва стільникових панелей сонячних батарей космічного призначення, розроблено комплекс технологічних рекомендацій щодо використання плетених рукавів у виробничому процесі виготовлення композитних інтегральних деталей авіаційних конструкцій.

 Запропоновано принцип розроблення сендвіч-панелей із полімерних композиційних матеріалів з підвищеною ударною міцністю в передбачуваному діапазоні швидкостей ударного навантаження.

 Економічний ефект від впровадження результатів роботи полягає в суттєвому підвищенні показників якості стільникових агрегатів авіакосмічної техніки, синтезі оптимальних параметрів технологічних операцій для виготовлення складнопрофільних композитних конструкцій, розробці захисних сендвіч-щитів з підвищеною ударною міцністю, а також зниженні поверхневої маси агрегатів авіаційного та космічного призначення в 1,5-2 рази.

Кількість публікацій: 148, в т.ч. за темою роботи 2 монографії, 48 статей, 61 теза доповідей, 17 патентів.

Надіслати коментар

Коментарі

Піскунов В. Г., д.т.н., проф., НТУ

Надійне прогнозування поведінки складних композиційних агрегатів транспортних засобів на етапі проектування конструкції утруднене складностями розробки універсальних моделей матеріалів такого типу, які б відображували ті реальні фізичні процеси деформування і руйнування, які відбуваються у матеріалі при докладанні навантаження. Подана авторським колективом наукова робота присвячена вирішенню цієї та комплексу пов’язаних задач впровадження нових конструктивно-технологічних рішень для ефективного застосування полімерних композиційних матеріалів у агрегатах сучасної транспортної техніки. Авторами роботи отримано результати, що являються предметом наукової новизни проведених досліджень, серед яких варто відзначити визначення нових закономірностей деформування і руйнування пластин із полімерних композиційних матеріалів, на основі яких показано, що їх пошкодження і формування відмови структурного елементу конструкції носить імовірнісний характер, залежить від швидкості взаємодії при докладанні навантаження і може бути оцінено за допомогою застосування спеціальних методів аналізу, зокрема, аналізу електромагнітної та акустичної емісії, та розробку феноменологічної моделі поведінки матеріалів досліджуваного типу. Результати досліджень є новими як методологічно, так і за висновками та рекомендаціями. З точки зору практики цінність розглянутої наукової роботи полягає у застосуванні отриманих нових експериментальних даних та моделей при створенні інноваційних агрегатів транспортної техніки, зокрема, легковагових тонкостінних елементів корпусних несучих конструкцій із полімерних композитів підвищеної міцності. Вищевказане дозволяє рекомендувати розглянуту наукову роботу авторів Андрєєва О.В., Кондратьєва А.В., Щегель Г.О. «Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів» до присудження премії Президента України для молодих учених у 2014 році.
Завідувач кафедри опору матеріалів і машинознавства Національного транспортного університету, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки д.т.н., проф. В. Г. Піскунов

Терещенко Ю. М., доктор технічних наук, професор

Авторами поданої роботи підняті важливі питання проектування і вивчення удароміцних композиційних матеріалів та запропоновані методи створення легких конструкцій підвищеної ударної міцності, що реалізують покращені захисні властивості за рахунок максимального енергопоглинання у експлуатаційних діапазонах швидкостей удару, що являється особливо актуальним для конструкцій сучасної високошвидкісної авіакосмічної техніки. Відповідно до висунутої гіпотези про ймовірнісне відновлення зв’язків у матеріалі при дії зовнішнього навантаження в дослідженні здійснено розробку нової моделі поведінки композиційних матеріалів. Модель враховує зміну ймовірності відновлення зв’язків при високошвидкісних процесах. Так, при низьких швидкостях взаємодії має місце поступове переформування структури матеріалу. Молекулярні і міжатомні зв’язки руйнуються, але відбувається утворення нових. При високих швидкостях взаємодії ймовірність відновлення зв’язків у загальному випадку зменшується у зв’язку зі зростанням кінетичної енергії руху частинок матеріалу. Здійснена реалізація запропонованої моделі у вигляді програмного модуля користувацької підпрограми стандартного програмного розрахункового комплексу. Проведено чисельні експерименти з розрахунку ударної взаємодії композиційних зразків із використанням стандартної моделі поведінки матеріалу, а також запропонованого підходу. Подана робота охоплює також комплекс рішень щодо вагової оптимізації конструкцій для аерокосмічної техніки та забезпечення стабільності їх характеристик. Важливим аспектом представлених у роботі досліджень також являється вироблення технологічних методів підвищення стабільності фізико-механічних характеристик композиційних матеріалів та показників якості, розробка підходів до нормування технологічних допусків у виробництві розглянутих композиційних матеріалів із застосуванням методу цілеспрямованого коригування фізико-механічних характеристик при обмеженнях на вхідні параметри, удосконалення технології формування обшивок із полімерних композитів.
Актуальність розв’язаних у поданій роботі проблем без сумніву визначає високу значимість науково-практичного доробку і доцільність присудження премії Президента України для молодих учених.
Терещенко Ю. М., докт. техн. наук, професор кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного університету, засл. діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Кривов Г.О., д.т.н., проф. АТ УкрНДІАТ

Широке використання полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) є однією з основних сучасних тенденцій розвитку авіаційної і космічної техніки. Світовий досвід свідчить про те, що реалізація цієї тенденції стає впливовим фактором досягнення техніко-економічної ефективності літальних апаратів як в сфері їх виробництва, так і експлуатації. Зважаючи на це, запропоновану роботу слід вважати актуальною та такою, в якій вирішується низка взаємопов’язаних міцностних, конструкторських, технологічних, економічних проблем. Саме такий, комплексний підхід до розв’язання цих проблем дозволив авторам запропонувати рішення, які відповідають сучасним критеріям ефективності літальних апаратів відповідного призначення. Запропоновані авторами конструктивно-технологічні рішення підтверджені результатами всебічних досліджень та дослідної апробації на підприємствах авіаційної та космічної галузі України і за кордоном. Результати, отримані авторами, досить повно висвітлені у різноманітних публікаціях. Вважаю, що авторський колектив заслуговує присудження йому премії Президента України для молодих учених.

Малков І.В., д.т.н., проф., ВНУ ім. В.Даля

Подана робота, що присвячена науковому забезпеченню створення інноваційних конструктивно-технологічних рішень для композитних агрегатів вітчизняної авіаційної та ракетно-космічної техніки, безсумнівно, актуальна. Отримані авторським колективом висновки та практичні рекомендації підтверджені достовірними теоретичними та експериментальними результатами досліджень. Конкурентоспроможність технічних рішень захищено рядом патентів, результати роботи відображено в двох монографіях, в більш ніж 40 статтях у наукових фахових виданнях України та 60 публікаціях у матеріалах конференцій. Вважаю, що цей авторський колектив повною мірою заслуговує присудження йому почесної премії Президента України для молодих вчених та закликаю підтримати роботу.

Федорович В.А. Д.т.н., проф. НТУ "ХПИ"

Непрерывное совершенствование авиакосмической техники требует постоянного поиска новых путей снижения массы конструкций и повышение их надежности. Одним из эффективных путей решения данной проблемы является все более широкое применение полимерных композиционных материалов. В связи с этим представленная авторским коллективом работа, что посвящена улучшению качества и эксплуатационных характеристик композитных агрегатов различного назначения путем разработки для них инновационных конструктивно-технологических решений, является, актуальной и, несомненно, представляет практический интерес. Научные результаты авторы отразили в двух монографиях и более чем в 100 статьях и публикациях в материалах конференции, конкурентоспособность технических решений защищено 17 патентами. Несомненно, этот авторский коллектив заслуживает присуждения ему премии Президента Украины для молодых ученых.

Лепіхін П. П., д.ф.-м.н., проф.

У запропонованій до розгляду роботі розглянуто питання проектування конструкцій із сучасних композиційних матеріалів при забезпеченні їх високих експлуатаційних властивостей. Важливим аспектом роботи є ґрунтовне дослідження фізичних процесів, що лежать в основі вірогіднісних явищ формування комплексного пошкодження волоконнозміцненого композиту, а також розробка математичної моделі забезпечення необхідних механічних властивостей матеріалу, що дозволило авторам дослідити процеси руйнування ймовірнісної природи, застосувавши методи кореляційного і регресивного аналізу. Такий підхід дозволив не тільки отримати важливі наукові результати, але і реалізувати їх в інженерно-конструкторські рішення. На мою думку, робота заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених у 2014 році.

Завідувач відділом механіки конструкційних матеріалів Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України д.ф.-м.н., проф. П. П. Лепіхін

Гайдачук В.Є. доктор технічних наук, професор

Удосконалення авіаційної та ракетно-космічної техніки нерозривно пов'язане зі зниженням її польотної маси, висока вартість якої, особливо для ракетно-космічних літальних апаратів, вимагає розробки ефективних конструктивно-технологічних рішень та високоточної технології їх реалізації у виробництві. До числа таких рішень відносяться та широко використовуються в літальних апаратів всіх класів сандвічеві конструкції, що забезпечують високу несучу здатність виробів авіакосмічної техніки. У зв'язку з цим розробка новітніх конструктивно-технологічних рішень, що забезпечують зниження маси сандвічевих конструкції при регламентованій несучій здатності та високоточній технології їх реалізації у виробництві, є актуальною проблемою. Одержані авторами результати, послідовність завдань і обґрунтованість методів їх розв’язання для досягнення кінцевих результатів, підтверджують її наукове та практичне значення. Підтримую висунення цієї роботи на здобуття премії Президента України для молодих вчених.
Гайдачук В.Є., Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, д.т.н., професор, зав. каф. проектування ракетно-космічних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»

Костенко О.І. Заступник директора ХДАВП

Відомо, що постійне вдосконалення такої наукомісткої галузі, як авіа-ракетобудування, особливо затребуване в умовах ринкової економіки. Тому будь-які технічні заходи у цьому напрямку представляються актуальними та такими, що мають практичну значимість. Безперечно, робота, що спрямована на підвищення ефективності вітчизняної авіаційної і ракетно-космічної техніки шляхом розроблення інноваційних конструктивно-технологічних рішень, заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Костенко О.І., к.т.н., Заступник директора інноваційних проектів Харківського державного авіаційного виробничого підприємства

Сухов В.В., д.т.н., професор каф. ПСКЛА, ФАКС, НТУУ «КПІ»

Подальше підвищення ефективності авіаційних конструкцій неможливе без застосування композиційних матеріалів. У представленій роботі запропоновано ряд нових конструктивно-технологічних рішень для агрегатів авіакосмічної техніки. Особливо слід зазначити цикл досліджень молодих вчених щодо визначення закономірностей деформації і руйнування композиційних конструкцій при ударному навантаженні. Саме розуміння цих закономірностей дозволяє розробникам досить обгрунтовано підійти до створення найбільш відповідальних силових елементів планера літака, що внесе істотний вклад до мінімізації маси вітчизняних авіаційних конструкцій.
Робота актуальна, досягнутими результатами вносить певний вклад до розвитку теорії і практики застосування композиційних матеріалів і заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Калкаманов С.А., д.т.н.

Поставленные и решенные в представленной работе цели и задачи, вы-бранные объекты и предметы исследования, а также направленность основных результатов, отражающих их актуальность, научную новизну и практическую значимость, общее количество и уровень публикаций в полной мере позволяют рекомендовать этот авторский коллектив к присуждению премии Президента Украины для молодых ученых.
Калкаманов С.А. д-р техн. наук, профессор, Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Дубенець В.Г.

Дубенець В.Г., д.т.н., проф. ЧНТУ

Представлена на здобуття премії Президента України робота "Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів" має усі необхідні для цього якості , зокрема, вибір сучасних конструктивних елементів, розроблену методологію побудови, аналізу і оптимального проектування елементів аерокосмічних конструкцій з використанням сучасних матеріалів, глибоке теоретичне і експериментальне обгрунтування запропонованих конструктивних і технологічних рішень і перспективу подальшого розвитку. Без сумніву, робота є сучасною, має наукову і практичну цінність та перспективу подальшого розвитку і заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.

Ярослав Жук, д.ф.-м.н., проф., КНУ

Проблеми проектування і конструювання новітніх ефективних елементів конструкцій авіакосмічної техніки вимагають врахування вимог зниження матеріало- та ресурсоємності при збереженні заданих міцносних характеристик. Одна з можливостей - застосування тришарових конструкцій зі стільниковим заповнювачем. Розробка наукових принципів конструювання, математичних моделей таких елементів конструкцій та методології їх оптимізації є актуальною науково-технічною задачею. Автори роботи
"Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів" запропонували підходи до розв'язання цілого комплексу окреслених проблем. Судячи з анотації та наведеної кількості публікацій, робота виконана на сучасному світовому науковому рівні та є добре апробованою. Вважаю, що за сукупністю одержаних у роботі наукових результатів та їх практичною цінністю, автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.
Завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. фіз.-мат. наук, проф. Ярослав Жук

Коростильов Л.І. д.т.н., проф., НУК

У поданій роботі, судячи з реферату, викладено основні результати досліджень, які спрямовані на вагове вдосконалення і високу надійність виробів вітчизняної авіакосмічної техніки. Авторським колективом проведено комплексне вивчення технологічних методів підвищення функціональних властивостей конструкцій з полімерних композиційних матеріалів, а також запропоновані ефективні конструкторсько-технологічні методи та рішення. Ці методи і рішення спрямовані на зменшення маси виробів композитних агрегатів різного призначення для авіаційної та ракетно-космічної техніки. Конкурентоспроможність запропонованих технічних рішень захищено рядом патентів та статей у наукових фахових виданнях України та зарубіжних виданнях.
Вважаю, що представлена робота виконана на високому науковому та технічному рівні, представляє науковий і практичний інтерес, а її автори заслуговують присвоєння Премії Президента України для молодих вчених.

Зюзін С.О., к.т.н.,начальник сектору ПАТ "УкрНДІТМ"

Представлена на присудження премії Президента України для молодих вчених робота авторів Андрєєва А.В., Кондратьєва А.В., Щегель А.А. «Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки з полімерних композиційних матеріалів» присвячена підвищенню ефективності літальних апаратів шляхом застосування в їх конструкції композиційних матеріалів. Авторським колективом вирішено комплекс важливих для практики задач, в тому числі обґрунтування раціональних методів проектування та виготовлення виробів ракетно-космічної техніки. Розроблені ними методики добре зарекомендували себе у виробництві ракетно-космічної техніки в Україні. Новизну та конкурентоспроможність запропонованих технічних рішень захищено 17 патентами та рядом статей у фахових виданнях України. Все це свідчить про те, що цьому авторському колективу може бути присуджена премія Президента України для молодих вчених.

Санін А.Ф., д.т.н., проф, ДНУ ім. О.Гончара

Дана робота присвячена теоретичному обгрунтуванню і практичному забезпеченню високоефективних конструктивних та технологічних рішень для створення агрегатів вітчизняної авіаційної та ракетно-космічної техніки з полімерних композиційних матеріалів. Представлені напрямок, тематика досліджень є, безумовно, актуальними. Отримані авторським колективом результати мають високий науковий рівень, що не поступається сучасним світовим досягненням, а висновки та практичні рекомендації є надзвичайно важливими для розвитку високотехнологічних галузей економіки України. Основні наукові результати авторів відображені в двох монографіях, майже 50 статтях і великій кількості публікації у матеріалах вітчизняних та міжнародних конференції, конкурентоспроможність технічних рішень захищено 17 патентами. Вважаю, що авторський колектив у складі заслуговує присудження йому почесної премії Президента України для молодих вчених.
Санін А.Ф., докт.техн.наук, професор кафедри технології виробництва Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, лауреат Державної премії України.

Харченко Є. В., доктор технічних наук, професор

Подана робота включає результати теоретико-експериментальних досліджень деформування та механіки руйнування тришарових конструкцій зі стільниковим заповнювачем, а також сендвіч-панелей з матеріалів, що зміцнені текстилем. Важливою особливістю роботи є поглиблене вивчення поведінки конструкцій в умовах дії ударних навантажень в широкому діапазоні швидкості удару. Для проведення цих досліджень за участю авторів створений спеціальний лабораторний комплекс. Слід особливо відзначити запропоновану авторами методологію оптимізації композитних і шаруватих конструкцій, яка забезпечує зниження маси виробів з урахуванням особливостей дії навантажень і технології виготовлення. Заслуговує на увагу розроблена концепція технологічного забезпечення виробництва стільникових панелей сонячних батарей, а також технологічні рекомендації щодо удосконалення технологічних процесів в авіаційній промисловості. У цілому, робота має вагоме як наукове, так і практичне значення для розвитку національної авіаційної та ракетно-космічної техніки.
На мою думку, авторський колектив наукової розробки «Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів» у складі Андрєєва О.В., Кондратьєва А.В. і Щегель Г.О . за сукупністю одержаних наукових і практичних результатів заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.
Д.т.н., проф., завідувач кафедри опору матеріалів Національного університету «Львівська політехніка» Харченко Є. В.

Гол. спец. з КМ ДП «Антонов», к.т.н., Петропольський В.С.

У поданій цим авторським колективом роботі відображено результати проведених ними досліджень, що спрямовані на вирішення актуальної задачі повної реалізації потенційних можливостей композитних конструкцій для вітчізняної авіаційної та ракетно-космічної техніки. Враховуючи це, вона повною мірою може заслуговувати присудження премії Президента України для молодих вчених. Бажаю успіху авторам роботи!

Чесноков О.В., д.т.н., проф. ЛНУ ім. Т.Шевченка

Пріоритетним напрямком вдосконалення вітчизняної аерокосмічної техніки, особливо при переході України до ринкової економіки, є зниження вартості конструкцій на всіх етапах життєвого циклу її існування. Для агрегатів цього класу техніки зниження маси конструкції в більшості випадків є еквівалентним зниженню її вартості. У зв'язку з цим представлена на обговорення робота цього авторського колективу, що присвячена розробці ефективних за масою конструктивно-технологічних рішень для агрегатів авіаційної та ракетно-космічної техніки, є актуальною як за метою, так і задачами, що вирішені в ній. Вважаю, що подана робота заслуговує присудження їй премії Президента для молодих учених.
Чесноков О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри технологій виробництва і професійної освіти, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Ясній П.В., доктор технічних наук, професор

Тематика цього циклу наукових робіт спрямована на підвищення надійності і конкурентноспроможності ракетно-космічної техніки є безумовно важливою та актуальною. Робота виконана на достатньо високому науково-технічному рівні. На основі комплексних досліджень, виявлених основних закономірностей деформування та руйнування полімер-композитних матеріалів, створено високоефективних композитні конструкції аерокосмічної техніки. Авторами розроблено низку технологічних, науково обґрунтованих підходів до зменшення матеріалоємності нерегулярних ділянок панельних і оболонкових конструкцій. Надано рекомендації щодо мінімізації маси конструктивних елементів головного обтічника ракети-носія «Циклон-4».
Вважаю, що за сукупністю одержаних у роботі наукових результатів та їх практичною цінністю, автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених у 2014 році.
Зав. кафедрою будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки доктор технічних наук,професор Петро Ясній

Буланов В.В. д.т.н., проф. ХНАДУ

На сучасному етапі розвитку як аерокосмічної так і інших транспортних галузей промисловості все більше уваги приділяється збільшенню ефективності конструктивно-технічних рішень. Судячи з реферату роботи авторським колективом вирішено комплекс задач наукового забезпечення створення високоефективних композитних конструкцій аерокосмічної техніки. Вважаю, що робота є, безсумнівно, актуальною, має наукову та практичну значимість та може бути рекомендованою до прусудження їй Премії Президента України для молодих вчених.
Буланов В.В. д.т.н., професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Воробйов Ю.С., д.т.н.. проф., ІПМаш НАН України

Оптимізація композитних тришарових конструкцій зі стільниковим заповнювачем є актуальною темою.В роботі молодих вчених
проведено ряд досліджень, які мають як теоретичне, так і практичне значення. Результати робот опубліковані в чисельних наукових статтях та 2 монографіях. 17 патентів свідчать про новизну отриманих резльтатів. Крім того мені відомо, що результати досліджень знайшли використання на ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» та ПАТ «Український науково-дослідний інститут технології машинобудування».
Тому вважаю, що робота "Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів" молодих дослідників Андрєєва О.В., Кондратьєва А.В., Щегеля Г.О.заслуговує премії Президента України для молодих вчених.

Георгій Сулим, доктор фіз.-мат. наук, проф.

Тематика цього циклу робіт, висунутих на здобуття Премії Президента України для молодих вчених, не лише надзвичайно актуальна для української та світової науки, але для рецензента близька дуже близька і добре зрозуміла. З багатьма наукових праць Авторів вдалося познайомитися і тому можна стверджувати, що вони виконані на дуже високому науковому рівні, мають перспективи подальшого розвитку і, що дуже важливе, вже знайшли реальні впровадження в інноваційних виробах. Вважаю, що ця робота повністю заслуговує відзнаки Премією, на яку претендує.
Зав. каф. механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка, засл. працівник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки докт. фіз.-мат. наук,проф. Георгій Сулим

Коваленко В.О. к.т.н., ДП «КБ «Південне»

Виготовлення більшості найбільш відповідальних агрегатів ракетно-космічної техніки на сьогоднішній день неможливо без використання в них сучасних полімерних композиційних матеріалів. Подана робота спрямована на теоретичне забепечення створення інноваційних конструктивно-технологічних рішень для агрегатів вітчизняної авіакосмічної техніки, що дозволяють істотно підвищити її ефективність і конкурентоспроможність. Ряд техніко-економічних показників, що забезпечуються реалізацією результатів поданої роботи, знаходяться на рівні світових досягнень. Результати досліджень, що відносяться до даної роботи, реалізовані на ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» та ПАТ «Український науково-дослідний інститут технології машинобудування». Підтримую авторський колектив і бажаю йому отримати премію Президента України для молодих вчених
Коваленко В.О. к.т.н., провідний технолог ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.