Офіційний веб сайт

Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації

м7

Представлено Харківським державним університетом харчування та торгівлі

Автор: Гринченко Н.Г., к.т.н., Неклеса О.П., к.т.н., Нагорний О.Ю., к.т.н., Плотнікова Р.В., к.т.н.

Авторами на основі теоретичних та експериментальних досліджень визначено наукові принципи сферифікації однополярних та різнополярних харчових систем в прийомних середовищах на основі водних розчинів блокуючих електролітів природнього та технологічного походження з одержанням капсульованих та гранульованих харчових продуктів.

Створено наукові основи технологій сферифікованих харчових продуктів, в основу яких покладено екструзійне формування плинних рецептурних сумішей у середовищі іонотропного полісахариду альгінату натрію, упровадження яких дозволило розробити широкий асортимент продукції (у вигляді капсульованих олій, томатних соусів, соків та бальзамічних оцтів, десертної продукції) з високими споживними властивостями.

Реалізовано комплекс наукових, технологічних, конструкторсько-проектних робіт з упровадження розроблених технологій та обладнання у виробництво закладів харчової промисловості  та ресторанного господарства.

Результати досліджень покладено в основу функціонування нового виробничого підприємства ТОВ "Капсулар" (Харківська обл.), яке випускає продукцію на ринок України і здійснює експортне постачання сферифікованих продуктів до США, Іспанії, Болгарії, Ізраїлю та інших.

На вітчизняному обладнанні організовано випуск нової продукції у фірмах "ELAYO GRUP" (м. Малага, Іспанія) та "ACER CAMPESTERS, S.L" (м. Хаен, Іспанія), підписано та реалізовано комерційні угоди про продаж технологій сферифікованих харчових продуктів з підприємствами Іспанії та США.

 

Кількість публікацій: 99, в т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, енциклопедія, 27 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 43 тези доповідей, 12 нормативних документів. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 28 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 патентами України, 2 патентами РФ. Отримано 6 патентів України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Радченко Людмила Олексіївна

Безумовним є той факт, що представлена робота «Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації, має значний науковий та практичний потенціал, широко впроваджена на підприємствах України та зарубіжжя. Свідченням цього є наукові публікації – монографії, статті, патенти, промислові зразки нової продукції. Разом з тим важливо зазначити, що в сучасних умовах глобалізації результати роботи сприяють формуванню позитивного іміджу нашої держави при позиціюванні її на світовій арені.
Маючи можливість особисто спостерігати за розвитком даного наукового напряму, вважаю за доцільне зазначити, що через загальнодержавні заходи – участь в навчальних та розвиваючих проектах національного та міжнародного значення, зокрема, щорічний міжнародний кулінарний фестиваль «BEST Cook FEST», агрофорум AGROPORT, який організовано під егідою ООН та інші, – молоді науковці гідно представляють нашу державу як країну з потужним науковим потенціалом, талановитою молоддю, що сприяє розвитку гастрономічної культури, кулінарних інновацій, ресторанного бізнесу.
Молоді науковці є лідерами даного наукового напряму, їх роботи визнано науковою спільнотою України, держав СНГ, Європи – Іспанії, Словенії, Хорватії, Нідерландів, Німеччини, а також США, Ізраїлю, Туреччини та інших.
Вищеозначене дозволяє стверджувати про те, що представлені результати дослідження дійсно мають державне значення, що дозволяє цілком об`єктивно рекомендувати її до присудження премії Президента України для молодих вчених.

Віце президент Українського кулінарного союзу,
директор ХТЕК КНТЕУ
Людмила Олексіївна Радченко

Білецька Я.О.

В умовах ринкових відносин попит на нові види харчової продукції є вирішальним у підході до розвитку та діяльності підприємств харчової промисловості. У даний час виробник проявляє підвищений інтерес до технологій, де запроваджено інноваційні підходи щодо формування пропозиції певного виду харчової продукції. У розрізі цього сферифікована продукція, розробка якої ґрунтується на основі системної інтерпретації результатів дослідження, дозволяє оновити підхід до асортименту харчової продукції та запропонувати споживачу дійсно інноваційну продукцію з визначеними споживними властивостями.
З огляду на те, що реалізація технології сферифікованої продукції має маркетингову привабливість через особливість товарної форми, інноваційну складову та технологічну функціональність з точки зору її використання в технології харчової продукції, представлена робота викликає інтерес та заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Директор ПП "Кобзар-65"
Білецька Я.О.

Михайлов Валерій Михайлович

Представлена робота спрямована на створення інноваційних технологій та обладнання нового покоління, впровадження яких дозволяє отримати інноваційну харчову продукцію зі стабільними властивостями, підвищеними термінами зберігання, лікувально-профілактичними властивостями, які здатні задовольняти потреби сучасної людини, покращити здоров’я нації. Цей науковий напрям має стратегічне значення для харчопереробного комплексу України, оскільки в сучасних економічних та політичних умовах дозволяє раціонально використовувати природні харчові ресурси, зменшити втрати сировини під час зберігання та переробки.
Системні наукові дослідження в даному напрямі є актуальними, а їх реалізація дозволить упровадити нові технологічні принципи виробництва харчових продуктів, покращити існуючий асортимент та структуру харчових раціонів споживача. Одночасно впровадження наукових принципів іонотропної сферифікації впливає на тренд розвитку харчопереробної індустрії, відкриває перспективи одержання принципово нової харчової продукції з гранульованою та капсульованою структурою, виробництво якої дозволить ефективно переробляти вітчизняну сировину за рівнем світових лідерів.
Результати роботи пройшли апробацію та впроваджено в провідних підприємствах України та стан ЄС. Високий рівень наукових досліджень, їх пріоритетність підтверджено об’єктивними показниками: за результатами роботи опубліковано 99 публікацій, в т.ч. 3 монографії, 1 енциклопедія, 1 колективна монографія, 12 нормативних та технологічних документів, 12 патентів на винахід та корисну модель, 27 статей (в тому числі 7 у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз, 2 – у зарубіжних виданнях), 43 тез доповідей.
З врахуванням наведеного вважаємо, що представлена робота заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Проректор з наукової роботи ХДУХТ,
д.т.н., професор, Лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки
Михайлов В.М.

Кравченко Михайло Федорович

Наукова робота, представлена на здобуття премії Президента України для молодих вчених, присвячена актуальній розробці та обґрунтуванню цілого ряду інноваційних технологій в області сферифікації харчової продукції, а саме капсулювання, структурування, гранулювання, що направлені на створення нових механізмів, способів, підходів до виробництва харчової продукції нового покоління, раціоналізації й оптимізації технологічних процесів, розробці авторських апаратурних рішень, забезпеченню нових споживчих властивостей харчовій продукції в умовах гострого конкурентного руху в країні та світі. Розробка та наукове обґрунтування технологій, здатних до запровадження нового конкурентоспроможнього сектору харчової продукції, інтенсифікації технологічних процесів виробництва, з одержанням готової продукції зі сталими показниками якості та безпечності, нової товарної форми, високоефективними фінансовими, економічними, соціальними показниками на етапі виробництва та реалізації продукції є актуальним та своєчасним напрямком.
Слід відмітити, що теоретичне, аналітичне, практичне, інформаційне оформлення роботи має вагомий вклад в розвиток харчової індустрії України за рахунок створення нового сегменту сферифікованої харчової продукції, яка дозволить не тільки запропонувати галузі та споживачеві нові продукти харчування, а й дозволить оптимізувати, вдосконалити широкий спектр харчових технологій. Представлена робота «Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації» є актуальною, своєчасною, містить наукову новизну й практичну значимість та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Д.т.н., професор, завідувач
кафедри технології і організації
ресторанного господарства КНТЕУ
М.Ф. Кравченко

Свідло Карина Володимирівна

Останнім часом предметом у низці питань, що потребують розгляду вчених, визначне місце займає проблематика технологічних аспектів одержання харчових систем із визначеними характеристиками. Тенденції сучасного розвитку галузі визначають напрям та формують передумови щодо розробки наукових принципів створення харчової продукції, ключовим моментом реалізації технології виробництва якої є запровадження системного підходу до використання інгредієнтів в рамках розробки та обґрунтування її виробництва. Останнє повною мірою реалізовано у роботі авторів, де викристалізовується комплексність запровадження технологічних властивостей інгредієнтів з огляду на одержання сферифікованої продукції.
Колективом авторів проведено комплекс робіт з впровадження розробленої на основі теоретичних та експериментальних досліджень капсульованої та гранульованої продукції, що визначає її актуальність та свідчить про попит у галузі на розроблені технології.
Ефективність застосування сферифікованої продукції у харчовій промисловості та закладах ресторанного багатогранна, а можливість використання речовин полісахаридної природи в тенденції розвитку принципів надання визначеної структури.
Таким чином, слід відзначити, що представлена робота заслуговує окремої уваги, враховуючи її наукову та практичну складову та заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Декан факультету торгівлі,
готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу ХТЕІ КНТЕУ,
д.т.н., професор
К.В. Свідло

Оксана Володимировна Чумак

На сьогоднішній день, за умов швидких темпів євроінтеграції державної політики, відбувається стрімкий розвиток харчової промисловості, наслідком чого є покращення структури харчування населення з одночасним задоволенням потреб у кількості, якості й асортименті харчової продукції. Враховуючи зазначене, розробка структурованої продукції та її виробництво підприємствами харчової промисловості, дає змогу більш глибокої комплексної переробки сировини із одержанням кінцевої продукції, яка наділена регульованими органолептичними, фізико-хімічними та структурно-механічними показниками якості, а удосконалення наукових принципів її виробництва має суттєвий вплив на збільшення економічної ефективності підприємств харчопереробної галузі. Тому, системні наукові пошуки за поданим у роботі вектором є актуальними, а реалізація виявлених закономірностей дозволить впровадити нові технологічні принципи виробництва, покращити асортимент продуктів харчування й структуру харчових раціонів споживачів.
Отже, одержання структурованих продуктів на основі тваринної та рослинної сировини є у даний час перспективним напрямом розвитку харчових технологій. Використання рекомендованих принципів іонотропного структуроутворення в технології харчової продукції одержаної шляхом сферифікації надає нові можливості виготовляти принципово нову продукцію з гранульованою, капсульною або гелеподібною структурою, що дозволить ефективно використовувати сировину вітчизняного виробництва та суттєво покращити структуру харчування населення України.

к.е.н., доцент, докторант ДННУ "Академія фінансового управління",
наук.співробітник ДНУ "Інститу освітньої аналітики"
Чумак О.В.

Директор ТОВ "ФМ Хладопром" Снегирьов О.Г.

В рамках роботи, що представлено на здобуття премії Президента України для молодих вчених, авторами розроблено, теоретично обґрунтовано та реалізовано комплекс наукових, технологічних, конструкторсько-проектних, організаційних робіт з упровадження новітніх сучасних технологій та обладнання у виробничі процеси підприємств України,США, країн ЄС, а також освітній процес ВНЗ.
Дана робота є плідною науковою працею, результатом якої стало створення чисельних інноваційних технологій, що дозволить створити новий сегмент харчових продуктів продовольчого ринку України
Виконана робота «Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації» має значний науковий та технологічний потенціал, широко впроваджена на підприємствах України та зарубіжжя, і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Горальчук Андрій Богданович

Стратегічним завданням нашої держави є забезпечення населення України харчовими продуктами з високими показниками якості, а також продуктами для профілактики різних захворювань це потребує пошуку та наукового обґрунтування технологічних рішень з виробництва нових форм харчової продукції. Наукоємність технологій, енергоефективність є передумовою для збільшення експорту вітчизняної продукції на світові ринки. Розроблені технології сферифікованої харчової продукції та устаткування для їх одержання є вагомим внеском у розвиток наукових основ нових форм харчової продукції. Такий підхід дозволить створити широкий асортимент конкурентоспроможної харчової продукції. Науково-технічні результати є вагомими, що підтверджується значною кількістю розробленої нормативної та технологічної документації її впровадженням на підприємствах галузі, як в Україні так і закордоном.
З огляду на викладене, а також враховуючи актуальність, наукову новизну та практичну цінність роботи, вважаю, що вона заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.
Доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі Горальчук А.Б.

Александр С.

РЕЦЕНЗИЯ

На научную работу «Инновационные технологии пищевой продукции, полученные путем сферификации» авторов Гринченко Н.Г., Неклесы О.П., Нагорного А.Ю., Плотниковой Р.В.

На сегодняшний день важнейшим качественным изменением системы мировых продаж пищевой продукции стало формирование глобального рынка инновационных технологий, результатом чего есть появление огромного количества принципиально новой, нетрадиционный пищевой продукции или аналоговой продукции с усовершенствованными показателями качества. Правильный выбор приоритетов научно-технического развития, создание и поддержание эффективного функционирования национальной инновационной системы позволяет обеспечивать развитие и рост экономики любой страны. В данный момент ведется острая конкурентная борьба между различными странами за уровень развитости торгово-хозяйственной сферы, количество научно-исследовательских результатов и инновационных предложений для демонстрации и внедрения их на мировом рынке продаж. Представленная научная работа «Инновационные технологии пищевой продукции, полученные путем сферификации» является именно таким примером, где авторам удалось не только научно обосновать новые технологические и технические решения в области капсулирования и гранулирования, а и предложить мировому рынку целый ассортиментный типоряд пищевой продукции с новыми функциональными, многогранными свойствами. Результатом деятельности научной группы является практическое внедрение и выведение на коммерческий уровень новых товарных форм традиционного сырья, удобных для использования и с высоким коэффициентом рентабельности, принципиально новой пищевой продукции в капсулированной виде, что, безусловно, может свидетельствовать о высоком уровне компетентности исследователей, своевременности исследований и соответствии уровню развития трендов мировой экономики. Следует предположить, что полученные теоретические, аналитические и практические результаты могут стать вектором развития других сфер народного хозяйства Украины, например – медицина, фармакология, биотехнология, микробиология и др., что, безусловно, будет популизировать эту страну на мировом рынке в связи с отсутствием аналогов.
Представленная работа заслуживает представления ее в конкурсе о присуждении Государственной премии Президента Украины для молодых ученых.
Директор
"M.A.D.K Interfood Group" Ltd ,Israel.

Bio-Revival, V. President

The USA Food market is no longer “ad hoc” or spontaneous purchasing process. The consumers are more and more governed by the new trends in the food industry.
American consumers have stopped treating the food as some stuff to manage the hunger. They are looking for nutrients that will provide them with energy, vitamins and minerals, as well as will help them to meet the individual dietary requirements, i.e. diabetics, vitamin deficiency, physical pressures etc.
With this in mind we have set up a target to develop and manufacture the products that will meet all these requirements and at the same time the products that will stay innovative and up-to-date for a long time.
We have been researching the subject of food encapsulating technology since 2014, and we are absolutely convinces that it has a great future.
We have studied a lot of scientific works, articles, reports and patents describing the whole technological process of encapsulating of liquids and oils using sodium alginate.
In 2015 we found a Ukrainian Company “CAPSULAR” and were lucky to get acquainted with the scientists from Kharkiv State University of Food and Trade who are developing the encapsulation technology. The level of expertise of this team is amazing. They keep improving the existing products adjusting them to the tastes and preferences of American consumers. At the same time they invent other, absolutely new products that have never existed in the World food market. Their innovative talent is unique and outstanding. There are no challenges that this team of enthusiasts would fail to overcome. These people are “Food Encapsulation Magicians”!
A big assortment of “CAPSULAR” products was exhibited at the International Fancy Food Show’2016 in New York. The Show Expert Committee awarded them the highest scores for the quality, taste and novelty.
At the recent Marine Food Show in Naples (April 2017) the “CAPSULAR” products were considered the most interesting and the most innovative among all exposed products. All Show participants unanimously predicted great future for the food encapsulating technology, as these products are not only healthy, tasty, nutritious…but moreover they add “WOW!” look and bright sensations even to ordinary dishes.
We are convinced that the micro-gastronomy and encapsulated food business does have a great future in the USA. And the crucial role in its success belongs to the talent, professionalism and enthusiasm of the young Ukrainian scientists.
This team of scientists is making a tremendous input in the reputation of Ukraine as the country possessing unique innovative food technologists of world-class level. We would like to recommend that this team should be considered for the nomination of the young scientists’ State Ukrainian Award.
Eugene Richter

Абсалямов Юрий Галимович

На сегодняшний день успешность и эффективность развития предприятия пищевой индустрии определяет уровень внедренных технологических инноваций.
Представленная работа является примером практической реализации инноваций, которые базируются на системных научных исследованиях и является актуальной, не только, с точки зрения завершенного научного труда, который позволил открыть и представить технологию сферификации в различных отраслях пищевой промышленности, а и полностью сформировать производственное предприятие, в основу хозяйственной деятельности которого положена технология капсулирования.
На основе принципа капсулирования разработан ряд пищевых продуктов (имитированная икра, капсулированные соусы, капсулированные масла и т.д.). Данные технологии поставлены на промышленные организационные подходы и успешно эксплуатируются с 2012 года на предприятии ООО «КАПСУЛАР».
В 2014-2015 годах специалисты ООО «КАПСУЛАР» совместно со специалистами научной группы успешно внедрили в производственный процесс компании «ELAYO GROUP» (Испания) ряд технологий капсулирования водных и жировых систем, что позволило сформировать новое ассортиментное направления в существующих группах продукции.
На базе предприятия с привлечением специалистов научной группы работает отдел технологических разработок, задачами которого, является разработка новых и оптимизация существующих технологий.
На крупнейшей мировой выставке, которая проходила 1-4 апреля 2017г. в городе Майями штат Флорида (США), для поставщиков продуктов питания на борт круизных лайнеров, образцы нашей продукции были отмечены как инновационный продукт, а на группа капсулированных соусов был получен промышленный заказ от американской дистрибьюторной компании.
На сегодняшний день, есть четкое понимание, что успешное развитие деятельности компании невозможно без своевременного и актуального научного сопровождения, поэтому я считаю, что работа имеет высокую практическую ценность и заслуживает на присуждения премии Украины для молодых ученых.

Председатель учредительного совета, руководитель проекта «КАПСУЛАР», Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники.
Абсалямов Юрий Галимович

D. Jose Maria Olmo Peinado, ACER CAMPESTRES S.L.

Estimados Sres:
Sabemos que un grupo de cientificos presento su trabajo para la adjudicacion del Premio del Senor Presidente de Ucrania.
Nuestra colaboracion con la Universidad de producеos alimenticios (ciudad Jarkov) y la empresa «CAPSULAR», se esta llevando a cabo dentro de los ultimos 4 anos, por motivo de la adquisicion por nuestra parte de los equipos y las tecnologias originales, para la fabricacion de los productos encapsulados en base de las soluciones lipidicas y acuosas.
Confirmamos un alto nivel de estas tecnologias y equipos. Nuestra experiencia en la explotacion de las nuevas tecnologias esta confirmada por el alto nivel innovador del diseno, mientras que los productos encapsulados gozan de un alto interes entre los consumidores.
Apoyamos este trabajo y vemos su gran proyeccion de cara al futuro.
En el ano 2016 nosotros hemos desarrollado, junto con la empresa «CAPSULAR», un nuevo producto para la red de tiendas alemanas «Lidl» y la empresa espanola «Pescaviar». Hemos importado estos productos desde Ucrania.
Consideramos que este trabajo cientifico se caracteriza por un alto nivel de innovacion, y las tecnologias y equipos disenados por los especialistas de Ucrania, sirven de mayor contribucion al desarrollo de la industria alimenticia.

Калакура Марія Михайлівна

Надана робота «Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації» є актуальною, оскільки наукові основи технологій сферифікованих продуктів методом монотропного структурування дозволяють розвивати принципи переробки харчової сировини, створювати нові конкурентні харчові продукти, покращувати існуючий асортимент та структуру харчових раціонів населення нашої держави.
Проведені авторами дослідження розширюють наукові уявлення про розвиток та функціонування харчових систем, відкривають перспективи одержання нової продукції з гранульованою та капсульованою структурою та високими функціонально-технологічними властивостями. Розробники обґрунтували технологічні параметри процесів сферифікації, занормували їх на стадіях розробки технологічної документації та в умовах промислового виробництва, узагальнили наукову інформацію для подальшого розвитку технологій сферифікованих продуктів.
Результати наукових досліджень мають практичну цінність, яка полягає у впровадженні нової продукції у виробництво на підприємствах нашої держави, Іспанії та США.
Враховуючи актуальність, високу наукову і практичну цінність роботи, вважаю, що автори заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених 2017р.
Кандидат технічних наук, професор,
завідувач кафедри технології харчування
Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»,
Лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки М.М.Калакура

Чагаровський Олександр Петрович

Сучасний асортимент харчової продукції постійно оновлюється та базується на запровадженні конкурентоспроможних технологій з високим рівнем інноваційної складової, в межах яких повинно бути реалізовано науково обґрунтовані технологічні принципи їх виробництва, вирішено питання щодо раціонального використання сировинних ресурсів, зберігання та транспортування харчової продукції тощо. З огляду на визначені тенденції робота авторського колективу заслуговує увагу, є актуальною та ґрунтується на багаторічних системних дослідженнях, результатом яких є розробка широкого спектру науково обґрунтованих технологій структурованої продукції, яка одержана шляхом запровадження процесу сферифікації у різних за властивостями харчових систем.
Практична складова даної роботи полягає у впровадженні розроблених технологій у промислове виробництво та реалізації сферифікованої продукції як на території України, так і за її межами, що дозволяє визначити цінність даного дослідження.
Представлена робота відкриває нові можливості для розподілення значного спектру харчових продуктів на більш дрібні функціональні та різноцінові сегменти, що відповідає одному із головних сучасних ринкових трендів здорового харчування 2017 року "Фрагментація та Преміумізація їжі".
Загалом представлена робота має наукову та практичну значимість, є обґрунтованою і комплексною та заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Доктор технічних наук, професор,
Генеральний директор ТОВ «Хр. Хансен Україна»,
О. П. Чагаровський

Дейниченко Григорій Вікторович

Доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри устаткування харчової і
готельної індустрії ім.М.І.Беляєва
Харківського державного університету
харчування та торгівлі
Дейниченко Григорій Вікторович

Дейниченко Григорій Вікторович

На сьгоднішній день створення нових форм харчової продукції є актуальним завданням в усьому світі. Зокрема, перспективним напрямком розвитку світової науки про харчування є запровадження науково-технологічних принципів капсулювання харчових систем.
В представленій роботі авторами запропоновано теоретичне та експериментальне обгрунтування принципів іонотропного гелеутворення в харчових системах, створення та промислове впровадження нового напряму технологій харчової продукції з гелеподібною структурою , екструзійно сформованної у вигляді капсул. Вперше в роботі обгрунтовано та реалізовано застосування принципів іонотропного гелеутворення з використанням способу вертикальної співвісної екструзії рецептурної композиції, що дозволило отримати продукти нового покоління - капсульовані соуси, капсульовані олії, капсульовані соки тощо.
Вагомим позитивним чинником представленої роботи є практичне впровадження та промислова реалізація розроблених капсульованих продуктів, які не тільки випускаються вітчизняними підприємствами харчової промисловості, але й експортуються у низку країн світу як у вигляді готової продукції, так і у вигляді продажу технологій сферифікованої харчової продукції, розроблених в Україні.
На підставі вищевикладеного вважаю, що робота "Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації", є піонерською і, безумовно, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Іванов Сергій Віталійович

Створення нових інноваційних технологій виробництва різноманітних харчових продуктів є надзвичайно актуальним напрямом світової харчової науки. Сьогодні саме такі розробки набули у світі надзвичайної ваги, оскільки поруч із забезпеченням високої ефективності переробки сировини на перше місце виходить цілеспрямоване управління споживчими властивостями харчових продуктів. Автори роботи аргументовано і переконливо довели, що надзвичайно дієвим методом, який дозволяє досягти поставленої мети, є мікрокапсулювання (сферифікація), причому довели це на прикладі багатьох створених ними технологій. Крім того виконали комплекс досліджень основних показників якості та безпечності нової продукції. З огляду на це актуальність представленої роботи не викликає жодного сумніву. Значний внесок автори роботи "Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації" зробили також у розуміння перебігу процесів масопереносу на на межі олія – водно-спиртовий розчин, що в результаті дозволило встановити закономіності структурування складних гідрофобних систем, а, отже, стабілізувати процес капсулювання. Свідченням цього є публікації авторів у провідних наукових виданнях України та світу.
Неохідно відзначити практичну цінність роботи, яка перш за все полягає у створенні промислового підприємства з випуску капсульованої продукції, яка на сьогодні постачається до США, Ізраїлю, Іспанії та ін.
Вважаю, що отримані авторами результати знаходяться на рівні кращих світових зразків, а тому, безумовно, заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених 2017 року.

Доктор хімічних наук, професор,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
С.В.Іванов

Гладкий Федір Федорович

Робота, що представлена на здобуття премії Президента України для молодих учених в 2017 році є вагомим внеском вітчизняної наукової школи, що очолюється проф. П.П. Пивоваровим, у теорію та практику сферифікованої харчової продукції.

Робота відрізняється вдалим поєднанням глибоких теоретичних і прикладних досліджень з успішним втіленням їх результатів у практику. Про це свідчить кількість і якість публікацій, функціонування нових виробничих підприємств, комерційна реалізація нових технологій, постачання сферифікованих продуктів до країн ЄС та США, і т. ін.

З огляду на викладене, а також враховуючи актуальність, високу наукову і практичну цінність роботи, вважаю, що вона заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Доктор технічних наук, професор,
Завідувач кафедри технології
жирів та продуктів бродіння
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
Ф.Ф. Гладкий

Єгоров Богдан Віктиорович

Робота «Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації» є актуальною, оскільки присвячена створенню конкурентоспроможних ресурсозберігаючих технологій та сучасних інноваційних принципів створення харчових продуктів, які є основою подальшого успішного розвитку харчової індустрії. Авторами роботи вперше науково обґрунтовано технологічні принципи капсулювання (сферифікації) однополярних та різнополярних харчових систем в середовищах на основі водних розчинів блокуючих електролітів природнього та технологічного походження та в середовищах ліофілізованого поліелектроліту. Практична реалізація отриманих результатів яких дозволяє одержати агломеровані сфероподібні харчові системи у вигляді гранул або капсул, що відкриває нові можливості для розвитку асортименту харчових продуктів, готових до вживання. Також науково обґрунтовано технологічні параметри співвісної вертикальної екструзії рецептурних композицій, які складаються з внутрішнього середовища у вигляді олії соняшникової та зовнішнього шару у вигляді розчину речовини, здатної утворювати захисну оболонку. Авторами роботи визначено поживну цінність створених капсульованих продуктів, розроблено рекомендації з використання їх у складі харчових продуктів. Практична цінність роботи полягає у створені промислового підприємства з випуску продукції у вигляді капсульованих олій, капсульованого кетчупу, капсульованих соків та бальзамічних оцтів та інших продуктів. Налагоджено не тільки виробництво, але й експорт такої продукції до США, Іспанії, Болгарії, Ізраїлю та інших країн. Розроблено та затверджено нормативну і технологічну документацію. Отримані результати обґрунтовані, їх рівень відповідає кращим світовим досягненням, сама робота є цілісною, а її заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Доктор технічних наук,
Заслужений діяч науки і техніки України,
чл.-кореспондент НААН України,
Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, ректор
Одеської національної академії
харчових технологій, професор
Б.В.Єгоров

Ковбаса Володимир Миколайович

Забезпечення населення України високоякісними харчовими продуктами має першочергове соціальне значення та є одним з пріоритетних завдань внутрішньої політики України, спрямованого на підвищення якості життя населення.
За цих умов важливого значення набувають інноваційні технології комплексної переробки сировини, впровадження яких дозволить забезпечити більш раціональне використання сировинних ресурсів, розширити асортимент та підвищити харчову й біологічну цінність продукції за одночасного підвищення ефективності її виробництва. Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що одним із науково обґрунтованих та економічно доступних способів комплексної переробки сировини є структурування з одержанням харчової продукції з широким спектром споживних властивостей.
Наукові дослідження з визначення закономірностей структурування харчових систем ведуться у закордонних наукових центрах протягом останніх 50 років. Але в умовах сьогодення це, більшістю, закрита комерційна інформація, і безліч питань наукового та практичного характеру залишаються такими, які потребують пояснення і вирішення.
Проблема розроблення принципово нової харчової продукції з сировини рослинного, тваринного походження, гідробіонтів з гранульованою, капсульною та гелеподібною структурою була успішно вирішена авторами і знайшла шляхи впровадження в промисловості. Це дозволяє говорити про високий рівень та значущість досліджень, їх своєчасність та визнання на науковому та практичному рівнях.
Результати наукових досліджень, висвітлені в численних закордонних і наукометричних публікаціях, поширюють світові погляди на освічену проблему, дозволяють поширити коло наукових висновків і рекомендацій, є підґрунтям для подальших досліджень.
Вважаємо, що представлена наукова робота є актуальною, має високу наукову цінність і заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів
Національного університету харчових технологій,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
В.М. Ковбаса

Кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів
Національного університету харчових технологій
Ю.В. Камбулова

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.