Офіційний веб сайт

Інноваційні технології у судовій балістиці

м85

Представлено Національною академією внутрішніх справ

Автор: Арешонков В.В., к.ю.н.

 Метою роботи є вдосконалення теоретичних, інструментальних та методологічних засад судової балістики, розробка на цій основі практичних рекомендацій застосування інноваційних технологій з метою підвищення ефективності проведення судово-балістичних експертиз та досліджень. Проведено комплексне наукове дослідження інноваційних технологій у судовій балістиці з визначенням перспективних напрямів їх практичного застосування для вирішення конкретних експертних завдань та розробкою окремих практичних рекомендацій в межах кожного напряму. Розроблено і апробовано унікальну технологію лазерного маркування внутрішньої поверхні стволів гладкоствольної вогнепальної зброї з метою забезпечення її подальшої ідентифікації та створення окремої колекції слідів такої зброї в межах балістичного криміналістичного обліку. Проведенні наукові дослідження дозволили доповнити новими даними теорію слідоутворення та теорію ідентифікації, узагальнити та доповнити окремими положеннями теоретичні основи судової балістики, запропонувати новий різновид колекцій балістичного обліку.

   Результати наукових дослідженьвикористовуються в практичній діяльності слідчих та експертних підрозділів ісприяють підвищенню ефективності проведення судово-балістичних експертиз та досліджень, проведенню окремих слідчих дій, що в цілому позитивно відображається на попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї. Окрім цього вони використовуютьсяу освітньому процесі Національної академії внутрішніх справ при підготовці фахівців експертної та слідчої спеціалізації.

Кількість публікацій: 87, в т.ч. за тематикою роботи  підручник, 2 навчальних посібники,  довідник, словник термінів, 9 статей (1 - у зарубіжному виданні), 21 тези доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами та авторскьким свідоцтвом. 

Надіслати коментар

Коментарі

Марчук Ростислав Петрович

Аналіз реферату наукової роботи «Інноваційні технології у судовій балістиці» дає підстави стверджувати, що вона відноситься до фундаментальних робіт даної галузі.
Проведені автором дослідження дозволили доповнити новими даними теорію слідоутворення та теорію ідентифікації, узагальнити та доповнити окремими положеннями теоретичні основи судової балістики, запропонувати новий різновид колекцій балістичного обліку.
Потрібно відзначити, що наукова робота Арешонкова В.В. є комплексною, виконаною на високому науково-теоретичному та методичному рівні й відповідає всім необхідним вимогам, а тому заслуговує відзначення премією Президента України для молодих вчених.
Професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат юридичних наук, доцент Марчук Ростислав Петрович

Біленчук Петро Дмитрович

На сьогодні сучасних наукових робіт, присвячених питанням криміналістичного дослідження зброї, бойових припасів та слідів їх застосування, в тому числі захищених дисертацій по даній тематиці існує не так багато. Ще менше робіт в даній сфері, в яких розглядаються не тільки питання теоретичного чи теоретико-прикладного характеру, а пропонуються власні науково-технічні рішення, які підвищують ефективність проведення криміналістичних досліджень або дозволяють вирішувати завдання, які до цього часу вирішити було не можливо. Роботи Арешонкова В.В. відносяться саме до таких оригінальних робіт, які базуються на інноваційних засобах. Їх результати є надзвичайно вагомими, особливо у зв’язку з ситуацією на Сході України, та на сьогодні широко використовуються як в освітньому процесі, так і на практиці. Вважаю, що цикл наукових праць Арешонкова В.В. гідний відзначення премією Президента України.

Професор кафедри кримінального права та процесу Київського університету права Національної академії наук України, кандидат юридичних наук П.Д. Біленчук

Цехан Дмитро Миколайович

Аналітичне опрацювання статистичних матеріалів щодо структури та динаміки насильницької та корисливо-насильницької злочинності свідчить про суттєве збільшення питомої ваги злочинів, які вчиняються із використанням вогнепальної зброї. Більше того, наявність у населення значної кількості безконтрольної вогнепальної зброї, не дозволяє сподіватись на покращення цієї динаміки у майбутньому. Безумовно, під час розслідування злочинів, вчинених із використанням вогнепальної зброї поряд із проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, вагоме місце займає якісне експертно-криміналістичне дослідження зброї, використаної для вчинення злочину. Огляд наукових досліджень за спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність свідчить, що науковці доволі рідко звертаються до аналізу цієї проблематики. Саме тому цикл наукових робіт, які представленні на отримання нагороди є значним внеском у скарбницю наукових досліджень, присвячених судовій балістиці. Більше того, з позитивного боку необхідно відмітити наявність у автора патентів та авторських свідоцтв, що свідчить про високий науковий рівень проведених досліджень та цілеспрямовану та системну працю автора щодо дослідження цієї проблематики.
Зважаючи на викладе, можна стверджувати, що Арешонков В.В. заслуговує на відзначення Премією Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри криміналістики НУ "Одеська юридична академія",
кандидат юридичних наук

Мельничук Марина Анатоліївна, к.ю.н

Додаток до коментаря - Начальник відділу обробки кореспонденції та нормативних документів Департаменту документального забезпечення Національної поліції України, кандидат юридичних наук (спеціальність - 12.00.01) Мельничук М.А.

Мельничук Марина Анатоліївна, к.ю.н

На мою думку, потрібно відзначити важливість даного циклу наукових праць саме для потреб експертної та слідчої практики, яка потребує постійного впровадження інновацій з різних сфер науки та техніки для ефективної боротьби зі злочинністю. Пропозиції Арешонкова В.В., які містяться у його науковій роботі, можуть суттєво допомогти у протидії озброєній злочинності, а також зменшенню кількості насильницьких злочинів, в тому числі шляхом підвищення ефективності їх розслідування. Вважаю, що даний цикл наукових праць заслуговує відзначення премією Президента України.

Созанський Тарас Іванович

У роботі Арешонкова В.В. піднімаються дуже важливі для сучасної криміналістики питання, пов’язані з ідентифікацією гладкоствольної зброї, автоматизацією судово-балістичних досліджень, проведенням оглядів місць події тощо. Результати отримані автором важливі не тільки для науки, а і для практики розкриття та розслідування насильницьких злочинів із використанням вогнепальної зброї. Останнє є ключовим, оскільки саме в цьому полягає основна цінність даної роботи – її результати допомагають суттєво підвищити якість розкриття та розслідування злочинів даної категорії. У цілому вважаю, що Арешонков В.В. є гідним претендентом на отримання премії Президента України для молодих вчених у 2016 році.

Завідувач кафедри кримінального права
та кримінології ЛьвДУВС Т.І.Созанський

Мельник Дмитро Володимирович

На мою думку, робота Арешонкова В.В. «Інноваційні технології у судовій балістиці» суттєво вирізняється серед наукових робіт юридичного спрямування в галузі експертології тим, що в ній, окрім власне юридичних питань, запропоновані цікаві та корисні для практики технічні розробки, захищені двома патентами та одним авторським свідоцтвом. Окрім цього потрібно відзначити комплексність питань, що розглядаються у роботі, а також те, що наукові публікації є взаємопов’язаними виданнями і побудовані з використанням єдиного підходу до проблем використання інноваційних технологій у судовій балістиці. Вважаю, що робота Арешонкова В.В. заслуговує на відзначення даною премією.

Асистент відділу регіонального співробітництва
Консультативної місії Європейського Союзу в Україні,
кандидат юридичних наук
Дмитро Мельник

Манжай Олександр

Представлена робота є досить актуальною, особливо в сучасних умовах, коли на руках у населення перебуває велика кількість незареєстрованої зброї. Запропоновані методики можуть значно спростити роботу правоохоронних органів не лише в частині виявленн, припинення та розслідування злочинів з використанням вогнепальної зброї, але й створити умови для попередження такого негативного явища. Серед іншого представляється достатньо виваженою позиція автора про можливість лазерного маркування зброї з метою використання цих даних у обліках та під час вирішення ідентифікаційних завдань.

Доцент кафедри захисту інформації
Харківського національного університету
внутрішніх справ
кандидат юридичних наук, доцент

Лук"янчиков Борис Евгенович

Враховуючи сьогоденні реалії, а саме проведення антитерористичної операції на сході України, яка пов’язана з використанням великої кількості і різновидів сучасної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, актуальність здійсненого В.В. Арешонковим дослідження «Інноваційні технології у судовій балістиці», не викликає сумнівів. Із найбільш вагомих результатів роботи, які запропонував вчений слід відмітити авторські технічні рішення спрямовані на розробку технології лазерного маркування внутрішньої поверхні стволів зброї, що, на нашу думку, цілком виправдано сприятиме удосконаленню технічного забезпечення проведення судово-балістичної експертизи, а значить і розширення кола тих питань, які можливо вирішити в межах означеного напряму судової експертизи. Враховуючи викладене, вважаю, що В.В. Арешонков гідний відзначення премією Президента України.
Науковий співробітник
1-го науково-дослідного відділу
науково-дослідної лабораторії
криміналістичної та спеціальної техніки
Державного науково-дослідного інституту МВС України,
кандидат юридичних наук, доцент

Андрушко Олександр Вікторович

Тематика, пов’язана з криміналістичним дослідженням вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів їх застосування, оскільки саме до неї відноситься наукова робота «Інноваційні технології у судовій балістиці», є цікавою та необхідною для вивчення і використання у практичній діяльності не тільки фахівцями експертної та слідчої спеціалізації, а й іншими фахівцями системи МВС України, у тому числі прикордонниками, та навіть спеціалістами інших відомств, які в своїй практичній діяльності стикаються з проблемами пошуку вогнепальної зброї та послідуючої роботи з нею. Окрім певного мінімуму знань щодо конструкції різних типів вогнепальної зброї, правил її пошуку та поводження з нею, вони повинні володіти даними щодо можливостей судово-балістичної експертизи з урахуванням сучасних тенденцій в даній сфері. Вся ця інформація в тій чи іншій мірі міститься у роботах, які входять до циклу наукових праць: підручнику, довіднику, словнику та двох посібниках. Дані роботи виконані на високому науково-методичному рівні, а інформація в них викладена в доступній та зрозумілій для сприйняття формі. Кількість публікацій, їх якість та значимість для науки і практики, на мою думку, дозволяють стверджувати про можливість відзначення їх автора премією Президента України.

Начальник кафедри кримінального
права та процесу
Національної академії державної
прикордонної служби України
кандидат юридичних наук, доцент О.В. Андрушко

Попова Наталя Олександрівна

Автор розглянув у своїх роботах досить актуальні для практики розкриття злочинів, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, питання. В тому числі пов’язані з інноваційними технологіями проведення оглядів місць події, що необхідно для встановлення всіх обставин вчинення злочинів даної категорії та організації розшуку злочинців за гарячими слідами. Окрім цього потрібно відмітити ідею створення єдиного банку даних електронних зображень слідів на снарядах та гільзах, відстріляних із гладкоствольної вогнепальної зброї. Вважаю, що ґрунтовність проведених Арешонковим В.В. досліджень та беззаперечна корисність для практики, повинні бути відзначені премією.

Старший оперуповноважений відділу
злочинів проти особи КП ГУНП
в Київській області
кандидат юридичних наук
(за спеціальністю 12.00.09) Н.О. Попова

Швець Анна Юріївна

Зважаючи на комплексність питань, які розглядаються в циклі наукових праць Арешонкова В.В., вони є корисними не тільки для фахівців у галузі судової балістики та фахівців слідчої спеціалізації, які приймають безпосередню участь у досудовому розслідуванні злочинів, а й для суддів, оскільки вони також мають бути обізнані щодо завдань та можливостей судово-балістичних досліджень з врахуванням інновацій, які існують на сьогодні в даній сфері. Це потрібно не тільки для призначення такого роду експертиз в ході судового розгляду, а й для правильної оцінки наданих висновків експерта. На мою думку, високий науковий рівень робіт Арешонкова В.В., які подані на здобуття премії, а також комплексність питань, які в них розглядаються та актуальність їх для практики, дозволяють претендувати на отримання премії Президента України для молодих вчених.

консультант відділу судової статистики
науково-експертного управління
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ
кандидат юридичних наук (за спеціальністю 12.00.08)

Красюк Ігор Петрович

На сьогодні судова експертологія потребує свого якісного і кількісного оновлення, включаючи й доповнення теоретичних та методологічних засад судової балістики. Роботи Арешонкова В.В., представлені на відзначення премією, присвячені саме даній проблематиці. В них проведено комплексний аналіз понятійно-категоріального апарату судової балістики, механізму слідоутворення при стрільбі зі зброї, наявних експертних методик судово-балістичних досліджень та особливостей застосування інноваційних технологій в ході їх проведення. Вважаю, що наукові здобутки автора мають суттєве як наукове, так і практичне значення та відповідно заслуговують відзначеня Премією Президента для молодих учених.

Головний судовий експерт відділу почеркознавчих та лінгвістичних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень КНДІСЕ МЮ України І.П. Красюк

Большаков Вадим Натанович

Представлені на відзначення Державною премією роботи В. Арешонкова є надзвичайно актуальними з практичної точки зору, оскільки окрім всього присвячені розв’язанню невирішеної до цього часу в криміналістиці проблеми, а саме ідентифікації гладкоствольної зброї. Розробки автора захищені двома патентами, неодноразово висвітлювались в наукових періодичних виданнях та були представлені на наукових заходах (конференціях, круглих столах), останній із яких відбувся 20 квітня поточного року в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України та був присвячений проблемам криміналістичного дослідження зброї й трасологічних досліджень. Враховуючи значимість розроблених рекомендацій для практики, сприяння подальшому розвитку науки криміналістика та утвердження завдяки патенту на винахід високого авторитету вітчизняної науки у світі, вважаю, що Арешонков В.В. гідний відзначення премією Президента України для молодих учених.
Старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права, кандидат юридичних наук, доцент Вадим Натанович Большаков

Кушнір Григорій Андрійович

Швидкий розвиток науки і техніки та відповідно новітніх технологій в різних сферах людської діяльності, в тому числі й в правоохоронній сфері, зумовлюють необхідність розроблення та впровадження інновацій і у судовій балістиці. Вони дозволяють підвищити ефективність проведення таких досліджень, скоротити час на їх проведення, зробити процес дослідження більш зручним для його проведення, а також дозволяє отримувати достовірні результати у більшій кількості випадків. Саме таким інноваціям присвячений даний цикл робіт, в якому міститься опис і власних технічних розробок, і детальний аналіз існуючих технологій, і рекомендації з удосконалення експертної практики. Зазначене дозволяє стверджувати, що цикл наукових робіт Арешонкова В.В. заслуговує на відзначення премією Президента України для молодих учених.

Доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України,
кандидат юридичних наук, доцент Г.А. Кушнір

Амелін Олександр

Результати дослідження є корисними не тільки для працівників слідчої та експертної спеціалізації, а й для працівників органів прокуратури України, оскільки прокурори як процесуальні керівники приймають безпосередню участь у розслідуванні злочинів, в тому числі і насильницьких, та в подальшому підтримують державне обвинувачення у суді. Саме тому вони повинні бути обізнані щодо сучасних можливостей судово-балістичних досліджень та інновацій, які існують в даній сфері. Більше того, отримані результати дозволили розширити коло можливостей судово-балістичних досліджень, особливо пов’язаних з вирішенням ідентифікаційних та ситуаційних завдань, а також узагальнити коло експертних завдань та питань, які в межах даного різновиду судової експертизи вирішуються. Враховуючи важливість даної тематики та отриманих результатів для практики, а також високий науковий рівень проведених досліджень, вважаю, що автор заслуговує на відзначення премією на найвищому державному рівні.

Науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності у сфері кримінальної юстиції Національної академії прокуратури України Амелін О.В.

Рибальський Олег Володимирович

Цикл робіт Апишонкова В.В. є значним вкладом у розвиток втчизняної криміналістики. Особливу увагу заслуговують запропоновані автором методи ідентифікації гладкоствольної зброї, засновані на розроблених ним оригінальних підходів до вирішення поставленої наукової проблеми. Деякі зі запропонованих підходів і методів, на мою думку, не мають світових аналогів та є новим словом у криміналістиці. Робота має велику наукову та практичну цінність. Особливо, на мою думку, важливим є те, що всі розробки автора базуються на сучасних інформаційних технологіях у зв'язці з теорією криміналістичної ідентифікації.
Тому вважаю, що автор цього циклу робіт, Арешонков В.В. гідний на відзначення його надзвичайно важливої та корисної праці премією Президента України. Також хочу побажати автору швидше захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Країні потрібні молоді талановиті вчені!

Лауреат Державної премії, доктор технічних наук (05.13.21 - системи захисту інформації), професор, професор кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ.

Шелехов Артем Олексійович

Інноваційні технології у судовій балістиці – тема, яка на сьогодні є надзвичайно актуальною. Пояснюється це: по-перше, значною кількістю корисливо-насильницьких злочинів; по-друге, значною кількістю різних видів вогнепальної зброї у легальному та нелегальному обігу в Україні; по-третє, стрімким розвитком технологій, в тому числі комп’ютерних; по-четверте, наявністю низки проблем в галузі судової балістики, які можливо вирішити саме завдяки зазначеним сучасним технологіям. Свої наукові праці автор присвятив саме цій актуальній проблематиці. Результати досліджень мають як важливе теоретичне, так і практичне значення. В цілому представлена робота заслуговує на високу оцінку, а її автор відзначення Державною премією.
Завідувач кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ та економічної безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ
кандидат юридичних наук (21.07.04 - оперативно-розшукова діяльність), доцент Шелехов Артем Олексійович

Кравчук Ірина Ігорівна

Публікації Арешонкова В.В., які входять до циклу наукових праць «Інноваційні технології у судовій балістиці», особливо підручник та посібники, є дуже корисними не тільки для підготовки курсантів - майбутніх правоохоронців, а й для підготовки студентів юридичних факультетів взагалі – майбутніх адвокатів, суддів тощо, оскільки знання в галузі судової балістики потрібні їм для здійснення своєї професійної діяльності на належному рівні. Праці підготовлені на високому науково-теоретичному рівні, є актуальними для освітньої діяльності та практики, висвітлюють питання використання інноваційних технологій у судовій балістиці в повній мірі, а тому заслуговують відзначення премією Президента України.

Старший викладач кафедри правознавства Житомирського національного агроекологічного університету,
кандидат юридичних наук

Танчин Олег

Вже пройшло майже двадцять пять років з набуття нашою Батьківщиною незалежності. Але, нажаль, як свідчить практичний досвід, розробкою базисних основ судової балістики, їх впровадженнням у експертну практику займається невелика кількість вчених. Тому, поява нових праць в даній галузі криміналістичної техніки є надзвичайно бажаною, корисною та необхідною. Адже наука не стоїть на місці. Ознайомлення з циклом наукових праць Арєшонкова В.В. переконує, що результативна боротьба із озброєною злочинністю неможлива без грунтовного, комплексного підходу з використанням новітніх досягнень у судовій балістичній експертизі, IT-технологіях, технології обробки матеріалів речовин та виробів, використання сучасних інструментів та приладів при проведенні ідентифікаційних досліджень. Запропоновані новації та узагальнення експертної практики, викладені у довіднику та посібниках повинні підштовхнути керівництво експертних підрозділів до якісного оснащення балістичних лабораторій високопродктивною приладовою базою, створення замкнутих інформаційних мереж, баз даних обліку та реєстрації з максимальним зменшенням "паперової роботи".
Отже, наукові роботи В.В. Арешонкова є актуальними для науки і практики судової експертизи, а відтак – заслуговують відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Завідувач сектору дослідження зброї, трасологічних видів дослідженть та обліків
Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України
Танчин Олег.

Циганюк Юлія Володимирівна

Наукові роботи щодо вдосконалення теоретичних, інструментальних та методологічних засад судової балістики, розробка на цій основі практичних рекомендацій застосування інноваційних технологій з метою підвищення ефективності проведення судово-балістичних експертиз та досліджень є актуальними. Особливої актуальності такі дослідження набувають у зв"язку із ростом рівня злочинності.
Проведене комплексне наукове дослідження інноваційних технологій у судовій балістиці з визначенням перспективних напрямів їх практичного застосування для вирішення конкретних експертних завдань та розробкою окремих практичних рекомендацій в межах кожного напряму має неабияке значення для розкриття кримінальних правопорушень.
Особливо звертає увагу те, що проведене наукове дослідження дозволило доповнити новими даними теорію слідоутворення та теорію ідентифікації, узагальнити та доповнити окремими положеннями теоретичні основи судової балістики, запропонувати новий різновид колекцій балістичного обліку.
Вважаю, що поставлена автором загальна мета дослідження досягнута, окремі питання, які по суті складають завдання дослідження, розкриті в повній мірі. Зважаючи на цінність представленого наукового дослідження як для науки, так і для практики, підтримую автора на здобуття щорічної Премії Президента для молодих учених.

кандидат юридичних наук, адвокат
завідувач кафедри комерційного та трудового права Хмельницького інституту Міжрегіональної академії
управління персоналом
Циганюк Ю.В.

Кривошей Юрій Іванович

Викладені в роботі результати є досить цікавими з наукової точки зору та дійсно корисними для практики. Висновки судово-балістичної експертизи є важливими для встановлення істини при розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, та інколи є ключовим доказом у кримінальному провадженні. Запропоновані в роботі рекомендації дозволяють проводити такі експертизи з більшою ефективністю, що відповідно позитивно відображається на повноті й об'єктивності досудового розслідування. Вважаю, що представлена робота Арешонкова В.В. заслуговує відзначення премією.

Адвокат Кривошей Ю.І.

Давиденко Валерій Степанович

Представлений на присудження щорічної премії Президента України для молодих учених цикл наукових праць «Інноваційні технології у судовій балістиці» є актуальним і важливим не тільки для практики розкриття і розслідування насильницьких злочинів та освітньої діяльності майбутніх правоохоронців, а й для вітчизняної науки. У циклі наукових праць узагальнено сучасну експертну практику в даній галузі та визначено стан наукової розробки наявної в ній проблематики. Окрім цього проведені наукові дослідження дозволили доповнити новими даними теорію слідоутворення та теорію ідентифікації. На мою думку цикл наукових праць Арешонкова В.В. відзначається науковою і практичною цінністю і заслуговує на Премію Президента України для молодих учених.

Професор кафедри загально-правових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук, доцент
В.С. Давиденко

Мельник Роман Володимирович, к.ю.н.

Дослідження є потрібним і своєчасним, виконаним на високому професійному рівні, та безперечно корисне для розвитку даної наукової галузі. Актуальність даної роботи обумовлена зростанням кількості злочинів, пов’язаних з застосуванням вогнепальної зброї (гладкоствольної, нарізної, заводської, переробленої, саморобної тощо), особливо коли в Україні відбуваються військові дії на сході нашої держави.
Вельми цікавим є дослідження автора щодо апробованої унікальної технології лазерного маркування внутрішньої поверхні стволів гладкоствольної вогнепальної зброї. Вважаю, що отримані результати становлять теоретичну і практичну значимість при судово-балістичному дослідженні, а її автор к.ю.н. В.В. Арешонков має повне право бути відмічений цією відзнакою - присудженням Премії Президента України для молодих вчених.

Головний судовий експерт
відділу та дослідження та
сертифікації зброї Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України
кандидат юридичних наук
Роман Володимирович Мельник

Лоскутов Тимур Олександрович

Зміст наукових робіт В.В. Арешонкова відрізняється теоретичним та практичним значенням. Пропозиції та висновки автора можуть бути підставою для розроблення проблем судової балістики, експертної діяльності, а також вони можуть ефективно використовуватися у перебігу кримінального провадження, передусім, під час досудового розслідування. Зокрема рекомендації В.В. Арешонкова можуть бути цінними для удосконалення процедури таких важливих слідчих (розшукових) дій як огляд місця події та судова експертиза під час розслідування кримінальних правопорушень, що вчиненні із застосуванням вогнепальної зброї. Заслуговує на високу позитивну оцінку дослідження інноваційних технологій у судовій балістиці з визначенням перспективних напрямів їх практичного застосування з метою розв’язання конкретних завдань; та розроблена унікальна технологія лазерного маркування внутрішньої поверхні стволів гладкоствольної вогнепальної зброї для забезпечення її подальшої ідентифікації та створення окремої колекції слідів такої зброї. Отже, наукові роботи В.В. Арешонкова є досить актуальними для науки і практики кримінального процесу, судової експертизи, а відтак – заслуговують відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри кримінально-правових
дисциплін та судових експертиз
Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг)
кандидат юридичних наук, доцент

Тимчишин Дмитро Михайлович

Зважаючи на велику кількість насильницьких злочинів, які на сьогодні вчиняються з використанням вогнепальної зброї, існуючу проблематику їх розкриття та досудового розслідування, розроблені й викладені у циклі робіт рекомендації беззаперечно є актуальними для слідчої практики.
Запропоновані новації та узагальнення слідчої й експертної практики, викладені у довіднику, посібниках та інших джерелах, особливо ті, які пов’язані з проведенням огляду місця події, попередніми дослідженнями в ході цієї процесуальної дії, а також призначенням і проведенням судово-балістичних експертиз, є корисними для працівників слідчих підрозділів та дозволяють суттєво підвищити ефективність досудового розслідування кримінальних правопорушень зазначеної категорії.
Оскільки запропоновані рекомендації пройшли апробацію на практиці, містять новизну та є важливими для практики розкриття й розслідування злочинів то цикл наукових праць Арешонкова В.В. гідний відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Слідчий відділення слідчого управління
Головного управління Національної поліції
в Івано-Франківській області
кандидат юридичних наук (за спеціальністю 12.00.09) Д.М. Тимчишин

Слідчий відділення слідчого управління Головного управління

Зважаючи на велику кількість насильницьких злочинів, які на сьогодні вчиняються з використанням вогнепальної зброї, існуючу проблематику їх розкриття та досудового розслідування, розроблені й викладені у циклі робіт рекомендації беззаперечно є актуальними для слідчої практики.
Запропоновані новації та узагальнення слідчої й експертної практики, викладені у довіднику, посібниках та інших джерелах, особливо ті, які пов’язані з проведенням огляду місця події, попередніми дослідженнями в ході цієї процесуальної дії, а також призначенням і проведенням
судово-балістичних експертиз, є корисними для працівників слідчих підрозділів та дозволяють суттєво підвищити ефективність досудового розслідування кримінальних правопорушень зазначеної категорії.
Оскільки запропоновані рекомендації пройшли апробацію на практиці, містять новизну та є важливими для практики розкриття й розслідування злочинів то цикл наукових праць Арешонкова В.В. гідний відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Кравчук Олег Віктрович

Цикл наукових праць Арешонкова В.В. присвячений одній із найбільш актуальних на сьогодні тем для експертної практики – використання інновацій у судовій експертизі, а саме у судовій балістиці. Запропоновані рекомендації відзначаються своєю новизною та мають суттєве значення для практики проведення судово-балістичних експертиз та досліджень.
Окремо необхідно відзначити, що автору вдалося розв’язати невирішену до останнього часу проблему ідентифікації гладкоствольної вогнепальної зброї. Запропоновані рекомендації дозволяють не тільки вивести процес ототожнення такої зброї на суттєво новий рівень, а і створити колекцію слідів такої зброї, що до цього часу взагалі зробити було неможливо. Цикл наукових праць автора відзначається своєю цінністю для експертної практики, а тому заслуговує відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Заступник директора центру – завідувач
відділу криміналістичних видів досліджень
Хмельницького науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України
кандидат юридичних наук
(за спеціальністю 12.00.09) О.В. Кравчук

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.