Офіційний веб сайт

Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв

Р68

 

Автори:

Українець А.І., Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Яровий В.Л., Піддубний В.А.

 

Представлена Національним університетом харчових технологій.

 

Робота спрямована на розроблення новітніх способів інтенсифікації масо- і теплообмінних процесів харчових технологій на основі використання організованих перехідних режимів їх перебігу, обмеження матеріальних і питомих енерговитрат, підвищення якісних і енергетичних показників продукції і термінів її зберігання.

Теорії моделювання режимів перехідних процесів в газорідинних і рідинних системах, що стосуються їх гідродинаміки масообміну, енергетичних трансформацій, накопичення і реалізації енергетичних потенціалів, генерування потенціальних інерційних полів і впливів осмотичних тисків середовищ, обґрунтовують механізми досягнення запропонованих результатів.

Розроблено наукові основи і запропоновано апаратурно-технологічні схеми реалізації процесів на основі організованих перехідних режимів тепло- і масообміну, які стосуються культуральних газорідинних середовищ для вирощування мікроорганізмів. Використання енергетичного потенціалу розчинених у рідинних і вологовмістких середовищах газів з метою реалізації в системах метастабільних станів, кавітаційних режимів, інтенсивного масообміну при гарантованому збереженні біологічно цінних компонентів та вітамінних комплексів, що привело до розроблення технології видалення соків з ягід, фруктів, овочів без пресування, активації екстракції цукру з бурякової стружки, використання кінетичної енергії циркуляційних контурів і масових потоків, підвищення виходів цільових речовин за переробки ягід, фруктів та овочів, забезпечення стабілізації показників продукції.

Результати розроблених заходів підтверджуються широким використанням запропонованих методів. Економічний ефект від впровадження складає 4,3 млрд. грн., економія газу - 0,2 млрд.м3, води - 2,7 млн.м3, зменшено кількість шкідливих викидів та стоків промислових підприємств на 10-15%.

Наукові результати відображено у 10 монографіях і підручниках, 109 наукових статтях та підтверджено 106 авторськими свідоцтвами і патентами.

За тематикою роботи захищено 10 докторських та 32 кандидатські дисертації.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Харьківському державному університеті харчування та торгівлі 14 червня 2010 року.

Надіслати коментар

Коментарі

Енштейн - відпочіває!

Гольдман М.

Тема, безумовно, нагальна. Про проведену роботу, повинен визнати, як неспеціаліст в харчових технологіях, судити не можу и не маю права. Але як фізик, мушу визнати, що деякі заяви авторів, наприклад, щодо "концентрації енергії в просторі та часі" викликають, щонайменше, здивування.
Викладач фізики.

Берков В..А.

Цікаво, це прочитав хто-небудь: "поглиблене вивчення і математичне моделювання пульсаційних форм органі¬зації дискретно-імпульсного введення, перерозподілу і концентрації енергії в просторі та часі, визначення амплітудно-частотних характеристик газорідинних систем за створення в них пружних і квазіпружних коливальних процесів, моделювання ефектів гідравлічних ударів в газорідинних потоках і циркуля-ційних контурах та створення резонансних режимів"? Тільки за знання таких слів вже можна давати Держпремію. А за "концентрації енергії в просторі та часі" - і Нобелевську не шкода!
Ст.наук.співр.ІППМіФ.

Михайлов О.М.

Пошук нових технологій інтенсифікації процесів вилучення цільових компонентів із сировини рослинного походження привів авторів до використання енергетичного теплового потенціалу рідинних або вологонасичених середовищ для швидкоплинної трансформації їх за рахунок вакуумування середовищ. Такий термодинамічний перехід означає переведення середовищ в режим адіабатного кипіння з кавітацією, руйнування середовищ і їх складових аж на клітинному рівні, інтенсивну масовіддачу тощо. Доповнення вакуумної обробки ягідної і фруктової сировини осмомолекулярною дифузією у взаємодії з цукром привело до створення нових технологій на рівні асептичної обробки. Технологічний ефект при цьому супроводжується відсутністю теплової обробки середовищ та збереженням якісних показників продуктів харчування.

Голова Міжнародного союзу машинобудівників,завідувач кафедрою "Технологія машинобудування" ДонНТУ, д.т.н., професор Михайлов О.М.

Шаталов В.М.

Загальновідомим є той факт, що масообмін в культуральних середовищах для вирощування мікроорганізмів в аеробних умовах лімітується концентрацією розчиненого кисню, який доставляється за рахунок барботажної аерації. Вирішення такої задачі,а саме підвищення ефективності останньої,досягалося авторами роботи на шляху підвищення рівня дисперсності газової фази в рідинній за рахунок об'єднання зон енерговведення і утворення міжфазної поверхні. Штучне підтримання перехідних процесів у масообмінних системах характеризується переходом на нові гідродинамічні режими, у тому числі і за рахунок створення комбінацій зовнішніх впливів, використання сполучень потенціальних полів відцентрових сил, створення ударних режимів, гідравлічних ударів тощо.
Цікава робота. Бажаю успіхів авторам.

Д.ф.-м.н.,професор кафедри біофізики ДонНУ Шаталов В.М.

Михайлов В.М.

Аналіз матеріалів предсталеної роботи, та результати громадського обговорення, яке проходило в нашому університеті, дають підставу відмітити, що як не дивно, але не зважаючи на відправну базу у своїх дослідженнях на рівні класичних теорій тепло-та масообміну, гідравліки, аеромеханіки тощо, практично у всіх напрямках були знайдені нові нетрадиційні підходи, створено стосовно них теоретичне підгрунтя і разом з тим вирішено задачі їх практичної реалізації та отримано суттєвий економічний ефект. Перелік монографій, інших публікацій та патентів підкреслюють доцільність і важливість розповсюдження нової інформації на коло технічної інтелегенції, працівників наукових закладів і промисловості.
Бажаю авторам подальших творчих успіхів.

Проректор з наукової роботи ХДУХТ, д.т.н., професор Михайлов В.М.

Бурдо Олег Григорович

Даючи загальну позитивну оцінку представленій роботі, хотів би звернути увагу на розділ роботи, пов’язаний з оцінкою виливів осмотичних тисков. Сучасна теорія останніх грунтується на узагальнюючому законі Ван-Гоффа, однак пояснити особливості трансформації компонентів у харчових технологіях і їх мікробіологічних перетвореннях тільки на його основі складно, а інколи і неможливо. Разом з тим в обговорюваній роботі присутні дослідження, пов'язані з осмомолекулярною дифузією, досягненням бактеріостатичних та летальних ефектів по мікрофлорі, зміною осмотичних тисків у процесах бродіння тощо. Наведена в роботі інформація свідчить про доцільність подальших наукових пошуків у цьому напрямку, який має перспективи створення продукції високого екологічного рівня. Інші напрямки досліджень також оцінюю перспективними і актуальними у розвитку, а тому бажаю авторам визнання та подальших успіхів.

Завідувач кафедри процесів і апаратів ОНАХТ д.т.н., професор Бурдо О.Г.

Погожих М.І.

Познайомившись з рефератом представленої роботи доцільно підкреслити перспективний підхід авторів у розв’язанні різних технічних задач, за основу якого приймається енергетичний підхід і можливості концентрування енергетичних потенціалів. Саме у зв’язку з цим мають місце позитивні наслідки у вакуумному напрямку ДІТ та технологіях різкого зменшення тисків, у пропозиціях щодо використання масопроводів інтенсивного масообміну з безперервним генеруванням силових факторів і тисків зі змінним значенням і програмованими частотами виливів. Об’єднуючим стрижнем розробок авторів відслідковується намагання якомога повніше використати сукупний енергетичний потенціал середовищ на користь технологічних задач.
Бажаю успіхів авторам.

Завідувач кафедри енергетики та фізики ХДУХТ, д.т.н., професор Погожих М.І.

Хомічак Л.М.

Наслідок наукової роботи звичайно програмується у формі теоретичних розробок з математичною формалізацією і відповідними технологічними, технічними, екологічними і, нарешті, економічними результатами. Кожен з розділів роботи відповідає вказаній структурі наслідків і має в собі елементи наукової новизни і важливі пропозиції щодо практичної реалізації і використання. На мою думку широкі перспективи до використання в промисловості мають розділи, присвячені особливостям гідродинаміки і масообміну в газорідинних середовищах, технології, пов’язані з насиченням рідинної фази або вологонасичених компонентів сировинних потоків діоксидом вуглецю з наступною їх активною десатурацією в коротких проміжках часу та розділи по оцінці впливів динаміки осмотичних тисків, яка супроводжує процеси зброджування цукровмістких середовищ. Бажаю успіхів.

Директор навчально-наукового
інституту технологій та стандартизації
продовольчих ресурсов Національного
університету біоресурсів і природокористування
України д.т.н.,професор
Хомічак Л.М.

Васильченко О.М.

Одним із напрямків підвищення конкурентноздатності виробництва харчових продуктів, зростання виходу цільових речовин, рівня утилізації, підвищення якісних показників продукції та зниження рівня енергетичних і економічних витрат є розробка нових методів, технологій та відповідного обладнання для інтенсифікації процесів масообміну в двофазних і багатофазних середовищах. Це і визначило актуальність проведених авторами аналітичних та експериментальних досліджень.
Дуже цікавою є наведена інформація, яка стосується процесів забезпечення киснем мікробіологічного синтезу на прикладі вирощування хлібопекарських дріжджів.
Бажаю успіхів.

Голова Ради Об"єднання,
генеральний директор "Укрхлібпром"
Васильченко О.М.

Дем"яненко М.В.

Дуже приємно бачити серед претендентів на високу державну нагороду наших університетських викладачів. Нам сьогодні важко зробити кваліфіковану оцінку представленої роботи, але навчаючись по підручниках, посібниках написаних ними, слухаючи їх лекції можемо з впевненістю сказати, що це спеціалісти найвищого рівня в своїй глузі, а крім того просто добрі і порядні люди.

З повагою, від студентів М-V-11 та М-V-12 НУХТ
Дем"яненко М.В.

Василенко С.М.

Цукрова промисловість в переліку технологічних операцій має різного рівня масообмінні, транспортні, хімічні, механічні процеси тощо, які знаходяться в сфері постійної уваги спеціалістів НУХТ. І хоча автори даної роботи не ставили своїм завданням розробку спеціальних технологій і схем безпосередньо для цукрової галузі, однак кожен із її розділів у своїх інноваційних розробках може знайти застосування з ефективними наслідками. Особливо це стосується пропозиції авторів у використанні елементів ТРЗТ у переддифузійній обробці бурякової стружки. Це стосується як систем з використанням діоксиду вуглецю для насичення ним рідинної фракції стружки так і систем зі створенням режимів вакуумного генерування пари рідинної фракції. Важливо, що реалізація обох схем не потребує великих капітальних вкладень. Щиро зичу успіхів.

Директор Державної наукової установи
"Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості"
д.т.н., професор Василенко С.М.

Коваль В.І.

Сучасний рівень розвитку держави в певній мірі можна характеризувати ресурсо та енергоємністю валового внутрішнього продукту. Середньостатистичні дані говорять про те, що енергоємність ВВП України на сьогодні становить 0,98 кг умовного палива на 1 долар США, що нажаль, у 2,5 – 3 рази більше за такий же показник більшості розвинених країн світу. Не виключенням в цьому є агропромисловий комплекс та харчова промисловість.
Харчова промисловість України включає в себе понад 40 різноманітних галузей виробництва. Це тисячі великих, середніх і малих підприємств різної форми власності, які виробляють майже 20% від загального об’єму промислової продукції.
В харчовій промисловості працює понад 12,8 % працездатного населення, а асортимент продукції налічує більше 4000 найменувань. Саме тому харчова промисловість є одним із пріоритетів держави, а інноваційні розробки в цьому напрямку є беззаперечно актуальними.

Начальник головного управління економіки Київської області
Коваль В.І.

Савченко В.В.

Біотехнології в очищенні стічних вод промислових підприємств займають чільне місце у всіх високорозвинутих країнах. За цими показниками Україна суттєво відстає і діяльність значної кількості підприємств пов"язана з найпростішим методом грунтового природного очищення на основі як біологічних так і фізичних процесів. В реалізації цих методів використовують комунальні поля зрошення, орні поля зрошення, поля наземного
фільтрування. Однак з точки зору сьогодення така ситуація оцінюється як анахронізм. Це пов"язано, в тому числі, і з відсутністю розробок нового аераційного обладнання для забезпечення операцій окислення. Тому представлені в роботі розробки новітніх аераційних систем безсумнівно є актуальними і знайдуть своє місце на очисних спорудах підприємств і міст України.

к.т.н., доцент Савченко В.В.
Генеральний директор ТОВ "Сава"

Козодой Ю.А.

У зв"язку зі значним підвищенням в останні роки вартості енергоносіїв та сировини, основним засобом по стримуванню росту цін на харчові продукти залишаються нові підходи до вирішення проблем інтенсифікації процесів, які протікають в харчових технологіях. За участю спеціалістів НУХТ на виробничій базі агропромислового комплексу "Нива Лисянщини" розпочато процеси переробки зернової сировини, пов"язані з виробництвом солоду для хлібопекарської галузі та дитячого харчування. Важливе значення при цьому мають питомі енергетичні витрати, які суттєво вдалося знизити завдяки технічним рішенням спеціалістів НУХТ по організації рекуперативних режимів і повернення вторинних енергоресурсів у виробництво. Бажаю успіхів.

Голова правління Агропромислового комплексу
"Нива Лисянщини"
Козодой Ю.А.

Литвиненко В.М.

В системах водопостачання в харчовій промислововсті вода використовується як сировина, тепловий агент в теплообмінних апаратах, для митття вхідних сировинних потоків, транспортування, санітарно-побутових потреб тощо. При цьому стічні води харчових підприємств є складними фізико-хімічним системами з включенням твердих частинок різних рівнів дисперсності, речовин органічного і неорганічного походження, можуть бути важкі метали, радіонукліди, пестициди тощо. Зливання таких стоків без їх попереднього очищення заборонено, а очисні споруди підприємств явно застарілі. Тому нові технічні вирішення аераційних систем, які представлені в даній роботі беззаперечно є актуальними. Співпрацюючи не одне десятиліття з науковцями НУХТ хочу відмітити їх комплексний, а головне не завжди стандартний підхід до вирішення любих виробничих питань.

Головний інженер ЗАТ "Пивзавод на Подолі"
Литвиненко В.М.

Сукманов Валерій Олександрович

Історія розвитку технологій і техніки має значну кількість прикладів, за яких вирішення різних задач досягалося за рахунок концентрування енергетичних потенціалів з наступною їх щвидкоплинною трансформацією. Стосовно харчових технологій такі підходи реалізовані в дискретно-імпульсних впливах на основі теплових потенціалів, а автори представленої роботи ідею накопичення потенціалів розповсюджують на локальну зону створення дипергованої газової фази і синтезу міжфазної поверхні за рахунок підвищення швидкості контактування газової і рідинної фаз. Своєрідним напрямком розвитку ДІТ є обраний шлях використання діоксиду вуглецю для створення енергетичних потенціалів розчиненого газу в рідинних або у вологонасиче-них середовищах з натупним стрімким введенням їх в стан термодинамічної нерівноваги за рахунок зниження тисків з ефектами, характерними для дискретно-імпульсних технологій.
Бажаю авторам успіхів.

Д.т.н., професор Сукманов В.О.
Директор інституту
"Обладнання переробних і харчових виробництв" ДонНУЕТ

Тищенко Генадій Петрович

Науково-практична робота зазначених авторів виконана в інтересах інтенсивних процесів, які входять до складу значної кількості харчових технологій та мікробіологічних виробництв. До числа важливих наукових знахідок авторів слід віднести погляд на газорідинні системи, як на пружні середовища. В основу такого уявлення покладено властивості диспергованої газової фази, структуру і розподіл якої на основі принципа отвердіння можливо вважати умовно стабілізованою.
Такі новітні підходи відкривають значні перспективи в оцінці амплітудно-частотних характеристик газорідинних систем. Бажаю авторам успіхів.

Завідувач кафедри "Обладнання і технології харчових виробництв" УДХТУ
д.т.н., професор Тищенко Г.П.

Куниця В. М.

Наше підприємство вже багато десятиліть тісно співпрацює з науковцями Національного університету харчових технологій в різних напрямках, від суто технологічних питань до розробок і впровадження нового обладнання. Саме такому співробітництву кияни, в певній мірі мають завдячувати, споживаючи сьогодні якісну хлібобулочну продукцію. В представленій роботі розглянуті не тільки питання, що безпосередньо стосуються хлібокомбінатів, але і ціла низка питань інтенсифікації технологічних процесів, енергозбереження, рекуперації матеріальних потоків тощо. Це говорить про глибину володіння авторами проблем харчової галузі. Бажаємо успіхів.

Заст. директора ДП Хлібокомбінат №2 АТ Київхліб
Куниця В.М.

Лавров Сергій

Переглядаючи вітчизняні публікації по новітнім розробкам, які стосуються обладнання для промислового вирощування дріжджових клітин, хочу відмітити майже повну їх відсутність в останні роки. Це призвело до того, що виробництва використовують обладнання якому вже по 30-40 років або необхідно закуповувати закордонне. Існуючі системи подачі і рівномірного розподілення повітря по всьому об"єму апарата явно не відповідають вимогам. В представленій роботі суттєве місце займає саме питання розробки нових аераційних систем, що дає мжливість як підвищити вихід біомаси, так і знизити енергетичні витрати. Бажаю успіхів авторам.

Заст. директора ЗАТ "ЕНЗИМ"
Лавров С.В.
м.Львів

Павлов Сергій

Вакуумне пакування харчової продукції, особливо м"яса та риби набуває все більшого розвитку. Адже є можливість подовжити терміни зберігання продукції. Хоча при цьому виникає велика кількість запитань і проблем пов"язаних із зовнішнім виглядом упаковки через пару днів, коли вона з"являється на прилавках магазинів. Колектив нашого підприємства висловлює щиру подяку спеціалістам Національного університету харчових технологій, розробникам представленої роботи за наукові дослідження, а головне за отриманий практичний результат.

Технічний директор ЗАТ "АПК-ІНВЕСТ"
Павлов Сергій Олексійович
м. Донецьк

Єрмаков Петро Петрович

Традиційні напрямки в пошуках методів інтенсифікації і ефективності технологій харчових виробництв, як у життєво важливій сфері існування людства, стосувалися і стосуються необхідності якомого повнішого використання матеріальних і енергетичних ресурсів, що поєднуються у цих виробництвах.
Новий погляд авторів на взаємодію матеріальних і енергетичних потоків на основі використання енергетичних імпульсів, перерозподілу енергетичних потоків систем та створення локальних енергонасичених зон привів до розробки відповідного теоретичного підгрунтя та пропозицій до їх апаратурного оформлення. Для науковців та виробничників це дійсно цікаві розробки. Бажано було б видати їх окремою монографією.

Єрмаков Петро Петрович
д.т.н., проф., професор кафедри "Деталі машин" Українського державного хіміко-технологічного університету
м. Дніпропетровськ

Пархоменко Петро Миколайович

Пропрацювавши все життя в харчовій галузі і тісно співпрацюючи з Національним університетом харчових технологій, я був трошки здивований відсутністю в останні роки розробок харчовиків, які були б представленні на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Адже харчовики, чи не єдині в країні, хто продовжує стабільно працювати попри всі негаразди. В представленій роботі я бачу велику перспективу, охоплено багато питань, хоча всі вони тісно переплетені. Від усієї душі бажаю успіхів колективу авторів.

Заслужений працівник харчової промисловості
Пархоменко Петро Миколайович

Харламов Олександр Володимирович

Всі технологічні процеси виробництва на харчових підприємствах мають своє закінчення не тільки у вигляді готової продукції, а і певної кількості промислових стоків. І це є "головний біль" більшості керівників, так як очисні споруди або дуже застарілі або взагалі відсутні.Існуючі барботажні системи аерації, які проектувалися ще в 70-ті роки минулого століття явно застаріли не тільки "морально" але й "фізично". Представлені в роботі нові підходи до оформлення аераційних систем мають значно покращити ситуацію. Я думаю, що авторам варто розповсюдити свої розробки не тільки на харчову галузь, а і на комунальні підприємства, адже там такі ж проблеми, а питання екології є загальнодержавним.

Директор Кам"янського спиртзаводу
Харламов О.В.
Черкаська обл.

Підлубний Сергій Володимирович

Цукрове виробництво є одним із найбільших споживачів енергоресурсів та води серед підприємств харчової галузі, що поряд зі значним скороченням сировинної бази та значною вартістю газу, мазуту і води в сьогоднішніх умовах призвело до високої вартості цукру, зниження його кнкурентоспроможності на світовому ринку і відповідно значного зменшення його експорту. Тому розробки по інтенсифікації процесів екстрагування цукру із бурякової стружки, які можна впровадити без додаткових капітальних затрат - це можливість для підприємтв зменшити власні витрати та отримати додатковий цукор.

Генеральний директор Цибулівського цукрового заводу
Підлубний Сергій Володимирович
Черкаська обл. с. Цибулів

Лензіон Валентин Йосипович

Розроблення нових інтенсивних технологій і обладнання для харчової галузі, - це шлях до забезпечення населення України якісними продуктами харчування, зниженню енергетичних і економічних витрат, а розроблені новітні технології по збільшенню виходу виноградного сусла із винограду без пресування представляють велику зацікавленість для підприємств, що випускають шампанські вина. Адже такий підхід дозволяє не тільки знизити вартість готової продукції, а і значно покращити її якість.

Головний інженер КЗШВ "Столичний"
канд. техн. наук Лензіон В.Й.