Офіційний веб сайт

Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації

р6

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом

Автори: Сіденко В.Р., чл.-к., Скрипниченко М.І., чл.-к., Пономаренко В.С., д.е.н., Чугунов І.Я., д.е.н., Луніна І.О., д.е.н., Блакита Г.В., д.е.н., Запатріна І.В., д.е.н., Квач Я.П., д.е.н.

Метою роботи є визначення основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні.

Авторами визначено суперечливий вплив асинхронного та асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, тенденцію до ускладнення структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання. Створено наукові основи комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується  на наявних у країни соціокультурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів суспільного розвитку. Сформовано базові концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики.

Розроблено систему заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності.

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес вищих навчальних закладів України,науково-дослідні економічні програми Інститутів Національної академії наук України, провідних аналітичних Центрів економічних досліджень світу,діяльність Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Кількість публікацій:54 монографій, 25 підручників, 440 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 7345 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 20. За даною тематикою захищено 19 докторських та 83 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 12 вересня  2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: м. Київ,  вул. Желябова, 2.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Власюк О.С., член-кореспондент НАН України

Глобалізація визначає важливість поглиблення ролі держави в регулюванні соціально-економічних процесів, підвищення якісного рівня управління та дієвості координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики. Посилення процесів глобалізації сучасної світової економіки вимагають обґрунтованої оцінки можливих наслідків даних процесів для розвитку фінансово-економічної системи країни, потребують розробки та впровадження низки інструментів, які б дозволили використати переваги глобалізації, тому тема циклу наукових робіт є безумовно актуальною. Авторами визначено основний зміст та характеристики процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні, робота містить низку грунтовних пропозицій щодо застосування фінансових механізмів, що мають найбільший вплив на соціально-економічний розвиток країни у процесі глобалізації.
У роботі розкрито роль бюджетної системи як адаптивного механізму у системі регулювання економіки, спрямованого на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою соціально-економічного розвитку країни. Заслуговують на увагу запропоновані в роботі макроекономічні моделі, що дозволяють вести необхідний комплекс обґрунтування економічної політики держави.
Розроблено наукові положення економічної політики, що сприятимуть забезпеченню позитивного синергетичного ефекту і поступової еволюції у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Визначено та обґрунтовано інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності.
Враховуючи теоретичне і практичне значення наукових досліджень для розвитку національної економіки, системи управління державними фінансами вважаємо за доцільне підтримати присудження Державної премії України у галузі науки і техніки колективу авторів циклу наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» у складі: Сіденко В.Р.,Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С, Чугунов І.Я., Луніна І. О., Блакита Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П.

Власюк О.С., доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Суботін В.Г, к.е.н., заслужений економіст України

Тема представленої роботи є надзвичайно актуальною. Практичне застосування запропонованих авторами інструментів у сфері податкової, бюджетної, інвестиційної політики надає можливість суттєво прискорити темпи оновлення основного капіталу особливо в галузях, що визначають технологічний прогрес та закладає основу для поступової структурної перебудови економіки, сприяє впровадженню інноваційних проектів.
На особливу увагу заслуговує запропонована авторами методологія обґрунтування системи прийняття стратегічних фінансових рішень підприємствами, її практичне використання дозволяє суб’єкту господарювання сформувати найбільш ефективний портфель вагомих фінансових ініціатив та забезпечити їх належну реалізацію. Розвинено основні засади розвитку підприємств як вагомого інструменту інвестиційної політики, залучення потенційних інвесторів для розвитку економіки. Визначено підходи до процесу інституційної трансформації фінансово-економічних відносин підприємств для забезпечення стратегічного фінансового розвитку в умовах глобалізації. Заслуговує на підтримку розроблене теоретичне підґрунтя інституційної трансформації інвестиційної діяльності та основні напрями здійснення інноваційної політики.
Наукову і практичну цінність представляють підходи до трансформації системи фінансових відносин, інструментів та стимулів, що покращить використання основних виробничих фондів та оборотних коштів, призведе до зростання прибутків підприємства та економічної ефективності його діяльності.
Враховуючи актуальність наукової роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», її високу практичну цінність вважаємо що колектив авторів у складі Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І.О., Блакитна Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Суботін В.Г, кандидат економічних наук, заслужений економіст України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, генеральний директор ПАТ «Турбоатом».

Рудика В.І. к.е.н., директор ДП «Гипрококс»

У науковій роботі обґрунтовано інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності.
Вперше запропоновано метаекономічний підхід до формування моделі включення країни в процес глобалізації. Авторами обґрунтовано комплекс пріоритетів фінансово-економічної політики держави, що охоплює значне прискорення темпів оновлення основного капіталу, що є запорукою ендогенного технологічного процесу в Україні. Важливим є визначення підходів до процесу інституційної трансформації фінансово-економічних відносин підприємств для забезпечення стратегічного фінансового розвитку в умовах глобалізації. Заслуговує на увагу розроблення концептуальних засад застосування фінансових інструментів для стимулювання розвитку виробництва та експорту високотехнологічних товарів, підвищення конкурентоспроможності реального сектору національної економіки.
Особливий науковий інтерес викликає запропонована структурно-функціональна модель системи бюджетного регулювання яка ґрунтується інтеграції державного регулювання дохідної і видаткової частини державного бюджету України, міжбюджетних відносинах, дефіциту бюджету. Державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища.
Враховуючи наукову новизну, актуальність, теоретичну цінність і практичну значимість, робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» колективу авторів Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І.О., Блакитна Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П. заслуговує на присудження Держаної премії України в галузі науки і техніки.

Рудика В.І. кандидат економічних наук, заслужений працівник промисловості України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор ДП «Гипрококс».

Хрущ Н.А., д.е.н., професор, ХНУ.

Необхідність обґрунтування та визначення впливу фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, тенденцій до ускладнення структури світової економіки, формування глобальних інститутів фінансового регулювання зумовили актуальність та основні завдання циклу наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації». У роботі визначено підходи до забезпечення ефективного функціонування бюджетної системи, формування механізмів прийняття дієвих бюджетних рішень, підвищення відповідальності органів державного управління та місцевого самоврядування за надання бюджетних послуг, соціально-економічний розвиток країни та адміністративно-територіальних одиниць. Важливим є розкриття інституційних засад сучасної концепції перетворень системи державних фінансів України та міжбюджетних відносин.
Заслуговує на увагу розроблений колективом авторів підхід щодо бюджетної децентралізації, що грунтується на принципах фіскальної солідарності та еквівалентності, сукупності критеріїв розподілу повноважень між бюджетами всіх рівнів, відповідних джерел формування доходів бюджету, видаткових фінансових зобов’язань.
У роботі обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності. Авторами визначено основний зміст та характеристики процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов економічного розвитку країни.
Показано роль бюджетної системи як адаптивного механізму у системі регулювання економіки, спрямованого на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою забезпечення суспільного розвитку.
З урахуванням вищевикладеного, вважаємо, що представлене дослідження заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки колективу у складі: Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І. О., Блакитна Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П.

Хрущ Н.А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет.

Золотарьов В.М., д.т.н., професор

В умовах сьогодення своєчасним є подальший розвиток теоретико-практичного забезпечення для прийняття управлінських рішень щодо проведення ефективних заходів пожвавлення діяльності підприємств з урахуванням трансформаційних перетворень економіки країни.
Відповідні пропозиції представлено у науковій роботі «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації». Одна зі складових цієї роботи присвячена управлінню іміджем підприємства в умовах глобалізації, що дозволить підприємствам сформувати позитивну думку суб’єктів зовнішнього середовища про результати своєї діяльності.
У дослідженні вирішено актуальне і важливе для розвитку суб’єктів господарювання науково-практичне завдання теоретичного та методологічного забезпечення оцінювання діяльності промислового підприємства. Проте авторами не лише розроблено пропозиції з оцінювання діяльності підприємства, а й запропоновано методологічний підхід до управління підприємством у стратегічному періоді за допомогою методу матричного позиціонування.
Розробки, які представлено у зазначеній науковій праці мають наукове та практичне значення. Доцільно відзначити, що наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» є завершеним науковим дослідженням, яке містить як теоретичні, так і практичні здобутки, в ній вирішені важливі науково-практичні завдання, одним з яких є подальше розроблення теоретичного підґрунтя та методологічного забезпечення управління промисловими підприємствами.
Практична спрямованість роботи має надзвичайну актуальність і допоможе підприємствам в умовах трансформаційних змін підвищити конкурентоздатність у світовій економіці.
Вважаємо, що авторський колектив наукової праці «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» у складі: Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І. О., Блакитна Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Золотарьов В.М., доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, генеральний директор ПАТ «Завод Південкабель».

Капінус Є.В., к.н.з держ.упр., Міністерство фінансів України

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю розробки системи заходів економічної політики України, здатної забезпечити позитивний синергетичний ефект у напрямі формування відкритої моделі ендогенного розвитку національної економіки.
У роботі обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності. Розкрито економічну сутність бюджетної системи в якості інструменту регулювання економічного розвитку, що полягає у використанні бюджетної архітектоніки, яка визначається оптимальними співвідношеннями між елементами бюджетної системи, для впливу на динаміку економічного розвитку.
Створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Заслуговує на увагу формування концептуальних засад дослідження фінансово-економічних рецесій в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики. Запропоновано структурно-функціональну модель системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на інтеграції державного регулювання дохідної і видаткової частин бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту бюджету, державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища.
Авторами розкрито роль бюджетної стратегії, яка є однією з найбільш вагомих складових системи державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вагомими є підходи щодо системи бюджетного регулювання, що має постійно вдосконалюватися та адаптуватися до інституційних перетворень економічного середовища, динаміки і тенденцій суспільного розвитку, економічної циклічності з урахуванням необхідності підвищення рівня збалансованості та ефективності функціонування державних фінансів. Розкрито положення щодо результативності бюджетної стратегії, що визначається як перевищення ефективності видатків бюджету фіскального впливу доходів бюджету, розвинено підхід щодо бюджетної децентралізації, що полягає у створенні умов для відповідального виконання функцій органами державного управління та місцевого самоврядування, який базується на принципах фіскальної солідарності та еквівалентності, економічних критеріях розподілу повноважень, видаткових зобов’язань і доходних джерел між бюджетами всіх рівнів.
Наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічне та практичне значення, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Капінус Є.В., кандидат наук з державного управління, заслужений економіст України, Державний секретар Міністерства фінансів України.

Канцуров О.О., д.е.н., Адміністрація Президента України

Фінансово-економічна система України у сучасних умовах розвитку світових глобалізаційних процесів залежить від зовнішньоекономічних факторів, що обумовлює необхідність модернізації концептуальних основ та підходів до визначення моделі включення країни в процес глобалізації з урахуванням наявних і потенційно доступних ресурсів соціально-економічного розвитку країни.
Важливим є розкриття у роботі впливу фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, визначення тенденцій до змін структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання. Заслуговує на увагу створення авторами наукових основ комплексного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується на наявних у країни соціокультурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування ресурсів суспільного розвитку, формування основних засад дослідження фінансово-економічних рецесій в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики.
Вагомими результатами роботи є запропонована структурно-функціональну модель системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на інтеграції державного регулювання дохідної і видаткової частин бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту бюджету, державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища. Авторами визначено особливості бюджетного регулювання як складової економічного розвитку, інституційні засади розвитку фінансово-бюджетних відносин. Науковий та практичний інтерес представляє розкриття економічної сутності бюджетної системи в якості інструменту регулювання економічного розвитку, що полягає у використанні бюджетної архітектоніки, яка визначається оптимальними співвідношеннями між елементами бюджетної системи, для впливу на динаміку економічного розвитку. Розкрито сутність формування бюджетної стратегії у системі економічної циклічності, здійснено розробку інтегрованих бюджетних показників відповідно до темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі.
Наукова робота містить важливі теоретичні та методологічні положення та висновки, застосування яких створить передумови для дієвого розвитку економіки України.
Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що наукова новизна, практична спрямованість висновків наукової роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе значення для соціально-економічного розвитку країни, а колектив її авторів Сіденко В.Р.,Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С, Чугунов І.Я., Луніна І.О., Блакита Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П. заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Канцуров О.О., доктор економічних наук, керівник Головного Департаменту з питань економічної політики Адміністрації Президента України.

Кизим М.О., член-кор. НАНУ, заслужений економіст України

Цикл наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» містить вагомі результати дослідницької роботи авторів в галузі економіки. Важливим досягненням є розроблена система заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напрямі формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямований на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Значну увагу приділено обґрунтуванню та визначенню інституційних засад трансформації системи державних фінансів, положенню адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгостроковій бюджетній стратегії в умовах глобалізації та економічної циклічності.
Особливою заслугою авторів є те, що розроблено систему макромоделей прогнозування економіки України, яка включає у тому числі модель балансування реальних фінансових потоків за секторами економіки в умовах нестабільності економічної кон’юнктури. Важливим є обґрунтування особливостей взаємодії основних чинників макроекономічної нестабільності та економічних дисбалансів в Україні у розрізі основних макроекономічних секторів економіки (реальний, бюджетний, грошово-кредитний, зовнішньоекономічний) за сучасних волатильних умов розвитку світової і вітчизняної економіки та виконано сценарне прогнозування основних макроекономічних показників України на середньостроковий період.
Вважаємо, що автори циклу наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І.О., Блакита Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кизим М.О., член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України.

Гросул В.А., д.е.н., проф., ХДУХТ

Успішність трансформації економіки України залежить від значної кількості факторів, одним з яких є використання обґрунтованого теоретико-методологічного забезпечення для здійснення соціально-економічних перетворень. Подані в роботі теоретичні та практичні рекомендації щодо визначення основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку України становлять науковий інтерес, мають важливе економічне значення та практичну цінність. Автори роботи провели ґрунтовне наукове дослідження з визначенням системи заходів економічної політики країни, спрямованих на покращення умов включення України в процес глобалізації. У роботі обґрунтовано підходи щодо трансформації системи державних фінансів та міжбюджетних відносин, напрямів модернізації податкової системи, основних засад формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів реального сектору економіки в умовах посилення процесів глобалізації. Особливу увагу приділенометодологічним основам і механізмам здійснення державно-приватного партнерства як дієвого інструменту підвищення ефективності функціонування вітчизняної економіки, науковим засадам проведення якісного макроекономічного прогнозування як вагомого інструменту державного фінансового регулювання суспільного розвитку.
За результатами проведеного дослідження авторами визначено пріоритети фінансово-економічної політики держави. Робота має важливе значення для розвитку економіки країни, викладені методологічні розробки та висновки роботи сприятимуть забезпеченню значного позитивного синергетичного ефекту та поступовій еволюції в напрямі формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки України, реалізації її потенціалу в умовах включення в процес глобалізації. За темою роботи опубліковано 54 монографії, 25 підручників, 440 статей, під керівництвом авторів наукової роботи захищено 19 докторських та 83 кандидатських дисертацій.
Враховуючи фундаментальність, теоретико-методологічне значення, актуальність наукового дослідження, його важливість для розвитку економіки країни та суспільства, вважаємо, що авторський колектив у складі Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І.О., Блакита Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі наук и і техніки.

Гросул В.А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Засульський М.В., заслужений економіст України

Представлена робота є вагомим внеском у дослідження впливу фінансової глобалізації на розвиток національної економіки. У роботі розроблено систему заходів економічної політики, що здатна забезпечити позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури.
Авторським колективом сформовано наукові основи та концептуальні засади дослідження фінансово-економічних рецесій в умовах глобалізації та визначення відповідних механізмів їх запобігання. Заслуговує на підтримку розроблене теоретичне підґрунтя інституційної трансформації інвестиційної діяльності та основні напрями здійснення інноваційної політики. Розвинено основні засади розвитку підприємств як вагомого інструменту інвестиційної політики, залучення потенційних інвесторів для розвитку економіки. Визначено підходи до процесу інституційної трансформації фінансово-економічних відносин підприємств для забезпечення стратегічного фінансового розвитку в умовах глобалізації. Створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Запропоновано підходи до інституційної трансформації системи фінансових відносин, інструментів та стимулів, які спрямовані на розвиток технічного прогресу, покращення використання основних виробничих фондів і оборотних коштів, зростання прибутку та підвищення ефективності виробництва на підприємствах. Розроблено концептуальні засади застосування фінансово-економічних інструментів для стимулювання розвитку виробництва та експорту високотехнологічних товарів, підвищення конкурентоспроможності реального сектору національної економіки. Вагомим є визначення єдиних концептуальних та інституційних засад врегулювання відносин, що формуються в рамках державно-приватного партнерства.
Враховуючи важливість результатів та висновків роботи для формування економічної політики країни та суспільного розвитку вважаємо, що автори наукової роботи заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Засульський М.В., заслужений економіст України, Президент Київської торгово-промислової палати

Зінченко М.А., к.е.н., заслужений економіст України

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується глобалізацією, яка є якісно новим етапом відкритості та взаємозалежності національних економік. В умовах глобалізації зростає значення бюджетної системи у проведенні економічної політики, вирішенні соціальних проблем, що потребує відповідного теоретичного обґрунтування. Тому робота є безперечно актуальною.
У роботі запропоновано структурно-функціональну модель системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на інтеграції державного регулювання дохідної і видаткової частин бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту бюджету, державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища. Визначено особливості бюджетного регулювання як складової економічного розвитку, інституційні засади розвитку фінансово-бюджетних відносин. Розкрито сутність формування бюджетної стратегії у системі економічної циклічності,здійснено розробку інтегрованих бюджетних показників відповідно до темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі.
Авторами обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності. Враховуючи отримані результати, колектив авторів наукового дослідження «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» у складі: Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І.О., Блакита Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П. заслуговує на підтримку щодо присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Зінченко М.А., кандидат економічних наук, заслужений економіст України, директор департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації.

Ватульов А.В., к.е.н., заслужений економіст України, ВРУ

Актуальність наукової роботи викликана необхідністю створення комплексного підходу до визначення економічної моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується політиці цілеспрямованого формування ресурсів суспільного розвитку. Науковий та практичний інтерес представляють запропоновані в роботі макроекономічні моделі, що дозволяють у реальному режимі часу вести необхідний комплекс обґрунтування економічної політики держави і є методологічною основою програмно-аналітичного інструментарію супроводження бюджетного процесу. Важливим є розкриття економічної сутності бюджетної системи в якості інструменту регулювання економічного розвитку, що полягає у використанні бюджетної архітектоніки, яка визначається оптимальними співвідношеннями між елементами бюджетної системи для впливу на динаміку економічного розвитку. У роботі розкрито роль бюджетної системи як адаптивного механізму у системі регулювання економіки, спрямованого на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою економічного розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць. Важливим є запропонована авторами структурно-функціональна модель системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на інтеграції державного формування дохідної і видаткової частини бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту (профіциту) бюджету, державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища.
Враховуючи теоретичне і практичне значення наукової роботи для розвитку національної економіки та її фінансової системи підтримуємо присудження Державної премії України у галузі науки і техніки колективу авторів у складі: Сіденко В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренко В.С., Чугунов І.Я., Луніна І. О., Блакитна Г.В., Запатріна І.В., Квач Я.П.
Ватульов А.В., кандидат економічних наук, заслужений економіст України, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Федосов В.М., д.е.н., проф., КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Актуальним завданням теорії і практики державного регулювання є ґрунтовне дослідження впливу процесу глобалізації економіки на формування умов фінансово-економічного розвитку та запровадження дієвих фінансово-бюджетних механізмів в Україні. Колективом авторів розроблено систему заходів економічної політики країни здатних забезпечити позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напрямі формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки. Важливим є розробка підходів до інституційної трансформації системи фінансових відносин, інструментів та стимулів, які спрямовані на соціально-економічний розвиток країни та обґрунтування інституційних засад трансформації системи державних фінансів, положень адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокової бюджетної стратегії в умовах глобалізації та економічної циклічності. Заслуговують на підтримку визначення особливостей бюджетного регулювання як складової економічного розвитку, інституційні засади розвитку фінансово-бюджетних відносин, розкриття сутності формування бюджетної стратегії у системі економічної циклічності, розробка інтегрованих бюджетних показників відповідно до темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі. Наукове і практичне значення має здійснене у роботі макроекономічне прогнозування та побудова комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку країни.
З урахуванням вищевикладеного, вважаємо, що представлене наукове дослідження заслуговує на підтримку щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Федосов В.М., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Колосова В.П., д.е.н., Міністерство фінансів України

У процесі глобалізації відбувається структурне ускладнення світової економіки, коли внаслідок становлення нових глобальних інститутів економічна структура набуває рис багаторівневості і взаємозалежності. Водночас, саме національний рівень продовжує і в умовах сучасної глобалізації залишатися структуроутворюючим, оскільки на ньому здійснюється найбільш комплексне і широке за охопленням регулювання максимально диверсифікованим макроекономічним інструментарієм. З огляду на зазначене, авторами визначено суперечливий вплив асинхронного та асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, тенденцію до ускладнення структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання. Крім того, колективом авторів розроблено систему заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Важливим є обґрунтування та визначення інституційних засад трансформації системи державних фінансів, положень адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокової бюджетної стратегії в умовах глобалізації та економічної циклічності.
Враховуючи зазначене, вважаємо, що наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічне значення, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Степанова О.В., к.е.н., Ін-т економ. і прогноз. НАН України

Метою наукової роботи є визначення основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні. З огляду на це, праця містить ряд пропозицій щодо практичного застосування механізмів, що мають найбільший вплив на процеси соціально-економічного розвитку у процесі глобалізації. Важливим є визначення суперечливого впливу асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, тенденцій до ускладнення структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання. Авторами створено наукові основи комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, сформовано базові концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики, обґрунтовано інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи та довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності. Загалом, наукова робота містить важливі висновки та рекомендації, застосування яких в науковій та практичній сферах створить передумови для якісно нового рівня розвитку економіки України. Вважаємо, що наукова новизна, практична спрямованість висновків та рекомендацій наукової роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічне значення, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Тарасюк М.В., д.е.н., професор КНТЕУ

За сучасних умов важливого значення набувають питання забезпечення макроекономічної стабільності та створення умов для стимулювання економічного зростання інтенсивного характеру, вагомим інструментом реалізації зазначеного відводеться фінансово-бюджетній політиці. В представленій роботі висвітлено та обгрунтовано концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та засобів економічної політики, які мають вживатися у цьому зв’язку. Зазначене надасть змогу підвищити адаптивну ефективність фінансового регулювання в період рецесії та економічного спаду. Заслуговують на підтримку розвинуті інституційні засади сучасної концепції перетворень системи державних фінансів України та міжбюджетних відносин. Заслуговує на увагу значний доробок колективу авторів із досліджуваної проблематики. Наукова робота на тему: «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» виконана на високому фаховому рівні і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Прімєрова О.К., к.е.н., доц., Києво-Могилянська академія

Відомо, що у процесі глобалізації відбувається, насамперед, структурне ускладнення світової економіки, коли внаслідок становлення нових глобальних інститутів структура економіки набуває рис багаторівневості і взаємозалежності. Водночас, як зазначають науковці, саме національний рівень продовжує навіть в умовах сучасної глобалізації залишатися структуроутворюючим, оскільки саме таким чином відбувається найбільш комплексне і широке за масштабами регулювання максимально диверсифікованим економічним інструментарієм. В межах зазначеного, в роботі доведено, що стратегія реформування міжбюджетних відносин має визначати чіткий розподіл повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, розподіл об’єктів загальнодержавної та комунальної власності відповідно до функціональних повноважень органів влади, перерозподіл доходів і вибір формули трансфертів. Також в роботі визначено інституційні ризики нестабільності державних фінансів країни та заходи щодо покращення їх стану як передумови вирішення економічних проблем, підвищення ролі держави у розвитку найціональної інфраструктури.
Враховуючи фундаментальність та теоретико-методологічне значення наукової роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» для розвитку суспільства та економіки України, вважаємо, що творчий колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Остріщенко Ю.В., к.е.н., заст. нач. Упр., Мін-во фін. Укр.

Проблематика наукового дослідження є актуальною, зважаючи на інтенсифікацію глобалізаційних процесів та стрімкі соціально-економічні зміни в країні. В межах зазначеного, вагомим результатом дослідження є розробка системи заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напрямі формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Заслуговує на увагу запропоновані основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Також обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності. Крім того, важливим здобутком роботи є подальший розвиток інституційних засад сучасної концепції перетворень системи державних фінансів України та міжбюджетних відносин.
Вважаємо, що наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічні значення для розвитку науки, освіти, практики державного управління, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Коваленко В.В., д.е.н., проф., Одеський нац. економ. ун-т.

В умовах глобалізації та соціально-економічних змін актуальним та своєчасним завданням є визначення на основі теоретичних і емпіричних досліджень суперечливого впливу асинхронного, асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки, її фінансової системи та визначення тенденцій до ускладнення структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання. Колективом науковців зроблено важливий крок до вирішення даного питання, насамперед, в частині створення наукових основ комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується на наявних у країни соціокультурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів суспільного розвитку. Крім того, сформовано базові концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики. Також розроблено систему заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни.
Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що наукова новизна, практична спрямованість висновків та рекомендацій наукової роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічне значення для поступального розвитку країни, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Школьник І.О., д.е.н., проф., Сумський державний університет

Система бюджетного регулювання має постійно вдосконалюватися та адаптуватися до інституційних перетворень економічного середовища, динаміки і тенденцій суспільного розвитку, економічної циклічності з урахуванням необхідності підвищення рівня збалансованості та ефективності функціонування державних фінансів, що визначає актуальність проблематики наукового дослідження. З огляду на це, колективом науковців запропоновано структурно-функціональну модель системи бюджетного регулювання, що, насамперед, ґрунтується на інтеграції державного регулювання дохідної і видаткової частин бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту (профіциту) бюджету, державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища. Важливим також є визначення особливостей бюджетного регулювання, як складової економічного розвитку та інституційних засад розвитку фінансово-бюджетних відносин, розкриття сутності формування бюджетної стратегії у системі економічної циклічності та розробка інтегрованих бюджетних показників відповідно до темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі.
В цілому, актуальність, теоретична і практична цінність, важливість висновків та пропозицій роботи для реального сектору економіки є вагомою підставою для присудження колективу авторів наукової праці «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації»Державної премії України в галузі науки і техніки.

Перерва П.Г. д.е.н., професор, декан НТУ "ХПІ"

Представлена робота є циклом досліджень, присвячених визначенню основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні. Більшість фундаментальних результатів отримані вперше і є унікальними. Досить відзначити такі фундаментальні розробки, як створення наукових основ комплексного, міждисциплінарного (метаекономічного) підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується на наявних у країни культурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів розвитку. Актуальність, зокрема, тільки цього результату підтверджується підвищенням уваги до крос-культурних аспектів розвитку. Очікувані результати від подібних досліджень є надзвичайно важливими, оскільки вони дозволять прояснити коло параметрів, які мають найбільший вплив на процеси розвитку у процесі глобалізації, до яких належать культурні цінності, суспільні інтереси і політичні цілі суспільства; наявні і потенційно доступні ресурси розвитку; переважаючі компоненти і тип взаємодії в процесі організації між різними рівнями соціально-економічної системи.
Авторами опубліковано більш як 54 монографії, 25 підручників, 440 статей. Згідно бази даних Google Scholar загальна кількість посилань на публікації авторів складає 7345, h-індекс = 104. За даною тематикою захищено 19 докторських та 83 кандидатських дисертацій.
Підсумовуючи вищесказане, вважаю що авторський колектив роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», яка представлена Київським національним торговельно-економічним університетом заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2017 року.

Перерва П.Г. , докт.економ, наук, професор, декан еконо

Лист підтримки

Представлена робота є циклом досліджень, присвячених визначенню основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні. Більшість фундаментальних результатів отримані вперше і є унікальними. Досить відзначити такі фундаментальні розробки, як створення наукових основ комплексного, міждисциплінарного (метаекономічного) підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується на наявних у країни культурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів розвитку. Актуальність, зокрема, тільки цього результату підтверджується підвищенням уваги до крос-культурних аспектів розвитку. Очікувані результати від подібних досліджень є надзвичайно важливими, оскільки вони дозволять прояснити коло параметрів, які мають найбільший вплив на процеси розвитку у процесі глобалізації, до яких належать культурні цінності, суспільні інтереси і політичні цілі суспільства; наявні і потенційно доступні ресурси розвитку; переважаючі компоненти і тип взаємодії в процесі організації між різними рівнями соціально-економічної системи.
Авторами опубліковано більш як 54 монографії, 25 підручників, 440 статей. Згідно бази даних Google Scholar загальна кількість посилань на публікації авторів складає 7345, h-індекс = 104. За даною тематикою захищено 19 докторських та 83 кандидатських дисертацій.
Підсумовуючи вищесказане, вважаю що авторський колектив роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», яка представлена Київським національним торговельно-економічним університетом заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2017 року.

Косаревич Н.Б., к.е.н., Івано-Франківська обласна рада

Актуальність наукового дослідження полягає в тому, що стрімкі соціально-економічні перетворення в країні вимагають від науковців і практиків невідкладного реагування у вигляді створення та обґрунтування нових підходів до забезпечення ефективного функціонування багаторівневих бюджетних систем, формування правил і процедур прийняття бюджетних рішень, підвищення рівня відповідальності органів влади всіх рівнів за надання бюджетних послуг та соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. В межах зазначеного, значним теоретико-методологічним здобутком роботи вважаємо розвинуті авторами інституційні засади сучасної концепції перетворень системи державних фінансів України та міжбюджетних відносин. Крім того, заслуговує на увагу науковців і практиків концептуально новий підхід щодо бюджетної децентралізації, що полягає, насамперед, у створенні умов для відповідального виконання функцій публічної влади, що є актуальним завданням сучасної економічної політики.
Враховуючи вагомий науковий здобуток, його значення для розвитку науки і практики державного управління, вважаємо за доцільне присудження колективу авторів роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» Державної премії України в галузі науки і техніки.

Табенська Ю.В., к.е.н., доц., ЧТЕІ КНТЕУ

Визначення основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні є актуальним завданням в умовах сучасних соціально-економічних перетворень. З огляду на це в роботі запропоновано систему заходів економічної політики України здатних забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни, обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності. Важливим є визначення особливості бюджетного регулювання як складової економічного розвитку та інституційних засад розвитку фінансово-бюджетних відносин. Заслуговує на увагу науковців і практиків розкриття сутності процесу формування бюджетної стратегії у системі економічної циклічності та пропозиції щодо розробки інтегрованих бюджетних показників відповідно до темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі.
Загалом, робота має важливе теоретичне та прикладне значення, а високопрофесійний колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Легкоступ І. І., к.е.н., Чернівецький національний ун-т

Фінансова сфера є на сьогодні найбільш глобалізованою серед усіх сфер економіки, а сектор фінансових послуг, як головний носій глобальних економічних відносин, характеризується яскраво вираженими мережевими взаємовідносинами. В той же час становлення якісно нових мережевих технологій бізнесу являє собою основу глобальних стратегій розвитку, а глобалізація в фінансовому секторі має географічну локалізацію у вигляді мережі нечисленних світових фінансових центрів, які і виступають глобальними центрами мезоекономічного регулювання світової економіки. Саме тому в межах наукової проблематики розроблено наукові основи комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, сформовано базові концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики, розроблено систему заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напрямі формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни, створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури.
Вважаємо, що науковий здобуток, що має високе теоретико-методологічне значення для розвитку науки і практики державного управління є підставою для присудження колективу авторів наукової роботи «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ящук В.В., к.е.н., заслужений економіст України, КМУ

Інституційна трансформація національної економіки обумовлює необхідність переосмислення ролі держави в регулюванні соціально-економічних процесів, підвищення якісного рівня розробки бюджетно-податкової, грошово-кредитної політики з посиленням дієвості їх координації. В дослідженні обґрунтовано систему заходів економічної політики України, які спрямовані на поліпшення умов включення країни в процес глобалізації. Важливим здобутком авторів є здійснена оцінка впливу асинхронного та асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи. Результати дослідження впроваджено в освітньо-педагогічний процес вищих навчальних закладів України, науково-дослідні економічні програми Інститутів Національної академії наук України, провідних аналітичних Центрів економічних досліджень світу, діяльність Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. З огляду на зазначене, вважаємо що наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Грабчук О.М., д.е.н., проф., ДНУ ім. Олеся Гончара

Представлене наукове дослідження «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» вирішує надзвичайно важливу та вкрай необхідну для вирішення в умовах глобалізації та посилення інтеграційних процесів проблему інституційних засад державних фінансів, зокрема формування правил і процедур прийняття бюджетних рішень, підвищення відповідальності органів влади всіх рівнів за надання бюджетних послуг та соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних утворень.
Враховуючи не лише високе теоретичне, а й вагоме практичне значення представленого дослідження для розвитку вітчизняної науки, вважаю, що авторський колектив у складі Сіденка В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренка В.С., Чугунова І.Я., Луніної І.О., Блакитої Г.В., Запатріної І.В., Квача Я.П. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Качула С.В., к.е.н., Ун-т митної справи та фінансів

В сучасних умовах фінансової глобалізації розкриття напрямів інституційних перетворень системних трансформацій фінансової архітектоніки, її адаптивного характеру в контексті зміни парадигми глобального фінансового розвитку є надзвичайно актуальним та гостро необхідним для подолання проблеми фінансових дисбалансів в економіці України та модернізації системи державних фінансів і міжбюджетних відносин. Тому наукова робота колективу авторів «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», в якій досліджено вплив процесу фінансової глобалізації на формування умов фінансово-економічного розвитку нашої держави, обґрунтовано систему заходів фінансової політики, спрямованих на активізацію темпів економічного зростання має вагоме значення для розвитку України в напрямі прогресивних змін. Враховуючи вищезазначене, колектив авторів представленої ґрунтовної та актуальної наукової теми «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» (у складі Сіденка В.Р., Скрипниченко М.І., Пономаренка В.С., Чугунова І.Я., Луніної І.О., Блакитої Г.В., Запатріної І.В., Квача Я.П.) заслуговує на всебічну підтримку щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ігнатенко М.М., д.е.н., проф., ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ»

Інтенсифікація глобалізаційних процесів та циклічність економічних перетворень зумовлює необхідність адаптації фінансової політики до змін макроекономічного середовища. Саме тому необхідною є своєчасна оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на інституційну складову фінансової системи та динамку її розвитку, адже впорядкування регулюючих цілей фінансової політики дозволяє досягти відповідного збалансування процесу перерозподілу фінансових ресурсів та зростання рівня задоволення суспільних потреб. З огляду на зазначене, необхідним є забезпечення перетворення фінансового механізму на ефективний засіб реалізації соціально-економічної стратегії. Важливим завданням в умовах трансформаційних перетворень також є проведення ефективної бюджетно-податкової політики та підвищення рівня прозорості бюджетного процесу. Вважаємо, що дані пропозиції можуть сприяти підвищенню рівня інвестиційної складової вітчизняної економіки та збільшенню обсягів податкових надходжень до бюджету, реформуванню податкової системи та використанню податкового потенціалу територій для забезпечення соціально-економічного розвитку.
Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що наукова робота «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» має важливе теоретико-методологічне значення, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Селіверстова Л.С., д.е.н., проф., КНТЕУ

Однією з найбільш вагомих складових системи державного регулювання соціально-економічного розвитку є бюджетна стратегія, адже країни, які здатні у певній мірі досягнути високого рівня її результативності, мають, в результаті, дієвий фінансовий інструмент економічного зростання. Як результат, авторами наукової роботи сформульовано висновки, що система бюджетного регулювання має постійно вдосконалюватися та адаптуватися до інституційних перетворень економічного середовища, динаміки і тенденцій суспільного розвитку, економічної циклічності з урахуванням необхідності підвищення рівня збалансованості та ефективності функціонування державних фінансів. У науковій роботі також формалізовано особливості взаємодії основних чинників макронестабільності в Україні у розрізі основних макросекторів за сучасних волатильних умов розвитку світової і вітчизняної економіки та виконано сценарне прогнозування основних макроекономічних показників України на середньостроковий період.
Вважаємо, що фундаментальність, системність та значимість результатів наукового дослідження для розвитку вітчизняної науки є вагомою підставою для присудження колективу його авторів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.